Historia średniowiecza dla studentów archeologii – konwersatoria

Komentarze

Transkrypt

Historia średniowiecza dla studentów archeologii – konwersatoria
Historia średniowiecza dla studentów archeologii
dr Dagmara Adamska
1. Gall Anonim a Wincenty Kadłubek – metoda prezentacji dziejów:
 Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1996, s. V-LVIII (wstęp).
 Mistrza Wincentego Kronika Polska, tłum. B. Kürbis, Warszawa 1974, s. 10-28, 34-70
(wstęp).
2. Początki państwa polskiego. Legenda a historia.
 G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 1988, s. 20-82.
 J. Banaszkiewicz, „Podanie bohaterskie” o Mieszku I zanotowane w Kronice Galla Anonima
(I, 4), [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 35-45.
 Idem, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002, s. 7-43.
3-4. Od plemion do państwa gnieźnieńskiego (2 zajęcia).
 S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 23-38.
 Buko, Małopolska „czeska” i Małopolska „polańska”, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich
znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000,
s. 143-162.
 Z Kurnatowska, Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, [w:] Ziemie
polskie w X wieku..., s. 99-117.
 S. Moździoch, Śląsk między Gnieznem a Pragą, [w:] Ziemie polskie w X wieku..., s. 169-198.
 W. Łośiński, Pomorze – bardziej słowiańskie czy bardziej bałtyckie?, [w:] Ziemie polskie w X
wieku..., s. 119-132.
 M. Dukinicz, Mazowsze w X w., [w:] Ziemie polskie w X wieku..., s.199-213.
5. Kształtowanie się państwowości sąsiadów – Ruś Kijowska - wykład
6. Od Państwa Samona i Wielkich Moraw do Czech Przemyślidów - wykład
7. Średniowieczna świadomość narodowa?
 B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1996 i nn., s. 13-46; 313-336.
8. Otton III a Bolesław Chrobry. Zjazd gnieźnieński:
 R. Michałowski, Przesłanki ideowe zjazdu gnieźnieńskiego. Przyczynek do rozstrzygnięcia
problemu, [w:] Homines et societas..., s. 47-52.
 J. Fried, Otton III i Bolesław Chrobry, Warszawa 2000, s. 74-134.
9. Biskup Stanisław a Bolesław Śmiały/Szczodry – dzieje konfliktu.
 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, Bydgoszcz 1999, s. 3563, 67-130, 165-189.
10. Organizacja gospodarcza wczesnośredniowiecznej monarchii:
 K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987, s. 62-106.
 Idem, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, Poznań 2000, s. 144152, 155-206.
11. Średniowieczne miasto i wieś – kolonizacja, lokacja, prawo polskie a niemieckie:
 K. Kamińska, Lokacja miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r., Toruń
1990, s. 116-197.
 J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1979 i nn., s. 45-56.
1
12. Jan Hus i idea husytyzmu:
 Jan Hus, [w:] Encyklopedia Katolicka
 S, Bylina, Hussitica, Warszawa 2007, s. 16-31, 45-61, 65-85, 99-111.
13. Dyplomatyka (historia dokumentu, kancelaria średniowieczna, autentyczność i proweniencja
dokumentów):
 J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, Warszawa 2001 i nn., rozdz. 10
 K. Skupieński, Na opieczętowanym pergaminie, w pamięci, przez posłańca. Dokument jako
forma komunikowania w Polsce średniowiecznej, [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red.
W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 25-38.
14. Sfragistyka (historia pieczęci, rola i funkcje, pieczęć jako źródło):
 J. Szymański, op. cit., rozdz. 14
 Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 7-17, 153-155.
2

Podobne dokumenty