Broker Ubezpieczeniowy obecnie iw perspekfywie

Komentarze

Transkrypt

Broker Ubezpieczeniowy obecnie iw perspekfywie
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Zaświadczasię, że w dniu 1 I"|2"20I2 we Wrocławiu ul. Klecińska 125
Pan Tomasz Sawczuk ( numer 40 na liścieuczestników)
odbył szkolenie w wymiarzę 8 godzin w zakresie:
,,Broker Ubezpieczeniowy obecnie
i w
perspekfywie zmian
u§tawowych",
1.Etyka zawodu brokera
2.Relacja broker
- klient
odpowiedzialno ścizawodowej
3
w
zakład ńezpieczeń
aspekcie zasad
.
.ReguĘ odpowiedzialności cywilnej za szkody v,ryrządzone klientowi.
4.
Analiza
pr
ry p adków
ob
cią
żenia brokera
o
dp owi
e
d
zialno ścią i zob owi ą zanięm
odszkodowawczym.
5.Formuła proponowanej deregulacji zawodu.
6.Nowe li zacj a dyreklywy
IlE
o
po
średni ctwie ubezpieczeni owym
:
a) nowe definicje pośrednictwa i zasadjego wykonywania,
b) zmienione obowiązki informacyjne względem klienta,
c) sankcj e za naruszenie reguł wykonyw ania zaw odu pośrednika.
Szkolenie zostało zorganizowaneprzez:P.W.
ATENA CiMM Maciej Capik
Ul" A. G. Siedleckiego 36126 85-868 Bydgoszcz NIP 9531030145
Szkolenie zostało przeprowadzone w całościprzez Mńgorzatę Capik. Wyksźałceniemgr
prawa i absolwentka studiów podyplomołvych zlbezpieczeń gospodarczych. W latach 19887999 pracownik zakładu ubezpieczeń" Od 2000 roku wspólnik spółki cywilnej P.W.
CiMM
zajmulącej
się doradźwem ubezpieczeniowym. Autorka ńelu
ksiązkowych i prasowych z zakresu prawa ubezpieczen.
iUaciej Capk P.W. ATENA CIMM
ul. A" Grłymały Siedleckiego 36/26
85-868 BYDGOsucz
tel./fax 52 361 06 92
. Ęegon 340861O10
t,)!P S531030145
Wrocław 1I "I2.20I2
ll
l\
CE
ATENA
publikacji

Podobne dokumenty