Spacer ulica Chopina

Komentarze

Transkrypt

Spacer ulica Chopina
Joanna Józefowicz, Beata Nowaczyńska
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Typ szkoły: podstawowa
Etap kształcenia: II
Rodzaj zajęć: projekt edukacyjny
Temat zajęć: Spacer ulicą Chopina
Cele operacyjne:
Uczeń:
• poszukuje informacji o życiu i twórczości Fryderyka Chopina i wypisuje je
z różnych źródeł,
• wypowiada się na tematy dotyczące biografii Fryderyka Chopina,
• projektuje i wykonuje kalendarium życia Chopina,
• wykonuje afisz na XVI Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina,
• wykonuje karykaturę Chopina,
• improwizuje ruchem wybrany utwór kompozytora,
• układa pytania do wywiadu z artystą,
• odgrywa wybraną rolę w inscenizacji,
• redaguje tekst do gazetki szkolnej,
• projektuje i wykonuje tabliczki z nazwami: „ul. Fryderyka Chopina”, „Zakątek
melomana”,
• projektuje w programie graficznym Paint i drukuje kartkę urodzinową z okazji
dwusetnych urodzin pianisty,
• projektuje i wykonuje kartę zielnika Kwiaty z ogrodu Chopina,
• przygotowuje prezentację multimedialną w programie PowerPoint,
• projektuje i wykonuje drzewa genealogiczne,
• pisze swobodne teksty inspirowane muzyką kompozytora,
• wykonuje elementy dekoracji do zaprojektowanej scenografii;
• wyraża opinię na temat prac kolegów według ustalonych kryteriów,
• rozwiązuje zadania matematyczne, krzyżówki, łamigłówki;
• wykonuje zdjęcia do gazetki szkolnej i na stronę WWW szkoły,
• piecze ciastka według otrzymanego przepisu,
• wybiera dla siebie zadania zgodnie z własnymi zainteresowaniami
1
i możliwościami oraz potrzebami grupy.
Czas realizacji projektu: ok. 2 miesięcy
Zadania:
1.
Cykl lekcji o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
2.
Konkurs na afisz XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
3.
Konkurs na karykaturę Uśmiechnij się z Chopinem.
4.
Konkurs na urodzinową kartkę Wszystkiego najlepszego, monsieur Chopin.
5.
Wykonanie prezentacji multimedialnej Życie i twórczość Chopina.
6.
Wykonanie zielnika Kwiaty z ogrodu Chopina.
7.
Wykonanie drzewa genealogicznego rodu Chopinów.
8.
Układ choreograficzny Chopin tańcem malowany.
9.
Szkolny quiz Co wiemy o Fryderyku Chopinie?.
10.
Aktywne słuchanie muzyki – malowanie przy muzyce.
11.
Konkurs literacki – pisanie swobodnych tekstów do Preludium Des-dur
op. 28 nr 15 („Deszczowego”) Fryderyka Chopina.
12.
Wykonanie elementu dekoracji Kwiatowe nutki na pięciolinii.
13.
Wykonanie tabliczki z nazwą: ul. Fryderyka Chopina, i drugiej, z nazwą:
Zakątek melomana.
14.
Uroczyste podsumowanie działań w sali gimnastycznej.
15.
Aranżacja ul. Fryderyka Chopina w korytarzu szkolnym oraz Zakątka
melomana w bibliotece.
16.
Wydanie gazetki szkolnej Gościł u nas Chopin.
17.
Pieczenie ciastek.
18. Zwiedzanie uliczki Chopina przez rodziców uczniów oraz dzieci z pobliskich
przedszkoli.
Metody i techniki kształcenia:
• podające: objaśnienie – wyjaśnienia,
• problemowe – aktywizujące, inscenizacje, aktywne słuchanie muzyki,
• eksponujące: ekspozycja, wystawa, pokaz połączony z przeżyciem,
• asymilacji wiedzy – wywiad, praca z książką.
2
Źródła informacji:
• Broszkiewicz J., Opowieści o Chopinie, Czytelnik, Warszawa 1960.
• Chotomska W., Muzyka Pana Chopina, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984.
• Dejko
J.,
Współudział
uczniów
klas
II–III
w
procesie
dydaktyczno-wychowawczym, „Życie Szkoły” 9/97, s. 539–542.
• Dyląg J., Zabawy muzyczne, „Życie Szkoły” 6/2008, s. 23–24.
• Goździkiewicz
T.,
Fryckowe
lato,
Ludowa
Spółdzielnia
Wydawnicza,
Warszawa 1960.
• Komorowska M., Diariusz Chopinowski, „Płomyk” 18/1980, s. 18–19.
• Kuncewicz-Dygała D., Kapelusze z głowy panowie – oto geniusz, „Biblioteka
w szkole” 1/2000, s. 4–5.
• Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka 4, WSiP, Warszawa 1991.
• Orłowski B., Fryderyk Chopin [w:] Lorek M., Słońce na stole, podręcznik
do kształcenia zintegrowanego, klasa III, część I, Warszawa 2000.
• Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Muzyka i my, WSiP, Warszawa 1999.
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin [dostęp: luty 2010].
3
Harmonogram działań
Lp.
Termin
Osoby
Przebieg zajęć
odpowiedzialne
realizacji
1.
do …
Cykl lekcji o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
bibliotekarz,
Wyszukiwanie informacji związanych z życiem
pedagog,
i twórczością
Fryderyka
Chopina.
Słuchanie
wybranych utworów kompozytora. Ułożenie przez
wychowawcy
klas
uczniów na taśmie kalendarium życia i twórczości
artysty. (Zajęcia dla wszystkich klas)
2.
do …
Ogłoszenie
konkursu
Międzynarodowego
na
Konkursu
afisz
XVI
nauczyciel
Chopinowskiego.
muzyki i
Wykonanie przez uczniów afiszy techniką „collage”.
plastyki
(Zajęcia dla klas V)
3.
do …
Ogłoszenie konkursu na karykaturę kompozytora
nauczyciel
Uśmiechnij się z Chopinem. Wykonanie przez
muzyki i
uczniów karykatur techniką graficzną polegającą na
plastyki
rysowaniu tuszem. (Zajęcia dla klas IV)
4.
do …
Ogłoszenie
konkursu
Wszystkiego
na
najlepszego,
urodzinową
monsieur
kartkę
nauczyciel
Chopin.
informatyki
Wykonanie przez uczniów kartki urodzinowej
w programie graficznym Paint. (Zajęcia dla klas
IV–V)
5.
do …
Wykonanie
przez
multimedialnej
uczniów
Życie
i
twórczość
prezentacji
nauczyciel
Chopina
informatyki
w programie PowerPoint. (Zajęcia dla klas VI)
6.
do …
Cykl lekcji o ozdobnych roślinach ogrodowych.
nauczyciel
Wykonanie przez uczestników koła przyrodniczego
przyrody
kart zielnika Kwiaty z ogrodu Chopina. (Zajęcia dla
klas IV–VI)
7.
do …
Cykl zajęć dotyczący rodziny Fryderyka Chopina,
z wykorzystaniem
różnorodnych
materiałów
nauczyciel
religii,
źródłowych. Wykonanie przez uczniów drzew
nauczyciel
genealogicznych rodu Chopinów techniką „collage”.
jęz. angielskiego
4
(Zajęcia dla klas IV–VI)
8.
do …
Cykl zajęć tanecznych z elementami akrobatyki
nauczyciele
sportowej, wprowadzający i utrwalający układ
wychowania
choreograficzny Chopin tańcem malowany.
fizycznego
(Zajęcia dla klas IV–VI)
9.
…
Eliminacje klasowe do szkolnego quizu Co wiemy
o Fryderyku Chopinie? (Klasy IV–VI)
nauczyciele
jęz. polskiego,
historii i
matematyki
10.
do …
Aktywne słuchanie
przez
uczniów Preludium
Des-dur op. 28 nr 15 („Deszczowego”) F. Chopina.
wychowawcy
klas drugich
Malowanie temperą kompozycji abstrakcyjnych,
ilustrujących nastrój utworu. Pisanie swobodnych
tekstów
do
Preludium
Des-dur
op. 28 nr 15
(„Deszczowego”) F. Chopina – Opowieść o deszczu
– konkurs literacki.
(Zajęcia dla klas II)
11.
do …
Wykonanie przez uczniów elementów dekoracji
wychowawcy
Kwiatowe nutki na pięciolinii technikami wycinanki
klas pierwszych
i origami przy muzyce F. Chopina.
(Zajęcia dla klas I)
12.
do …
Wykonanie tabliczek z nazwami „ul. Fryderyka
Chopina” i „Zakątek melomana”.
(Uczniowie
uczęszczający
na
pedagog,
nauczyciel
zajęcia
terapii
biblioteki
przedszkolaków
nauczyciel
pedagogicznej)
13.
do …
Wykonanie
zaproszeń
dla
w programie Publisher.
informatyki
(Klasy II)
14.
…
Uroczyste
podsumowanie
wszystkich
działań
dyrektor szkoły,
realizowanych w ramach projektu – spotkanie całej
wychowawcy
społeczności szkolnej w sali gimnastycznej:
klas drugich,
♪ Przeprowadzenie szkolnego quizu Co wiemy
nauczyciel
o Fryderyku Chopinie? – w quizie biorą
biblioteki
5
udział dwie drużyny złożone z laureatów I
etapu konkursu. W skład jednej drużyny
wchodzi po jednym przedstawicielu z klasy
IV, V i VI.
♪ Zabawa
ruchowa
na pięciolinii
–
Kwiatowe
pokazywanie
nutki
ruchem
wysokości dźwięków przez uczestników.
♪ Rozstrzygnięcie konkursu na afisz XVI
Konkursu
Międzynarodowego
Chopinowskiego
przez
głosowanie
uczestników uroczystości, wręczenie nagród
zwycięzcom.
♪ Rozstrzygnięcie konkursu na karykaturę
kompozytora Uśmiechnij się z Chopinem,
wręczenie nagród.
♪ Wykonanie
układu
malowany
Chopin
przez
tańcem
zespół
taneczno-akrobatyczny.
♪ Rozstrzygnięcie
urodzinową
konkursu
Wszystkiego
na
kartkę
najlepszego,
monsieur Chopin, wręczenie nagród.
♪ Prezentacja multimedialna Życie i twórczość
Chopina.
♪ Rozstrzygnięcie
konkursu
literackiego
Opowieść o deszczu, wręczenie nagród.
♪ Aktywne słuchanie muzyki i rytmizowanie
utworu
Chopina
Wiosna
za
pomocą
onomatopei.
15.
do …
Aranżacja ulicy Chopina w korytarzu szkolnym.
nauczyciel
Umieszczenie tabliczek z nazwą ulicy i zakątka.
plastyki
Ekspozycja prac uczniów – afiszy, karykatur,
i muzyki
6
„kwiatowych
partytur”,
kalendarium
na
kartek
„taśmach
urodzinowych,
czasu”,
drzew
genealogicznych.
(Członkowie zespołu muzycznego Kamerton)
16.
do …
Aranżacja Zakątka melomana w bibliotece.
Wyeksponowanie
w
bibliotece
nauczyciel
albumów
biblioteki
ze swobodnymi tekstami Opowieść o deszczu oraz
kompozycji
abstrakcyjnych
inspirowanych
Preludium Des-dur op. 28 nr 15 F. Chopina, a także
zdjęć z prezentacji multimedialnej Życie i twórczość
Fryderyka Chopina, gazetki szkolnej Gościł u nas
Chopin.
Zaaranżowanie
kącika
melomana
–
podłączenie odtwarzaczy MP3 ze słuchawkami.
(Uczestnicy Klubu Pożeraczy Książek)
17.
do …
Wydanie gazetki szkolnej Gościł u nas Chopin.
Pisanie
różnorodnych
tekstów
nauczyciel
dotyczących
informatyki,
przebiegu uroczystości, rozstrzygnięcia konkursów
wychowawca
itp. Przygotowanie i obróbka zdjęć. Drukowanie
klasy III
i składanie gazetki. (Klasa III)
18.
…
Pieczenie ciastek według podanego przepisu.
(Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej)
19.
…
nauczyciele
świetlicy
Zwiedzanie ul. Fryderyka Chopina oraz Zakątka
nauczyciel
melomana przez dzieci z okolicznych przedszkoli
biblioteki
i rodziców naszych uczniów.
7
Uroczyste podsumowanie wszystkich działań realizowanych w ramach projektu Spacer
ulicą Chopina
I. W sali gimnastycznej, dla całej społeczności szkolnej
1. Powitanie gości przez dyrektora szkoły i nauczyciela biblioteki, zapoznanie
z programem uroczystości z okazji dwustulecia urodzin Fryderyka Chopina.
2. Umieszczenie na pięciolinii kwiatowych nutek jako elementu scenografii –
muzyczne improwizacje – prezent pierwszoklasistów dla Chopina.
3. Przeprowadzenie szkolnego quizu Co wiemy o Fryderyku Chopinie?.
4. Zabawa ruchowa Kwiatowe nutki na pięciolinii – pokazywanie ruchem wysokości
dźwięków przez uczestników uroczystości z wykorzystaniem prezentu dla jubilata
od pierwszaków.
5. Rozstrzygnięcie
konkursu
na
afisz
XVI
Międzynarodowego
Konkursu
im. Fryderyka Chopina. Głosowanie uczestników uroczystości przez uniesienie
kolorowej karty. Wręczenie nagród zwycięzcom.
6. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na karykaturę kompozytora Uśmiechnij się
z Chopinem.
7. Wykonanie układu Chopin tańcem malowany przez zespół taneczno-akrobatyczny.
8. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na kartkę urodzinową Wszystkiego
najlepszego, monsieur Chopin.
9. Prezentacja multimedialna Życie i twórczość Chopina.
10. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu literackiego Opowieść o deszczu.
11. Zabawa muzyczna – rytmizowanie utworu Chopina Wiosna za pomocą onomatopei.
II. W bibliotece szkolnej
1. Zaaranżowanie Zakątka melomana w bibliotece przez uczestników Klubu Pożeraczy
Książek:
• wyeksponowanie albumów ze swobodnymi tekstami uczniów pt.: Opowieść
o deszczu,
• umieszczenie kompozycji abstrakcyjnych, inspirowanych Preludium Des-dur
op. 28 nr 15 Fryderyka Chopina, autorstwa drugoklasistów,
• wykonanie ekspozycji wybranych zdjęć z prezentacji multimedialnej Życie
i twórczość Fryderyka Chopina przez uczniów klas VI,
• wyłożenie na stolikach gazetki szkolnej Gościł u nas Chopin, przygotowanej przez
trzecioklasistów,
8
• zaaranżowanie kącika melomana – przygotowanie krzesła dla melomana
i umieszczenie w pobliżu odtwarzaczy MP3 z nagraniami utworów Fryderyka
Chopina,
• umieszczenie tabliczki z nazwą Zakątek melomana na drzwiach biblioteki.
III. W korytarzu szkolnym
1. Zaaranżowanie ulicy Chopina w korytarzu szkolnym przez członków zespołu
muzycznego Kamerton:
• umieszczenie tabliczki z nazwą ul. Fryderyka Chopina na ścianie korytarza,
• wyeksponowanie afiszy XVI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka
Chopina wykonanych przez klasy V,
• umieszczenie karykatur kompozytora Uśmiechnij się z Chopinem przygotowanych
przez uczniów klas IV,
• przypięcie do tablic wykonanych przez pierwszaki kwiatowych partytur, kartek
urodzinowych autorstwa starszych klas, kalendarium na „taśmach czasu”
zrobionych podczas zajęć w klasach IV–VI, drzew genealogicznych wykonanych
podczas zajęć religii oraz zielników stworzonych na lekcji przyrody.
2. Oprowadzenie przedszkolaków oraz rodziców uczniów przez członków zespołu
muzycznego po ul. Fryderyka Chopina oraz odwiedzenie Zakątka melomana
w bibliotece szkolnej.
3. Częstowanie ciastkami gości, którzy wpisali się do kroniki szkolnej.
9
Joanna Józefowicz, Beata Nowaczyńska
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Typ szkoły: podstawowa (klasa VI)
Etap kształcenia: II
Rodzaj zajęć: lekcja wychowawcza i lekcja języka polskiego
Temat zajęć: Sylwetka wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
Cele kształcenia:
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• mnoży liczby do 1000,
• układa rosnąco wyniki działań,
• sam się kontroluje,
• znajduje w źródłach encyklopedycznych definicje wskazanych pojęć,
• przepisuje tekst definicji,
• układa tytuły w kolejności alfabetycznej,
• ustala kolejność odtwarzanych utworów,
• ustala chronologię zdarzeń,
• redaguje notatkę do diariusza,
• wypowiada się na temat pracy własnej oraz prac kolegów.
Metody i techniki kształcenia:
• podające: objaśnienie – wyjaśnienia,
• problemowe – aktywizujące,
• eksponujące: ekspozycja.
Formy organizacyjne pracy uczniów:
• indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
wizytówki w trzech kolorach, puzzle matematyczne, plansze z wynikami działań, kartoniki
z liczbami i literami hasła, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych,
encyklopedia, kartki z pojęciami do uzupełnienia, kartki z tytułami utworów, utwory
muzyczne na płycie CD, fragmenty tekstu Diariusza Chopinowskiego, kartoniki z datami,
taśma czasu, biały i czarny karton.
10
Czas trwania zajęć: 2 jednostki lekcyjne
Przebieg zajęć
I.
Wprowadzenie
1. Podzielenie uczniów na trzy grupy przez losowanie różnokolorowych wizytówek
z kształtem fortepianu (załącznik 1).
2. Układanie
puzzli
z
działaniami
matematycznymi:
rozwiązywanie
działań
matematycznych na puzzlach, odszukiwanie otrzymanych wyników na planszy
i naklejanie ich na właściwych polach. Otrzymane w ten sposób portrety Fryderyka
Chopina wskazują na poprawność wykonania zadań (załącznik 2).
3. Układanie podpisu do portretu. Zdejmowanie z tablicy puzzli z liczbami w kolorach
wizytówek członków grup. Ułożenie liczb rosnąco. Odczytanie hasła: Nasz
Fryderyk Chopin (załącznik 3).
II.
Rozwinięcie
1. Poszukiwanie definicji w różnych źródłach encyklopedycznych (każda grupa
uczniów otrzymuje inne źródło informacji). Głośne odczytanie treści definicji.
Wyjaśnienie znaczenia pojęć: kompozytor, pianista, fortepian (załącznik 4).
Przepisanie definicji ze źródła do karty pracy.
2. Odczytanie tytułów utworów Fryderyka Chopina i ułożenie ich w kolejności
alfabetycznej. Słuchanie fragmentów utworów w ustalonej kolejności. Aktywne
słuchanie muzyki poważnej – fragmentów utworów w zmienionej kolejności –
i właściwe ułożenie kartek z tytułami kompozycji muzycznych. Naklejenie kartek
na kartach pracy grup (załącznik 5).
3. Zapoznanie się z wylosowanymi fragmentami tekstu dotyczącymi życia i twórczości
Fryderyka Chopina (załącznik 6). Odszukanie na tablicy właściwych kart z datami
(załącznik 7), które pojawiły się w wylosowanym przez grupę fragmencie tekstu.
Zredagowanie krótkiej notatki na temat wydarzeń związanych z tymi datami.
Chronologiczne umieszczenie kart pracy na taśmie czasu.
III.
Podsumowanie
1. Połączenie poszczególnych części taśmy czasu. Odczytanie zapisów z taśmy
z zachowaniem chronologii wydarzeń.
2. Wyeksponowanie efektów pracy grup – kart pracy.
3. Omówienie eksponowanych kart pracy.
11
4. Ewaluacja zajęć. Uczniowie oceniają atrakcyjność lekcji przez umieszczenie swojej
wizytówki: na czarnym kartonie, jeśli lekcja się nie podobała, lub na białym, jeśli
była interesująca.
Bibliografia
Broszkiewicz J., Opowieści o Chopinie, Czytelnik, Warszawa 1960.
Chopin, w serii Muzyczna Akademia Rozwoju, „Płytoteka Dziennika”, CD EMI, 2007.
Komorowska M., Diariusz Chopinowski, „Płomyk” 18/1980, s. 18–19.
12
Załącznik 1
13
Załącznik 2
14
15
16
17
18
Załącznik 3
200
N
295 A
429 F
456 R
504 E
576 R
644 C
756 I
669 H
356 S
374 Z
464 Y
494 D
632 Y
693 O
636 K
720 P
826 N
19
200
N
295 A
429 F
456 R
356 S
464 Y
374 Z
494 D
504 E
576 R
632 Y
636 K
644 C
669 H
693 O
720 P
756 I
826 N
20
200
N
295 A
356 S
374 Z
429 F
456 R
464 Y
494 D
504 E
576 R
632 Y
636 K
644 C
756 I
669 H
693 O
720 P
826 N
21
Załącznik 4
PIANISTA
KOMPOZYTOR
FORTEPIAN
22
Załącznik 5
Etiuda „Rewolucyjna”
„Grande Valse Brillante”
Preludium „Deszczowe”
23
Załącznik 6
Załącznik 6 nauczyciel opracuje z wykorzystaniem strony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin [dostęp: luty 2010].
24
Załącznik 7
DIARIUSZ
– to dzienne zapiski
z życia człowieka
– taki rodzaj pamiętnika
pisanego dzień po dniu.
Chopin nie pisał
pamiętników.
Pozostawił natomiast wiele
listów.
Oto znamienne daty i fakty
kreślące portret artysty.
25
1.03.1810
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
6.12.1816
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
24.02.1818
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
26
27.08.1824
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
20.07. 1829
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
11.10.1830
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
27
8.09.1831
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
26.02.1832
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
20.04.1848
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
28
4.04.1835
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
11.02.1839
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
16.02.1848
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
29
19.08.1849
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
17.10.1849
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
30

Podobne dokumenty