organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

Komentarze

Transkrypt

organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny
Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnika
Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………..………………………….
Wiek, klasa..................................................................................................................................................
Szkoła, placówka………………………………………………………………….………………………..
Opiekun artystyczny …………………………………………………………………………………….....
Telefon: ……………..…………………………………….......................................................................
Oświadczenia Rodzica/Opiekuna Prawnego
1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r, Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
2.
Zapoznałam/em się z Regulaminem
Konkursu i akceptuję wszelkie zawarte w nim
postanowienia.
...............................................
…………………………………………………..
Miejscowość , data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
organizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Rodziny
1. Organizator:
Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15 kwietnia 2016 r.
2. Cele konkursu:
na adres: Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10,
a) przedstawienie w formie plastycznej jednego dnia z życia rodziny,
34-120 Andrychów.
b) promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka,
6. Ocena prac:
c) ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i młodzieży,
Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.
d) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny,
Kryteriami oceny prac będą:
e) kształtowanie postawy odpowiedzialności za tradycję rodzinną,

zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,
f)

oryginalność,

walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
3.Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Andrychów.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom:

Dzieci w wieku 3-6 lat
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. Informacja dodatkowo

Uczniowie klasy I-III SP
zostanie zamieszczona na stronie organizatora.

Uczniowie klas IV- VI SP
Wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 roku.

Uczniowie gimnazjum
Uwagi: Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte
4. Warunki udziału:
a) format pracy minimum A3 w dowolnej płaskiej technice: malarstwo, rysunek,
techniki mieszane, grafika, collage.
b) prace nadesłane na konkurs muszą mieć dołączoną kartę zgłoszenia - załącznik nr 1;
w regulaminie.
8. Postanowienia końcowe:
a) regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.owr.andrychow.pl;
b) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez
c) prace zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane;
wypłacania honorariów autorskich. Nagrodzone prace przechodzą na własność
d) prace nie mogą być oprawione;
organizatora. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową,
e) prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzania danych osobowych w celach
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach;
f)
publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej;
c) każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
5. Termin nadsyłania prac:
Parce wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 33 875 24 29 w godz. pracy Ośrodka.

Podobne dokumenty