cennik usług biura petra

Komentarze

Transkrypt

cennik usług biura petra
Petra Sp. z o.o.
Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
Infolinia:
801 00 70 15
68 410 40 45
NIP 929-18-21-389
REGON 080402644
[email protected]
CENNIK USŁUG BIURA PETRA
obowiązuje od 01.02.2015r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wszystkie podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg
obowiązującej stawki.
2.
Jako „dokument" należy rozumieć każdy dokument, który podlega księgowaniu, czyli tzw. dowód księgowy (dokumenty
kosztowe, sprzedażowe, noty księgowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, listy płac itp.). Z punktu widzenia
cennika dokumentami nie są: wyciągi bankowe i raporty kasowe – dokumenty te są wliczone w cenę obsługi.
3.
W przypadku przekroczenia/obniżenia ilości deklarowanej liczby dokumentów cena jest korygowana zgodnie z poniższym
cennikiem w taki sposób, że do osiągniętego pełnego pakietu, dodaje się opłatę za dodatkowe dokumenty powyżej pakietu.
Przykładowo w przypadku 150 dokumentów dla KpiR, w modelu Klasyczne Biuro, opłata naliczana jest w następujący
sposób:
pakiet 80-100 dok.: 300,00 zł + (3 zł x 50 dokumentów powyżej pakietu) = 450 zł.
4.
Opłata za dodatkowe dokumenty może być naliczona w ciągu 6 miesięcy od miesiąca, w którym te dokumenty wystąpiły.
5.
W przypadku zastosowania na Umowie stałej ceny za księgowość ze wskazanym miesięcznym limitem dokumentów,
przekroczenie tego limitu automatycznie powoduje naliczenie opłaty (uzależnionej od modelu współpracy), jak za każdy
dodatkowy dokument.
6.
Ceny mogą być powiększane corocznie lub raz na kilka lat o wskaźnik inflacji odpowiadający temu okresowi. W przypadku
zawarcia umowy w ciągu roku, rok cząstkowy nie jest brany pod uwagę do powiększania cen o wskaźnik inflacji.
Maksymalny okres za jaki ceny mogą być skorygowane to pięć lat, pod warunkiem, że okres ten dotyczy pełnych lat obsługi
oraz nie wykonano wcześniej korekty o wskaźnik inflacji za te lata.
7.
Biuro Petra świadczy dodatkowe usługi każdorazowo zamawiane. Aktualny spis usług, ceny i warunki ich świadczenia
określa Cennik usług dodatkowych, znajdujący się na stronie www.biuropetra.pl.
8.
Cennik usług dodatkowych nie jest integralną częścią tej umowy i jego zmiana nie powoduje zmiany Umowy.
9.
Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej (wyższej lub niższej niż cennikowa)
zwłaszcza w następujących przypadkach: występowanie sprzedaży masowej, występowanie w działalności firmy operacji
wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji, rozdzielniki kosztów, ponadstandardowe
wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej, obsługa w językach obcych.
10. Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi kadrowo-płacowej, zwłaszcza w zależności od
następujących warunków: ilość pracowników, zmienność parametrów zatrudnienia, nasilenie rotacji pracowników, model
systemu płacowego.
1.
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW oraz RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
KpiR
Nowoczesna Firma
dodatkowy dokument
Klasyczne Biuro
dodatkowy dokument
samozatrudniony*
do 15 dok.
100,00 zł
micro busine ss
do 30 dok.
100,00 zł
small business
80 – 100 dok.
200,00 zł
medium business
medium business +
200 – 250 dok.
450 – 500 dok.
400,00 zł
800,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
600,00 zł
1 200,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
*Pakiet samozatrudniony (niezależny od modelu):
- do 15 dokumentów,
- brak pracowników,
- brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych.
Cena zawiera pakiet na usługi dodatkowe, wyszczególnione w Cenniku usług dodatkowych, o wartości 50 złotych do
wykorzystania w danym miesiącu.
www.biuropetra.pl - specjaliści od przyjaznej księgowości
Petra Sp. z o.o., NIP: PL 929-18-21-389, REGON: 080402644, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346645 Wysokość Kapitału Zakładowego: 100 000,00 zł – kapitał opłacony w całości
Strona 1 z 4
Petra Sp. z o.o.
Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
Infolinia:
801 00 70 15
68 410 40 45
NIP 929-18-21-389
REGON 080402644
[email protected]
Cennik usług podstawowych
Wysyłka dokumentów kurierem
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za
jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia
rachunku walutowego)
Bieżące prowadzenie rozrachunków – wprowadzanie wyciągów bankowych i rozliczanie dokumentów
w ciągu 1-2 dni od dostarczenia dokumentów, przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach
w rozrachunkach (nadpłaty, niedopłaty, niejasności)
Upoważnienie pracownika Biura Petra do wykonywania przelewów z rachunku Klienta
Wykonywanie przelewów do ZUS i US oraz wynagrodzeń – wymaga opłaty za upoważnienie do
konta bankowego
Wykonywanie przelewów za dokumenty zakupowe zgodnie z terminami płatności – wymaga opłaty za
upoważnienie do konta bankowego
Opłata za nieterminowe dostarczenie / wprowadzenie dokumentów, pod warunkiem terminowego
rozliczenia podatków przez Biuro Petra
Opłata za prowadzenie dodatkowych ewidencji dokumentów – np. podziału na oddziały, rodzaje
działaności, projekty unijne, sprzedaż zwolnioną i mieszaną dla podatku VAT
ce na netto
20 zł
3 zł / różnicę
3 zł / pozycję wyciągu
nie mniej niż 200 zł
200 zł / miesiąc
0 zł
1 zł / przelew
od 1 zł do 3 zł
za każdy dokument
dostarczony po terminie
1 zł za dokument
za każde kryterium
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
KH
Nowocze sna Firma
martwa spółka* micro business
small business me dium busine ss
do 5 dok.
do 30 dok.
80 – 100 dok.
200 – 250 dok.
100,00 zł
400,00 zł
750,00 zł
1 250,00 zł
dodatkowy dokument
Klasyczne Biuro
100,00 zł
dodatkowy dokument
me dium +
e nterprise
450 – 500 dok.
900 – 1000 dok.
2 250,00 zł
4 250,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
600,00 zł
1 100,00 zł
1 750,00 zł
3 250,00 zł
6 250,00 zł
10,00 zł
7,50 zł
7,50 zł
7,50 zł
7,50 zł
*Martwa spółka rozumiana jako:
- do 5 dokumentów, bez dokumentów przychodowych,
- brak pracowników,
- brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych.
Cena zawiera pakiet na usługi dodatkowe, wyszczególnione w Cenniku usług dodatkowych, o wartości 100 złotych do
wykorzystania w danym miesiącu.
W cenie za dokument zawarta jest obsługa pozycji wyciągów bankowych/raportów kasowych. Biuro nie nalicza dodatkowych
opłat za pozycje wyciągów bankowych i nie traktuje takich pozycji jako osobny dokument.
www.biuropetra.pl - specjaliści od przyjaznej księgowości
Petra Sp. z o.o., NIP: PL 929-18-21-389, REGON: 080402644, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346645 Wysokość Kapitału Zakładowego: 100 000,00 zł – kapitał opłacony w całości
Strona 2 z 4
Petra Sp. z o.o.
Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
Infolinia:
801 00 70 15
68 410 40 45
NIP 929-18-21-389
REGON 080402644
[email protected]
Cennik usług podstawowych
Wysyłka dokumentów kurierem
Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za
jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia
rachunku walutowego)
Bieżące prowadzenie rozrachunków – wprowadzanie wyciągów bankowych i rozliczanie dokumentów
w ciągu 1-2 dni od dostarczenia dokumentów, przygotowywanie informacji o nieprawidłowościach
w rozrachunkach (nadpłaty, niedopłaty, niejasności)
Upoważnienie pracownika Biura Petra do wykonywania przelewów z rachunku Klienta
Wykonywanie przelewów do ZUS i US oraz wynagrodzeń – wymaga opłaty za upoważnienie do
konta bankowego
Wykonywanie przelewów za dokumenty zakupowe zgodnie z terminami płatności – wymaga opłaty za
upoważnienie do konta bankowego
Opłata za nieterminowe dostarczenie / wprowadzenie dokumentów, pod warunkiem terminowego
rozliczenia podatków przez Biuro Petra
Opłata za prowadzenie dodatkowych ewidencji dokumentów – np. podziału na oddziały, rodzaje
działaności, projekty unijne, sprzedaż zwolnioną i mieszaną dla podatku VAT
Sporządzenie rachunku zysków i strat
Sporządzenie bilansu
Sprawozdanie roczne w tym: Bilans, RZiS, Informacja dodatkowa, Sprawozdanie Zarządu, Uchwały
Zgromadzenia wspólników, druk do KRS Z-30, KRS-ZN dla podmiotów nie będących średnimi
i dużymi przedsiębiorstwami
Sprawozdanie roczne dla martwej spółki w całym okresie objemowanym przez sprawozdanie
Opracowanie polityki rachunkowości
cena netto
20 zł
3 zł / różnicę
2 zł / pozycję wyciągu
nie mniej niż 200 zł
200 zł / miesiąc
bezpłatnie
1 zł / przelew
od 1 zł do 3 zł
za każdy dokument
dostarczony po terminie
1 zł za dokument
za każde kryterium
od 100 zł
od 150 zł
średnia miesięczna opłata z ostatnich 12
miesięcy z cennika za podstawową
usługę księgowości w modelu Klasyczne
Biuro, oraz 150% średniej opłaty w
przypadku modelu Nowoczesna Firma,
nie mniej niż 500 zł
250 zł
od 350 zł
KADRY I PŁACE
Cennik usług podstawowych - Kadry
Prowadzenie płac umowa o pracę, jedna lista
Prowadzenie płac i kadr umowa o pracę, jedna lista
Prowadzenie płac i kadr umowa zlecenie, jedna lista
Prowadzenie płac i kadr harmonogram pracy
Prowadzenie płac i kadr dla umów bezskładkowych
Prowadzenie płac i kadr przez samodzielnie opłacających składki (zatrudnionych przez zagraniczne
podmioty)
Dodatkowa lista płac – opłata za wielokrotne wystąpienie pracownika na listach płac
Sporządzenie RP-7
Założenie teczki akt osobowych
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON
Wniosek do NFZ o EKUZ + załączniki i pisma do ZUS i NFZ
Sprawdzenie i wskazanie braków w aktach osobowych przy rozpoczęciu współpracy
Uzupełnienie dokumentów w aktach osobowych przy rozpoczęciu współpracy
Sprawdzenie, wskazanie braków i uporządkowanie akt osobowych, prowadzonych przez inny podmiot
Sporządzenie deklaracji PIT-11 – gdy pracownik był prowadzony przez Biuro Petra przez cały okres objęty
deklaracją
Sporządzenie deklaracji PIT-11 – gdy pracownik nie był prowadzony przez Biuro Petra przez cały okres
objęty deklaracją
Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA – gdy płace firmy były prowadzone przez Biuro
Petra przez cały okres objęty deklaracją
Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA – gdy płace firmy nie były prowadzone przez Biuro
Petra przez cały okres objęty deklaracją
Sporządzenie deklaracji PIT-40 – gdy pracownik był prowadzony przez Biuro Petra przez cały okres objęty
deklaracją
Sporządzenie deklaracji PIT-40 – gdy pracownik nie był prowadzony przez Biuro Petra przez cały okres
objęty deklaracją
Sporządzenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia lub o refundację składek
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1, INF-2)
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zobowiązanych do wpłat (DEK)
ce na ne tto
30 zł
40 zł / osobę
40 zł / osobę
50 zł / osobę
20 zł / osobę
70 zł / osobę
10 zł / pozycję
100 zł
30 zł
100 zł
50 zł
0 zł
10 zł / dokument
50 zł
10 zł / deklarację
50 zł / deklarację
50 zł
150 zł
25 zł / deklarację
50 zł / deklarację
20 zł / osobę
nie mniej niż 50 zł
50 zł / deklarację
100 zł / deklarację
www.biuropetra.pl - specjaliści od przyjaznej księgowości
Petra Sp. z o.o., NIP: PL 929-18-21-389, REGON: 080402644, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346645 Wysokość Kapitału Zakładowego: 100 000,00 zł – kapitał opłacony w całości
Strona 3 z 4
Petra Sp. z o.o.
Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
Infolinia:
801 00 70 15
68 410 40 45
NIP 929-18-21-389
REGON 080402644
[email protected]
Firma zastrzega sobie prawo zmiany ceny w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o nowej
proponowanej cenie przed wykonaniem usługi.
OPROGRAMOWANIE DO PROWADZENIA FIRMY Petra24.pl
Cena zawiera opłatę na oprogramowanie Petra24.pl Premium dla uproszczonej księgowości, pozwalające na prowadzenie firmy
dla jednego użytkownika o wartości 100 zł / miesięcznie.
Niezależnie od świadczonych Usług Klient może rozszerzyć korzystanie z Petra24.pl o dodatkowe funkcjonalności w postaci
modułów, np. Magazyn, Rozrachunki, Kasa/Bank, CRM, Cenniki i Oferty, Zamówienia. Warunki i ceny opisane są na stronie
www.petra24.pl.
www.biuropetra.pl - specjaliści od przyjaznej księgowości
Petra Sp. z o.o., NIP: PL 929-18-21-389, REGON: 080402644, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346645 Wysokość Kapitału Zakładowego: 100 000,00 zł – kapitał opłacony w całości
Strona 4 z 4