swieto szkoly

Komentarze

Transkrypt

swieto szkoly
MIESIĘCZNIK OSzW im. JANUSZA KORCZAKA w ZĄBKOWICACH ŚL.
ŚWIĘTO SZKOŁY
WYWIAD Z DYREKTOREM
NASZEGO OŚRODKA
SZKOŁA W PIGUŁCE
... Co chcę zmienić?...- SONDA
NASi Sponsorzy
O czym mówią jaskółki.....
WAKACYJNE RADY
czerwcowi jubilaci
1
9 czerwca w naszym Ośrodku
uroczyście obchodzimy jubileusz 25lecia
nadania
imienia
Janusza
Korczaka.
Jesteśmy dumni, Ŝe patronem
naszej placówki jest Janusz Korczak.
Do święta patrona wszyscy związani z
Ośrodkiem przygotowujemy się bardzo
starannie.
W tym dniu zorganizujemy imprezę, w
której będą brać udział uczniowie i
nauczyciele ze wszystkich klas oraz
internatu. Zaprosiliśmy takŜe wiele gości
z róŜnych stron naszego kraju.
Naszym szczególnym gościem
będzie Prezes Spółdzielni „Elsin” Pan
Zbigniew Mikołajczak, który zostanie
oficjalnie
odznaczony
Orderem
Przyjaciela Ośrodka.
Wielka Kapituła odznaczyła pana
prezesa za wieloletnią współpracę z
naszym Ośrodkiem, a w tym:
świetną
organizację
praktyk
uczniowskich;
sponsoring róŜnych uroczystości dla
dzieci;
fundowanie nagród rzeczowych dla
uczniów odnoszących sukcesy w
nauce.
Nasz patron był wielkim pedagogiem,
wychowawcą i przyjacielem dzieci i młodzieŜy.
Przed II wojną światową załoŜył w Warszawie domy dla biednych,
bezdomnych i osieroconych dzieci. Były to słynne Domy Sierot. Niestety,
Janusz Korczak nie zdołał dokończyć swojej misji, poniewaŜ został wraz ze
swoimi wychowankami aresztowany przez hitlerowców i wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Treblince. Nie opuścił dzieci do końca, został
razem z nimi zagazowany w komorze śmierci.
Janusz Korczak napisał ksiąŜki dla dzieci min. takie jak:
„Król Maciuś I”, „Bankructwo małego DŜeka”, czy teŜ
„Kajtuś Czarodziej” itd. Pozostawił po sobie nie tylko
bogatą schedę publicystyczną i literacką, ale i oryginalne
idee systemu wychowania dzieci.
„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której
nie wolno wieść na smyczy, lecz naleŜy kierować umiejętnie, z rozwagą, z wysiłkiem
umysłu, uczucia i woli...”
Janusz Korczak
2
czyli jak się Ŝyje w Królestwie
Króla Maciusia
-
W naszym Ośrodku pracuje 40
nauczycieli. Są to same panie i tylko 5
panów.
W szkole uczy się 170 uczniów.
W internacie przybywa 70
wychowanków.
Mamy 2 posłów do Powiatowego
Parlamentu Dzieci i MłodzieŜy. Są to:
Agnieszka Partyka I Grzegorz
Materac.
W ośrodku są 2 sale komputerowe, a
w nich 20 stanowisk, w tym 12 z
dostępem do internetu.
Pomocy medycznej zawsze udziela
pani pielęgniarka.
Pyszne obiadki gotuje 5
kucharek. Na szczęście nie 6, bo
nie byłoby, co jeść!
W bibliotece mamy 4977 ksiąŜek i
mnóstwo róŜnych czasopism, kaset
video, CD, itp., dzięki
zapobiegliwości bibliotekarki p.
Barbary Moszczyńskiej.
O czystość i porządek dbają 4 panie
woźne, a wszelkie naprawy dokonuje
1 pan elektryk i 2 panów
konserwatorów.
Raz do roku uczniowie wyjeŜdŜają
na turnusy rehabilitacyjne nad morze
bałtyckie. Ostatnio nasi kuracjusze
oddychali jodem w Stegnie
Gdańskiej.
„Dzieci są nieznaną połową ludzkości. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat.”
Janusz Korczak
Na lekcji przyrody pani pyta:
- Jakie zwierzęta macie w domu?
- Psa!
- Kota!
- Rybki!
- A ty Jasiu?
- Ja mam kurczaka w zamraŜalniku...
Na lekcji w-f nauczyciel zauwaŜa:
- Marylko, masz wspaniałe spinki do
włosów!
- To nie są spinki, tylko klamerki
chirurgiczne, które mi załoŜyli, kiedy
rozbiłam sobie głowę na ostatniej lekcji
w-fu.
3
Wywiad z Panią Delfiną Grzęda dyrektorem OSzW w Ząbkowicach Śl.
b W tym roku obchodzimy jubileusz 25- lecia, jak Pani ocenia działalność naszego Ośrodka?
b PoniewaŜ w ośrodku pracuję prawie 25 lat, więc mam przyjemność być tutaj przez cały
ten czas. Oceniam go bardzo pozytywnie. Od czasu, kiedy nadano imię Janusza Korczaka
zaszło tutaj wiele zmian, które uwaŜam, Ŝe wyszły wszystkim na dobre. Przede wszystkim
w duchu reformy utworzyliśmy gimnazjum, poszerzyła swoje ramy szkoła zawodowa,
powstała szkoła przysposabiająca do pracy, mamy świetlice szkolną, wiele nowoczesnych
gabinetów. Długo tu wymieniać, na pewno zaszło wiele pozytywnych zmian, dzięki którym
skorzystali uczniowie i nauczyciele teŜ.
b Za co ceni Pani najbardziej patrona. Czy w swojej pracy kieruje się Pani zasadami pedagogiki
korczakowskiej?
b Patrona
Janusza Korczaka cenię za człowieczeństwo. Za to, Ŝe był człowiekiem
w kaŜdym calu. Mało jest takich ludzi, gdyby chciało się podobnych jemu wskazywać.
Pedagogika Korczakowska jest mi bardzo bliska. Od pierwszego dnia mojej pracy, kiedy
przyszłam tutaj do internatu, do pracy z malutkimi dziećmi. Pracując w najmłodszej grupie
dziewczynek wiedziałam, Ŝe to jest to, co chciałabym robić. Wiedziałam, Ŝe musze okazać im
duŜo serca, duŜo ciepła, Ŝe muszę im duŜo z siebie dać. A to właśnie robił Korczak. Do
dzisiejszego dnia zmieniają się dzieci i raz mam do czynienia ze starszymi, raz z młodszymi.
Raz są to dziewczynki, raz chłopcy. Zawsze staram się pamiętać o pedagogice
korczakowskiej i jej zasady wpajać w Ŝycie.
b Czy w najbliŜszej przyszłości planuje Pani jakieś zmiany w naszej szkole?
b Zmiany są rzeczą trudną. Zmian dokonuje się powoli. Zmiany spotykają się z oporem.
Na początku są źle odbierane. Chcielibyśmy otworzyć nowe kierunki w szkole zawodowej.
W tym momencie nie powiem jeszcze, jakie ale myślimy o tym. Chcielibyśmy rozpocząć
w ośrodku wczesne wspomaganie rozwoju, jest to rzecz to bardzo potrzebna dla środowiska
ząbkowickiego i nie tylko. Myślę, Ŝe tak malutkimi kroczkami powoli do tego zmierzając
osiągniemy cel.
b Wielkimi krokami zbliŜa się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym chciałaby Pani coś
przekazać uczniom naszej szkoły?
b O tak, oczywiście. PoniewaŜ rozstaniemy się na ponad 2 miesiące, a jest to strasznie
duŜo czasu. PoniewaŜ tworzymy tutaj tak ogromną społeczność i jesteśmy wszyscy razem, to
rozstanie na pewno w jakiś sposób będzie odczuwane i przez was, i przeze mnie. Jestem
bardzo z wami związana lubię widzieć was, na co dzień. Cieszę się, Ŝe jesteście i te
2 miesiące chciałabym Ŝeby upłynęły wam szybko, Ŝeby były dla was cudowne, słoneczne,
cieplutkie no i przede wszystkim, Ŝeby były bezpieczne. Nie wyobraŜam sobie sytuacji,
w której miałoby kogoś zabraknąć albo ktoś z jakąś przykrą historią z wakacji miałby
powrócić. I jeszcze jedna rzecz, ta, o której ciągle mówię: wszystkich chłopaków i wszystkie
dziewczyny proszę o to, aby w czasie tych wakacji będąc w róŜnych sytuacjach, w róŜnych
miejscach, spotykając się z róŜnymi ludźmi nie ulegali pokusom, aby zawsze zastanowili się,
przemyśleli czy warto, i nie podejmowali głupich decyzji, wiecie, o czym mówię, prawda? To,
o czym mówię do was zawsze. Wierze w waszą mądrość i liczę na to, Ŝe ustrzeŜecie się
przed złem, które czyha na was zewsząd.
4
„My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie- źle albo dobrze.”
Janusz Korczak
„Co chciałbyś zmienić w naszej szkole?”
Marzą mi się lekcje w-fu w
wyremontowanej sali
gimnastycznej, imprezy,
większe kotlety schabowe na
obiad.
J. Kuchna
Chciałbym, aby na twarzach
uczniów i nauczycieli gościł
zawsze serdeczny uśmiech, a z
oczu ich błyskały iskierki radości i
satysfakcji z obopólnych działań
na polu edukacyjnym.
p. M. Szawica
Laski w szkole.
W. Flader
Nowoczesne maszyny do szycia
w pracowniach krawieckich.
p. S. Kupczak
Ławki i plac
zabaw na boisku
szkolnym.
p. M.Borusiewicz
Chciałabym, Ŝeby w ubikacjach były
ładne kafelki, mydło i haczyki w
drzwiach.
E. Boksa
Sala gimnastyczna z
prawdziwego zdarzenia
(wymiarowa, wygłuszona),
siłownia, basen. p. W. Trojak
Palarnia dla nauczycieli.
Zakaz palenia w
ubikacjach. Uczniowie Ŝeby
byli kulturalni i higieniczni.
p. O. Miernik
Zajęcia taneczno- muzyczne po
lekcjach, bo lubię tańczyć, chciałabym,
Ŝeby był kierunek fryzjerski.
Agnieszka z kl. IIb
Za mało koszy na
śmieci, nie ma gdzie
wrzucać śmieci.
Ł. Wozarewicz
Basen przy szkole.
p. J.Malinowska
5
Działalność edukacyjno- opiekuńcza naszego Ośrodka moŜe się rozwijać dzięki
wiernym sponsorom, którzy wspomagają nas w potrzebie. Są to:
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.
BZWBK w Ząbkowicach Śl.
Spółdzielnia „Elsin”- czyli pan Zbigniew Mikołajczak
Firma cukiernicza Jan Dykas
Ksiądz Krzysztof Ziobrowski z parafii w Zwróconej
Firma TOMY- pan Paweł Mamoń i Tomasz Cisak
- DZIĘKUJEMY-
...z ostatniej chwili...
Powiedziały nam jaskółki, Ŝe Przyjaciel Ośrodka pan Z. Mikołajczak:
Uwielbia
golonkę i
schabowego z
kością...
Zimą wypoczywa
szusując na stokach,
latem leŜy plackiem
nad morzem...
Lubi szybkie samochody
i piękne dziewczyny...
Nie znosi bałaganu, lenistwa
i braku dyscypliny.
Nie lubi
słodyczy!
Prawą ręką i dobrym duszkiem
Prezesa (a zarazem naszym
sprzymierzeńcem jest pani
T. Przybylska.
6
- czyli wakacyjne rady:
Jak zachowujemy się nad wodą?
Jeśli będziesz wakacje spędzać nad wodą, pamiętaj:
Nie wolno kąpać się w przypadkowych
miejscach. Pływaj w wodach strzeŜonych- tam
nad bezpieczeństwem czuwa ratownik!
Jeśli długo byłeś na słońcu, nie wskakuj nagle
do zimnej wody. Zanurzaj się powoli, ochlapując
ramiona, plecy i brzuch!
Nigdy nie skacz na „główkę”, ani nikogo nie
wrzucaj do wody dla Ŝartu!
Bardzo niezdrowo jest pływać z pustym lub
przejedzonym brzuchem.
Jasio wrócił z obozu wędrownego:
- Jakie masz pełne policzki- cieszy się mama- musieli was dobrze tam karmić.
– To nie od jedzenia.
– A od czego?
– Od dmuchania materaców, mamo.
7
w czerwcu urodziny obchodzą uczniowie:
Paweł Malinowski (II G),
Rafał Dudek (I G),
Sebastian Gawlak (I G),
Mateusz Gierzyński (V),
Helena Gorzycka (I G),
Paulina Widziak (VI),
Marek Wantuch (I G),
Marek Kołacz (I G),
Daniel Łapa (IV),
Marta Natkaniec (Ia ZSZ),
Grzegorz Witos (Ib ZSZ),
Łukasz Wozalewiczi (II G),
Grzegorz Materac (I G),
i Piotr Walczak (II PZ)
z okazji urodzin
wszystkiego najlepszego,
spełnienia marzeń,
oraz 5 i 6 w szkole
śYCZY
KRĄG koRCZAKOWSKI
Kierownik internatu przydziela Jasiowi
pracę:
- Idź do pokoju i pomaluj okna...
Po jakimś czasie Jasio wraca i pyta:
- Ramy teŜ pomalować?
-Jasiu, dlaczego chodzisz z brudnymi
uszami?- pyta nauczycielka.
- Bo nie mam innych, proszę pani.
- Dziewczyno! Jaka ty jesteś brudna! A
jak wygląda twój nowy berecik, który ci
wczoraj kupiłam?
- A bo... chłopaki ze starszych klas
ściągnęli mi go z głowy i grali nim w piłkę
noŜną...
- A ty nic na to?
- Jak to nic?! Ja stałam na bramce...
8

Podobne dokumenty