kalendarzu podatnika

Komentarze

Transkrypt

kalendarzu podatnika
03-11-2015
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – kalendarz podatnika
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w skr. „ustawa PIT”
 ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930
z późn. zm.) – w skr. „ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym”
Lp.
Termin wykonania
Podmiot - podatnik
Treść obowiązku / Symbol formularza/Podstawa prawna
Rozliczenia w trakcie roku
1
2
3
4
prowadzący
pozarolniczą Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc Podatnicy
poprzedni, a za grudzień – w terminie do działalność gospodarczą oraz osoby
fizyczne, w tym rolnicy równocześnie
28 grudnia roku podatkowego.
prowadzący gospodarstwo rolne, o
których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym
(część XII tabeli) opodatkowani w formie
art. 31 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
karty podatkowej.
Do 20 dnia każdego miesiąca - za miesiąc Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.
poprzedni.
działalność gospodarczą, działy specjalne
Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień, produkcji rolnej lub osiągające przychody
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty z tytułu umowy najmu, podnajmu lub
(tj. do 20 stycznia następnego roku dzierżawy oraz innych umów o podobnym
podatkowego) złoży zeznanie i dokona charakterze.
zapłaty podatku na zasadach określonych w
art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT
art. 45.
Do 20 dnia każdego miesiąca - za miesiąc Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.
poprzedni.
działalność gospodarczą lub działy
Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień, specjalne produkcji rolnej opodatkowane
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty 19% stawką na zasadach określonych w
(tj. do 20 stycznia następnego roku art. 30c, art. 9a ust. 7 ustawy PIT.
podatkowego) złoży zeznanie i dokona
zapłaty podatku na zasadach określonych w
art. 45.
art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT
Do 20 dnia każdego miesiąca - za miesiąc Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną Zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w danym roku podatkowym
poprzedni.
formę wpłacania zaliczek.
wpłaca się w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali
Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień,
podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym lub stawki 19% od
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
03-11-2015
5
6
7.
8
9
10
11
(tj. do 20 stycznia następnego roku
podatkowego) złoży zeznanie i dokona
zapłaty podatku na zasadach określonych w
art. 45.
Do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym uzyskano przychód,
a za grudzień - w terminie złożenia
zeznania.
Za miesiące od stycznia do listopada - do 20
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym uzyskano dochód (lub w którym
podatnik wrócił do kraju), a za grudzień - w
terminie złożenia zeznania.
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w
art. 45 ust. 1 lub w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy PIT.
art. 44 ust. 6b i art. 44 ust. 6c pkt 3 oraz art. 44 ust. 6h i 6i ustawy PIT
Podatnik, podlegający ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, osiągający
przychody określone w art. 29 ustawy
PIT, bez pośrednictwa płatnika.
Podatnik osiągający dochody bez
pośrednictwa płatników:
- ze stosunku pracy z zagranicy,
- z emerytury i renty z zagranicy,
- z działalności określonej w art. 13 pkt
2, 4 i 6-9 ustawy PIT.
Za miesiące od stycznia do listopada - do 20 Podatnik uzyskujący przychody z innych
dnia miesiąca następującego po miesiącu, źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1
w którym uzyskano dochód, a za grudzień - pkt 9, na podstawie umowy, do której
w terminie złożenia zeznania.
stosuje się przepisy prawa cywilnego
dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.
Do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni, a za grudzień w terminie
złożenia zeznania.
Do 20 dnia miesiąca następującego po
upływie kwartału, za który ryczałt ma być
opłacony, a za ostatni kwartał roku
podatkowego w terminie złożenia zeznania.
Do 20 dnia miesiąca następującego po
upływie kwartału, , za który ryczałt ma być
opłacony, a za czwarty kwartał do 28
grudnia roku podatkowego.
Do 20 dnia miesiąca następującego po
upływie kwartału, za który pobierana jest
zaliczka
Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni
kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej
wpłaty (tj. do 20 stycznia następnego roku
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, w których
podatnik uzyskał przychód.
art. 44 ust. 1b ustawy PIT
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za miesiąc, w którym
podatnik uzyskał dochód.
W przypadku podatników czasowo przebywających za granicą, jeżeli termin
płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest
płatny w terminie złożenia zeznania.
art. 44 ust. 3a, 3e i 7 ustawy PIT
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za miesiąc, w którym
podatnik uzyskał dochód.
Jeżeli podatnik dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty zaliczki jest
obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z
tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego.
art. 44 ust. 1f ustawy PIT
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
przychodów ewidencjonowanych.
art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
przychodów ewidencjonowanych, którzy
wybrali kwartalny sposób opłacania
ryczałtu.
art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Osoby
duchowne
opodatkowane Wpłata ryczałtu od przychodów osób duchownych.
zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od przychodów osób duchownych.
art. 47 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.
działalność gospodarczą, będące małymi
podatnikami
oraz
rozpoczynające
prowadzenie działalności gospodarczej,
które
wybrały
kwartalny
sposób
wpłacania zaliczek.
2
03-11-2015
12
podatkowego) złoży zeznanie i dokona
zapłaty podatku na zasadach określonych w
art. 45.
Do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ten rok upłynął, lub do
20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zaliczył je do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych przed upływem roku od dnia ich
nabycia lub wytworzenia.
Podatnicy
prowadzący
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
opłacający
podatek według skali podatkowej lub
opłacający 19% podatek, którzy nabyli lub
wytworzyli
we
własnym zakresie
składniki majątku, określone w przepisach
ustawy PIT dotyczących amortyzacji, o
wartości początkowej przekraczającej
3 500 zł, i ze względu na przewidywany
okres używania równy lub krótszy niż rok
nie zaliczyli ich do środków trwałych albo
wartości niematerialnych i prawnych, a
faktyczny okres ich używania przekroczy
rok.
art. 44 ust. 6 ustawy PIT
Wpłata kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym
zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania
przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub
wytworzenia.
Kwotę odsetek wykazuje się w zeznaniu rocznym.
art. 22e ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PIT
Rozliczenia roczne
13
Do 31 stycznia roku następującego po roku
podatkowym.
Osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych.
14
Do 31 stycznia roku następującego po roku
podatkowym.
Osoby fizyczne opodatkowane w formie
karty podatkowej.
15
Do 31 stycznia roku następującego po roku
podatkowym.
16
Osoby duchowne osiągające przychody z
opłat otrzymywanych w związku z
pełnieniem
funkcji
o
charakterze
duszpasterskim, objęte zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od przychodów
osób duchownych.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku Podatnik obliczający podatek dochodowy
podatkowym.
według skali podatkowej, o której mowa
Podatnicy
podlegający
ograniczonemu w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.
3
Złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych
odliczeń
i
należnego
ryczałtu
od
przychodów
ewidencjonowanych za rok podatkowy.
art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie
zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych
miesiącach roku podatkowego.
art.31 ust.4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie
zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych
kwartałach roku podatkowego.
art. 44 ust.4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w
roku podatkowym - PIT-36 lub PIT-37.
Wpłata różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z
03-11-2015
obowiązkowi podatkowemu, zamierzający
opuścić terytorium Polski przed ustawowym
terminem do złożenia zeznania, obowiązani
są złożyć zeznanie przed opuszczeniem
terytorium Polski.
zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą
zaliczek pobranych przez płatników.
Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł
przychodów:
1) prowadzili:
- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
- działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
 z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o
podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na
podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście),
 ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury,
renty, ze stosunku pracy),
 z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik
w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania
zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego), na podstawie art.
44 ust. 7a ustawy PIT,
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy
PIT,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich
dzieci (np. rentę rodzinną),
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa
w art. 29, 30 i 30a ustawy PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany
przez płatnika.
Formularz PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za
pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP,
opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
którzy:
- nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów
4
03-11-2015
-
specjalnych produkcji rolnej,
nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów
małoletnich dzieci.
Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników
rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób
przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
art. 45 ust.1 i 7 ustawy PIT
17
18
19
Do 30 kwietnia roku następującego po roku Podatnik
prowadzący
pozarolniczą
podatkowym.
działalność gospodarczą lub działy
specjalne produkcji rolnej opodatkowane
Podatnicy
podlegający
ograniczonemu
19% stawką na zasadach określonych w
obowiązkowi podatkowemu, zamierzający
art. 30c ustawy PIT.
opuścić terytorium Polski przed ustawowym
terminem do złożenia zeznania, obowiązani
są złożyć zeznanie przed opuszczeniem
terytorium Polski.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku Podatnik uzyskujący dochody z kapitałów
podatkowym
pieniężnych opodatkowanych na zasadach
określonych w art. 30b ustawy PIT.
Podatnicy
podlegający
ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, zamierzający
opuścić terytorium Polski przed ustawowym
terminem do złożenia zeznania, obowiązani
są złożyć zeznanie przed opuszczeniem
terytorium Polski.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku Podatnik, który uzyskał dochody z
podatkowym
odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych w roku podatkowym,
Podatnicy
podlegający
ograniczonemu
nabytych lub wybudowanych po dniu
obowiązkowi podatkowemu, zamierzający
31 grudnia 2008 r., określonych w art. 10
opuścić terytorium Polski przed ustawowym
ust. 1 pkt 8, ustawy PIT. tj.
terminem do złożenia zeznania, obowiązani
a) nieruchomości lub ich części oraz
są złożyć zeznanie przed opuszczeniem
udziału w nieruchomości,
terytorium Polski.
b) spółdzielczego własnościowego prawa
do
lokalu
mieszkalnego
lub
użytkowego oraz prawa do domu
jednorodzinnego
w
spółdzielni
5
Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w
roku podatkowym PIT-36L.
Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania albo
różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą
należnych za dany rok zaliczek.
art. 45 ust. 1a pkt 2, ust. 4 pkt 3 i ust. 7 ustawy PIT
Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w
roku podatkowym PIT-38.
Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania.
art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 7 ustawy PIT
Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39, w
tym także dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 131 ustawy PIT.
Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) nie łączy się z dochodami
(przychodami) z innych źródeł.
Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania.
03-11-2015
20
21
22
mieszkaniowej,
c) prawa
wieczystego
użytkowania
gruntów
art.45 ust. 1a pkt 3, ust. 4 pkt 4 i ust. 7 oraz art. 30e ust. 4 ustawy PIT
Do 30 kwietnia roku następującego po roku Podatnik
prowadzący
pozarolniczą Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu
podatkowym, w terminie złożenia zeznania działalność gospodarczą opodatkowaną prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
rocznego PIT-36.
według skali podatkowej, o której mowa podstawie zezwolenia - formularz SSE-R (załącznik do zeznania PIT-36).
w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.
art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
W terminie złożenia zeznań rocznych PITPodatnik
prowadzący
pozarolniczą Złożenie sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny
28, PIT-36, PIT-36L
działalność
gospodarczą,
któremu transakcyjnej.
właściwy organ podatkowy, na podstawie
Załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L
przepisów Ordynacji podatkowej, wydał
decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru
i stosowania metody ustalania ceny
art. 45 ust. 5a ustawy PIT oraz
transakcyjnej
między
podmiotami
art. 21a ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
powiązanymi.
Podatnik
osiągający
dochody
z Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości dochodu
Do końca dziewiątego miesiąca roku
działalności
prowadzonej
przez z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym PITnastępującego po roku podatkowym
zagraniczne spółki kontrolowane
zagranicznej spółki kontrolowanej.
CFC.
Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie
Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania.
ma ustalonego roku podatkowego albo rok
Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki
ten
przekracza
okres
kolejnych,
kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.
następujących po sobie 12 miesięcy,
przyjmuje się, że rokiem podatkowym
zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok
art. 45 ust. 1aa ustawy PIT
podatkowy podatnika.
Deklaracje, zawiadomienia, oświadczenia
23
Do 10 stycznia roku następującego po roku
podatkowym.
Podatnik,
który
poza
dochodami Złożenie płatnikowi oświadczenia PIT-12 jako warunek dla dokonania
uzyskanymi od płatnika nie uzyskał rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika, traktowanego na
innych dochodów, nie korzysta z odliczeń równi z zeznaniem.
od dochodu i od podatku (z wyjątkiem
wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b),
pkt 2a, pkt 5 oraz art. 27b ustawy PIT, jak
również nie korzysta z możliwości
łącznego opodatkowania z małżonkiem,
bądź w sposób przewidziany dla osób
6
03-11-2015
24
25
26
samotnie wychowujących dzieci oraz nie
ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio
odliczonych (z wyjątkiem składki na
ubezpieczenie zdrowotne, otrzymanej za
pośrednictwem płatnika).
art. 37 ust. 1 i 1a ustawy PIT
Do 20 stycznia roku podatkowego Podatnik
prowadzący
pozarolniczą Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z
kontynuujący działalność.
działalność gospodarczą, który dokonuje pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatku na zasadach
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie wyboru sposobu opodatkowania.
określonych w art. 30c ustawy PIT.
pozarolniczej działalności gospodarczej
Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także lat
oświadczenie może złożyć na podstawie
następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku
przepisów
o
swobodzie
działalności
podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu
gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złoży
skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym
oświadczenia na podstawie tych przepisów –
terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form
pisemne oświadczenie składa właściwemu
opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku
naczelnikowi urzędu skarbowego - nie
dochodowym.
później niż w dniu uzyskania pierwszego
art. 9a ust. 2, ust.4 ustawy PIT
przychodu.
Do 20 stycznia roku podatkowego
kontynuujący działalność.
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej,
oświadczenie może złożyć na podstawie
przepisów
o
swobodzie
działalności
gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złoży
oświadczenia na podstawie tych przepisów –
pisemne oświadczenie składa właściwemu
naczelnikowi urzędu - nie później niż w
dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Do 20 stycznia roku podatkowego, a w
przypadku podatnika rozpoczynającego
osiąganie przychodu z tego tytułu – w
terminie
do
20
dnia
miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego
tytułu albo do końca roku podatkowego,
jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w
grudniu roku podatkowego.
Podatnik
prowadzący
pozarolniczą Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od
działalność gospodarczą, który dokonuje przychodów ewidencjonowanych.
wyboru formy opodatkowania.
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji
działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy
opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Podatnik uzyskujący przychody z tytułu Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, przychodów ewidencjonowanych.
poddzierżawy oraz innych umów o
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru
podobnym charakterze.
innej formy opodatkowania lub nie zgłosił zaprzestania uzyskiwania
przychodów z najmu (...), uważa się, że przychody uzyskiwane z tego tytułu
nadal są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
7
03-11-2015
27
28
29
30
Do 20 stycznia roku podatkowego, a w
przypadku
rozpoczęcia
osiągania
przychodów w trakcie roku podatkowego - w
terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych.
Do 20 stycznia roku podatkowego.
Do 20 stycznia roku podatkowego, a w
przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku
podatkowego – w terminie 7 dni od dnia
rozpoczęcia działalności.
Do 20 stycznia roku podatkowego.
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie
działalności, wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej
składa właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego
przed
rozpoczęciem
działalności lub może go dołączyć do
wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
składanego na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej.
Małżonkowie, między którymi istnieje
wspólność
majątkowa
osiągający
przychody, o których mowa w art. 6 ust.
1a ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym - z tytułu umowy najmu,
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz
innych umów o podobnym charakterze.
Podatnik
prowadzący
pozarolniczą
działalność
gospodarczą,
z
której
przychody opodatkowane są ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych, który
wybrał opłacanie podatku co kwartał.
Złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z
małżonków.
Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z
małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20
stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości
przychodu przez jednego z małżonków
art. 12 ust. 7 i 8a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych co kwartał.
Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji
działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania
lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania
ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt co kwartał. Wówczas
nie składa zawiadomienia.
art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Podatnicy prowadzący działy specjalne Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od
produkcji rolnej, z których dochód dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy
ustalany jest przy zastosowaniu norm zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.
szacunkowych dochodu.
art. 43 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy PIT
Podatnicy
prowadzący
pozarolniczą Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty
działalność gospodarczą, którzy chcą podatkowej - PIT-16.
wybrać opodatkowanie w formie karty
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji
podatkowej.
działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy
opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w
tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.
art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
8
03-11-2015
31
W terminie do końca pierwszego miesiąca Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe.
roku podatkowego, a w przypadku
podatników rozpoczynających działalność –
w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.
Złożenie zawiadomienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o
wyborze metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust.
2.
W przypadku rezygnacji z ustalania różnic kursowych tą metodą podatnik
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego do końca roku podatkowego poprzedzającego rok
podatkowy, w którym zamierza zrezygnować ze stosowania tej metody.
Rezygnacja może nastąpić po upływie trzech lat podatkowych.
art. 14b ust. 4, ust. 5 ustawy PIT
32
33
34
Do 20 lutego roku podatkowego, w którym
po raz pierwszy została wybrana
uproszczona forma wpłacania zaliczek.
Podatnik
prowadzący
działalność gospodarczą.
pozarolniczą Złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania
zaliczek.
Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w
terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek.
Do 20 lutego roku podatkowego, a w
przypadku
rozpoczęcia
prowadzenia
działalności w trakcie roku podatkowego - w
terminie do dnia poprzedzającego dzień
rozpoczęcia tej działalności, nie później niż
w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
art. 44 ust. 6c pkt 1 i ust. 6d ustawy PIT
Mali
podatnicy
oraz
podatnicy Złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania
rozpoczynający prowadzenie działalności zaliczek.
gospodarczej, którzy wybrali kwartalny
Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w
sposób wpłacania zaliczek.
terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego
sposobu wpłacania zaliczek.
Do 30 kwietnia - w terminie złożenia
zeznania podatkowego składanego za rok, w
którym podatnik po raz pierwszy odlicza od
podstawy obliczenia podatku faktycznie
poniesione w roku podatkowym wydatki na
spłatę odsetek od kredytu (pożyczki)
udzielonego podatnikowi na sfinansowanie
jednej z inwestycji mającej na celu
art. 44 ust. 3i ustawy PIT
Osoby, które po raz pierwszy odliczają od Złożenie oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją
podstawy obliczenia podatku faktycznie służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych - PIT-2K
poniesione w roku podatkowym wydatki na
spłatę odsetek od kredytu (pożyczki)
udzielonego podatnikowi na sfinansowanie
inwestycji mającej na celu zaspokojenie
własnych potrzeb mieszkaniowych, o
których mowa w art. 26b ustawy PIT, w
9
03-11-2015
zaspokojenie
mieszkaniowych.
35
36
własnych
potrzeb brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr
209, poz. 1316).
Przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w Osoby uzyskujące przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy
roku podatkowym.
nakładczej lub spółdzielczego stosunku
pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacane przez zakłady
pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z
tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Przed pierwszą wypłatą zasiłku w roku
podatkowym.
art. 26b ust. 2 pkt 5 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 stycznia 2007 r. oraz
art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)
Złożenie zakładowi pracy oświadczenia PIT-2 dla celów zmniejszania
miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12
kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale
obowiązującej skali podatkowej. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan
faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie
uległ zmianie.
art. 32 ust. 3 i ust. 3a ustawy PIT
Osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z Złożenie oświadczenia PIT-3 dla celów zmniejszania miesięcznych
ubezpieczenia społecznego od organu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty
rentowego.
zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej
skali podatkowej.
art. 34 ust. 4 ustawy PIT
37
38
39
W terminie 7 dni od powstania okoliczności
powodujących zmiany w stosunku do stanu
faktycznego podanego we wniosku o
zastosowanie opodatkowania w formie karty
podatkowej lub likwidacji prowadzonej
działalności
Podatnicy opodatkowani w formie karty
podatkowej, jeśli zmiany w stosunku do
wniosku o zastosowanie karty powodują
utratę warunków do opodatkowania w tej
formie lub mają wpływ na wysokość
podatku, a także w przypadku likwidacji
prowadzonej działalności.
W terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji o Osoby duchowne, osiągające przychody z
charakterze duszpasterskim.
opłat otrzymywanych w związku z
pełnionymi funkcjami o charakterze
duszpasterskim.
prowadzący
pozarolniczą
W terminie 20 dni od dnia założenia Podatnik
podatkowej
księgi
przychodów działalność gospodarczą, który rozpoczyna
jej prowadzenie, albo w poprzednim roku
i rozchodów.
podatkowym korzystał ze zryczałtowanego
opodatkowania podatkiem dochodowym
lub prowadził księgi rachunkowe.
10
Złożenie informacji PIT-16Z o zmianach w stosunku do wniosku o
opodatkowanie w formie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej
działalności.
art. 36 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze
duszpasterskim.
art. 42 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Złożenie zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i
rozchodów.
§ 10 ust. 2, § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
rozchodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).
03-11-2015
40
41
Do 20 dnia miesiąca następującego po Małżonkowie, między którymi istnieje
miesiącu, w którym został otrzymany wspólność majątkowa osiągający ze źródła
pierwszy w roku podatkowym przychód.
określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy
PIT przychody ze wspólnej własności,
wspólnego posiadania lub wspólnego
użytkowania rzeczy.
Przed pierwszą wypłatą należności w roku Osoby:
podatkowym lub przed upływem miesiąca,  otrzymujące rentę lub emeryturę z
w którym podatnik zaczął osiągać
zagranicy za pośrednictwem osób
dochody.
prawnych
i
ich
jednostek
organizacyjnych,
 otrzymujące stypendium od uczelni,
placówki naukowej, pracodawcy oraz
innych jednostek organizacyjnych,
 tymczasowo aresztowane, skazane
otrzymujące należność za pracę
wypłacaną przez areszty śledcze i
zakłady karne,
 otrzymujące świadczenia integracyjne
wypłacane przez centrum integracji
społecznej.
11
Złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z
małżonków.
Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków
dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku
podatkowym przychód małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania
całości dochodu przez jednego z małżonków.
art. 8 ust. 4 i 6 ustawy PIT
Złożenie płatnikowi oświadczenia PIT-2A dla celów zmniejszania
miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12
kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale
obowiązującej skali podatkowej.
art. 35 ust. 4 ustawy PIT

Podobne dokumenty