Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji. Rząd planuje zmiany w

Komentarze

Transkrypt

Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji. Rząd planuje zmiany w
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji. Rz
w słu bie zdrowia
d planuje zmiany
Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce powstanie Urz d Zdrowia
Publicznego ‒ ogłosił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wszyscy mieszka cy zyskaj
powszechny dost p do opieki medycznej, a szpitale dostan pieni dze na leczenie pacjenta, a
nie na pojedyncze wiadczenia.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił szczegóły zmian zebranych w dokumencie pt.
„Narodowa słu ba zdrowia .
Program zakłada przeobra enia w medycynie naprawczej (czyli wiadczeniach udzielanych w
razie choroby), a tak e rozwój zaniedbywanego dotychczas zdrowia publicznego, w tym
profilaktyki. Najbardziej rewolucyjne wydaje si jednak to, e z pocz tkiem 2018 r. prawo do
leczenia uzyskaj wszyscy rezydenci: zarówno obywatele RP (stale zamieszkali w Polsce), jak i
innych pa stw z legalnym prawem pobytu. Obecnie z darmowego leczenia korzysta mog
wył cznie osoby ubezpieczone.
Cała opieka zdrowotna finansowana b dzie z Pa stwowego Funduszu Celowego „Zdrowie , do
którego trafi pieni dze z cz
ci PIT oraz z bud etu (b dzie on dopłacał ró nic mi dzy
wpływami z podatku a okre lonym poziomem publicznych wydatków w odniesieniu do PKB ‒
docelowo wynosz cym 6 proc. PKB).
Obecnie szpitale maj zakontraktowan okre lon liczb
wiadcze i nie chc jej przekroczy .
Po zmianach działalno
placówek b dzie finansowana inaczej ‒ cz
pieni dzy (obejmuj ca
78 proc. wszystkich procedur) b d one dostawa jako roczny ryczałt za zapewnienie opieki
pacjentom (obecnie ka de wiadczenie rozliczane jest osobno). W kontraktach ustalana b dzie
minimalna liczba wiadcze do wykonania, z której szpital b dzie musiał si wywi za , aby
otrzyma odpowiedni bud et w kolejnym roku. Pozostałe 22 proc. pieni dzy b dzie pochodziło,
tak jak obecnie z kontraktów.
Jasno zostanie sprecyzowane kto wykonuje jakie typy wiadcze . Najwa niejsze dla opieki
zdrowotnej placówki zostan podzielone na trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia
zdrowotnego: lokalny, regionalny i wojewódzki, oraz na trzy poziomy specjalistyczne: pediatria,
onkologia i instytuty. W oparciu o takie wytyczne zbudowana zostanie sie .
Zmieni si zasady płacenia za podstawow opiek zdrowotn . Przy obecnych rozwi zaniach
lekarze niech tnie realizuj badania. Powód: na pacjenta maj przeznaczone ok. 150 zł rocznie
i suma ta obejmuje zarówno wizyty, jak i wła nie badania.
Od lipca przyszłego roku lekarz POZ ma nie tylko wzi
odpowiedzialno
za losy pacjenta w
swojej przychodni, lecz tak e by w kontakcie ze szpitalem, a nawet zamawia wizyty u
specjalistów czy rehabilitacj . Zespół POZ dostanie stawk podstawow , dodatek motywacyjny
za profilaktyk i promocj zdrowia oraz dodatek za opiek nad przewlekle chorymi. Osobne
pieni dze POZ dostanie w ramach bud etu na badania diagnostyczne i leczenie
1/2
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
specjalistyczne. Ewentualne oszcz dno
zostanie w kieszeni wi cej pieni dzy
ci (np. na liczbie bada
) nie spowoduj
,
e przychodni
Od stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia b dzie zast piony „systemem
administrowanym przez struktury ministra zdrowia i Wojewódzkich Urz dów Zdrowia .
ed. hd
ródło: Dział Informacji KK
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty