Śpiewnik na spotkanie 19.11.2016 - Wspólnota Miłość i Miłosierdzie

Komentarze

Transkrypt

Śpiewnik na spotkanie 19.11.2016 - Wspólnota Miłość i Miłosierdzie
46. Wielbić Imię Pana dziś chcę, wielbić Imię
Pana dziś chcę, wielbić Imię Pana dziś chcę - to
mój Bóg.x2
1. Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą.
Skałą zbawienia, schronieniem mym. x 2
47. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia
śpiewa, śpiewa! Wielka radość na Syjonie, Król
zstępuje z nieba, z nieba! x 2
1. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień! Zobaczy to,
(zobaczy to) każdy z nas. Nadejdzie dzień,
nadejdzie dzień ! Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały
świat!
48. Będę z Aniołami śpiewał: Alleluja! Będę
tańczył ze świętymi. Alleluja! Radość duszy mojej
chcę wyśpiewać światu. Jezu, niesiesz pokój,
prowadź mnie - zawsze!
Ref.: Alleluja, radość duszy mojej! Alleluja!
Nanananannana, Nananannanana x 2
49. Bóg jest tu, Bóg jest tam! Bóg jest w każdym
z nas i w sercu Go mam! Światłem jest, w ciemną
noc i w modlitwie mej - słyszę Jego głos! Bóg jest
tu, dobry jest! Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas!
50. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam w
podziwie dla Tego, który wszystko dał! Stoję dziś,
moją duszę, Panie, Tobie składam, ja - chcę być
jak Ty!
51. Niech wszyscy ludzie chwalą swego Pana
– chwalą Go, Alleluja! Glory, Alleluja – chwalą
Go, Alleluja! Glory, Alleluja , chwalą Go –
Alleluja! Glory, Alleluja!
52. Napełniamy się radością Pana, napełniamy
się radością Pana.
x2
Napełniamy, napełniamy się radością Pana
Napełniamy się radością Pana.
x2
2. Napełniamy się miłością… 3. Napełniamy się
nadzieją… 4. Napełniamy się pokojem…
5. Napełniamy się zbawieniem.
53. Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc
W Nim cała nasza siła, Alleluja, Alleluja!
W Nim cała nasza siła, Alleluja!
54. Radość, radość, radość, radość.
Radość mają Ci, których Panem jest Bóg.
Miłość... Pokój...Szczęście...Wiarę...Wszystko...
55. Imię Jezus! W Nim moja siła, życie me,
moja nadzieja, piękno zbawienia. Chwała nieba w
Tobie jest! To mój Jezus!
Cudowny Pan to - Królów Król!
Zbawiciel świata, Wszechmocny Władca, całe
szczęście me - to Ty!
2. Pokonam góry, pokonam morza! Ogień nie spali
mnie - to wiem. Kiedy Ty jesteś - trzymasz za rękę.
Miłością chronisz życie me. Pokonam góry, pokonam
morza! Ogień nie spali mnie - to wiem. Kiedy Ty
jesteś - trzymasz za rękę, prowadzisz - wprost w
ramiona Swe.
56. Bóg i tylko On, Bóg i tylko On. Panem moim
jest jedynym, Panem moim jest na wieki. x 2
57. Przyjaciela mam co pociesza mnie, gdy o
Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam,
uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze troszczy
się. Ref.: Królów Król, z nami Bóg. x2
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. x2
58. Twoja Miłość Panie jest jak wielkie morze
- przyjdź, przytul mnie, Panie mój.
59. Oblubienica i Duch wołają: " Przyjdź! ",
a ten kto słyszy, niech powie: "Przyjdź",
kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije,
Niech wody życia za darmo zaczerpnie.
Alleluja - wielbimy Cię. x 4
60. J e z u s, J e z u s, Święty namaszczony Pan,
Jezus! J e z u s , J e z u s, żyje wywyższony Pan,
Jezus!
Ref.: Twe Imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej.
Twe Słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham!
61. Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.
Serce Przenajświętsze - łaski świątnico.
6. Bądźże pozdrowiony Boski Kapłanie.
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
5. Święty, święty, święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,
Królu wejdź i rozgość się.
Wspólnota
Miłość i Miłosierdzie Jezusa
PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan. Jednoczy
nas w Duchu byśmy razem szli. Usta głoszą
chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz - w moc
odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.
Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego
świętym narodem, wybranym pokoleniem,
objawiać Jego cześć. Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem - wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.
2. Duchu Święty, Gołębico Bożej Obecności
- zstąp na mnie Duchu Święty, Gołębico Bożej
Obecności! x 3
1. Otwórz Niebo! Spocznij na mnie – niech nie
spłoszę Cię. Słowem Ojca, chwałą Syna – Ty
napełnij mnie! x 2
3. Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu!
Tak, chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem,
które byś używać mógł - chcę do Ciebie
podobnym być.
4. Bądźże pozdrowiona Hostio Żywa. W której
Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Ref: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg
prawdziwy – w świętej Hostii. x 2
2. Bądźże pozdrowione Drzewo Żywota.
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży.
Zbaw nas gdy miecz Pański na złych się sroży.
4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie.
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.
5. Bądźże pozdrowiona święta Krynico.
6. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zackniony. Witaj napoju
zupełnie gaszący, Umysł pragnący.
2. Witaj krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem
w sobie masz Boga samego. Znasz ludziom
wszystkie jego wszechmocności,
niesiesz godności.
3. Witaj z niebiosów manno padająca, rozkoszny w
sercu naszym smak czyniąca: Wszystko na świecie
co jedno smakuje, w tym się znajduje.
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego: Kto cię skosztuje
śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. 5. Witaj
Jedyna serc ludzkich radości, witaj strapionych
wszelka łaskawości. Ciebie dziś moje łzy słodkie
by - ku Tobie wołają.
szukają
7. Święty Bóg i Król, Święty Bóg i Król, Święty
Bóg i Król – Bóg i Król!
x2
1.Ty przychodzisz w Swej świętości, w Swojej
wielkiej łaskawości - do naszych serc, do naszych
serc. Swoim Ciałem dziś nas karmisz, Swej
świętości nam udzielasz,
boś Ty Bóg – jedyny Bóg!
Coda: Emmanuel… Bóg z nami jest … Jezus…
8. Panie, Królu mego serca zapukałeś dzisiaj
do mnie. Drzwi zastałeś uchylone, wszedłeś.
I dotykasz mojej duszy, Słowem Swoim mnie
umacniasz - Ty uzdrawiasz, mym Lekarzem
jesteś.
Ref.: Już nie lękam się niczego.
W moim sercu Miłość Twoja
zagościła już na zawsze, Jezu. x 2
9. Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
Ref. Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawajmy
przed obliczem Pana - wielbiąc Go. x2
10. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
Chrystus, Chrystus – Władcą nam. x 2
2. Christus vincit, Christus regnat, Christus,
Christus imperat. x 2
***
18. Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, króluje nad
nami dziś, z nieba rządzi w mocy, Miłości, Mądrości
Swej.
19. Deszcz Łaski pada dziś: łap, łap, łap – nie uroń
nic. Bóg kocha Ciebie dziś i za to nie chce nic.
20. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię Swym Duchem
11. Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: Jezus
napełnij mnie. Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją
Królem jest! Stańmy radośnie i mówmy każdemu,
Świętą Twarz i w Miłość Twoją wtopić się.
że: Jezus Królem jest! Stańmy radośnie i mówmy
każdemu, że: Jezus Królem jest!
21. Złożyłem w Panu całą nadzieję x2
że: Jezus Chrystus Królem królów jest!
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady, wydobył mnie z
12. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
kałuży błota. A stopy me postawił na skale i umocnił
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
moje kroki.
i razem chwalmy Go.
*** Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas
22. O wychwalajcie Go wszystkie narody
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
I wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość
Bogu oddajmy cześć.
nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki.
O Alleluja, alleluja! O Alleluja, Alleluja! x 2
13. Jezus jest z nami tu x 4
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,
23. Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja!
a Jego moc działa dziś, by uwolnić cię. A jego moc
Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja!
działa dziś, by zbawić cię. Jezus jest z nami tu.
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!
14 . Jezu, jesteś Królem - oddajemy Ci cześć. Stoisz
tu pośród dzieci Twych - wielbimy majestat Twój! I
24. Chcę przestąpić Jego próg, z dziękczynieniem
wielbiąc Ciebie wznosimy tron, i wielbiąc Ciebie
w sercu mym. I w przedsionki Pana wejść - chwaląc
wznosimy tron, i wielbiąc Ciebie wznosimy tron Go! Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie
przyjdź Jezu i króluj nam.
Bóg. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą! Ref.:
Pan radością mą, Pan radością mą. Chcę śpiewać
15. O piękności niestworzona, kto Ciebie raz
Mu, bo Pan radością moją jest. x2
poznał, ten nic innego kochać nie może.
Czuję, że tonę w Tobie, jako jedno ziarenko
25. On jest moim Bogiem – On i ja! Każdy Mu
piasku w bezdennym oceanie. Czuję, że nie ma ani
odpowie – On i ja! On jest taki Dobry – On i ja!
jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła
Świat jest z Nim cudowny! Jezus moim jest
miłością ku Tobie. Miłosierdzie Boże x 3
Przyjacielem, moje życie jest z Nim cudowne. Wiem,
że mnie kocha i nie opuści - na Niego zawsze liczyć
16. Miłosierdzie Twe – wyśpiewywać chcę. Ono
mogę.
wielkim Oceanem Łaski Twej.
2. Kiedy mi smutno - kiedy mi źle, kiedy mnie trapią
Miłość Twoja jest – większa niż mój grzech.
różne zmartwienia - wtedy do Zbawcy mego
Uwielbiam Jezu Cię, uwielbiam Jezu Cię.
przychodzę, bo On jest Źródłem mego wytchnienia.
Uwielbiam Cię.
17. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
trwożyć. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć
w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie
taką moc.
26. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Panie. x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień ale
w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
27. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia,
wszystko mogę w tym, który kocha mnie. x 2
On drogą mą, którą kroczyć mam, nadzieją - bez
której nie mogę żyć. On wiarą jest, co uskrzydla
mnie - Miłością, Miłością! x 2
28. Maryjo, Matko - Królowo naszych serc, okryj
nas Swym płaszczem, ukryj w Twym Sercu.
Prowadź do Jezusa, wspieraj Twą Miłością.
Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię!
29. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu
Światło, Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal
nas.
30. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak
On. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak
On.
Patrzę, patrzę ale nie ma nie ma. Szukam, szukam
ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę ale nie ma, nie ma.
Nie ma takiego jak On.
31. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił
z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść
je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
32. Panie my Twoje dzieci wybrane w Imieniu
Twym. Jedno serce i cel nas gromadzi by wielbić
Cię i śpiewać hymn.
Ref: Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem, nie
musimy się bać. Gdy nadejdą burze my będziemy
trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.
33. Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały
nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża.
Ref.: Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą na wzór mego Mistrza i Pana.
panów Pan, Jezus to panów Pan! Jezus to panów
Pan! Alleluja, Alleluja, Alleluja. x 4
37. Jezu, Ty masz moc uzdrowić moje ciało.
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.
Jezu, Ty masz moc: wznieść mnie nad chmurami
bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.
38. O, przyjdź – wypełnij mnie, me serce
w górę wznieś, by życie me – stało się Twym:
Duchu Święty przyjdź! By życie me – stało się
Twym Duchu Święty przyjdź!
39. On z Miłości zbawił świat, On Miłością darzy
cię. Weź Tę Miłość w swoje ręce, zanieś innym Ją.
Powiedz o tym, że to: JEZUS PANEM JEST! Na
wieki, na wieki… x 2
40. Tobie Panie – zaufałem, moje życie daje - pod
Twoje władanie. x 2
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me.
Bo cudowna jest Miłość Twoja, jedyna – takiej nie
może dać nikt inny. Nieskończone Miłosierdzie dla
nas masz - nie zabraknie dla nikogo.
41. Cieszę się - Jezus zbawił mnie! x3
Śpiewam chwała, Alleluja - Jezus zbawił mnie!
2.Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie!
3.Chcę powiedzieć wszystkim - Jezus zbawił mnie.
4. Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie!
42. Uwielbiam Ciebie, mój Baranku, błogosławię
Imię Twe. Przed Tronem Twoim, mój Baranku - z
całym niebem wielbię Cię. Święty, święty, święty nasz Pan i Bóg!
x2
43. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też spojrzałem
na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
powiedziałem Mu: ,, - Kocham Cię!''
34. Święta Maryjo - Matko Boża módl się za
nami, za nami grzesznymi. I prowadź nas do Nieba, 44. Panie, proszę uzdrów nas, okaż miłosierdzie
i prowadź nas do Nieba. x 2
nam. Niech popłynie Łaska Twa - dotykaj
chorych serc.
35. Memu Bogu , Królowi będę śpiewał tę pieśń.
Teraz, zawsze, na wieki. Amen.
45. Chcę wywyższać Imię Twe. Chcę zaśpiewać
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. x 2
Tobie chwałę, Panie dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Ref.: Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
36. Jezus Chrystus to panów Pan
- całej ziemi Król.
x4
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,
Jedyny Pan Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to
chcę wywyższać Imię Twe!

Podobne dokumenty