Generuj PDF - Wydział Prewencji KSP

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Wydział Prewencji KSP
WYDZIAŁ PREWENCJI KSP
Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/59256,CENTRALNY-DOBOR-PSOW-DO-SLUZBY-W-POLICJI.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 15:26
Strona znajduje się w archiwum.
CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
Poleceniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego
(l.dz. EZP-33/2013) z dnia 3 stycznia 2013 r., wprowadzono centralny dobór psów, który realizowany
jest przez Zakład Kynologii Policyjnej w stosunku do psów kwalifikowanych na wszelkie formy
szkolenia przewodników i tresury psów w Policji.
Zgodnie z opracowanymi Założeniami do centralnego doboru psów do służby w Policji
Komendant CSP powołuje komisję, która zajmuje się m.in. wyszukiwaniem,
typowaniem i kwalifikowaniem psów do tresury, wycenianiem wartości na podstawie
przeprowadzonych prób ich charakteru oraz oceny zdrowia.
Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób
charakteru psów zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem
psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz.
KGP
Nr 7/2008 r., poz.46.
Właściciel psa kwalifikowanego do tresury zobowiązany jest do przedłożenia
następującej dokumentacji:
1. aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
2. urzędowego świadectwa zdrowia psa,
3. dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa określonego w przepisach Ustawy o ochronie zwierząt tj. pochodzącym z
hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z
hodowlą rasowych psów – posiadającej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i osobowość prawną,
4. wyniku badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych,
5. pełnej dokumentacji, jeżeli pies ( w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do ZKP) poddawany był leczeniu lub
badaniom dodatkowym.
Cena zakupu psa (4-6 tys.) ustalana jest na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji. Istnieje możliwość
kwalifikacji psów poza ZKP po wcześniejszych uzgodnieniach.
Dopuszcza się samodzielne przeprowadzenie procesu doboru psa do tresury przez KWP/ KSP. Wytypowany pies musi przejść
procedurę kwalifikacyjną prowadzoną przez komisję.
Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji, prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia
kwalifikacji psa do tresury. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
●
(48) 661-42-88 wew. 123,
●
(48) 661-43-85 wew. 123
lub kierując pytania na adres e-mail:
●
[email protected]
Preferowane rasy psów pracujących w Policji to między innymi:
1. owczarek niemiecki,
2. owczarek belgijski malinois,
3. abrador retriever,
4. golden retriever,
5. rottweiler,
6. terier walijski,
7. foksterier,
8. nowofundland.
Przyjmowane są również psy innych ras, które spełniają wymagane kryteria.
Do służby w Policji przyjmuje się psy:
1. zdrowe,
2. w wieku od roku do dwóch lat,
3. budowie i szacie zgodnej z wzorcem rasy,
4. w odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej.
Przy braku pełnych możliwości diagnostycznych podstawą dyskwalifikacji psa może być uzasadnione podejrzenie
występowania niektórych chorób i wad.
Podstawą dyskwalifikacji psa mogą być rażące odstępstwa od wzorca rasy, a także stwierdzenie:
1. widocznych blizn i dużych uszkodzeń skóry, w szczególności wyłysień i odbarwień, nawet po zaleczeniu, a także blizn lub
innych śladów w okolicy szyi lub lewego ucha, mogących świadczyć o próbach usunięcia oznakowania elektronicznego lub
tatuażu;
2. wady urody w postaci całkowitej lub częściowej amputacji uszu lub ogona;
3. złego stanu higieny psa, a w szczególności:
●
silnego zabrudzenia skóry i sierści,
●
inwazji egzopasożytów,
●
nieprawidłowej pielęgnacji sierści u psów ras wymagających specjalnych zabiegów takich jak strzyżenie lub trymowanie.
Wadami dyskwalifikującymi psa do służby w Policji są między innymi:
1. wady psychiczne i choroby neurologiczne objawiające się m.in.:
●
nadpobudliwością ruchową,
●
otępiałością,
●
innymi atypowymi reakcjami na bodźce zewnętrzne,
1. wady budowy i postawy,
2. wady i choroby układu kostno-stawowego (w tym dysplazja),
3. dysfunkcje ruchowe,
4. nieprawidłowa szata oraz uszkodzenia sierści i skóry,
5. wady i braki uzębienia,
6. wady i choroby narządów wzroku i słuchu,
7. zaburzenia przemiany materii, objawiające się m.in.:
●
nadmiernym wychudzeniem,
●
nadmierną otyłością.
Ponadto do służby nie kwalifikuje się psów, u których stwierdzono:
1. przepuklinę,
2. wnętrostwo,
3. chorobę transportową,
4. ciążę,
5. ciążę urojoną,
6. nie podciągnięte sutki po odstawieniu szczeniąt.
W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji psa do tresury policyjnej poddaje się go przed zakupem polowym próbom
charakteru, które obejmują:
1. aportowanie,
2. szukanie przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym,
3. reakcję na strzał,
4. obronę przewodnika,
5. czujność i popęd do samoobrony.
Próba aportowania odbywa się w następujący sposób:
1. aportowanie różnych przedmiotów (np. klocek drewniany, piłeczka tenisowa, rękawiczka),
2. aportowanie przeprowadza się na smyczy i „luzem” w pomieszczeniu oraz na terenie otwartym z wykorzystaniem
różnorodnego podłoża.
Pies podczas tej próby musi wykazać się pasją do aportowania różnych przedmiotów, radością z zabawy i pewnością w
zachowaniu.
Próba szukania przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym ma na celu sprawdzenie predyspozycji psa do pracy
węchowej w określonej specjalizacji. Podczas wykonywania próby należy:
1. podać psu do nawęszenia duży przedmiot silnie nasycony nośnikiem zapachowym i nie „wpadający w oczy”,
2. przeprowadzić ją w terenie o różnym nasileniu bodźców rozpraszających,
3. zwrócić uwagę na kierunek wiatru; miejsce ukrycia przedmiotu – nie pod „wiatr”,
4. przeprowadzić próbę zarówno w terenie otwartym, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Próba ta powinna wykazać predyspozycje psa do natychmiastowego podjęcia pracy węchowej tzw. dolnym wiatrem,
intensywnie i z dużą podnietą aż do momentu odnalezienia przedmiotu.
Próba odporności na strzał ma na celu zbadanie reakcji psa na odgłosy strzału.
Ta umiejętność jest niezbędna psu w służbie. Jest przeprowadzana przy użyciu broni wojskowej typu KBK AK kaliber 7,62 mm,
strzelając amunicją ćwiczebną.
Podczas sprawdzania odporności psa na strzał, przestrzega się następujących zasad:
1. próba przeprowadzana jest w terenie otwartym, podczas swobodnego spaceru psa na smyczy lub lince, bądź podczas
walki z pozorantem,
2. strzały oddane są z różnych odległości w przedziale od 10 do 100 m,
3. pies nie powinien widzieć ruchów osoby strzelającej.
Pożądanym zachowaniem u psa jest brak jego reakcji na strzały, spokój i równowaga.
Celem próby obrony przewodnika jest zbadanie zdolności obrończych psa, jego pewności, ostrości popędu do wyniku oraz
stopnia twardości. Próba ta przebiega następująco:
nieznana psu osoba odległości ok. 5 m, w sposób zdecydowany atakuje opiekuna psa. Opiekun zaś trzymając psa na smyczy
jednocześnie głosem i gestem pobudza psa do ataku. Próba ta może być też połączona z pościgiem. Pies poddany tej próbie
powinien bez ociągania się zaatakować napastnika.
Próba czujności i popędu do samoobrony ma na celu sprawdzenie u psa reakcji w sytuacji zagrożenia pod nieobecność
opiekuna. Próbę tę przeprowadza się w następujący sposób:
1. opiekun po przywiązaniu psa (np. do ławki, drzewa itp.) oddala się, pozostawiając go samego,
2.
po jakimś czasie, do psa skrada się obca osoba, która z rosnącą agresją zaczyna go atakować.
Pies poddawany tej próbie powinien wykazać się czujnością opartą na nieufności oraz pożądaną ostrością. Psy przeznaczone
do tresowania w kategorii psów do zadań specjalnych tj. do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, narkotyków i
zwłok ludzkich nie poddawane są próbom obrony przewodnika oraz czujności i popędu do samoobrony.
CSP
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty