Dokumentacja Projektowa termomodernizacji elewacji budynku

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja Projektowa termomodernizacji elewacji budynku
TEMAT:
Dokumentacja Projektowa
termomodernizacji elewacji budynku
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
(Etap II modernizacji budynku)
LOKALIZACJA:
UL. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO
INWESTOR:
STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO
BRAN A:
ELEKTRYCZNA
Projektant :
mgr in . S awomir Radziszewski
MAZ/0540/POOE/14
Sprawdzaj cy:
mgr in . Miros aw Konca
CIE 13/86
Opracowuj cy:
mgr in . Gabriel Piasecki
Warszawa, Wrzesie 2015 r.
2
SPIS TRE CI
1.1
Charakterystyka budynku.............................................................................................4
1.2
Wyposa enie budynku w instalacje ............................................................................4
1.3
Podstawa opracowania.................................................................................................4
1.4
Specyfikacja projektu....................................................................................................7
1.4.1
Istniej ce instalacje prowadzone na elewacji........................................................7
1.4.2
Nowa instalacja o wietleniowa...............................................................................7
1.4.3
Ogrzewanie zadasze oraz rur spustowych..........................................................8
1.5
BIOZ ............................................................................................................................10
1.6
wiadczenia projektanta..........................................................................................13
Spis Rysunków
E1 – Rozmieszczenie opraw o wietleniowych, wypustów na elewacji budynku
oraz pod wiatami wej ciowymi
E2 – Schemat obwodów o wietlenia zewn trznego, AW oraz zasilania kabli grzewczych
które nale y doda do istniej cej rozdzielnicy
E3 – Schemat skrzynek zasilaj cych przewody grzejne na zadaszeniach
3
1.1
Charakterystyka budynku
Temat:
Dokumentacja Projektowa termomodernizacji elewacji
budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie
(Etap II modernizacji budynku)
Lokalizacja:
UL. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO
Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO
1.2
Wyposa enie budynku w instalacje
Budynek wyposa ony b dzie w nast puj ce instalacje:
instalacje elektryczne o wietlenia
instalacja elektryczna ogrzewania rur spustowych
1.3
Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
Umowy ze zleceniodawc
Wytycznych bran owych
Obowi zuj cych norm i przepisów
Normy i przepisy zwi zane:
PN-EN 12464-1:2012 wiat o i o wietlenie - o wietlenie miejsc pracy – cz
I: Miejsca pracy we wn trzach.
PN-EN 12464-2:2008 wiat o i o wietlenie - o wietlenie miejsc pracy – cz
II: Miejsca pracy na zewn trz.
PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz
:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje..
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami
oddzia ywania cieplnego.
4
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona
dla
zapewnienia
bezpiecze stwa.
Ochrona
przed
pr dem
przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami
atmosferycznymi i czeniowymi.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór
rodków ochrony
w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa.
PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz
5-
52: Dobór i monta wyposa enia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór
monta
wyposa enia
elektrycznego.
Obci alno
pr dowa
ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór
i monta
wyposa enia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia – Cz
5-54: Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody po cze ochronnych.
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpiecze stwa i znaki
bezpiecze stwa -- Znaki bezpiecze stwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach u yteczno ci publicznej
PN-EN-45014:2000
Ogólne
kryteria
dotycz ce
deklaracji
zgodno ci
wydawanej przez dostawców
PN-EN-62305-1:2008 Ochrona odgromowa Cz
PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Cz
1 Zasady ogólne.
4 Urz dzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.
Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich
usytuowanie – tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
5
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 , Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07-062010 w sprawie ochrony p.po . budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. – tekst jednolity
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
pa dziernika 2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2013 poz. 1409)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz
1133);
6
1.4
Specyfikacja projektu
Ca
prac wykona zgodnie z poni sz dokumentacj , wiedza techniczn , normami
oraz uzgodnieniami z inwestorem.
Rysunek E1 przedstawia widok elewacji budynku z zaznaczonymi oprawami
wietleniowymi jak równie
rzuty poszczególnych zadasze
z naniesionymi oprawami
wietleniowymi oraz ideowym zaznaczeniem kabli grzewczych.
Rysunek E2 przedstawia schemat elektrycznych nowych obwodów, które nale y doda do
istniej cej rozdzielnicy elektrycznej budynku.
Rysunek E3 przedstawia schemat elektrycznych skrzynek przeznaczonych do zasilania
kabli grzewczych. W w/w skrzynkach nale y instalowa regulatory dla kabli prowadzonych na
powierzchni dachu.
1.4.1 Istniej ce instalacje prowadzone na elewacji
Istniej
instalacje o wietleniow umieszczon na elewacji nale y zdemontowa wraz
z okablowaniem.
Istniej ce okablowanie prowadzone elewacj budynku nale y prze
do sztywnych rur
ochronnych typu RS o rednicach dobranych do przekrojów kabli.
Nale y zapewni
prawid owe dzia anie wszystkich instalacji niskopr dowych oraz
elektrycznych po wykonanej termomodernizacji (np. CCTV, ALARM). Kable elektryczne
i niskopr dowe prowadzi w oddzielnych rurach os onowych.
Pionowe przewody odprowadzaj ce instalacji odgromowej nale y prowadzi w rurach
ochronnych sztywnych pod elewacj . Rura musi zapewnia ochron przed skutkami przep ywu
pr dów udarowych podczas uderze pioruna.
1.4.2 Nowa instalacja o wietleniowa
Now instalacj o wietlenia nale y wykona w oparciu o oprawy typu LED. Kable
zasilaj ce lampy o wietlenia architektonicznego prowadzi pod now elewacj w sztywnych
rurach ochronnych typu RS 28.
Oprawy o wietleniowe wej
do budynku wykonane, jako nastropowe, mocowane
bezpo rednio do konstrukcji sufitu.
Obwody o wietlenia i wypustów grzewczych zabezpieczono w tablicach od zwar
i przeci
wy cznikami nadmiarowo pr dowymi oraz WRP.
7
wietlenie awaryjne zapewnione zosta o poprzez jednofunkcyjne lampy awaryjne LED
z autotestem uruchamiane w momencie zaniku napi cia. Lampy awaryjne musz posiada
wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
1.4.3 Ogrzewanie zadasze oraz rur spustowych
Ka de z zadasze nad wej ciami do budynku b dzie wyposa one w system ogrzewania
po aci dachowej oraz rur spustowych.
Przy wej ciu g ównym kabel grzejny do po aci dachowej b dzie umieszczony w nowej
wylewce betonowej, w pozosta ych przypadkach kabel b dzie uk adany na powierzchni dachu.
Przewody prowadzone po powierzchni dachu nale y mocowa w uchwytach klejonych do
pokrycia.
Dodatkowo oddzielnymi kablami grzejnymi ogrzewane b
rury spustowe.
Poni ej przedstawiono wykaz d ugo ci kabli dla poszczególnych zadasze :
Wej cie g ówne
Po
dachu kabel o mocy 18W/mb, suma d ugo ci 59m; Monta w nowej
wylewce betonowej; Moc ca kowita 1062W; Kabel zasilany poprzez regulator
Rura spustowa 18W/mb, d ugo
6m (2x3m); Moc ca kowita 108W (54Wx2)
Kabel samoreguluj cy
Wej cie do portierni
Po
nowej
dachu kabel o mocy 20W/mb, suma d ugo ci 42m; Monta na powierzchni
membrany
dachowej;
Kabel
odporny
na
dzia anie
warunków
atmosferycznych zmiany temp., promieniowanie UV; Moc ca kowita 840W;
Kabel zasilany poprzez regulator
Rura spustowa 18W/mb, d ugo
3m; Moc ca kowita 54W; Kabel samoreguluj cy
Wej cie w elewacji wschodniej
Po
nowej
dachu kabel o mocy 20W/mb, suma d ugo ci 17m; Monta na powierzchni
membrany
dachowej;
Kabel
odporny
na
dzia anie
warunków
atmosferycznych zmiany temp., promieniowanie UV; Moc ca kowita 340W;
Kabel zasilany poprzez regulator
Rura spustowa 18W/mb, d ugo
1,5m; Moc ca kowita 27W; Kabel
samoreguluj cy
Kable umieszczone na poszczególnych zadaszeniach zasilane b
z oddzielnych
podrozdzielni ZG1, ZG2 lub ZG3 (patrz rys. E1). Podrozdzielnie nale y zasili zgodnie ze
schematem E2 z istniej cej rozdzielnicy budynku. W podrozdizelnicach ZG umieszczone
zostanie zabezpieczenie dla kabli grzewczych oraz termostat reguluj cy dzia anie kabla
ogrzewaj cego dach. Do regulatora nale y pod czy
8
czujnik temperatury umieszczony na
zewn trz w strefie ogrzewanej dachu. Dzi ki temu regulator b dzie w stanie odpowiednio
dobiera czas dzia ania ogrzewania dachu.
Kable w rurach spustowych s
w wykonaniu samoreguluj cym, wymagaj
jedynie
bezpo redniego doprowadzenia zasilania.
Sposób u
enia kabli grzewczych na po aci dachu ideowo zosta przedstawiony na
rzucie E1. Odcinek kabla nale y uk ada wzd
kraw dzi dachu z jego trzech stron w odst pach
oko o 6-7cm. Poni sze rysunki przedstawiaj ideowo sposób u
enia kabla na powierzchni
dachu.
Projektowane daszki nie posiadaj
rynien odp ywowych jedynie wpusty dachowe
a nast pnie rury spustowe. Z uwagi na w/w fakt ogrzewane b
jedynie rury spustowe oraz
fragment wpustu dachowego. Poni sze rysunki przedstawiaj mo liwe sposoby u
grzejnego samoreguluj cego wewn trz rur spustowych z zastrze eniem,
przypadku nie ma rynien.
9
enia kabla
e w aktualnym
1.5
BIOZ
INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL DU NA SPECYFIK
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawa wykonania opracowania
Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr
106, poz. 1126, z pó n. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y
og oszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5,
poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718 ,
z 2003r Nr 120, poz. 1126).
Bran owe przepisy BHP.
Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w
zwi zku ze specyfik budowy obiektu budowlanego. Opracowanie to stanowi wytyczn do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpocz ciem robót, planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia uwzgl dniaj
specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych.
W zakres robot wchodzi:
PB/PW – Instalacje elektryczne wewn trzne/zewn tzrne
Wykaz istniej cych obiektów
Elewacja budynku
Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki, które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi:
Modyfikacja rozdzielnic elektrycznych
Uk adanie kabli zasilaj cych
Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro
prace rozpocz
wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych:
po od czeniu napi cia zasilania elektrycznego
roboty budowlane powy ej 3m. prowadzi z rusztowania
maszyny budowlane o nap dzie elektrycznym musz by pod czone do uziemienia
za oga powinna posiada przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgl dem bhp na
budowie
10
zatrudnieni pracownicy powinni posiada przeszkolenie bhp.
Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cych z
wykonywania robót budowlanych:
prace prowadzi przy dziennym o wietleniu
prace winny by nadzorowane przez osoby posiadaj ce uprawnienia budowlane
bran owe
prace wykonywane winny by koordynowane z przedstawicielem inwestora
za oga powinna posiada przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgl dem bhp na
budowie
zatrudnieni pracownicy powinni posiada przeszkolenie bhp.
podczas prac monta owych i instalacyjnych o wietlenia zewn trznego na wysoko ci,
zapewni stosowanie podno nika lub rusztowania stoj cego;
wszyscy pracownicy musz by wyposa eni w kaski ochronne;
budow zabezpieczy w podr czny sprz t ga niczy i BHP;
przy u ytkowaniu sprz tu mechanicznego nale y przeprowadzi prób techniczn i
sprawdzi czy spe nia on wymagania BHP;
wszystkie u ytkowane na budowie urz dzenia i narz dzia (elektronarz dzia, spawarki,
itp.) oraz rodki ochrony pracy powinny posiada certyfikat bezpiecze stwa;
ytkuj c sprz t mechaniczny, pomocniczy oraz urz dzenie nie obj te dozorem
technicznym wykonawca powinien we w asnym zakresie zorganizowa dozór,
opracowa instrukcje obs ugi, przeprowadzi kontrole bie ce i okresowe;
na placu budowy powinno by wyznaczone miejsce do sk adowania materia ów;
sk adowisko materia ów instalacyjnych i urz dze technicznych powinno by
wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci wywrócenia, zsuni cia lub
rozsuni cia si sk adowanych materia ów;
prace zwi zane z pod czeniem, badaniem, konserwacj i napraw urz dze
elektrycznych powinno by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie
uprawnienia;
urz dzenia elektryczne powinny by wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z normami i obowi zuj cymi przepisami.
Zakres przepisów bhp maj cych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej
budowie:
Na projektowanej budowie nale y stosowa si do przepisów zwi zanych z obs ug
urz dze budowlanych takich jak:
elektronarz dzia,
11
Wykaz przepisów bhp dotycz cych prowadzenia prac budowlano-monta owoinstalacyjnych i przepisów zwi zanych.
Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych.
Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi.
Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.
Nale y zastosowa si do przepisów:
Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporz dzenie Ministra
Budownictwa
i
Przemys u
Materia ów
Budowlanych
z
dnia
28.03.1972r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomonta owych i rozbiórkowych.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymaga
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom V
Instalacje Elektryczne.
12
1.6
O wiadczenia projektanta
awomir Radziszewski
05-870 B onie
ul. Mi a 6A
upr. MAZ/0540/POOE/14
MAZ/IE/0078/15
wiadczenie
Stosownie do zapisów art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) o wiadczam, i
projekt budowlany instalacji
elektrycznej:
Temat:
Dokumentacja Projektowa termomodernizacji elewacji
budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie
(Etap II modernizacji budynku)
Lokalizacja:
UL. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO
Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO
PROJEKTANT mgr in . S awomir Radziszewski upr. MAZ/0540/POOE/14
SPRAWDZAJ CY mgr in . Miros aw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02
opracowany we wrze niu 2015 r.
zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
13
14
15
16
17
18

Podobne dokumenty