Gwiazdka – zabłyśnij pomysłem - Gimnazjum im. Macieja Rataja w

Komentarze

Transkrypt

Gwiazdka – zabłyśnij pomysłem - Gimnazjum im. Macieja Rataja w
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem
(projekt animowanej kartki œwi¹tecznej)
Realizowany w Gimnazjum
im. Macieja Rataja w Ýmigrodzie
Na lekcjach informatyki
Autor: Anna Woùoszyn
Listopad 2005
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Karta projektu – faza planowania
Imiê i nazwisko nauczyciela: Nazwa szkoùy i klasa,
w której jest realizowany
projekt:
Gimnazjum im. Macieja
Rataja w Ýmigrodzie
Koùo informatyczne, klasa 2a,
klasa 3a, klasa 3b
Anna Woùoszyn
Przedmiot w ramach,
którego realizowany jest
projekt:
Informatyka
Instrukcja do projektu
1. Temat projektu:
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem (projekt animowanej kartki œwi¹tecznej)
2. Podstawa programowa
Podstawa programowa nauczania przedmiotu
Informatyka w gimnazjum
Cele edukacyjne:
Zadania szkoùy:
Treœci:
Osi¹gniêcia:
Przygotowanie do korzystania w ¿yciu osobistym i zawodowym
z powszechnie stosowanych urz¹dzeñ informatycznych.
Pomoc uczniom w rozpoznaniu wùasnych uzdolnieñ i zainteresowañ
w celu œwiadomego wyboru dalszego kierunku ksztaùcenia.
Tworzenie rysunków za pomoc¹ komputera. Posùugiwanie siê
sprzêtem i korzystanie z usùug systemu operacyjnego.
Korzystanie z multimedialnych êródeù informacji.
Zagadnienia etyczne i prawne zwi¹zane z ochron¹ wùasnoœci
intelektualnej i ochron¹ danych.
Wybieranie, ù¹czenie i celowe stosowanie ró¿nych narzêdzi
informatycznych do rozwi¹zywania typowych praktycznych i szkolnych
problemów ucznia.
Korzystanie z ró¿nych, w tym multimedialnych i rozproszonych êródeù
informacji dostêpnych za pomoc¹ komputera.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 2 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
3. Program
Nazwa:
Informatyka 2000. Czarny Kruk
Numer w wykazie programów:
Treœci nauczania:
DKW-4014-56/99
3.1.3.Tworzenie wùasnych kompozycji graficznych
4. Zaùo¿enia dydaktyczne
Cele dydaktyczne
1. Uwra¿liwienie mùodzie¿y na urok œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
2. Nabywanie umiejêtnoœci wyra¿ania swoich stanów poprzez ró¿ne formy ekspresji.
3. Zapoznanie siê z programami pozwalaj¹cymi tworzenie animowanych gifów.
Wymagane umiejêtnoœci uczniów:








Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki.
Komponuje rysunki z gotowych elementów.
Dokonuje poprawek w pracach graficznych.
Dokonuje wyboru czcionki i jej atrybutów.
Wykonuje zùo¿one rysunki, dobieraj¹c optymalne metody kopiowania, przenoszenia,
przeksztaùcania i usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku.
Tworzy pliki zawieraj¹ce fragmenty rysunków za pomoc¹ opcji KOPIUJ DO.
Zapisuje rysunki w formatach JPG lub GIF.
Komponuje prace plastyczne technik¹ zbli¿on¹ do fotomonta¿u.
5. Zaùo¿enia organizacyjne i wymagania techniczne
Wsparcie nauczyciela

Podczas dùugich przerw w pracowni komputerowej

Kontakt mailowy (dostêpny na stronie WWW naszego gimnazjum www.mrat.pl
lub na szkolnym forum mrat.fora.pl)

Koùo informatyczne, konsultacje pi¹tki 7 godzina lekcyjna
Úrodki i pomoce dydaktyczne
# Zasób
Uwagi
Programy graficzne: Adobe
Photoshop dowolna wersja 7, CS...
1
(lub GIMP), Adobe ImageReady lub
Ulead Gif Animator...
Dostêpne s¹ w Internecie lub na pùytach Cd
dostarczanych do czasopism np. „IDG digit”
„Internet CD” itp. wersje shareware lub
freeware
2 Program MS PowerPoint
Bêdzie wykorzystywany do prezentacji prac
podczas „Jaseùek”
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 3 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
# Zasób
Uwagi
3 Cyfrowy aparat fotograficzny
Mùodzie¿ bêdzie wykonywaùa zdjêcia swoich
kolegów, drzewek, ¿arówek itp. potrzebnych
do fotomonta¿u
4 Internet
Bêd¹ wyszukiwane zdjêcia o tematyce
„Zima”, które maj¹ stanowiã tùo kartki
5 Komputer przenoœny, projektor, ekran
Przy prowadzeniu lekcji oraz podczas
„Jaseùek”, do prezentacji wykonanych prac
uczniów.
6 Drukarka kolorowa
Do wydrukowania prac uczniów.
7 Du¿a tablica korkowa.
W holu bêdzie wykonana galeria prac
uczniów.
Inne zaùo¿enia


Realizacja projektu powinna zaczynaã siê w 2 poùowie listopada
Wyniki powinny byã gotowe na „Szkolne Jaseùka”
Zadania do wykonania
#
Zadanie
Kiedy
1
Zainstalowanie oprogramowania potrzebnego do realizacji
projektu w szkolnej pracowni komputerowej.
Sprawdzenie poprawnoœci dziaùania oprogramowania
Opiekun pracowni
przed
rozpoczêciem
projektu
2
Przedstawienie tematyki i celów projektu
Koùo informatyczne
Lekcja 1
3
Wykonanie zdjêã potrzebnych do fotomonta¿u
Pierwszy tydzieñ
Lekcja 1
Wyszukiwanie darmowych zdjêã w Internecie o tematyce
„Zima”, które posùu¿yùyby do stanowienia tùa przy
wykonywaniu projektu animowanej kartki œwi¹tecznej
Pierwszy tydzieñ
Spotkanie w celu uporz¹dkowania zebranych materiaùów
i umieszczenie ich na szkolnym serwerze w folderze
dostêpnym dla uczniów, którzy realizuj¹ projekt.
Koùo informatyczne
koniec pierwszego
tygodnia
Projekt kartki œwi¹tecznej w programie graficznym np.
Pohotoshop
Lekcja 2 - 3
4
5
6
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 4 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
#
Zadanie
Kiedy
7
Tworzenie animacji w programie Adobe ImageReady lub
Ulead Gif Animator
Lekcja 3 - 4
8
Przedstawienie prac w formie multimedialnej prezentacji
Szkolne Jaseùka
Sposób prezentacji wyników



Na forum szkoùy podczas „Szkolnych Jaseùek” jako tùo do œpiewanych przez
uczniów kolêd, na szkolnej stronie WWW oraz wydrukowane prace na gazetce
œciennej w holu szkoùy.
Dwóch uczniów przedstawia w formie prezentacji multimedialnej powstaùe kartki
œwi¹teczne.
Niezbêdne wsparcie techniczne – rzutnik multimedialny, komputer przenoœny,
ekran (Tablica interaktywna).
Kryteria oceny
Ocenione bêd¹: wartoœã merytoryczna pracy – logiczny ukùad treœci i jakoœã zamieszczonych
zdjêã, animacji, schematów itp. (40%), sposób opracowania danych – ich estetyka
i atrakcyjnoœã (20%), poprawnoœã dziaùania, sposób przedstawienia (20%), systematycznoœã
i obowi¹zkowoœã, terminowoœã (20%). Na ocenê maksymaln¹ musz¹ byã speùnione
nastêpuj¹ce warunki: dobór wùaœciwych schematów, pomysù, zdjêã, animacji i zwiêzùoœã
tekstu do opracowanej prezentacji, ich estetyczne i atrakcyjne opracowanie.
Skala ocen:
90-100%
bdb
80%
db
60-70%
dst
40-50%
dop
0-30%
ndst
15
cel
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 5 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Scenariusz poszczególnych lekcji
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem
Projekt animowanej kartki œwi¹tecznej
Przedmiot:
Klasy:
Autorka:
informatyka w Gimnazjum im. M. Rataja w Ýmigrodzie
koùo informatyczne, 2a, 3a, 3b
Anna Woùoszyn
Tematy:
 Omówienie zasad pracy nad projektem grupowym 1 godz.
 Wesoùych Úwi¹t –projekt kartki œwi¹tecznej 2 godz.
 Animacja –pada œnieg 2 godz.
Efekt mniej wiêcej ma byã taki :)
Na tej kartce
pada œnieg,
a teksty siê
zmieniaj¹!
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 6 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji do projektu:
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem
Projekt animowanej kartki œwi¹tecznej
Tytuù scenariusza:
Omówienie zasad pracy nad projektem grupowym
Numer lekcji:
Pierwsza z piêciu
Przedmiot:
Informatyka
Klasa:
Koùo informatyczne, klasa 2a, klasa 3a, klasa 3b
Autor:
Anna Woùoszyn
Scenariusz lekcji
Opis lekcji
1. Zaùo¿enia wstêpne
Projekt jest obszernym zadaniem, przygotowanym i kierowanym przez nauczyciela, a wykonywanym
przez uczniów. Pracuj¹c metod¹ projektu, ksztaùcimy w uczniach umiejêtnoœã pracy w zespole, która
jest bardzo wa¿na we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Przygotowanie przez nauczyciela instrukcji, która
pozwoli uczniom na realizacjê projektu, czyli: temat projektu i jego cele, zadania, jakie maj¹ wykonaã
uczniowie, êródùa, które powinni wykorzystaã, termin prezentacji oraz ewentualne terminy
poprzedzaj¹cych j¹ konsultacji z nauczycielem, mo¿liwe sposoby prezentacji projektu i czas tej
prezentacji, kryteria oceny. W czasie realizacji projektu nauczyciel powinien udzielaã uczniom
pomocy, ale nie powinien narzucaã im swojej koncepcji opracowania tematu
2. Cele ksztaùcenia






Przygotowanie uczniów do pracy grupowej nad projektem
Zapoznanie uczniów z obsùug¹ aparatu cyfrowego, zrzutem wykonanych zdjêã na dysk
twardy serwera szkolnego
Poznanie sposobu wyszukiwania i importowania darmowej grafiki z Internetu
Umiejêtnoœã korzystania z sieciowego urz¹dzenia wielofunkcyjnego –skanera, drukarki,
ksero
Wdra¿anie do odpowiedzialnego korzystania z Internetu i stosowania etykiety internetowej
Poszanowanie wùasnoœci intelektualnej. Úwiadome i zgodne z prawem korzystanie
z oprogramowania
3. Metody i formy pracy
Dyskusja, praca grupowa
4. Kluczowe pojêcia
aparat cyfrowy, rozdzielczoϋ, DPI, szkolny serwer, skaner, kopiowanie, pliki, jpg, gif
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 7 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
5. Materiaùy i œrodki dydaktyczne

Úrodki dydaktyczne
o
o

Instrukcja projektu,
Przygotowane pliki z przykùadowymi zdjêciami, które mo¿na wykorzystywaã
w zadaniu
o Plik z animowan¹ kartk¹ œwi¹teczn¹
Úrodki techniczne
o
o
Zainstalowane na komputerach uczniowskich programy: Adobe Photoshop dowolna
wersja 7, CS... (lub GIMP), Adobe ImageReady lub Ulead Gif Animator,
Dostêp do sieci Internet
6. Opis przebiegu lekcji


Czas
45 minut.
Konspekt lekcji
Czêœci lekcji
Wstêpna
Czynnoœci nauczyciela
Czynnoœci uczniów
Czas
Sprawdzenie obecnoœci,
przygotowanie sprzêtu
Logowanie do szkolnej sieci
5 min
Wù¹czaj¹ program graficzny
Photoshop
10
Omówienie projektu
kartki œwi¹tecznej
Wprowadzaj¹ca przedstawienie
krótkiego filmu avi jak
go wykonaã
Omówienie
podstawowych
zagadnieñ zwi¹zanych
z obsùug¹ programu
graficznego, aparatu
Rozwijaj¹ca
cyfrowego oraz
urz¹dzenia
wielofunkcyjnego
skanera, drukarki,
wyszukiwanie fotografii
darmowych w Internecie
Podsumowuj¹ca
Praca domowa
Sprawdzenie
wykonanych zadañ
Skanuj¹ zdjêcia za pomoc¹
programu MS Photo Editor,
wykonuj¹ sobie nawzajem zdjêcia
cyfrowe, zrzucaj¹ je na szkolny
serwer, zmieniaj¹ rozdzielczoœã
zdjêã
wyszukuj¹ strony w Internecie
z darmowymi zdjêciami dodaj¹c je
do ulubionych
min
23
min
Uwagi
Programy dostêpne
s¹ w Internecie lub
na pùytach Cd
dostarczanych do
czasopism np.
„IDG digit”
„Internet CD” itp.
wersje shareware
lub freeware mo¿na
zamienic na inny
program np Gimp
Praca grupowa
przedstawiaj¹ znalezione strony
i dodane do ulubionych, minimum 5 min
1 zeskanowane zdjêcie oraz zdjêcia
wykonane aparatem cyfrowym.
Przynieœã wùasne
znajdê dodatkowe dane do
zdjêcia w formie
omawianego tematu
cyfrowej lub papierowej
1 min
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 8 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji do projektu:
Tytuù scenariusza:
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem
Projekt animowanej kartki œwi¹tecznej
Wesoùych Úwi¹t –projekt kartki œwi¹tecznej
Numer lekcji:
Druga i trzecia z piêciu
Przedmiot:
Informatyka
Klasa:
Koùo informatyczne, klasa 2a, klasa 3a, klasa 3b
Autor:
Anna Woùoszyn
Opis lekcji
1. Zaùo¿enia wstêpne
Úwiêta zapasem – czas pomyœleã o wysùaniu œwi¹tecznych pocztówek (zarówno cyfrowych jak
i tradycyjnych) do rodziny jak i znajomych. W prawdzie w Internecie mo¿na znaleêã gotowe szablony
elektronicznych kartek, ale nic nie dorówna tej, która zostanie wykonana samodzielnie. Zadaniem tej
lekcji jest zwrócenie uwagi mùodym artystom na fakt, ¿e sercem ka¿dej pracy jest pomysù. To on w
gùównej mierze decyduje o tym czy spodoba siê komuœ nasz projekt. Technika estetyka i tzw.
wodotryski odgrywaj¹ istotn¹ rolê w odbiorze pracy, ale w grafice opatrzonej ciekawym pomysùem
bêdziemy mogli powiedzieã, ¿e ma w sobie przysùowiowe to coœ.
2. Cele ksztaùcenia


Nauka klonowania wybranych elementów grafiki
Poznanie ró¿nych metod selekcji
3. Metody i formy pracy
praca grupowa, indywidualna, burz mózgów
4. Kluczowe pojêcia
klonowanie, selekcja ù¹czenie elementów, kosmetyka wygl¹du
5. Materiaùy i œrodki dydaktyczne

Úrodki dydaktyczne
o

Przygotowane pliki z przykùadowymi zdjêciami wykonanymi przez uczniów,
skanowane zdjêcia oraz fotografie œci¹gane z Internetu.
Úrodki techniczne
o
o
Zainstalowane na komputerach uczniowskich programy: Adobe Photoshop dowolna
wersja 7, CS... (lub GIMP), Adobe ImageReady lub Ulead Gif Animator,
Dostêp do sieci Internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
yours
now!
Autor:
Anna Woùoszyn
Strona 9 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
6. Opis przebiegu lekcji


Czas
45 minut. x 2
Konspekt lekcji
Czynnoœci
nauczyciela
Sprawdzenie
obecnoœci,
przygotowanie
sprzêtu oraz zdjêã
Wstêpna
przyniesionych
przez uczniów
Omówienie na
prostym
przykùadzie
klonowania.
Wprowadzaj¹ca Zdjêcie boiska
naszego gim.
z uczniem
Pokaz selekcji
budynku
szkolnego.
Czêœci lekcji
Rozwijaj¹ca
Wspomaga
poszczególne
grupy uczniów
w wykonaniu
zadania
Podsumowuj¹ca Przypomina
o zapisie plików
Czynnoœci uczniów
Czas
Uwagi
5
Logowanie do szkolnej sieci
min
Uczniowie metod¹
klonowania maj¹
przedstawiã boisko bez
15
uczniów oraz dokonuj¹
selekcji budynku szkolnego. min
Nastêpnie przedstawiaj¹
budynek wyselekcjonowany
w osobnym pliku
Wybieraj¹ odpowiednie pliki
do fotomonta¿u, dokonuj¹
60
klonowania selekcji,
kopiowania ù¹czenia
min
elementów oraz kosmetyki
wygl¹du
Sprawdzaj¹ poprawnoœã
zapisanych plików
10
min
Programy dostêpne s¹ w
Internecie lub na
pùytach Cd
dostarczanych do
czasopism np. „IDG
digit” „Internet CD” itp.
wersje shareware lub
freeware mo¿na
zamienic na inny
program np Gimp
Ka¿dy uczeñ mo¿e
przyjœã i dokonaã
poprawek zadania
w pi¹tki na 7 godzinie
lekcyjnej
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
now!
Autor:yours
Anna Woùoszyn
Strona 10 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji do projektu:
Tytuù scenariusza:
Gwiazdka – zabùyœnij pomysùem
Projekt animowanej kartki œwi¹tecznej
Animacja – pada œnieg
Numer lekcji:
Czwarta i pi¹ta z piêciu
Przedmiot:
Informatyka
Klasa:
Koùo informatyczne, klasa 2a, klasa 3a, klasa 3b
Autor:
Anna Woùoszyn
Opis lekcji
1. Zaùo¿enia wstêpne
Istnieje ju¿ wiele programów pozwalaj¹cych na tworzenie animowanych gifów. Animacja taka jest
obecnie wczytywana przez prawie wszystkie przegl¹darki i pozwala autorom zwiêkszyã atrakcyjnoœã
tworzonych stron czy elektronicznych kartek okazjonalnych. Nale¿y pamiêtaã, ¿e nikt nie ma ochoty
czekaã na zaùadowanie "odjazdowej" animacji o objêtoœci 1 MB! Na wielkoœã (w kB) animowanego
GIF-a wypùywa wiele czynników: rozmiar obrazu (szerokoœã x wysokoœã), iloœã "klatek" animacji,
iloœci kolorów w poszczególnych "klatkach" oraz sposób animowania.. W rezultacie spotykamy
czasami na stronach WWW, animacje, które ùaduj¹ siê godzinami.
2. Cele ksztaùcenia

Umiejêtnoœã tworzenia warstw, wù¹cznie i wyù¹czanie widocznoœci danej warstwy

Szybkie przeù¹czanie siê do innego programu np. Adobe ImageReady lub Ulead Gif
Animator

Umiejêtnoœã powielania ramek, ustawiania czasu, odtwarzanie i zatrzymywanie animacji
3. Metody i formy pracy
praca grupowa i indywidualna
4. Kluczowe pojêcia
animacja, klatki, warstwy, gif, wielkoϋ obrazka, rozdzielczoϋ, klatki
5. Materiaùy i œrodki dydaktyczne

Úrodki dydaktyczne
o
Przygotowane pliki z przykùadowymi zdjêciami wykonanymi przez uczniów,
skanowane zdjêcia oraz fotografie œci¹gane z Internetu.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
now!
Autor:yours
Anna Woùoszyn
Strona 11 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Úrodki techniczne
o
o
Zainstalowane na komputerach uczniowskich programy: Adobe Photoshop dowolna
wersja 7, CS... (lub GIMP), Adobe ImageReady lub Ulead Gif Animator,
Dostêp do sieci Internet
6. Opis przebiegu lekcji


Czas
45 minut. x 2
Konspekt lekcji
Czynnoœci
nauczyciela
Sprawdzenie
obecnoœci,
Wstêpna
przygotowanie sprzêtu
Omówienie na prostym
przykùadzie animacji.
Np. wykonanie napisu
skùadaj¹cego siê
Wprowadzaj¹ca z dwóch wyrazów po
ustawieniu czasu
odtworzenie animacji
widocznoœã wyrazów
bêdzie siê zmieniaùa
Czêœci lekcji
Rozwijaj¹ca
Wspomaga
poszczególne grupy
uczniów w wykonaniu
zadania
Wybiera z ka¿dej klasy
najbardziej aktywn¹
osobê do
przygotowania
prezentacji
multimedialnej
Podsumowuj¹ca projektów swojej
klasy.
Czynnoœci uczniów
Logowanie do szkolnej sieci,
przedstawienie dla caùej klasy
wùasnych fotomonta¿y
Czas
5
min
Uczniowie dorysowuj¹ pùatki œniegu, 10
gwiazdki na kilku warstwach za
min
pomoc¹ pêdzla
Przeù¹czaj¹ siê do programu, w
którym mo¿na wykonaã animacjê.
Ustawiaj¹ czas wyœwietlania.
Aktywuj¹ przycisk
Odtwarza/Zatrzymuje animacjê.
Zapisuje plik z rozszerzeniem gif.
Uwagi
Programy dostêpne s¹
w Internecie lub na
pùytach Cd
dostarczanych do
czasopism np. „IDG
digit” „Internet CD”
itp. wersje shareware
lub freeware mo¿na
zamienic na inny
program np Gimp
60
Uczniowie umieszczaj¹ swoje
projekty w przygotowanych
wczeœniej folderach na serwerze
szklonym. Uczeñ odpowiedzialny za
szkoln¹ stronê WWW publikuje
15
prace na stronie WWW w postaci
min
galerii animowanych kartek
œwi¹tecznych. Uczniowie wybrani z
Ocenia prace.
ka¿dej klasy przygotowuj¹
prezentacjê multimedialna z
Przypomina o terminie wykonanymi pracami
jaseùek
Ka¿dy uczeñ mo¿e
przyjœã i dokonaã
poprawek zadania
w pi¹tki na 7 godzinie
lekcyjnej
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get
now!
Autor:yours
Anna Woùoszyn
Strona 12 z 12
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Podobne dokumenty