plik 69050

Komentarze

Transkrypt

plik 69050
ZAMAWIAJĄCY: MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
S PECYF IK ACJA IS TO TNYCH WARUNK Ó W ZAM Ó WIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest:
Dostawa procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 24/MAC/PN/15
Strona 1 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
DEFI NICJE:
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
 „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest: Dostawa procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów SI WCPR oraz SWD
PRM;
 „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
 „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Ministra Administracji i Cyfryzacji.
WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Postępowanie oznaczone jest znakiem 24/MAC/PN/15. Wykonawcy winni we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
I. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim wypadku Wykonawca
ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy) zawrzeć w ofercie (w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak
powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał
z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w rozdziale VIII SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91c ustawy.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy
w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik
nr 6 do SIWZ.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Minister Administracji i Cyfryzacji.
Adres: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Strona 2 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa procesora obrazu wraz z jego instalacją
i konfiguracją oraz instalacją i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz na warunkach określonych
w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
następującymi kodami i nazwami:
32322000-6 Urządzenia multimedialne;
51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych
i wideo;
71314100-3 Usługi elektryczne.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – wskazany w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 30 dni od
dnia zawarcia Umowy.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 ustawy i w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
1. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy:
1.1. w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania”
Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania jego spełniania;
1.2. w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy procesora obrazu wraz
z oprogramowaniem o wartości co najmniej 50.000,00 złotych brutto;
1.3. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie zamieszcza opisu
sposobu dokonania jego spełniania;
1.4. w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie zamieszcza
opisu sposobu dokonania jego spełniania.
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy składa wymagane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą –
spełnia/nie spełnia.
4. Zgodnie art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
Strona 3 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ
DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 231), ustawą
i niniejszą SIWZ:
1. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
1.2 Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale VI.1.2, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Pod pojęciem
głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy niezbędne do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI.1.2 SIWZ.
Dowodami, o których mowa w punkcie 1.2 są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w lit. a).
W przypadku gdy Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw (załącznik nr 3 do
SIWZ) zawarł dostawy, które były wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających wykonanie tych
dostaw.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ).
2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Strona 4 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
2.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
3.2 Dokumenty, o których mowa pkt 3.1. powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 2.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem, z zachowaniem terminów określonych w pkt 3.2.
4. Wymagana forma składanych dokumentów:
4.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII.1.1., VII.2.3 SIWZ
a także Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), Parametry techniczne
(Załącznik nr 1a do SIWZ) oraz zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VI.4
SIWZ składane są w formie oryginału. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
dokumentu wielostronicowego za zgodność z oryginałem powinna zostać
poświadczona każda ze stron.
4.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są,
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający
pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału, lub notarialnie
uwierzytelnionego odpisu.
4.3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
4.4. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu.
4.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa
w rozdziale VII.2 SIWZ, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty
Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą rozpatrywane
Strona 5 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
6.
łącznie. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII.1.1 SIWZ, zostało złożone przez
pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej
grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie
zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia
o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza
możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji:
a) pisemnie na adres: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060
Warszawa, Departament Budżetu i Finansów, Wydział do Spraw Zamówień
Publicznych, pokój nr 10, lub
b) faksem pod numer: (22) 892-04-76, lub
c) elektronicznie na adres e-mailowy: [email protected]
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem
referencyjnym sprawy tj. 24/MAC/PN/15.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyjaśnia, iż będzie udzielał wszystkich informacji dotyczących
przedmiotowego postępowania, w tym odpowiadał na wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli wpłyną one na adres e-mailowy:
[email protected] W przypadku przekazania wniosków lub informacji na inny adres
e-mailowy Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzi nie będą udzielane. Wnioski oraz
informacje przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu
(godziny pracy Zamawiającego: godz. 8:15–16:15 w dni robocze).
3. W celu identyfikacji przekazywanej przez Wykonawców korespondencji, Zamawiający
wskazuje na konieczność oznaczenia przez Wykonawców w temacie wiadomości jej
treści, np. „Pytanie do postępowania nr 24/MAC/PN/15”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ
zgodnie z art. 38 ustawy.
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem
upoważniona jest: Dorota Tomal - sprawy proceduralne.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy.
Strona 6 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji:
Nr rachunku: 06 1010 1010 0034 7613 9120 0000 z adnotacją: 24/MAC/PN/15 Wadium: Dostawa procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz
instalacją i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów
SI WCPR oraz SWD PRM.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment
uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca
się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
5.1. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji
zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz
Zamawiającego tytułem wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa procesora obrazu
wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją i konfiguracją ekranów
wizyjnych dla obsługi technicznej systemów SI WCPR oraz SWD PRM numer
sprawy: 24/MAC/PN/15, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ
oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do:
 nieodwołalnej;
 bezwarunkowej;
 płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
5.2 Oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27. Zaleca się dołączenie do
oferty kopii dokumentu zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność
z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
6. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby
uprawnione.
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru Formularza
oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. W przypadku
złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ powinien on zawierać
wszystkie wymagane informację określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
Strona 7 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest
maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę.
8. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty należy
dołączyć:
- oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ,
- wymagane w SIWZ załączniki.
9. Jeżeli załączony dokument jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej
stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną
pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy, o której mowa w pkt. 4.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować
oraz opisać według poniższego wzoru:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
Departament Budżetu i Finansów
Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, pokój nr 10
z adnotacją:
„zamówienia publiczne”
OFERTA na:
„Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz
instalacją i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM”
(postępowanie nr 24/MAC/PN/15)
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.09.2015 ROKU GODZ 10.30.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany
w złożonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści
oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu
oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo
opakowanie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
14. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie
określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający nie ujawnia
informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, przy czym Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca jest
Strona 8 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
zobowiązany do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale XI – należy złożyć do dnia
16.09.2015 r. do godz. 10.00 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 00
060 Warszawa, ul. Królewska 27, pok. nr 10.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2015 r. o godz. 10.30 w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, pokój nr 10.
3. Otwarcie ofert nastąpi w trybie art. 86 ustawy.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa jest ceną wynikającą z wypełnionego Formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, zawierającą łączną wartość brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto oferty z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami,
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z kosztami dojazdu do siedziby
Zamawiającego w celu zawarcia umowy).
3. Cena brutto oferty musi być wyższa niż 0 zł i musi być podana w złotych polskich (PLN)
cyfrowo i słownie, i określona z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po
przecinku).
4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny:
KYTERIUM
Cena
Termin realizacji zamówienia
WAGA
70 %
30 %
Ocenie będą poddawane oferty niepodlegające odrzuceniu.
1.1. W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
„C” =
najniższa cena brutto
----------------------------------- x 70
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 70 punktów.
Strona 9 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
1.2. Kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
Przez wskazane kryterium Zamawiający rozumie określony w dniach kalendarzowych
i opisany liczbą całkowitą większą od „0” oferowany przez Wykonawcę termin realizacji
zamówienia, który będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone w następujący
sposób:
Gdzie:
T=
Tmin
x 30 pkt
To
T – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium termin realizacji zamówienia;
Tmin – najkrótszy termin w dniach na realizację przedmiotu zamówienia, spośród
badanych ofert;
To – termin w dniach na realizację przedmiotu zamówienia, w badanej ofercie.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
zasady wynosi 30 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże liczby dni na realizację
przedmiotu zamówienia lub określi termin liczbą „0” lub wskazana liczba dni będzie większa
niż 30 dni, wówczas oferta zostanie odrzucona.
Liczba dni musi być określona jedną liczbą całkowitą, większą od „0”. W przypadku gdy
Wykonawca wskaże zakres dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca poda termin realizacji zamówienia w dniach roboczych
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
1.3. Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według
poniższego wzoru:
Pc = C+T
Pc - Całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
C - Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena”;
T - Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Termin realizacji
zamówienia”.
2. Wyliczenie punktów w każdym z kryteriów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska bilans z najwyższą liczbą
punktów w zastosowanych ww. kryteriach.
4. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans „Ceny”
i „Terminu realizacji zamówienia”, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta
Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.
Strona 10 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed
podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
w tym również umowę wspólników spółki cywilnej.
2. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy.
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy (w wysokości 10% ceny ofertowej) w formach określonych w art. 148 ust. 1
pkt 1-5 ustawy na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca
wpłaci na rachunek Zamawiającego: 06 1010 1010 0034 7613 9120 0000, w tytule
przelewu wpisując: „24/MAC/PN/15 – Zabezpieczenie”. Zabezpieczenie wniesione
w innej formie, Wykonawca zdeponuje w kasie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany za zasadach
określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach
określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy, odnoszące się do postępowań o wartości poniżej 134 000 euro.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu, w terminach określonych w art. 182 ust. 1 ustawy.
Wykaz załączników do SIWZ :
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
2) Załącznik nr 1a – Parametry techniczne;
3) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy;
4) Załącznik nr 3– Wykaz dostaw;
5) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia z art. 24 ust 1 ustawy;
6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
7) Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy;
8) Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Strona 11 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy: …………....................................................................................
...................................................................................................................................................
Tel. ………….……………... Faks ……..……..….……………..
e-mail……………………………………………………………..
NIP ……………….……………REGON …………......................
Minister Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
1.
Przystępując do prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na Dostawę procesora obrazu
wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją i konfiguracją ekranów wizyjnych
dla obsługi technicznej systemów SI WCPR oraz SWD PRM zgodnie z wymogami
określonymi w SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia szczegółowo
opisanego w załączniku nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
zgodnie z treścią załącznika nr 1a do SIWZ, na warunkach określonych w załączniku nr 6
Istotne postanowienia umowy, za łączną cenę …………..…. zł brutto
(słownie:………………………………………………………………………..……/100).
2.
Zobowiązuję(my) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie ……………dni od
dnia zawarcia umowy (maksymalny czas wykonania nie może być dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie może być również liczbą „0”).
UWAGA
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże liczby dni na realizację przedmiotu zamówienia
lub określi termin liczbą „0” lub wskazana liczba dni będzie większa niż 30 dni, wówczas
oferta zostanie odrzucona.
Liczba dni musi być określona jedną liczbą całkowitą, większą od „0”. W przypadku gdy
Wykonawca wskaże zakres dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca poda termin realizacji zamówienia w dniach roboczych
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
zamierzamy
zrealizować
bez
udziału/z
udziałem*
3.
Przedmiot zamówienia
podwykonawców.
4.
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om
obejmuje: …………………………………………………………………….…………….
Strona 12 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
5.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne
do przygotowania oferty;
2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert;
3) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
6.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………..…… stronach.
7.
Strony oferty numer
przedsiębiorstwa”.
od …… do .…... ** są niejawne i stanowią „tajemnicę
8.
Do oferty załączamy:
1)
…...............................................................................................................................
2)
…................................................................................................................................
9.
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym – …………………………………...
e-mail: …………………………………………
tel. ……………….…………………..….. faks. ………………...………………………
10. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego
postępowania:
Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek:
……………………………………………………………….…………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………..……
(nr rachunku bankowego)
Oryginał gwarancji wadialnej / poręczenia wadialnego:
- zostanie odebrany przez Wykonawcę w kasie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w terminie 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o zwrocie wadium
- prosimy odesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres*
……………………………………………………………………………………...……………
*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawienie bez uzupełnienia oznacza iż wszystkie strony wniosku są jawne.
W przypadku dokonania zastrzeżenia w pkt 7 powyżej, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach
informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz
wskazać, jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do
wiadomości publicznej. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 13 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 1a do SIWZ
(Załącznik nr 2 do Umowy)
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
PARAMETRY TECHNICZNE
Przystępując do prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów
SI WCPR oraz SWD PRM
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia (zaoferowania
sprzętu/oprogramowania) zgodnego z wymaganiami technicznymi wskazanymi poniżej
w kolumnie C oraz zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ:
Oprogramowanie/
Nazwa
parametry sprzętu
Nazwa
Lp. komponentu
Opis wymogów
oferowanego przez
Producent
wykonawcę
A
B
C
D
E
Możliwość uruchomienia
oprogramowania
narzędziowego zdolnego
dystrybuować obraz
Możliwość uruchomienia
System
1.
przeglądarki Firefox
operacyjny
w wersji 35.0 lub wyższej
wraz z wtyczką Flash.
Możliwość uruchomienia
usług serwera VNC w
wersji 5.1.0 lub wyższej
Taktowanie zegara:
minimum 3.0 GHz
Minimalna liczba rdzeni: 8
Wynik w teście
2.
Procesor
wydajności PassMark
minimum 15900
punktów*
Ilość zainstalowanej
pamięci operacyjnej:
3.
Pamięć
minimum 32GB
Rodzaj pamięci: DDR4
Strona 14 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
4.
Dysk twardy
5.
Napęd
optyczny
6.
Karta
graficzna
7.
Karta
dźwiękowa
8.
Karta
sieciowa
9.
Karta
sieciowa
WiFi
Quad Channel
Szybkość zainstalowanej
pamięci: minimum 2133
MHz
Ilość zainstalowanych
twardych dysków:
minimum 2x500GB SSD
RAID1
Rozmiar twardego dysku:
minimum 500GB RAID1
Minimalna prędkość
pracy:
Odczyt 550MB/s
Zapis 500 MB/s
Interfejs dysku:
SATA III (6.0 Gb/s)
Niezawodność MTBF:
min. 1500000 godz.**
Nagrywarka DVD: zapis
DVD+/-R: min. 16x
Minimalna ilość pamięci:
6GB
Rodzaj pamięci: GDDR5
Minimalna ilość
dostępnych portów
wyjściowych DisplayPort:
18szt. DisplayPort 1.2 4K
out
Funkcje dodatkowe:
Framelock,
Genlock
Karta zintegrowana,
pracująca w standardzie
High Definition Audio
Gniazda dźwiękowe w
panelu przednim
obudowy: słuchawkowe
i mikrofonowe
Ilość zainstalowanych kart
sieciowych: minimum 2
Szybkość połączeń:
minimum 1 Gb/s
Standard portów Ethernet:
RJ45
Wspierane standardy
802.11:
b/g/n a/c
Moduł bluetooth:
Strona 15 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
10.
Obudowa
11.
Interfejsy
wejścia
i wyjścia
12.
Dodatkowe
akcesoria
13.
Oprogramo
wanie
narzędziowe
4.0 EDR
Metalowa obudowa typu
serwerowego pozwalająca
na montaż urządzenia w
szafie serwerowej typu
Rack 19”
Minimalna ilość portów:
- 4 porty input
w standardzie HDMI 1.4a
z HDCP zdolne przesyłać
obraz w rodzielczości
FullHD 1920x1080
z częstotliwością
odświeżania minimum
60Hz
- 1 port combo PS2
(klawiatura i mysz)
- 10 portów USB 3.0
- 4 porty USB 2.0
- 1 port S/PDIF
Minimum 15 sztuk
przejściówek DisplayPort
na DVI/HDMI Active
Link
Zestaw bezprzewodowy
klawiatura i mysz
- działające z pełnym
wykorzystaniem zasobów
sprzętowych oferowanych
przez sprzęt;
- pobieranie treści w tle,
aktualizacja treści on-line
bez przerywania
lub przeładowywania
prezentacji;
- odporne na zrywanie
połączenia, wznawianie
pobierania plików
(efektywne pobieranie
długich plików
na wrażliwych łączach),
łatwa komunikacja przez
protokół HTTP
(połączenia wychodzące);
- raporty odtworzeń
wybranych lub wszystkich
elementów;
Strona 16 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
- zrzuty ekranu wysyłane
na serwer;
- hierarchiczny układ
prezentacji, z dowolnym
pozycjonowaniem
elementów w przestrzeni
i czasie;
- rozbudowany
harmonogram czasowy
sterujący wyświetleniem
elementów - kontent
zależny od czasu;
- warunkowe wyświetlanie
elementów, zależne od
bieżących wartości
atrybutów programu
i innych zmiennych;
- obsługa źródeł danych
XML, parametryzowane
podprogramy
wyświetlające dane XML;
- praca pełnoekranowa,
praca w dowolnych
wymiarach poziomych
i pionowych, praca
w trybie okienkowym
z ustalaniem pozycji okna
głównego (m.in. na
potrzeby urządzeń typu
video-grabber dla ekranów
LED), ukrywanie kursora;
- automatyczne skalowanie
kontentu (dopasowanie
prezentacji do wielkości
ekranu), procentowe
ustalanie położenie
elementów prezentacji;
- możliwość
rozbudowywania aplikacji
przez dołączanie bibliotek
zewnętrznych (pluginów);
- biblioteka pomocnicza
dla instalacji certyfikatów
sieciowych;
- klawiatura ekranowa pozwala na wpisywanie
tekstów, liczb, adresu
e-mail (różne zestawy
Strona 17 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
przycisków) za pomocą
wirtualnej klawiatury
wyświetlanej na ekranie;
- zdalne zdarzenia w sieci
lokalnej - biblioteka
umożliwiająca wysyłanie
powiadomień do innych
terminali w sieci lokalnej
(używająca technikę UDPbroadcast), pozwalająca na
sterowanie playerami
w sieci, po wykryciu
określonych zdarzeń
z podłączonych urządzeń
lub przycisków
ekranowych;
- usługa diagnostyki
zdalnej (zdalny dostęp
command -line);
- usługa automatycznej
kontroli aplikacji sprawdzanie stanu
procesu, restart w razie
awarii, przywrócenie
folderu aplikacji
z katalogu zapasowego
w razie nienaprawialnego
uszkodzenia plików;
- usługa sterowania
urządzeniami SICP sterowanie monitorami
LED i LCD przez
transmisję szeregową
w standardzie SICP.
* wynik testu dot. procesora;
**określenie niezawodności dysku twardego
………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 18 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Przystępując do prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów
SI WCPR oraz SWD PRM
oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 19 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów
SI WCPR oraz SWD PRM
składam/y:
WYKAZ
Wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
Lp.
Podmiot,
na którego rzecz
wykonane
zostało
zamówienie
Okres realizacji
Wykonawca
początek
(dd-mm-rrrr)
zakończenie
(dd-mm-rrrr)
Przedmiot – opis zamówienia (dostaw), pozwalający
na stwierdzenie, czy został spełniony postawiony
warunek, określony w rozdziale VI.1.2 SIWZ
Wartość
brutto zł
***),
****),
na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale VI.1.2 SIWZ:
1. Przedmiot zamówienia
………………………………………………………….
2. Krótki opis
zamówienia……………………………………………………
3. Rodzaj doświadczenia: WŁASNE*)/ INNYCH
PODMIOTÓW*), **).
1.
…
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie/wykonywanie dostaw
*) niepotrzebne skreślić;
**) w przypadku wskazania doświadczenia innych podmiotów, Wykonawca winien udowodnić, iż będzie
dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do jego
udostępnienia;
***) w przypadku dostaw będących w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartość dostaw
do upływu terminu na składanie ofert;
****) w przypadku, gdy dostawa wskazana w wykazie była częścią jakieś większej dostawy/usługi Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania wartości dostawy przedstawionej na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
…………..………………………..
……………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 20 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 4 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Przystępując do prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM
oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 21 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
przystępując do prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/MAC/PN/15 na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM
oświadczam, że*:
1)
nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
2)
należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
i poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………………….........................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 22 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu
2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministrem Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie,
ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa, NIP 5213621697, REGON 145881488, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
a
……………… z siedzibą w ……….., kod pocztowy …………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG, pod numerem …………..,
NIP………….REGON…………, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
………………………….
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
zwana dalej „Umową”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto Umowę
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę dla Zamawiającego procesora
obrazu oraz dokonanie jego instalacji i konfiguracji oraz instalacji i konfiguracji
ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej systemów SI WCPR oraz SWD PRM.
2. Wykonawca dostarczy i wykona przedmiot Umowy w siedzibie Centrum Technicznego
Systemu Powiadamiania Ratunkowego MAC przy ul. Traugutta 57 w Radomiu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz
Załącznik nr 2 do Umowy – Parametry techniczne.
§2
Termin wykonania Umowy
Wykonawca wykona Umowę w terminie …………………dni od dnia jej zawarcia.
1.
§3
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca potwierdza, iż jest uprawniony do zawierania lub pośrednictwa
w zawieraniu umów związanych z udzieleniem licencji na oprogramowanie wchodzące
Strona 23 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
w skład przedmiotu Umowy, oraz pobierania bezpośrednio od podmiotów
korzystających z tego oprogramowania opłat z tytułu udzielonej licencji.
2. Przez słowo „licencja” rozumie się dokument, umowę lub klucze licencyjne
potwierdzające prawo do legalnego i bezterminowego korzystania przez użytkowników
z oprogramowania, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, na warunkach
i polach eksploatacji wskazanych w treści licencji przez producenta oprogramowania.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy
i ekonomiczny oraz posiada wymaganą przez Zamawiającego autoryzację producentów
sprzętu i oprogramowania, niezbędną do realizacji Umowy.
4. Wykonawca potwierdza, iż jest uprawniony do realizacji Umowy.
5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną w sprawach dotyczących realizacji
Umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest Pani/Pan ….…, tel. …….., e-mail …….
6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną w sprawach dotyczących realizacji
Umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest Pani/Pan........, tel. ………, e-mail ……
7. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 5 termin
dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana
następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany
i wskazaniu osoby lub osób, do wykonywania czynności określonych w ust. 5-7.
9. Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie
Strony w siedzibie Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego
MAiC w Radomiu.
10. Odbiór, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie polegał na stwierdzeniu
zgodności wykonania Umowy z Umową i Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Umowy.
11. Za dzień wykonania Umowy uznaje się dzień, w którym nastąpi podpisanie przez
upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru o którym
mowa w ust. 9.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Z tytułu
należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne
wynagrodzenie
w
kwocie
………………………
zł
brutto
(słownie:…………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane
z wykonaniem Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 21 dni
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru,
o którym mowa w § 3 ust. 9-11, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych
przedstawicieli Stron.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy
przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 9-11, przy czym w przypadku, jeżeli
okres gwarancji producenta jest dłuższy, przyjmuje się ten dłuższy okres.
Strona 24 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
2.
Wykonawca umożliwia Zamawiającemu zgłaszanie awarii, usterek, wad lub innych
nieprawidłowości w działaniu przedmiotu Umowy, w następujący sposób:
1) telefonicznie, przez 5 dni w tygodniu (w dni robocze), w godzinach od 7.00
do 17.00 pod numerem: …………………………..
2) e-mailem ,przez 5 dni w tygodniu (w dni robocze), w godzinach od 7.00 do
17.00, na adres: ………………………………….,
przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone przez
Zamawiającego e-mailem i od momentu otrzymania e-maila oblicza się termin na
usunięcie awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w działaniu przedmiotu
Umowy. W przypadku zgłoszenia poza dniami lub godzinami, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 7.00
następnego dnia roboczego.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wykrytej(ych) awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości powodujących
częściowy, zmniejszony lub zupełny brak funkcjonowania przedmiotu Umowy,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu dokonania przez
Zamawiającego zgłoszenia w sposób określony w ust. 2.
4. W przypadku jeżeli czas naprawy przekroczy 3 dni robocze lub naprawa
w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy udostępni
sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy
w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku:
1) niewykonania naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia
kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych
danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni sprzęt, w którym
ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania;
2) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie
gwarancji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni wadliwy sprzęt na
wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych w terminie do 14 dni od
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, okres gwarancji nowego sprzętu rozpoczyna się
na nowo z chwilą jego przyjęcia przez Zamawiającego.
7. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia usługę wsparcia
technicznego obejmującą usuwanie zauważonych błędów w działaniu funkcji systemu
(wsparcie serwisowe procesora obrazu), przy czym postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
8. Wykonawca zapewnia, iż serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta
sprzętu lub podmiot autoryzowany przez producenta.
9. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem
przedmiotu Umowy do serwisu pokrywa Wykonawca.
10. Po wykonaniu każdej naprawy Strony sporządzają Protokół dokonania naprawy.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji równa się okresowi rękojmi.
1.
§6
Kary umowne
W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy ponad termin określony w §2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pół procenta)
Strona 25 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
ponad ten termin.
2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu Umowy ponad termin określony
w § 2 wyniesie ponad 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy
bez wyznaczania terminu dodatkowego.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii, usterek, wad lub innych
nieprawidłowości, w tym opóźnienia w udzieleniu wsparcia serwisowego ponad termin
określony w § 5 ust. 3, lub w przypadku opóźnienia w dostarczenia sprzętu zastępczego,
o którym mowa w § 5 ust. 4, lub w przypadku opóźnienia w wymianie sprzętu na nowy
zgodnie z § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% (pół procenta) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia ponad ten termin.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w części lub całości, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
30% (słownie: trzydzieści procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4
ust. 1.
5. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy nie
zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Zamawiający może dochodzić ponad określone kary umowne dodatkowych roszczeń na
zasadach ogólnych.
§7
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, ani innych informacji pozyskanych z tytułu
wykonywania Umowy, w szczególności logów systemowych, statystyk i innych informacji
technicznych, struktury i funkcjonalności sieci telekomunikacyjnych, rodzaju
wykorzystywanych urządzeń, wszelkich informacji umieszczonych na urządzeniach
Zamawiającego, o których Wykonawca uzyskał wiedzę lub do których uzyskał dostęp
w związku z realizacją Umowy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ………….. (słownie: ……………………………),
w formie ……………………..
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3.
1.
Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za
należycie wykonaną. Zamawiający zwróci pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia
pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§9
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strona 26 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
2.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwości zmiany Umowy w przypadku, gdy procesor obrazu (lub jego
część) zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji,
Zamawiający dopuszcza możliwość jego zamiany (lub jego części) na wersję o
parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w ofercie. W
takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu
wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia. Wykonawca zapewni
Zamawiającego pisemnie, iż procesor obrazu (lub jego część) zostały wycofane z
produkcji lub producent zaprzestał ich produkcji - z jednoczesną propozycją zmian.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora
w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji
zaoferowanego procesora obrazu (lub jego części).
§ 10
Przedstawiciele Stron
1. Strony wyznaczają przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy, w tym
podpisanie protokołu odbioru, w osobach:
1) po stronie Zamawiającego – P. ………………………………, tel.
………………………………, e-mail:…………………………………,
2) po stronie Wykonawcy – P. …………………………………, tel.
………………………………, e-mail: …………………………………,
2. Zmiana osób lub danych wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, wymaga
jednak powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Spory między Stronami, wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Parametry techniczne (kserokopia z oferty Wykonawcy);
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 27 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 3 do UMOWY NR ............../15
PROTOKÓŁ ODBIORU………………………. ………………
(należy wskazać przedmiot odbioru)
Miejsce dokonania odbioru:
……………………………………….......................................................................…………
Data dokonania odbioru:
………………………….......................................................................………………………
Ze strony Wykonawcy:
……………………………………
(nazwa i adres)
……………….…………………………………
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Ze strony Zamawiającego:
……………………………………
(nazwa i adres)
……………….…………………………………
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ……………...... z dnia …....…2015 r. jest:
Dokumentacja
Nazwa
Jednostka
Nr
Wartość techniczna /instrukcja
Lp.
przedmiotu
Ilość
Uwagi
miary
seryjny brutto obsługi/gwarancja/lice
dostawy/usługi*
ncja*
Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi*:
·
Tak*
·
Nie* – zastrzeżenia
……………………………………………......................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej
/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:
dostawy/usługi*
z
parametrami
Strona 28 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
·
·
Zgodne*
Niezgodne* – zastrzeżenia:
……………………...........................………………....................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
·
Wykonane zgodnie z Umową*
·
Nie wykonane zgodnie z Umową* – zastrzeżenia:
………………...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................
Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny*
Negatywny* – zastrzeżenia: ……………………………………………………………..
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*niewłaściwe skreślić
Podpisy:
……………………………………
(Przedstawiciel Zamawiającego)
…………………………………
(Przedstawiciel Wykonawcy)
Strona 29 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Załącznik nr 7 do SIWZ
(Załącznik nr 1 do Umowy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na:
Dostawę procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją
i konfiguracją ekranów wizyjnych dla obsługi technicznej
systemów SI WCPR oraz SWD PRM
Procesor obrazu dla ściany wizyjnej w układzie 3 ekrany na 3 ekrany (9 ekranów) oraz
4 ekrany w poziomie i 2 ekrany pionowo
Nazwa komponentu:
System operacyjny
Procesor
Pamięć
Dysk twardy
Napęd optyczny
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Karta sieciowa
Interfejs sieci bezprzewodowej
Obudowa
Opis wymagania
System operacyjny umożliwiający uruchomienie
oprogramowania narzędziowego zdolnego
dystrybuować obraz według pozostałych wymagań
zamówienia. Ponadto system powinien pozwalać na
uruchomienie przeglądarki internetowej Firefox w
wersji 35.0 lub wyższej wraz z wtyczką Flash oraz
serwera VNC w wersji 5.1.0 lub wyższej. System
powinien obsłużyć zamawiany komputer z pełnym
wykorzystaniem podzespołów.
Wydajność: Min. 15900 pkt. Passmark.
Zegar: min. 3 GHz.
Liczba rdzeni: min. 8
min. 32GB DDR4 Quad Channel
szybkość pamięci: min. 2133 MHz
Min. 500GB
2x500B SSD RAID1
 Prędkość odczytu: min. 550 MB/s
 Prędkość zapisu: min. 500 MB/s
Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)
Niezawodność MTBF: min. 1500000 godz.
nagrywarka DVD:
zapis DVD+/-R: min. 16x
- pamięć min. 6GB GDDR5
- wyjścia: minimum 18szt. DisplayPort 1.2 4K out
- funkcje: Framelock/Genlock
zintegrowana
typu High Definition Audio
gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe na przednim
panelu
2x LAN 1 Gb/s RJ45
WiFi 802.11 b/g/n a/c, Bluetooth 4.0 EDR
Metalowa, umożliwiająca montaż w szafie Rack 19”
Strona 30 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Interfejsy
Dodatkowe akcesoria
Gwarancja
Wsparcie serwisowe procesora
obrazu
Oprogramowanie narzędziowe
Min. 1x port combo PS/2 klawiatura/mysz
Min. 10x port usb 3.0
Min. 4x port usb 2.0
Min. 1x S/PDIF
Min. 4xHDMI 1.4a [email protected] input / HDCP
Minimum 15 x DP – DVI/HDMI Active Link
Jeden zestaw bezprzewodowy: klawiatura + mysz
Gwarancja na czas minimum 36 miesięcy obejmująca
podzespoły bazowe procesora obrazu wraz
z dostarczonym oprogramowaniem.
Usługa wsparcia technicznego na okres minimum 36
miesięcy obejmująca usuwanie zauważonych błędów
w działaniu funkcji systemu.
 działające z pełnym wykorzystaniem zasobów
sprzętowych oferowanych przez sprzęt;
 pobieranie treści w tle, aktualizacja treści on-line
bez przerywania lub przeładowywania
prezentacji;
 odporność na zrywanie połączenia, wznawianie
pobierania plików (efektywne pobieranie długich
plików na wrażliwych łączach), łatwa
komunikacja przez protokół HTTP (połączenia
wychodzące);
 raporty odtworzeń wybranych lub wszystkich
elementów;
 Zrzuty ekranu wysyłane na serwer;
 hierarchiczny układ prezentacji, z dowolnym
pozycjonowaniem elementów w przestrzeni
i czasie;
 rozbudowany harmonogram czasowy sterujący
wyświetleniem elementów - kontent zależny od
czasu;
 warunkowe wyświetlanie elementów, zależne od
bieżących wartości atrybutów programu
i innych zmiennych;
 obsługa źródeł danych XML, parametryzowane
podprogramy wyświetlające dane XML;
 praca pełnoekranowa, praca w dowolnych
wymiarach poziomych i pionowych, praca
w trybie okienkowym z ustalaniem pozycji okna
głównego (m.in. na potrzeby urządzeń typu
video-grabber dla ekranów LED), ukrywanie
kursora;
 automatyczne skalowanie kontentu
(dopasowanie prezentacji do wielkości ekranu),
procentowe ustalanie położenie elementów
prezentacji;
 możliwość rozbudowywania aplikacji przez
dołączanie bibliotek zewnętrznych (pluginów);
 biblioteka pomocnicza dla instalacji certyfikatów
Strona 31 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
sieciowych;
 klawiatura ekranowa - pozwala na wpisywanie
tekstów, liczb, adresu e-mail (różne zestawy
przycisków) za pomocą wirtualnej klawiatury
wyświetlanej na ekranie;
 zdalne zdarzenia w sieci lokalnej - biblioteka
umożliwiająca wysyłanie powiadomień do
innych terminali w sieci lokalnej (używająca
technikę UDP-broadcast), pozwalająca na
sterowanie playerami w sieci, po wykryciu
określonych zdarzeń z podłączonych urządzeń
lub przycisków ekranowych;
 usługa diagnostyki zdalnej (zdalny dostęp
command-line);
 usługa automatycznej kontroli aplikacji sprawdzanie stanu procesu, restart w razie
awarii, przywrócenie folderu aplikacji z katalogu
zapasowego w razie nienaprawialnego
uszkodzenia plików;
 usługa sterowania urządzeniami SICP sterowanie monitorami LED i LCD przez
transmisję szeregową w standardzie SICP.
Instalacja procesora graficznego Podłączenie procesora graficznego w wyznaczonym
miejscu w serwerowni, w szafie Rack 19”
Konfiguracja procesora
Podłączenie urządzeń peryferyjnych umożliwiających
graficznego
strefowanie procesorem obrazu.
Wykonie ustawień oprogramowania narzędziowego,
umożliwiających integracje procesora obrazu
z dołączonymi fizycznymi ekranami.
Instalacja i konfiguracja czterech -instalacja ekranów posiadanych przez zamawiającego
ekranów (4 w poziomie na 1
w miejscu eksploatacji;
w pionie - jeden obok drugiego) -dostawa specjalistycznych uchwytów montażowych (na
ścianę zaokrągloną) dla ekranów LCD 60” – 70” – 4
szt.;
-wykonanie przyłącza elektrycznego ze wskazanego
punktu elektrycznego (nie dalej niż 30 m od miejsca
instalacji);
-dostawa HDMI Video Extender kat.5 – 4 kpl.;
-instalacja okablowania kat. 5e – 4 x 30m;
-uruchomienie i konfiguracja zestawu ekranów do
pracy z procesorem obrazu;
-konfiguracja dedykowanych schematów wyświetlania
treści z wykorzystaniem wirtualnego monitora ekranu
zbudowanego z wykorzystaniem 4 fizycznych ekranów
w układzie 4x1.
Instalacja i konfiguracja dwóch
-instalacja ekranów posiadanych przez zamawiającego
ekranów (1 w poziomie na 2 w
w miejscu eksploatacji;
pionie - jeden pod drugim)
-wykonanie przyłącza elektrycznego ze wskazanego
punktu elektrycznego (nie dalej niż 10 m od miejsca
instalacji);
Strona 32 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15
Konfiguracja układu dziewięciu
ekranów (3 w poziomie na 3
w pionie - jeden pod drugim)
-instalacja okablowania kat. 5e – 2 x 10m;
-uruchomienie i konfiguracja zestawu ekranów do
pracy z procesorem obrazu;
-konfiguracja dedykowanych schematów wyświetlania
treści z wykorzystaniem wirtualnego monitora ekranu
zbudowanego z wykorzystaniem 2 fizycznych ekranów
w układzie 1x2.
-podłączenie ekranu zbudowanego z 9 fizycznych
monitorów do procesora obrazu.
-konfiguracja dedykowanych schematów wyświetlania
treści z wykorzystaniem wirtualnego monitora ekranu
zbudowanego z wykorzystaniem 9 fizycznych ekranów
w układzie 3x3.
Strona 33 z 33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 24/MAC/PN/15

Podobne dokumenty