TRENING PRZED SPRAWDZIANEM 1.Oblicz: a) 5 1 2: 2 1 16 17 5 4

Komentarze

Transkrypt

TRENING PRZED SPRAWDZIANEM 1.Oblicz: a) 5 1 2: 2 1 16 17 5 4
TRENING PRZED SPRAWDZIANEM
1.Oblicz:
2
3 4
2
3 1
 1
 1
1  2  3   4
10  2  3   2
2
3
4 5
2
5
4 5
a) 
; b) 
1 1
1 1
17  16 : 2
33 : 16 : 2
2 5
2 5
2.Dana jest funkcja y = -3x + l.
a) Czy funkcja ta jest rosnąca, czy malejąca?
b) Narysuj wykres tej funkcji.
c) Oblicz miejsce zerowe.
d) Podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych.
e) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie?
f) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?
g) Oblicz wartość funkcji dla argumentu x = -12.
h) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 20?
i) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości mniejsze od -l?
j) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości nie mniejsze od 6?
3. Poniżej podany jest dobowy wykres temperatury.
Odpowiedz na pytania:
a) W jakich godzinach dokonywano pomiaru?
b) W jakim przedziale mieszczą się zanotowane temperatury?
c) W jakich godzinach temperatura wyniosła 0?
d) W jakich godzinach temperatura była dodatnia, a w jakich ujemna?
e) W jakich godzinach temperatura rosła, a w jakich malała?
f) Jaką wartość miała temperatura w godzinach 12, 14?
g) Jaką najniższą wartość wskazał termograf?
4. Wartość podwojonej różnicy kwadratów liczb 13 i 3 wynosi:
A) 8
B) 16
C) 44  12 3
5. Podwojony kwadrat sumy liczb
A) 18  4 5
B) 18
D) 6
5 i 2 ma wartość:
C) 14
D) 18  8 5
6. Iloraz sumy liczb 7 i 2 2 przez ich różnicę ma wartość:
A)  30  8 14
B) 30  8 14
C)  30  8 14
7.Usuń niewymierność z mianownika ułamka:
8. Liczbą odwrotną do liczby
A)
B)
2 3
1 2
D) 30  8 14
.
jest:
C)
D)


1
9. Porównaj liczby 6  5 oraz 6  5 .
10. Cenę produktu zmniejszono o 10%, a potem podwyższono o 10% i wynosi ona 49,50 zł. Jaką
cenę miał produkt przed tymi zmianami?
11. Liczba 6,5 stanowi 175% liczby a. Sprawdź, czy liczba a należy do przedziału (-6; 3  .
12. Rozwiąż nierówność: x  3  2 . Zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej,
a następnie wskaż wśród rozwiązań nierówności
a) liczby naturalne
b) najmniejszą liczbę pierwszą
13. Rozwiązanie nierówności x  4  1
A) jest takie samo jak suma rozwiązań dwóch nierówności: x  5 lub x  4 .
B) to przedział <3; 5>
C) to zbiór liczb mniejszych od 5
D) to zbiór liczb większych od 3.
14. Rozwiąż równania i nierówności.
a) x  2  3
b) 5x  3  2
c) x  3  2
e) 3x  3  2
f) x  5
g)  x  1  8
d) 10 x  4  0
h) 3  7 x  10
4
15. Liczba 33 3  9 3  27 1,5 jest równa
A) 3
1
2
3
B)
3
 1
C)   
 3

1
2
16. Liczba x jest równa 49, gdy
( 7 )6
A) x =
B) x = 7-6∙492∙73
( 7 ) 2
D) 
3
3
75  7 2  6  76
C) x =
74
17. Wyznacz zbiory A  B, C  D, A – D, jeśli:
A = { –3, –2, –1, 3, 4 }, B = { –2, 0, 1, 3 },
C =  –1, 4 , D = ( 0 , 7 
18. Wyznacz zbiory A  B, A  B, A  B oraz B  A , jeśli:
a/ A   2,1,0,1,5, B  1,3,8
b/ A  1,2,3,4,5, B  5,4,3,2,1
c/ A  5,7,9,11, B  7,9
d/ A  3,4,5, B  3,4,5,6,7
e/ A   1,2,3, B  1,2,3
f/ A   5,3,1,1,3,5, B  1,2,3,4,5
D) x = - 72

Podobne dokumenty