D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Chojnicach

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Chojnicach
Sygn. akt II K 352/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 sierpnia 2015 r.
Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Dawid Nosewicz
Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Woźniak
w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach I. L.
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2015 r. sprawy
M. P. (P.)
syna F. i D. z domu S., urodzonego (...) w C.
oskarżonego o to, że:
w dniu 20 kwietnia 2015 r. w C. posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną tzw. „składak” – karabin Mauser
7,92 mm o numerze (...) posiadającą elementy pochodzące z innych karabinów tego samego rodzaju,
tj. o czyn z art. 263 § 2 kk
I. uznaje oskarżonego M. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu zabronionego opisanego
w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 263 § 2 kk i za to na mocy art. 263 § 2 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu)
miesięcy pozbawienia wolności,
II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. P. kary pozbawienia
wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,
III. na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. P. przepadek dowodu rzeczowego w postaci broni palnej
karabinu Mauser 7,92 mm o numerze (...), opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/4/15/B na k. 10,
IV. zasądza od oskarżonego M. P. na rzecz Skarbu Państwa częściowo koszty sądowe w kwocie 500,00 (pięćset
00/100) złotych tytułem wydatków, zwalniając go od obowiązku uiszczenia opłaty.
Sygn. akt II K 352/15
Uzasadnienie wyroku w sprawie II K 352/15
(na podstawie art. 424 § 3 kpk uzasadnienia orzeczenia ograniczone zostało jedynie do wyjaśnienia
podstawy prawnej wyroku oraz rozstrzygnięcia o karze)
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd uznał, że oskarżony M. P. swoim zachowaniem wyczerpał
znamiona przestępstwa z art. 263 § 2 kk w ten sposób, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. w C. posiadał bez wymaganego
zezwolenia broń palną tzw. „składak” – karabin Mauser 7,92 mm o numerze (...) posiadającą elementy pochodzące
z innych karabinów tego samego rodzaju.
Kwalifikacja prawna czynu zarzucanego oskarżonemu M. P. nie budziła żadnych wątpliwości. Zgodnie z treścią art.
263 § 2 kk – podlega karze sprawca, który bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję. Dla analizy
ustawowych znamion przestępstwa z art. 263 § 2 kk istotne znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999
r. o broni i amunicji, zawierającej m.in. definicję broni (art. 4), zakazy dot. dokonywania przeróbek broni (art. 6)
czy zasady wydawania pozwolenia na broń (art. 9). Przestępstwa określonego w art. 263 § 2 kk można dopuścić się
jedynie umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Tym samym sprawca może nie być do
końca przekonany, czy posiadany przedmiot ma właściwości broni czy też nie, niemniej jednak godzi się na jego
posiadanie. Należy dodać, że przestępstwo z art. 263 § 2 kk jest przestępstwem trwałym, polegającym na utrzymaniu
stanu bezprawnego, który zaczyna się od nielegalnego wejścia w faktyczne posiadanie, a kończy się jego utratą, np. w
wyniku odebrania broni lub amunicji przez organy ścigania.
Jak wynika z opinii biegłego przedmiotowy karabin Mauser 7,92 mm o nr (...), w myśl cytowanej wyżej ustawy,
kwalifikowany jest jako broń palna bojowa, na której posiadanie wymagane jest stosowne zezwolenie. Pamiętać
bowiem należy o tym, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy - broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego
ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta
wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Nie ma przy tym znaczenia, że niekompletny karabin uzupełniono
elementami pochodzącymi od innych karabinów. Pamiętać należy o tym, że art. 5 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż
gotowe lub obronione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. Natomiast istotnymi częściami
broni palnej są szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
Przedmiotowy karabin – tzw. „składak” posiadał te elementy. Co prawda, jak wskazał biegły, stan techniczny broni
jest na niskim poziome, jednak ma ona zachowaną wartość użytkową i można z niej strzelać.
Zaznaczyć należało, że oskarżony na żadnym etapie postępowania nie podnosił, iż nie wiedział, że na posiadanie
przedmiotowego karabinu wymagane jest stosowne pozwolenie. Zatem w ocenie Sądu miał świadomość, że taki
pozwolenie jest przez prawo wymagane.
Przystępując do wymiaru kary Sąd miał na względzie dyrektywy wskazane w treści art. 53 kk.
Sąd uznał, iż czyn którego dopuścił się oskarżony charakteryzuje się znacznym stopniem społecznej szkodliwości.
Występek, którego dopuścił się oskarżony, co wynika z samej jego istoty, jest przestępstwem umyślnym. Wymierzona
kara była zatem współmierna do stopnia społecznej szkodliwości i stopnia zawinienia oskarżonego oraz uwzględniała
okoliczności obciążające i łagodzące w stosunku do oskarżonego.
Na korzyść oskarżonego przemawiała jest dotychczasowa niekaralność oraz fakt, że przyznał się do zarzucanego mu
czynu, złożył wyjaśnienia i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.
Na niekorzyść oskarżonego przemawiał fakt, że dopuścił się przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.
Mając na uwadze powyższe Sąd skazał oskarżonego M. P. za czyn z art. 263 § 2 kk, na mocy art. 263 § 2 kk na karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.
W ocenie Sądu wystarczającym na tym etapie postępowania było zastosowanie wobec oskarżonego środka
probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dlatego ustalił w stosunku do oskarżonego
okres próby wynoszący 2 (dwa) lata. Oskarżony zrozumiał swoje naganne postępowanie, przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Dotychczas nie był karany sądownie. W
przekonaniu Sądu orzeczenie w niniejszej sprawie wobec oskarżonego bezwzględnej represji karnej w postaci kary bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania byłoby rażąco niewspółmierne i rażąco surowe. Trzeba bowiem pamiętać, iż
bezwzględne pozbawienie wolności jest środkiem ostatecznym. W ocenie Sądu orzeczenie kary pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest wystarczające dla osiągnięcia pokładanego w niej celu oraz wpłynie
wychowawczo i zapobiegawczo na oskarżonego oraz na jego zachowanie w przyszłości. Zdaniem Sądu okres 2 (dwóch)
lat próby będzie adekwatny dla weryfikacji trafności prognozy postawionej w stosunku do oskarżonego M. P..
W pkt IV wyroku Sąd, na podstawie art. 44 § 1 kk orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci broni palnej karabinu
Mauser 7,92 mm o nr (...). Wymieniony dowód rzeczowy stanowił przedmiot pochodzący z przestępstwa. Należało
więc wyeliminować go z obrotu prawnego, a tym samym brak było podstaw do jego zwrotu.
Sąd obciążył oskarżonego częściowo kosztami sądowymi w kwocie 500,00 (pięćset 00/100) złotych tytułem wydatków
i zwolnił go od obowiązku uiszczenia opłaty. Oskarżony jest osobą młodą, zdrową. Nie ma nikogo na utrzymaniu.
Podejmuje się prac dorywczych, z których osiąga dochód w wysokości około 500-1000 zł. W przekonaniu Sądu posiada
możliwości, aby uiścić koszty sądowe w części.
Sędzia Sądu Rejonowego w Chojnicach
D. N., dn. 7 września 2015 r.
Zarządzenia:
1. odnotować w rep. K i kontrolce uzasadnień
2. odpis wyroku z uzasadnieniem oraz pouczeniem o apelacji doręczyć:
- Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach wraz z aktami sprawy.
3. przedłożyć z wpływem apelacji lub prawomocne
Sędzia Sądu Rejonowego
D. N., 7 września 2015 r.