prezentacja p. Joanny Kryszczyszyn nt. kosztów związanych z oświatą

Komentarze

Transkrypt

prezentacja p. Joanny Kryszczyszyn nt. kosztów związanych z oświatą
Przemyślenia organu prowadzącego
na temat kosztów prowadzenia placówek
oświatowych
Miasto Rybnik
styczeń 2012
Rybnik – miasto na prawach powiatu
140 tyś. mieszkańców
83 Oświatowe Jednostki BudŜetowe, w tym:
32 samodzielne przedszkola
4 zespoły szkolno – przedszkolne
21 samodzielnych szkół podstawowych
10 samodzielnych gimnazjów
10 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
3 placówki ze szkołami specjalnymi
2 placówki typu MDK i OPP
1 poradnia psychologiczno - pedagogiczna
do rybnickich placówek oświatowych
uczęszcza 23 002 uczniów:
37 przedszkoli
4 033 dzieci, w 167 oddziałłach
(w tym jedno specjalne)
27 szkółł podstawowych
7 840 uczniów, w 372 oddziałłach
(w tym dwie specjalne)
15 gimnazjów
3 937 uczniów, w 161 oddziałłach
(w tym dwa specjalne)
w szkołach ponadgimnazjalnych:
5 liceów ogólnokształłcą
ących
2 265 uczniów, w 73 oddziałłach
2 licea profilowane
114 uczniów, w 4 oddziałłach
5 techników
3 081 uczniów, w 107 oddziałłach
6 zasadniczych szkółł zawodowych
907 uczniów, w 35 oddziałłach
(w tym jedna specjalna)
1 szkołła przysposabiają
ąca do pracy
50 uczniów, w 8 oddziałłach
w szkołłach dla dorosłłych:
1 liceum ogólnokształłcą
ące dla dorosłłych
62 uczniów, w 3 oddziałłach
2 licea uzupełłniają
ące
61 uczniów, w 3 oddziałłach
(w tym jedno specjalne)
3 szkołły policealne
301 uczniów, w 11 oddziałłach
5 techników uzupełłniają
ących
344 uczniów, w 15 oddziałłach
1 zasadnicza szkołła zawodowa dla dorosłłych
7 uczniów, w 1 oddziale.
Zatrudnienie w rybnickiej oś
świacie
liczba nauczycielskich etatów
przeliczeniowych – 2 442
1 913 osób pełłnozatrudnionych
408 osób niepełłnozatrudnionych
średnia liczba nadgodzin – 3,6
urlopy zdrowotne – 75 etatów
nauczanie indywidualne - 89 etatów
Nauczyciele pełłnozatrudnieni
wykształłcenie i stopień
ń awansu
osoby
1 - magisterskie
2 - licencjat
staŜysta
kontraktowy
dyplomowany
razem
23
248
429
1099
1799
7
26
23
27
83
3
3 - kolegium
4 - studium
razem
mianowany
30
274
3
25
3
28
480
1129
1913
Nauczyciele niepełłnozatrudnieni
wykształłcenie i stopień
ń awansu
etaty
staŜysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
razem
12,5
42,2
56,5
39,4
150,6
2 - licencjat
2,4
5,9
1,0
0,1
9,3
3 - kolegium
1,3
0,6
4 - studium
1,9
3,4
1,8
18,1
52,0
59,2
1 - magisterskie
razem
1,9
Nauczyciele niepełłnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty
7,1
39,5
168,9
Demografia Rybnika
Liczba dzieci urodzonych w Rybniku w latach 1992 - 2010
stan na 1 września 2011
1800
przedszkole
gimnazjum
1417
1279
1288
1222
1243
1209
1200
1254
1295
1300
szkoła podstawowa
1355
1404
1392
1400
1394
1468
1523
1500
1560
1582
1600
1542
1649
1700
1751
szkoła ponadgimnazjalna
1100
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1000
Finansowanie oś
światy
w zł
rok 2010
(wykonanie)
rok 2011
(plan)
wydatki na oświatę
174 167 502
192 238 939
subwencja oświatowa
121 974 964
130 733 734
dopłata Miasta do zadań
subwencjonowanych
12 183 084
27 413 889
zadania niesubwencjonowane
(np. przedszkola)
25 031 465
25 403 179
zestawienie nie obejmuje wydatków na inwestycje i remonty
oświatowe oraz projektów unijnych
RóŜ
Ŝnica pomię
ędzy wynagrodzeniem zasadniczym
okreś
ślonym w rozporzą
ądzeniu a średnim wynagrodzeniem
okreś
ślonym w ustawie - nauczyciel z tytułłem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
nauczyciel staŜysta
rok
zasadnicze wynagrodzenie
średnie wynagrodzenie
róŜnica
2008
1418
1700,8
-282,8
2009A
1815
2178
-363
2009B
1906
2287
-381
2010
2039
2447
-408
2011
2182
2618
-436
nauczyciel kontraktowy
2008
1644
2126
-482
2009A
1869
2417
-548
2009B
1962
2538
-576
2010
2099
2716
-617
2011
2246
2906
-660
nauczyciel mianowany
2008
2014
2976
-962
2009A
2121
3136
-1015
2009B
2227
3293
-1066
2010
2383
3523
-1140
2011
2550
3770
-1220
nauczyciel dyplomowany
2008
2380
3826,8
-1446,8
2009A
2492
4007
-1515
2009B
2616
4208
-1592
2010
2799
4502
-1703
2011
2995
4817
-1822
Sprawozdanie z wysokoś
ści średnich
wynagrodzeń
ń nauczycieli
okreś
ślone w art. 30a Karty Nauczyciela
Stopnie
awansu
zawodowego
Wskaźniki % kwoty
bazowej
za rok 2009
Kwota
niedopłaty
Średnioroczna
liczba etatów
za rok 2010
Średnioroczna
liczba etatów
Kwota
niedopłaty
staŜysta
100%
85,88
-54 290,03
80,08
-79 205,87
kontraktowy
111%
387,87
459 385,83
361,70
517 381,48
mianowany
144%
645,23
-375 634,46
572,39
-622 878,77
dyplomowany
184%
973,52
240 193,08
1 099,63
270 956,90
Razem dodatki wyrównawcze:
Razem dodatki wyrównawcze:
-429 924,49
-702 084,64
RóŜnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem
wynikającym z ustawy
a wydatkami na wynagrodzenia w mieście
dane za rok
nauczyciel staŜysta
2011
etaty
róŜnica
etaty
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
róŜnica
etaty
róŜnica
etaty
nauczyciel dyplomowany
róŜnica
średniomiesięczne
roczne
64,41
772,92
692,31
8 307,77
333,27
3 999,20
42 472,57
509 670,84
545,28
6 543,36
-53 786,03
-645 432,30
1 141,23
13 694,73
56 606,65
679 279,79
Wydatki na rozwój bazy
dydaktycznej
Remonty i modernizacja w placówkach oś
światowych:
Termomodernizacja placówek oś
światowych (SP 22, ZS 3, SP 34,
ZSE-U) – 2 202 059 złł (ogólna wartość
ść inwestycji – 8 480 280 złł)
W planie – ZSB i ZS 2
Zapewnienie ciepłłej wody w szkołłach – 101 208 złł
Wydatki remontowe (realizacja przez IMI) – 1 585 815 złł
Remonty bieŜą
Ŝące
(realizacja OJB) – 1 906 240 złł
Ŝą
Projekty realizowane w szkołłach
Miasto Rybnik realizuje 31 projektów
na ogólna kwotę
ę:
9 999 895,40 złł i 548 851,99 Є (2 195 407,96 zł)
co daje sumarycznie 12 195 303,36 złł
Zmiany organizacyjne
Likwidacja Zespołłu Szkółł nr 4 (Boguszowice Stare)
- VI Liceum Ogólnokształcące
- Technikum nr 6 (ostatnia klasa przeniesiona do ZS nr 5)
Przeniesienie Zespołłu Szkółł nr 6 z budynku
w Niewiadomiu do budynku po Zespole Szkółł nr 4
w Boguszowicach Starych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
- Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
- Liceum Uzupełniające Specjalne
Zmiana wysokości dodatków za wychowawstwo
w róŜnych typach szkół:
stary
(na oddział)
na
ucznia
uczniów
nowy
przykładowy
przedszkole
70
3 zł
25
75 zł
szkoła podstawowa
80
4 zł
24
96 zł
gimnazjum
90
4,5 zł
26
130 zł
szkoła
ponadgimnazjalna
80
3 zł
28
84 zł
Nowe podejście do dodatków funkcyjnych
dyrektorów i wychowawców
uwzględniające napełnienie klas
Ustalenie przeliczeniowej wielkości oddziałów
w róŜnych typach szkół:
obecna średnia w
mieście
zakładana wielkość
przeliczeniowa
22
24
gimnazjum
26,1
26
szkoła ponadgimnazjalna
28,3
28
szkoła podstawowa
Wysokość
ść dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
szkółł, oblicza się
ę wg poniŜ
Ŝszego wzoru:
Dk=D+((ś
śl-ol)x50złł)
gdzie:
Dk - to dodatek funkcyjny przysługujący dyrektorowi
szkoły, nie większy jednak niŜ dodatek (D) wynikający z
tabeli
D – to dodatek wynikający z tabeli (tzw. stary dodatek
wynikający z liczby oddziałów, powię
ększony o 300złł)
śl – średnie napełnienie oddziału w danej szkole,
określone przez stosunek liczby uczniów do liczby
oddziałów w danej szkole
ol –optymalna liczba uczniów w oddziale dla danego
typu szkoły określona w zarządzeniu PM
Przykłładowe wyliczenie wysokość
ść dodatku
funkcyjnego dla dyrektora Gimnazjum nr X:
D+((ś
śl-ol)x50złł)=Dk
1400+((25,2-26)x50złł)=1360 złł
gdzie:
Dk - to dodatek funkcyjny przysługujący dyrektorowi szkoły – 1360 złł
D – to dodatek wynikający z tabeli (tzw. stary dodatek wynikający z
ększony o 300złł) – 1400 złł
liczby oddziałów, powię
śl – średnie napełnienie oddziału w szkole, określone przez stosunek
liczby uczniów do liczby oddziałów w danej szkole – 25,2
ol –optymalna liczba uczniów w oddziale dla gimnazjum - 26
Zmiana wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów
Szkoły podstawowe:
szkoła
oddziały
dodatek stary
średnie
napełnienie (śl)
nowy dodatek
(Dk)
podwyŜka
SPa
12
900
17,6
900
0
SPb
10
900
18,2
910
10
SPc
11
900
18,4
918
18
SPd
11
900
18,6
932
32
SPe
21
1100
20,8
1 305
205
SPf
12
900
22,3
1 117
217
SPg
6
800
22,8
1 042
242
SPh
17
1000
23,4
1 271
271
SPi
17
1000
23,6
1 279
279
SPj
14
900
23,6
1 182
282
SPk
14
900
24,1
1 200
300
SPm
19
1000
24,3
1 300
300
SPn
27
1200
24,6
1 500
300
SPo
24
1100
26,4
1 400
300
Zarzą
ądzenie Prezydenta Miasta Rybnika
w sprawie: standaryzacji zatrudnienia pracowników
administracji i obsłługi
1. Administracja (w tym kierownik gospodarczy, sekretarz szkołły,
sekretarka, referent, pomoc księ
ęgowego itp.):
kaŜ
Ŝda szkołła bez wzglę
ędu na wielkość
ść – 1 etat,
dodatkowo
w szkołłach podstawowych i gimnazjach - ze wzglę
ędu na ilość
ść oddziałłów
norma przewiduje wzrost o 0,5 etatu na kaŜ
Ŝde 7 oddziałłów,
w szkołłach ponadgimnazjalnych - ze wzglę
ędu na ilość
ść oddziałłów norma
przewiduje wzrost o 0,5 etatu na kaŜ
Ŝde 6 oddziałłów;
2. Intendent - do 29 obiadów - 0,5 etatu, od 30 obiadów - 0,75 etatu, od 70
obiadów - 1 etat;
3. Kucharka (w tym pomoc) - do 29 obiadów - 1 etat, od 30 obiadów - 1,5
etatu, od 60 obiadów - 2 etaty, od 100 obiadów - 2,5 etatu, od 150 obiadów
- 3 etaty, od 200 obiadów - 3,5 etatu, od 250 obiadów - 4 etaty.
4. Woź
źna oddziałłowa (w tym pomoc nauczyciela) – na kaŜ
Ŝdy oddziałł 5godzinny – 5/8 etatu, pozostałłe oddziałły – 1 etat na oddziałł;
Zarzą
ądzenie Prezydenta Miasta Rybnika
w sprawie: standaryzacji zatrudnienia pracowników
administracji i obsłługi
5. Woź
źny/konserwator (w tym rzemieś
ślnik, ogrodnik, portier, operator sprzę
ętu
audio itp.):
kaŜ
Ŝda szkołła bez wzglę
ędu na wielkość
ść – 1 etat,
dodatkowo
ze wzglę
ędu na ilość
ść oddziałłów – wzrost o 0,5 etatu na kaŜ
Ŝde 10 oddziałłów,
ze wzglę
ędu na powierzchnię
ę uŜ
Ŝytkową
ą placówki – wzrost o 0,5 etatu na kaŜ
Ŝde
2500m2 ;
6. Sprzą
ątaczka:
kaŜ
Ŝda szkołła bez wzglę
ędu na wielkość
ść – 2 etaty,
dodatkowo
ze wzglę
ędu na ilość
ść oddziałłów norma przewiduje wzrost o 1 etat na
pierwszych 8 oddziałłów, a nastę
ępnie wzrost o 0,5 etatu na kaŜ
Ŝde
nastę
ępne 8 oddziałłów - maksymalnie jednak do 3 etatów
ze wzglę
ędu na współłczynnik zmianowoś
ści: od 1,5 zmianowoś
ści
dodatkowy 1 etat,
ze wzglę
ędu na powierzchnię
ę norma przewiduje wzrost o 0,5 etatu na
kaŜ
Ŝde 500 m2 powyŜ
Ŝej 1500 m2 ;
liczba etatów administracji i obsłługi – 963
z czego liczba etatów zwią
ązanych z:
Ŝywieniem (intendentki, kucharki itp.) – 212
przedszkolem (woź
źne oddziałłowe, pomoce do dzieci) – 192
księ
ęgowość
ść w placówkach – 48
administracja (sekretariaty szkółł) - 123
liczba etatów zwią
ązanych z Ŝywieniem – 212
w 31 samodzielnych przedszkolach jest Ŝywionych 3473 dzieci
w 33 szkołłach i zespołłach szkolno-przedszkolnych jest Ŝywionych 3850 uczniów
do 6 szkółł są
ą dowoŜ
Ŝone obiady dla 162 uczniów
Ewentualna zmiana systemu organizacji Ŝywienia
moŜ
Ŝe przynieść
ść oszczę
ędnoś
ści w wysokoś
ści nawet 2 milionów
Szkolnictwo niepubliczne
Placówki z rejestru prowadzonego w
Urzę
ędzie Miasta - łącznie
83
łą
Placówki publiczne: 3 (Zespółł Szkółł Urszulań
ńskich)
Średnia miesię
ęczna dotacja Miasta – 223 000 złł
Szkołły niepubliczne o uprawnieniach szkółł publicznych: 37
Średnia miesię
ęczna dotacja Miasta – 555 000 złł
Szkołły niepubliczne bez uprawnień
ń szkółł publicznych: 3
Przedszkola niepubliczne: 2
Średnia miesię
ęczna dotacja Miasta – 19 000 złł
Placówki niepubliczne: 38 (oś
środki kursowe)
Sposób ustalania stawki dotacji dla szkółł
niepublicznych
Uchwała Rady Miasta pozwoliła doprecyzować pojęcia związane z naliczaniem
kosztów prowadzenia szkół a co za tym idzie wysokości stawek dotacji dla szkół
niepublicznych:
1) typ szkoły – naleŜy przez to rozumieć trójstopniowy podział zgodnie z art. 9 ust. 1
pkt 13 ustawy o systemie oświaty,
2) podtyp szkoły – naleŜy przez to rozumieć podział szkół ponadgimnazjalnych
zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) – h),
3) rodzaj szkoły – naleŜy przez to rozumieć podział ze względu na kategorię
uczniów: szkoły dla młodzieŜy i szkoły dla dorosłych oraz – w ramach szkół dla
dorosłych – ze względu na formę kształcenia: forma stacjonarna lub zaoczna,
Sposób ustalania stawki dotacji dla szkółł
niepublicznych
W 2008 roku dokonano zmiany sposobu wyliczenia dotacji dla placówek
niepublicznych poprzez wprowadzenie podziału szkół na typy i rodzaje, a tym
samym róŜnicując wysokość dotacji udzielanej róŜnym typom szkół dla
dorosłych.
Do 2007 roku w stosunku do szkół dla dorosłych stosowano dwie
stawki dotacji na 1 ucznia (wg podziału na szkoły zawodowe oraz licea bez
uwzględniania typu i rodzaju np. zaoczna szkoła policealna i stacjonarne
technikum otrzymywały jednakową stawkę dotacji na 1 ucznia liczoną w
oparciu o średni koszt na ucznia w publicznym szkolnictwie zawodowym
ogółem).
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, Ŝe dzięki wprowadzonej zmianie
obliczania stawek w 2008 roku udzielono dotacji mniejszej o ok. 1,8 mln zł,
niŜ w sytuacji gdyby zastosowano metodologię obliczania stawek sprzed 2008
roku.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszamy na stronę internetową
www.edukacja.rybnik.eu
Joanna Kryszczyszyn
Zastę
ę
pca
Prezydenta Miasta Rybnika
Zast

Podobne dokumenty