Pentliczek moim przyjacielem. Zabawy dziennikarskie

Komentarze

Transkrypt

Pentliczek moim przyjacielem. Zabawy dziennikarskie
Innowacja pedagogiczna
„Pentliczek moim przyjacielem.
Zabawy dziennikarskie”
Opracowały:
Dorota Piecha
Irena Rogala
Sylwia Skowron
SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. Opis innowacji……………………………………………………………4
2. Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego…………………………....5
3. Cele i zadania innowacji………………………………………………...6
4. Procedury osiągnięcia celów………………………………….……........7
5. Harmonogram realizacji zadań………………………………………...10
6. Ewaluacja innowacji………………………………………….………...12
7. Przewidywane efekty podejmowanych działań…………...…………....12
8. Przykłady metodycznych rozwiązań……………………..…….…….....12
9. Bibliografia………………………………………………………….…..23
2
WSTĘP
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Robert Fulghum
Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko,
ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach
z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla
ukształtowania osobowości dziecka. Charakteryzująca dzieci w tym wieku
naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśladownictwa, łatwość
czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają
korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań.
Edukacja medialna w obecnych czasach powinna być integralną częścią
działalności dydaktyczno– wychowawczej przedszkola. Przedszkole jako
miejsce wychowania i kształcenia poczucia odpowiedzialności za działania
własne i ogółu społeczeństwa musi upowszechniać wśród dzieci wiedzę o
środkach masowego przekazu i ich roli w społeczeństwie. Dzięki innowacji,
dzieci przedszkolne będą miały możliwość rozwoju zainteresowań
dziennikarskich, podejmować próby tworzenia własnych opowiadań, wierszy,
tekstów, wywiadów. Ponadto pozwoli ona dzieciom na pracę dziennikarską przy
redagowaniu gazetki przedszkolnej.
Zadaniem wychowawczym przedszkola jest wszechstronny rozwój osobowy
dzieci. Należy ich wyposażyć w zasób wiadomości z tego zakresu, a ponadto
wykształcić system wartości, świadomości i kultury. Nawet najmniejsze
działania w tym kierunku sprawią, iż rozbudzą się u dzieci zainteresowania
dorobkiem kultury, a równocześnie ukształtuje się w nich świadomość
ogromnego wpływu mediów na współczesnego człowieka.
3
1. Opis innowacji
Tworząc innowację pedagogiczną, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
dzieci i ich rodziców. Innowacja dziennikarska zakłada poszerzenie wiadomości
dotyczących form dziennikarskich. Jej realizacja umożliwi dzieciom poznanie
etapów powstawania czasopisma, zdobycie wiedzy o pracy dziennikarza i jego
warsztacie oraz przybliży dzieciom różnorodność środków masowego przekazu
(prasa, radio, telewizja, Internet).
Efektem wdrożenia innowacji dziennikarskiej będzie wzrost wiedzy
i umiejętności dzieci w zakresie kształcenia kulturalnego i literackiego. Zostaną
one wykorzystane w sposób praktyczny przy redagowaniu gazetki
przedszkolnej.
Innowacja zakłada podjęcie i rozwinięcie współpracy z takimi
instytucjami jak:
 Redakcja „Przeglądu Konińskiego”,
 Radio Konin
 Telewizja „Wirtualny Konin”
 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 Biblioteka Publiczna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie.
Innowacja pedagogiczna ma pokazać dzieciom i umożliwić redagowanie
dziennikarskich form wypowiedzi, poszukiwania różnych możliwości
rozwiązywania dostrzeżonych tematów, zdobywania praktycznych umiejętności
redakcyjnych i wydawniczych.
Innowacja metodyczna adresowana jest do dzieci 5– letnich
uczęszczających do Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie. Poszerza
i uzupełnia treści programu „Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” i jest spójna z
Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Po wnioskach z diagnozy uzyskanych na podstawie obserwacji
stwierdzono, że grupa dzieci wykazuje zainteresowanie otaczającym światem,
jest dynamiczna, żywiołowa. Prezentuje zróżnicowany poziom umiejętności
językowych. W roku szkolnym 2013/2014 większość dzieci była uczestnikami
zajęć dodatkowych o charakterze literackim. Dzieci są chętne do pracy
z wysłuchanym tekstem, obrazkiem, ilustracją, potrafią wyrazić swoje myśli
i przeżycia w rozmowach z dorosłymi i rówieśnikami, jednak mają trudności
z zadawaniem pytań o niezrozumiałe fakty. W grupie jest kilkoro dzieci
mających trudności z wypowiadaniem się na forum, wyrażaniem swojej opinii,
pokonywaniem nieśmiałości. Nie zawsze potrafią współpracować w zespole,
cieszyć się z sukcesów innych osób czy całej grupy, cierpliwie oczekiwać na
swoją kolej wypowiedzi, działania. Przedszkolaki wykazują zainteresowanie
komputerem. Jednak ich fascynacja najczęściej ogranicza się do stosowania gier
4
komputerowych i oglądania bajek. Dlatego zasadnym jest podjęcie działań
ukierunkowujących ciekawość poznawczą dzieci na pokazanie innych
możliwości wykorzystania technologii informatycznych. Dziecko najlepiej uczy
się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie czyli wtedy, kiedy nauce
towarzyszą emocje. Jest to najlepszy sposób przyswajania nowych wiadomości
i umiejętności.
Przewiduje się wydawanie gazetki przedszkolnej, publikowanie
twórczości dzieci na przedszkolnej stronie internetowej, zorganizowanie
wycieczek edukacyjnych do siedziby Redakcji „Przeglądu Konińskiego”, Radia
Zet Gold, Telewizji regionalnej „Wirtualny Konin”, Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie, Biblioteki Publicznej.
Wdrażanie innowacji będzie się odbywało w ramach zajęć
wychowawczo-dydaktycznych i zajęć warsztatowych.
2. Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
Założenia innowacji wynikają z przedstawionych celów wychowania
przedszkolnego, takich jak:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w
poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
5
Dla osiągnięcia tych celów należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swoje-go otoczenia.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Cele i zadania innowacji
CEL OGÓLNY INNOWACJI
Celem innowacji jest kształtowanie u dzieci postaw kreatywnych
w zakresie ekspresji artystycznej, kompetencji językowych i komunikacyjnych
poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy w przedszkolu.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Rozwijanie umiejętności językowych, poprawnego, jasnego formułowania
myśli i wyrażania poglądów o otaczającym świecie.
2. Prowokowanie do globalnego odczytywania wyrazów oraz wstępne
ćwiczenia kształtujące technikę czytania.
3. Rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej.
4. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, rozwój zainteresowań dzieci.
5. Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem oraz
umiejętności współdziałania w zespole.
6. Poznanie wybranych środków masowego przekazu i korzystania z nich.
7. Stosowanie technologii komputerowej.
8. Zapoznanie z pracą dziennikarza.
9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia sprawczości dzieci.
10. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
11. Uczestniczenie w życiu przedszkola i współtworzeniu jego atmosfery.
6
ZADANIA INNOWACJI
1. Prowokowanie do wypowiedzi na różnorodne tematy – kreowanie
myślenia przyczynowo - skutkowego, uzasadnienie własnych sądów.
2. Wzbudzanie zainteresowania słowem pisanym oraz wyzwalanie
motywacji do samodzielnego czytania.
3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
4. Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych.
5. Zwiększenie atrakcyjności metod i form pracy wychowawczo–
dydaktycznej.
6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnego rodzaju formami
wypowiedzi dziennikarskich.
4. Procedury osiągnięcia celów
Realizacji celów innowacji będą służyły różnorodne metody. Najczęściej
stosowanymi będą metody słowne, czynne i oglądowe. Z bogatej gamy metod
zostały wybrane te, które najbardziej odpowiadają specyfice pracy w
przedszkolu.
Metoda Naturalnej Nauki Języka czyli edukacja przez język, jest
ciekawym sposobem umożliwiającym wprowadzaniem dzieci w świat czytania
i pisania. Czytanie dużych książek zakończonych zabawną puentą wprowadza
radosny nastrój sprzyjający integracji grupy, zdobywaniu wiedzy ogólnej,
przezwyciężania nieśmiałości. Efekty twórczej ekspresji przy opracowywaniu
książek wdrażają do zgodnej współpracy w zespole, dobrej organizacji miejsca
pracy, uczą ładu i porządku. Ponadto każde dziecko osiąga sukces i satysfakcję
na miarę swoich możliwości. Z tej metody wybrano elementy takie jak:
 wprowadzanie dużych książek – poszczególne etapy
 czytanie książki – poszczególne etapy
 opracowanie książki, gazety, folderu
 korzystanie z tablicy wiadomości
 posługiwanie się formami i środkami językowymi (zabawy słowne,
tworzenie neologizmów, świadome wywracanki słowne, zabawy
naśladowcze, kalamburzenie, rymowanie, układanie tekstów, swobodna
ekspresja narracyjna).
Podstawowym założeniem metody NNJ jest język, który integruje treści
z różnych dziedzin i służy poznawaniu i postrzeganiu świata jako całości,
dlatego będzie skutecznym sposobem umożliwiającym realizację celów
innowacji.
7
W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ważne miejsce zajmują
metody oparte na działalności. Właściwie zaplanowane czynności nauczyciela
i
dzieci
umożliwiają
realizację
zamierzonych
celów.
Dlatego
najskuteczniejszymi metodami są te, które motywują i aktywizują dziecko, służą
wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijają wiarę we własne
siły
i możliwości.
Metody czynne:
 działań praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań
o charakterze praktycznym, kierowanie działalnością dziecka poprzez
inspirowanie, zachętę, podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań,
 zadań stawianych dziecku – samodzielne wykonanie stawianego zadania
według własnego pomysłu,
 metody problemowe - gry dydaktyczne, burza mózgów,
 metody ekspresyjne – działalność plastyczno– techniczna.
Metody percepcyjne:
 oglądowe: obserwacja, spostrzeżenia, pokaz, demonstracja,
 oddziaływania pośredniego: przykład.
Metody słowne:
 rozmowa,
 pogadanka,
 opis,
 opowiadanie,
 objaśnienie, instrukcja,
 wywiad.
Metody aktywizujące:
 lista pytań,
 dyskusja,
 debata „za i przeciw”,
 odgrywanie ról.
Formy:
 praca indywidualna,
 w małych zespołach,
 praca z całą grupą.
Data rozpoczęcia i zakończenia innowacji:
8
1 września 2014 roku - czerwiec 2015 roku
Rodzaj i zakres innowacji - innowacja metodyczna adresowana do
dzieci 5 - letnich uczęszczających do Przedszkola nr 11 „Pentliczek”
w Koninie.
Poszerza i uzupełnia treści programu „Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” i jest spójna
z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI:
Innowacja będzie finansowana z własnych środków placówki.
DOKUMENTACJA:
1. Przebieg innowacji zostanie zapisany w planach miesięcznych oraz
zapisach dziennych w dzienniku zajęć.
2. Zebrane i opracowane materiały technikami dziennikarskimi zapisane
zostaną na nośnikach elektronicznych.
3. Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2015 r. zostanie dokonana ocena
realizacji założeń innowacji.
9
5. Harmonogram realizacji zadań:
Tematyka
Cele
Zapoznanie dzieci z: kopiowaniem,
Zapoznanie z
wycinaniem, wklejaniem tekstu, dzielenie
edytorem tekstu tekstu na akapity, wyrównywanie,
WORD
wyśrodkowywanie, zmiana rozmiaru i
typu czcionki, wklejanie rysunków,
klipartów, powiększanie, zmniejszanie,
zmiana kolorów, numerowanie stron.
Poznanie
rodzajów prasy
Poznanie
funkcjonowania
środków
masowego
przekazu
Umiejętności dziecka
- nabywa umiejętności posługiwania się edytorem tekstu
WORD w zakresie obróbki gotowego materiału
- wykazuje zainteresowanie stosowaniem komputera dla
określonych działań
- przestrzega zasad współdziałania w grupie
- szanuje pracę innych
Formy i metody
realizacji
pogadanki
pokaz,
objaśnienie,
ćwiczenia
praktyczne
Poznanie rodzajów prasy ze względu na
częstotliwość ukazywania się, wiek
odbiorców, tematykę.
Kształtowanie umiejętności
wyszukiwania określonych informacji w
zasobach prasowych.
Przestrzeganie ustalonych norm
zachowania w miejscach publicznych.
- zna rodzaje prasy tj. dzienniki, tygodniki, miesięczniki,
kwartalniki, roczniki
- rozróżnia prasę dla dzieci, młodzieży, dorosłych
- wyodrębnia prasę pod względem tematycznym (np.
komputerowa, moda, przyroda, kulinarne, krzyżówki, bajka)
- potrafi wyszukać konkretne informacje w
zaproponowanych czasopismach
- właściwie zachowuje się w miejscach publicznych
(biblioteka, czytelnia, stoisko z gazetami)
wycieczka,
spacer,
pogadanka,
pokaz,
obserwacja,
elementy
metody NNJ,
Zwiedzanie redakcji „Przeglądu
Konińskiego”, siedziby Radia Konin i
telewizji regionalnej Wirtualny Konin.
Obserwowanie pracy dziennikarza,
spikera.
Poznanie etapów powstawania gazety i
redagowania artykułów.
Wdrażanie do kulturalnego zachowania
się w miejscach publicznych.
- pozna warsztat pracy dziennikarza, spikera, fotoreportera,
- wie, czym zajmuje się dziennikarz, jakie ma zadania
- pozna sposoby pozyskiwania informacji do opracowywania
artykułów
- zna poszczególne fazy tworzenia czasopisma, szaty
graficznej
- zrobi zdjęcia podczas wizyt w redakcjach,
- potrafi kulturalnie zachować się w odwiedzanych miejscach
spacer,
wycieczka,
pokaz,
obserwacja,
rozmowa,
objaśnienie,
Termin
realizacji
IX – X
IX – X
X – XI
10
Tematyka
Rozwijanie
zdolności
Cele
Kształtowanie umiejętności swobodnego
wypowiadania się na określony temat.
Układanie tekstów, rymowanek, wierszy,
piosenek, zagadek, opowiadań i innych
rozrywek umysłowych.
Przeprowadzanie wywiadów z dziećmi,
pracownikami przedszkola, rodzicami,
ciekawymi ludźmi.
Projektowanie i wykonanie ilustracji do
gazetki.
Poszukiwanie ciekawego tematu.
Tworzenie i
Ustalenie nazw działów czasopisma
wydanie gazetki i ich zawartości.
przedszkolnej
Kompletownie materiału do numeru
(m. in. artykuły, sprawozdania, wywiady,
przykłady twórczości literackiej dzieci,
rozrywka)
Przygotowanie i redagowanie
odpowiedniego materiału.
Dyskusja nad tekstami i ich korekta.
Projektowanie i wykonanie gazetki.
Wydawanie czasopisma w wersji
elektronicznej i papierowej - praca z
komputerem w programie Microsoft
Word, Power Point itp.
Pentliczek w
środowisku
Poznanie rodzajów reklam - oglądanie i
słuchanie.
Promowanie przedszkola w środowisku
lokalnym.
Układanie prostych reklam dotyczących
przedszkola w formie słowno –
graficznej.
Umiejętności dziecka
- czynnie bierze udział w układaniu tekstów, komentarzy i
innych opracowań
- rozwija mowę komunikatywną
- poszerza zasób słownictwa
- wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
- przeprowadzi wywiad
- wykona ilustracje i zdjęcia do gazetki
- wyraża uczucia za pomocą niewerbalnych form przekazu
- realizuje indywidualne pomysły
- rozwija ekspresję artystyczną
Formy i metody
realizacji
elementy
metody NNJ,
rozmowa,
wywiad,
opowiadanie,
pogadanka,
metody
aktywizujące,
działania
praktyczne.
- wie, że w grupie każdy może wyrażać własne zdanie,
argumentować, wspólnie rozwiązywać problemy
- wie, że o nazwie gazetki decydują wszyscy
- wybiera najlepszy tytuł, tworzy podtytuły
- czynnie bierze udział w projektowaniu i wykonaniu gazetki
- odczuwa radość z efektów wspólnej pracy
- planuje kolejne numery gazetki
- uczestniczy w składaniu czasopisma
spacer,
obserwacja,
metody
aktywizujące,
działania
praktyczne
- umie określić podstawowe zadania reklamy
- tworzy własne teksty reklamowe i szatę graficzną
- ma poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej
- promuje przedszkole w środowisku
metody
percepcyjne,
rozmowa,
metody
aktywizujące,
działania
praktyczne.
Termin
realizacji
IX – VI
IX – VI
II – VI
11
6. Ewaluacja innowacji
Ewaluacja skuteczności wprowadzonej innowacji oraz jej zgodność z założeniami
przeprowadzona będzie pod koniec roku szkolnego.
W ewaluacji będą brane pod uwagę:
 bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi,
 ankieta ewaluacyjna dla rodziców,
 analiza dokumentacji (dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej, kronika przedszkolna).
Na ich podstawie, po zakończeniu ewaluacji, zostaną wyciągnięte wnioski, które
będą przedstawione dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz rodzicom.
7. Przewidywane efekty podejmowanych działań
Realizacja innowacji wzbogaci wiedzę i umiejętności dzieci.
Dziecko:
• Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
• Poszerza zakres umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie.
• Rozwija twórczą aktywność, wrażliwość i wyobraźnię.
• Kształtuje umiejętności komunikowania się.
• Nabywa nawyki poprawnego wypowiadania się.
• Doskonali poprawność językową jako narzędzia sprawnego porozumiewania się
między ludźmi.
• Pozna metody redagowania gazetki.
• Aktywnie uczestniczy w promowaniu przedszkola.
• Poznaje techniki posługiwania się komputerem.
• Czuje się odpowiedzialne za wykonane zadanie.
• Potrafi przezwyciężyć nieśmiałość.
• Potrafi wyrażać swoje myśli, zdanie, realizuje indywidualne pomysły.
• Odczuwa radość z sukcesów własnej pracy i pracy zespołu.
• Doskonali systematyczność i dokładność w działaniu.
12