Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Komentarze

Transkrypt

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt „Młodzi z potencjałem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo
Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02.-18-0046/15-00 zawartej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE PT. „Młodzi z potencjałem”
Strona 1 z 19
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pt. „Młodzi z potencjałem” nr WND- POWR.01.02.02.-18-0046/15 jest realizowany
przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa w Mielcu na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02.-18-0046/15 podpisanej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa.
3. Projekt realizowany jest w Biurze Projektu w Mielcu przy ul. Krakowska 1, 39-300 Mielec.
Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.
4. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 roku do 30.04.2017 roku.
5. Informacje
na
temat
projektu
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.mlodzizpotencjalem.pl.
6. Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 52K i 48 M NEET
z województwa podkarpackiego do końca kwietnia 2017r. Program przyczyni się do realizacji
celu szczegółowego poprzez:
 identyfikację potrzeb UP, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
przeprowadzone dla 100UP - działania te mają na celu wybór ścieżki
wsparcia/pomocy w Projekcie i uzyskanie umiejętności w określeniu ścieżki
zawodowej UP,
 szkolenia zawodowe(według potrzeb Pracodawców) dla 21 UP mające na celu
nabycie, podniesienie kwalifikacji i kompetencji koniecznych na rynku pracy,
 staże dla 66 UP i Subsydiowane Zatrudnienie dla 20UP mające na celu uzyskanie
doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności.
 dotacje dla 10UP - upowszechnianie przedsiębiorczości
Program odpowiada potrzebom UP i regionalnego rynku pracy i będzie pozytywnie rzutować na
aktywizację edukacyjno-zawodową 100 osób. Wsparcie przyczyni się do aktywizacji zawodowej
i zwiększenia możliwości zatrudnienia, a co za tym idzie poprawy warunków na rynku pracy.
7. Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) oraz obowiązującymi
dokumentami programowymi, w szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarządzającej POWER, Systemem Realizacji POWER na lata 2014-20120.
8. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa oraz rekrutacji uczestników projektu.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§2
Definicje podstawowe
Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć:
Projekt – projekt „Młodzi z potencjałem”, realizowany przez Firma Doradczo Szkoleniowa
Michał Krempa w Mielcu
Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą
przy ul. Lisa Kuli 20, 35 – 025 Rzeszów
Realizator Projektu / Beneficjent / Projektodawca – Firma Doradczo Szkoleniowa Michał
Krempa, ul. Mickiewicza 20, 39-300 Mielec,
Beneficjent Pomocy–Uczestnik/Uczestniczka projektu, który założy działalność gospodarczą
i otrzyma wsparcie finansowe
Biuro Projektu – Biuro Projektu „Młodzi z potencjałem” zlokalizowane jest w Mielcu przy
ul. Krakowska 1, 39-300 Mielec, tel. 17 250-65-25, kom. 790-765-878
Kandydat na uczestnika projektu, zwany Kandydatem lub Kandydatką – osoba fizyczna
(kobieta, mężczyzna), która:
- w chwili przystąpienia do rekrutacji spełnia wymogi formalne określone w niniejszym
Regulaminie,
- zamierza wziąć udział we wsparciu oferowanym w ramach niniejszego projektu, zgodnie ze:
 ŚCIEŻKĄ A (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
lub
 ŚCIEŻKĄ B (szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie)
- złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych na etapie rekrutacji, wskazanych
w niniejszym Regulaminie,
tzw. młodzież NEET osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki,
czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii
NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji,
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
9. Definicja osób z kategorii NEET obejmuje:

osoby poniżej 30 roku życia – projektem można objąć osobę do dnia poprzedzającego
ukończenie 30 roku życia,

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym
kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest, jako kształcenie w systemie
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak
również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym,

osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków
prywatnych.
Strona 2 z 19
10. Osoba do 29 roku życia – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu
i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 30 roku życia
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
11. Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
12. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3
tj. najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie
Strona 3 z 19
13. Uczestnik projektu (UP) – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału
w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i skorzysta ze
wsparcia zaproponowanego w Projekcie.
14. Przedsiębiorca – Uczestnik projektu, który w trakcie realizacji projektu zmienił swój status
na „osobę fizyczną, która założyła działalność.
15. Zatrudnienie — oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, innej pracy
zarobkowej, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
16. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa
w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które
zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez Kandydata
wszystkich Dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez
Komisję Rekrutacyjną.
17. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz Rekrutacyjny do projektu
z kompletem załączników oraz oświadczenia Kandydata do projektu), który należy złożyć lub
przesłać do Biura Projektu w Mielcu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
18. INZ – Indywidualny Numer Zgłoszeniowy – numer nadany w momencie złożenia
Dokumentów rekrutacyjnych.
19. Komisja Rekrutacyjna (w skrócie KR) – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne
kandydatów do udziału w Projekcie i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników
projektu.
20. Staż — oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą.
21. Stypendium — oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia /
kursu zawodowego/ warsztatów /stażu.
22. Szkolenia / kursy zawodowe – grupowe i indywidualne dla Uczestników projektu
niezakładających działalności gospodarczej, służące nabyciu, uzupełnieniu lub zmianie
kwalifikacji zawodowych zgodne z IPD oraz potrzebami i oczekiwaniami Uczestników
projektu.
23. Zatrudnienie subsydiowane – to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca
zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na
zatrudnienie pracowników zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1). Zgodnie z powyższym projektem Wytycznych subsydiowane zatrudnienie jest
uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodni
z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które
ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić
ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do
zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą
istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję,
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
24.
25.
26.
27.
28.
29.
utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane,
dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również
miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie
jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział
w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie
wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony
czas ze środków publicznych.
Indywidualny Plan Działania (IPD) – plan działań, obejmujący opracowanie kompleksowej
ścieżki wsparcia opracowany dla każdego z Uczestników projektu dostosowany do ich
indywidualnej sytuacji na rynku pracy, przygotowany wraz z Uczestnikiem projektu przez
doradcę zawodowego.
Komisja Oceny Wniosków (w skrócie KOW) – Zespół oceniający złożone wnioski
o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego podstawowego i kwalifikujący wnioski
do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia podstawowego.
Wsparcie finansowe - to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu
w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych
wydatków inwestycyjnych w ramach założonej działalności gospodarczej. Maksymalna
wysokość dotacji inwestycyjnej wynosi 22 000 złotych dla jednej osoby.
Podstawowe wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Uczestnika Projektu
w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 750,00 złotych, wypłacana
przez okres 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwiająca
początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Uczestnika
Projektu.
Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki określone we
właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis innej niż
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Osoba o niskich kwalifikacjach - pracownik o niskich kwalifikacjach to ten, który
charakteryzuje się wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym i niższym oraz
wykształceniem ponadgimnazjalnym
§3
Kryteria Kwalifikowalności uczestników do projektu
1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca jednocześnie poniższe kryteria
dostępu oraz nie podlega wyłączeniom z niniejszego Regulaminu:
a. zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego(oświadczenie kandydata/-tki),
b. wiek 15-29 lat, (oświadczenie kandydata/-tki)
c. posiada status na rynku pracy: osoba bez pracy, bierna zawodowo,
niezarejestrowana w urzędach pracy, (oświadczenie kandydata/-tki)
d. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, (oświadczenie
kandydata/-tki)
e. w okresie ostatnich 4 tygodni nie brał/a udziału w szkoleniach1 finansowanych ze
środków publicznych, (oświadczenie kandydata/-tki)
Pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
Strona 4 z 19
1
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
planuje rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej na terenie województwa
podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn.
zm.), dotyczy ścieżki A
g. w tym osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
h. dostarczy komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania
rekrutacji,
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 osób zamieszkujących na terenie województwa
podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93
z późn. zmianami). Zakłada się, że do projektu zostanie zrekrutowanych i objętych wsparciem
minimum 52 kobiety.
3. W ramach projektu przewidziane są dwie odrębne ścieżki wsparcia:
a) Ścieżka A (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) obejmująca
II etapy rekrutacji;
b) Ścieżka B (szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie)
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Strona 5 z 19
1.
§4
Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie: marzec-sierpień 2016r. Realizator
projektu przewiduje jednokrotną rekrutację14 osób do udziału w ścieżce A. Proces rekrutacji
dotyczący ścieżki B realizowany będzie w sposób cykliczny – w zależności od liczby
zainteresowanych kandydatów, do wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych we wniosku o
dofinansowanie projektu. Zakłada się łącznie dla całego Projektu zrekrutowanie 86 osób do
udziału w ścieżce B.
Informacja o terminie rekrutacji oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do rekrutacji oraz
udzielenia wsparcia finansowego zostanie podana do wiadomości publicznej na 10 dni
roboczych przed planowaną rekrutacją.
Każdorazowo po rekrutacji zostanie ogłoszona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma
uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie
punktów.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub
intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od
potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/czek Projektu po uzyskaniu zgody
IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.
Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie www.mlodzizpotencjalem.pl oraz
wywieszone w Biurze projektu. W Projekcie zakłada się także wykorzystanie środków
masowego przekazu (radio/prasa) oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu
informowania o prowadzonej rekrutacji.
W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer
Zgłoszeniowy z datą i godziną przyjęcia dokumentów.
Kandydat/ka na Uczestnika Projektu może złożyć tylko jeden komplet dokumentów
rekrutacyjnych w ramach naboru na poszczególne ścieżki (ścieżka A lub ścieżka B).
Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów,
logotypów, składanie nieaktualnych wersji dokumentów.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
9. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą
Kandydata/Kandydatki na Uczestnika projektu.
10. Dokumenty rekrutacyjne wypełniane są w formie drukowanej lub czytelnym pismem
odręcznym, podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem.
11. Dokumenty rekrutacyjne złożone w biurze projektu nie podlegają zwrotowi.
12. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans
kobiet i mężczyzn oraz założeń zawartych w niniejszym Regulaminie. Informacje dotyczące
realizacji Projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy rekrutacji będą
ogłaszane na stronie internetowej projektu www.mlodzizpotencjalem.pl.
13. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu:
a) Formularz rekrutacyjny ścieżka A (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie) dotyczy osób zainteresowanych rozpoczęciem
działalności gospodarczej
b) Formularz rekrutacyjny ścieżka B - (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie) dotyczy osób zainteresowanych skorzystaniem ze staży
lub subsydiowanego zatrudnienia i szkoleń zawodowych
c) Oświadczenie Kandydata/-tki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – załącznik
nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – dotyczy wszystkich
Kandydatów/Kandydatek zainteresowanych udziałem w projekcie.
d) Oświadczenie Kandydata/-tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu – dotyczy wszystkich
Kandydatów/Kandydatek zainteresowanych udziałem w projekcie.
14. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na podstawie spełnienia kryteriów
formalnych:
a) Miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym – województwo podkarpackie
(oświadczenie kandydata/-tki)
b) Wiek 15-29 lat (oświadczenie kandydata/-tki)
c) Status na rynku pracy: osoba bez pracy, bierna zawodowo, niezarejestrowana w urzędach
pracy (oświadczenie kandydata/-tki),
d) Osoba niekształcąca się tj. nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
nieszkoląca się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni tj. nieuczestnicząca
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
(oświadczenie kandydata/-tki)
e) W tym Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności (oświadczenie) jeśli
dotyczy.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem na etapie
oceny formalnej!
Strona 6 z 19
1.
§5
Ocena formalna i merytoryczna- warunki ogólne
Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję
Rekrutacyjną, składającą się z Pracowników Realizatora projektu, zgodnie z Kartą oceny
formalnej formularza rekrutacyjnego ścieżka A i B - załącznik nr 6 i 7 do niniejszego
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
3.
4.
1.
2.
3
4
5.
6.
§6
Ocena formalna i merytoryczna ścieżka A
Każdy Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony merytorycznie przez 2 losowo wybranych
członków Komisji Rekrutacyjnej.
W trakcie oceny merytorycznej punkty przyznawane będą w następujących kategoriach:
I.POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – 20 pkt
II. SZANSE- 10 pkt.
III. POSIADANE ZASOBY TJ. KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO
PROWADZNIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 5 pkt
IV. PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI – 10 pkt
V. PLANOWANE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA – 5 pkt
Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego, w każdej kategorii podlegającej ocenie,
przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). Po przedstawieniu
każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen, obliczana jest średnia arytmetyczna punktów.
Tak obliczoną średnią nie zaokrągla się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową.
Uzasadnienie oceny merytorycznej (minimum 5 zdań) formularza rekrutacyjnego zostanie
wskazane przez Komisję Rekrutacyjną w karcie oceny merytorycznej formularza
rekrutacyjnego.Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnianie kryteriów
merytorycznych dla Kandydatów/Kandydatek wynosi 50 pkt.
W przypadku gdy różnica w liczbie punktów wynosi co najmniej 20 pkt i więcej, Formularz
rekrutacyjny poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci członek Komisji
Rekrutacyjnej. Ocena trzeciego członka Komisji Rekrutacyjnej jest wiążąca.
W trakcie I etapu rekrutacji wyłonionych zostanie 14 Kandydatów/Kandydatek, którzy
zakwalifikują się do II etapu rekrutacji.
Zostaną utworzone listy rankingowe oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych
do II etapu rekrutacji oraz listy rezerwowe w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane
w kolejności malejącej.
Strona 7 z 19
2.
Regulaminu oraz z Kartą oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego ścieżka A i B
– załącznik 8 i 9 do niniejszego Regulaminu.
Komisja Rekrutacyjna w pierwszej kolejności dokona oceny formalnej Dokumentów
rekrutacyjnych.
Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty
rekrutacyjne, które:
a) nie spełniają wstępnych kryteriów uczestnictwa,
b) są niekompletne lub zostały złożone w niewłaściwym terminie lub miejscu,
c) zostały przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu,
d) w których brakuje wymaganego załącznika,
e) w których osoby zadeklarują zamiar założenia własnej firmy w innej formie prawnej
niż „osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą” – dotyczy osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej
są odrzucane i nie podlegają ocenie merytorycznej.
Dokumenty rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym zostaną ocenione
merytorycznie przez Komisję Rekrutacyjną.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Listy rankingowe oraz rezerwowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu
www.mlodzizpotencjalem.pl oraz będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu.
8. Minimalna liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych jaką musi uzyskać
Kandydat/Kandydatka to 60% pkt, tj. 30 pkt.
9. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do II etapu rekrutacji na jej miejsce
zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
10. Każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do II etapu zostanie poinformowany
o terminie spotkania z doradcą zawodowym.
11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
7.
II ETAP REKRUTACJI
12. Planowany termin rozpoczęcia II etapu Rekrutacji odbędzie się po zakończeniu I etapu
Rekrutacji.
13. Osoby zakwalifikowane do II etapu Rekrutacji są kierowane do DORADCY
ZAWODOWEGO, który przeprowadza z Kandydatem/Kandydatką rozmowę kwalifikacyjną
(maksymalna liczba punktów do uzyskania 25) i test kompetencji –(maksymalna liczba
punktów do uzyskania 25), której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
14. Wzór Karty oceny rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym stanowi załącznik nr 10
do niniejszego Regulaminu.
15. W przypadku gdy Kandydat/Kandydatka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej w terminie
wyznaczonym przez realizatora projektu, zostanie wykluczony z udziału w projekcie, a na to
miejsce zostanie zakwalifikowany Kandydat/Kandydatka z listy rezerwowej.
16. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w II etapie rekrutacji wynosi 50 pkt.
ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU
17. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje suma punktów uzyskanych z I i II
etapu rekrutacji. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zakwalifikowaniu do
projektu decyduje liczba punktów uzyskanych w kategorii Pomysł Biznesowy.
18. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z obu etapów rekrutacji, wynosi 100 pkt.
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do udziału w projekcie wynosi 60% możliwych
do uzyskania punktów z I i II etapu rekrutacji łącznie, tj. 60 punktów.
UWAGA:
Strona 8 z 19
W związku z przyznawaniem punktów za utworzenie miejsca pracy
zadeklarowanego w Formularzu rekrutacyjnym, poziom zatrudnienia oraz rodzaj
działalności nie może ulec zmianie po zakwalifikowaniu się do projektu.
Zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności lub nieutworzenie miejsca pracy
po zakwalifikowaniu się do projektu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału
w projekcie i skutkuje wyłączeniem z udziału w projekcie. W takim przypadku do projektu
zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.
Utworzone miejsce pracy musi być utrzymane przez okres minimum 3 miesięcy
w wymiarze co najmniej ½ etatu od momentu podpisania Umowy o pracę z nowo
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zatrudnionym pracownikiem. Niedopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na umowę
inną niż umowa o pracę.2
Umowa o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem musi być dostarczona do Biura
Projektu w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni roboczych po podpisaniu Umowy
na otrzymanie wsparcia finansowego.
§7
Ocena formalna i merytoryczna ścieżka B
1. Ścieżka B - ocena formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się na podstawie stopnia
oddalenia Kandydata/Kandydatki od rynku pracy wg. następujących kryteriów:
 Kwalifikacje zawodowe ( brak 10pkt, niskie 5pkt, wysokie 0pkt)
 Doświadczenie zawodowe (brak 10pkt, do 5lat -5pkt, powyżej 5 lat 0pkt)
 Kompetencje kluczowe (brak 10pkt, niskie -5pkt, wysokie 0pkt)
Dodatkowe pkt (weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego) jakie może otrzymać
Kandydat/Kandydatka:
 Wykształcenie co najwyżej średnie -10pkt
 Osoba niepełnosprawna – 5pkt
2. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do udziału w projekcie, ścieżka B – 10pkt
3. Lista rankingowa będzie zawierała osoby z największą liczbą punktów. W przypadku
rezygnacji kolejna osoba z listy rezerwowej będzie kwalifikowana do udziału w projekcie. O
kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność
zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów.
§8
Wyłączenia z udziału w Projekcie
1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć:
a. osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu;
b.
osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w sektorach wyłączonych,
o których mowa w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;
c.
osoby pozostające w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia z Projektodawcą, i/lub pracownikiem Projektodawcy,
Partnera lub wykonawcy;
2
Strona 9 z 19
Oznacza umowę w rozumieniu art. 25 par. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94 z póź. zm).
Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika
na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
d.
osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą, i/lub pracownikiem Projektodawcy,
Partnera lub wykonawcy związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
e.
osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat łączył stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie,
umowa o dzieło lub inne) z Projektodawcą, ewentualnym Partnerem Projektodawcy, lub
wykonawcą;
f.
osoby, które skorzystały/skorzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych
z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
g.
osoby, którym udzielona w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających
go latach podatkowych pomoc de minimis przekroczyła kwotę 200 000 euro lub 100 000
euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą
w sektorze transportu drogowego;
h.
osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez
członka rodziny (Za członka rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu
związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej
do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. )
(, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących
zaplecze dla tej działalności, w przypadku, gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia
działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata
Formularza rekrutacyjnego;
i.
osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym
profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny(Za członka rodziny uważa
się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek
pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz
związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. ) i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność;
j.
osoby zamierzających prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją
określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
k.
osoby karane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.),
osoby karane za przestępstwo skarbowe oraz niekorzystające w pełni z praw publicznych
i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,
m. osoby, które mogą rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej bez uzyskania
wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ograniczenie zjawiska
creamingu);
l.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 10 z 19
2. Minimalizowania zjawiska creamingu oznacza, że pomoc finansowa powinna być kierowana
wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze
środków EFS. Celem wsparcia dotacyjnego przewidzianego w ramach Działania 1.2 POWER
jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w podjęciu
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości, tak więc nie jest możliwe przyznanie pomocy
finansowej uczestnikom projektu (Beneficjentom pomocy), którzy byliby w stanie założyć
działalność gospodarczą nawet w sytuacji nie otrzymania dotacji inwestycyjnej. Ogranicza to
sytuacje,w których wsparcie skierowane zostanie do osób, które posiadają nie tylko pomysł
biznes, ale i dysponują środkami na jego realizację. Celem weryfikacji powyższego wymogu
Beneficjenci pomocy (uczestnicy projektu) zobowiązani są do złożenia oświadczenia, czy
założą działalność gospodarczą w sytuacji nie otrzymania środków w ramach Działania 1.2
POWER.
3. Grupą wyłączoną z objęcia wsparciem jest tzw. młodzież NEET w wieku 15-29 lat
z następujących grup docelowych:
a. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
ze szczególnym uwzględnieniem:
b. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
c. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne
gospodarstwo domowe,
d. wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się
i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
zastępczej,
e.
matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
f.
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
g.
absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
h.
matki przebywające w domach samotnej matki,
i.
osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
2.
3.
4.
a) Ścieżka A:
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 11 z 19
1.
§9
Wsparcie szkoleniowo-doradcze
Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do skorzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego.
Udział w szkoleniach i doradztwie będzie świadczony na podstawie umowy szkoleniowo –
doradczej.
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach
szkoleniowych, kart doradczych oraz listy odbioru cateringu, listy odbioru materiałów
szkoleniowych oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów i formularzy
związanych z wymaganiami Projektu
W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia dla Uczestników:
1. Indywidualny Plan Działania tj., indywidualne zajęcia dla Uczestników Projektu z doradcą
zawodowym- analiza stopnia oddalenia od rynku pracy, diagnoza doskonalenia zawodowego
oraz określenie profilu pomocy, ustalenie zakresu wsparcia dla UP - 5 godzin dla każdego
Uczestnika Projektu
2. Poradnictwo zawodowe - indywidualne zajęcia dla Uczestników Projektu z doradcą
zawodowym - planowanie kariery zawodowej, podnoszenie kompetencji w prowadzeniu
firmy - 5 godzin dla każdego Uczestnika Projektu
3. Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej z zakresu: rejestracja działalności
gospodarczej i prawo, dokumenty firmy, księgowość, Biznes Plan, rozliczanie dotacji
w wymiarze 32 godzin lekcyjnych dla 14 Uczestników Projektu. Uczestnicy szkoleń
otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz catering.
4. Indywidualne doradztwo przy pisaniu Biznes Planu – będzie dotyczyło przygotowania
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, w tym pomocy i konsultacji
opracowanego Biznes Planu na założenie własnej działalności gospodarczej (średnio
4 godziny na Uczestnika Projektu ).
5. Wsparcie pomostowe doradcze – przewidziane dla tych, którzy otworzyli własną działalność
gospodarczą
będzie
świadczone
według
zapotrzebowania
indywidualnego
Uczestników Projektu – (średnio 5 godzin na Uczestnika Projektu, który otrzymał dotację
inwestycyjną) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczenia otrzymanej
dotacji.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 12 z 19
b) Ścieżka B:
1. Określenie Indywidualnego Planu Działania, którego celem będzie analiza stopnia oddalenia
od rynku pracy, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie
profilu pomocy dla UP [ustalenie zakresu wsparcia]. Wsparcie indywidualne – 5h/UP
2. Poradnictwo zawodowe – indywidualne zajęcia dla Uczestników Projektu z doradcą
zawodowym, którego celem będzie planowanie kariery zawodowej, uzupełnianie/podnoszenie
kompetencji/kwalifikacji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych. Wsparcie
indywidualne – 5h/UP
3. Pośrednictwo pracy dla 65 UP - indywidualne zajęcia dla Uczestników Projektu
z pośrednikiem pracy, którego celem będzie pomoc w wyborze zawodu odpowiadającego
kwalifikacjom/kompetencjom UP, monitorowanie samodzielności w poszukiwaniu
zatrudnienia, dobór ofert pracy do UP. Wsparcie indywidualne, udzielane w sposób ciągły, na
bieżąco przez cały okres udziału UP w Projekcie, liczba godzin uzależniona od IPD- średnio
5godzin/UP
4. Szkolenia zawodowe (śr. 100 godzin lekcyjnych dla 21 Uczestników Projektu), których celem
będzie nabycie/dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W przypadku szkoleń
zawodowych, ok 50% Uczestników Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
Ponadto Uczestnicy szkoleń są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego za
potwierdzone uczestnictwo w każdej godzinie kursu zawodowego w kwocie 6,65 zł brutto.
Stypendium nie przysługuje za nieusprawiedliwione godziny nieobecności na szkoleniu
zawodowym. Stypendium naliczane jest po zakończeniu kursu zawodowego. Warunkiem
otrzymania stypendium będzie uzyskanie min. 80% frekwencji na szkoleniu zawodowym.
5. Staże 66 Uczestników Projektu zostanie skierowanych na 6 miesięczny staż. Staż realizowany
będzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Realizatora projektu z pracodawcami
oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
Staż finansowany jest przez Realizatora Projektu, będą się odbywały w ramach umów stażowych
zawieranych na okres 6 miesięcy.
Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Realizatorem projektu
a pracodawcą oraz umowa podpisywana między Realizatorem projektu a Uczestnikiem/-czką
Projektu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym
w wysokości max. 1700,00 zł brutto za każdy miesiąc. Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności
stypendium nie przysługuje.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny
przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu
W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
6. Subsydiowane zatrudnienie - skierowane do 20 Uczestników projektu, którego celem będzie
nabycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności.
Subsydiowane zatrudnienie trwać będzie 6 m-cy.
UP odbywający subsydiowane zatrudnienie otrzymają wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracodawca otrzyma refundację do 50% kosztów
zatrudnienia pracownika. Subsydiowane zatrudnienie finansowane jest w 50% przez pracodawcę.
Pracodawcy zostaną wybrani wg. wskazań UP oraz Pośrednika pracy.
Po wyborze Pracodawcy zostanie podpisana Umowa o organizację subsydiowanego zatrudnienia
pomiędzy Realizatorem projektu, a pracodawcą, która określa szczegóły realizacji
subsydiowanego zatrudnienia.
Po zakończeniu subsydiowanego zatrudnienia UP zostanie zatrudniony na min.3 m-ce (umowa
o pracę na min ½ etatu, zlecenie lub o dzieło min. 3 krotność minimalnego wynagrodzenia)
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 13 z 19
§ 10
Wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja inwestycyjna
1.W projekcie zostanie przyznanych 10 dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności
gospodarczej.
2.O przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej ubiega się każdy
Uczestnik projektu, który:
- skorzystał z opracowania IPD-5 h oraz doradztwa zawodowego-5h
- ukończył szkolenie „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej” 32 h z absencją
nieprzekraczającą 20%,
- skorzystał z 4 h doradztwa przy pisaniu Biznes Planu,
- złożył w terminie Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z Biznes
Planem i wymaganymi załącznikami.
3.Uczestnicy Projektu są zobligowani do złożenia w wyznaczonym terminie Wniosku
o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z Biznes Planem i wymaganymi
załącznikami. Wnioski te zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Na podstawie oceny
dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków Realizator Projektu sporządzi listę 10 wniosków
rekomendowanych do dofinansowania. Ponadto sporządzona zostanie lista rezerwową
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 14 z 19
(4 uczestników projektu) uszeregowana zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Uczestnicy
zostaną poinformowani o wynikach Komisji Oceny Wniosków niezwłocznie.
4.Warunkiem otrzymania dotacji inwestycyjnej jest podpisanie umowy o wsparcie finansowe
z wybranym uczestnikiem oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej przez tego uczestnika
w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę. Potwierdzeniem wypełnienia tego warunku jest
dostarczenie w wskazanym terminie dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania
działalności gospodarczej tj. wydruk z CEIDG. W przypadku niedotrzymania terminu, dotacja nie
zostanie przyznana. W tym przypadku dotacja może zostać przyznana kolejnej osobie, zgodnie
z listą rezerwową .
5.Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków
inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik projektu i nie może
przekraczać maksymalnej wartości 22 000,00 zł.
6.Środki finansowe z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej
będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla
prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione (w tym m.in. na składniki
majątku trwałego – nowe i używane, koszty prac remontowych i budowlanych, inne). Środki
dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego
przedsiębiorstwa, nie mogą one stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej
działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia).
7.Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy spełnieniu wszystkich
poniższych warunków:
 sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
 cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości
rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
8.Dotacja wypłacana będzie Uczestnikowi projektu przez Realizatora projektu w systemie
zaliczkowo - refundacyjnym, w następujący sposób:
 zaliczka w wysokości 80 % kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy,
 płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych kosztów, 20 % pozostałej
kwoty dotacji, wypłacana po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji
i przeprowadzeniu kontroli na miejscu.
9.Projektodawca zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia
pomostowego nastąpi po otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji
Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika Projektu.
10.Uczestnik projektu zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie
dłuższym niż 2 m-c od dnia przekazania 80% wsparcia finansowego na obowiązującym wzorze
zestawienia wydatków inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie,
takimi jak:
a. Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
b. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów
odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
c. Złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie
z Biznes Planem
d. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze
środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych,
Uczestnik Projektu może jednokrotnie wystąpić do projektodawcy z pisemnym
wnioskiem o zmiany w zaplanowanych wydatkach, w szczególności w zakresie
zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów
technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Realizator projektu
niezwłocznie od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie
o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.
11.Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji dotacji
inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz
z deklaracją wekslową oraz poręczeniem (cywilnym lub wekslowym) Poręczenie musi być
złożone przez co najmniej 2 osoby, które mają stały dochód. Miesięczny dochód brutto
poręczyciela musi wynosić nie mniej niż 2780,00 zł brutto miesięcznie. Zarobki i dochody należy
wykazać przedstawiając zaświadczenia od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające
posiadane dochody.
12.Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój
której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej
zarejestrowania.
13.Pomoc finansowa udzielana w postaci jednorazowej dotacji, stanowi pomoc de minimis.
Szczegółowe warunki wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej będzie regulował Regulamin
przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu oraz umowy o udzielenie wsparcia
finansowego.
e.
2.
3.
4.
5.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 15 z 19
1.
§ 11
Podstawowe Wsparcie pomostowe
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane będzie na wniosek Uczestnika projektu, który
otrzymał dotację na prowadzenie działalności, przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej (podpisanie umowy o przyznanie wsparcia
finansowego). Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych
transzach w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 750,00 PLN miesięcznie. Środki te będą
miały na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie to może zostać
przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. koszty ZUS, podatku oraz opłat
administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie rozpatrywać Komisja
Oceny Wniosków wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i Biznes Planem.
Pomoc w wymienionych zakresach będzie świadczona na rzecz Uczestnika Projektu na
podstawie Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.
Pomoc finansowa udzielana w postaci wsparcia pomostowego podstawowego stanowi pomoc
de minimis.
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego i przekazywane jest w formie comiesięcznej transzy
przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego
wsparcia pomostowego w kwocie nieprzekraczającej 1 750,00 zł brutto/miesiąc dla minimum
10 firm. Pierwsza transza wypłacana jest z góry, natomiast każda kolejna po przedstawieniu
przez Beneficjenta Pomocy potwierdzenia opłacenia składek do ZUS w terminie do 10 dni
roboczych.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beneficjent Pomocy zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia
przekazania ostatniej raty podstawowego wsparcia pomostowego, przedstawić Realizatorowi
projektu rozliczenie całości otrzymanego podstawowego wsparcia pomostowego w formie
Zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez Realizatora
projektu.
§ 12
Obowiązki Uczestników Projektu
Uczestnicy projektu zobowiązani do przestrzegania regulaminów, informowania o zmianie
danych osobowych, statusu na rynku pracy oraz innych danych które były podawane
w dokumentacji Projektu, o ile dane te uległy zmianie,
Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania niezbędnych informacji dla celów
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
Uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczania dokumentów potwierdzających podjęcie
zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilno – prawnego), o ile go podejmą
w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.
Uczestnicy projektu nie są objęci zasadami oznaczania projektów w ramach PO WER.
W przypadku wsparcia polegającego na otrzymaniu dotacji na założenie własnej firmy, osoba
otrzymująca dotację jest zobowiązana do oznaczenia miejsca (siedziba firmy, biuro, inne
pomieszczenie), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Oznaczenie to ma służyć
poinformowaniu o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o źródłach otrzymanej pomocy.
Uczestnicy projektu są zobowiązani do poddania się kontroli w trakcie realizacji Projektu,
prowadzonych przez Realizatora projektu jak również inne instytucje do tego uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo
Finansów, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli.
Uczestnicy projektu, zobligowani będą do podpisania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 16 z 19
§ 13
Warunki rezygnacji i skreślenia z udziału w projekcie
1.
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:
- rezygnacja zgłoszona została do Realizatora projektu w ciągu 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia lub
- rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami losowymi, zdrowotnymi lub
innymi przyczynami niezależnymi od Uczestnika, które uniemożliwiły udział w projekcie
w zakresie przewidzianym na etapie rekrutacji.
2.
Rezygnacja z udziału może nastąpić w uzasadnionych przypadkach poprzez złożenie
(drogą pocztową lub osobiście) przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia
z podaniem przyczyny rezygnacji oraz przedłożenia zaświadczenia od właściwej instytucji
(np. zwolnienie lekarskie) do Biura Realizatora projektu. Powyższe oświadczenie Uczestnik
jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn
będących podstawą rezygnacji. Powody rezygnacji podlegają ocenie Realizatora Projektu.
3.
Skreślenie Uczestnika Projektu z listy uczestników nastąpi w przypadku:
a. stwierdzenia podania nieprawdziwych danych i informacji w przekazanych przez
Uczestnika Projektu dokumentach, oświadczeniach i danych podczas procesu
rekrutacji,
b. nie wywiązania się przez Uczestnika Projektu z obowiązków niniejszego
Regulaminu,
c. naruszenia przez Uczestnika Projektu warunków uczestnictwa w Projekcie
wynikających z postanowień Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
4.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z naruszeniem ust. 1 i 2 lub
skreślenia z listy uczestników Projektu Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu materiałów
szkoleniowych oraz poniesionych kosztów jego/jej uczestnictwa w projekcie w tym do zwrotu
udzielonych dotacji i wsparcia finansowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy.
5.
Realizator projektu może wypowiedzieć umowę o udzielenie wsparcia szkoleniowo –
doradczego ze skutkiem natychmiastowym (oznaczającym wykluczenie Uczestnika
z Projektu) w przypadkach kiedy skreśli Uczestnika Projektu z listy Uczestników oraz
w sytuacji rezygnacji z uczestnictwa z naruszeniem ust. 1 i 2.
§ 14
Obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia finansowego
1. Uczestnik ma obowiązek zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od
Realizatora projektu lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:
a) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z Biznes Planem, w szczególności
w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług
przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem zaakceptowania przez Realizatora
projektu pisemnej prośby o wprowadzenie zmian przez Uczestnika projektu,
b) uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12
miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy
w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej,
d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój
przedsiębiorczości,
e) naruszy inne istotne warunki umowy.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 17 z 19
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników
projektu, należy do Realizatora projektu.
2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Realizator projektu.
3. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
i wytycznych dotyczących realizacji Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja |Rozwój.
5.
6.
7.
8.
9.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu
obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.
Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych dotyczących realizacji Projektu.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian
w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę
warunków realizacji umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze
strony WUP w Rzeszowie, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do
przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie
rozwiązania umowy o dofinansowanie z WUP.
W przypadku o którym mowa w pkt 4, 5, 6 i 7 Uczestnikom nie przysługuje żadne
roszczenie wobec Realizatora projektu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej
www.mlodzizpotencjalem.pl
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 18 z 19
4.
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Strona 19 z 19
1. Formularz rekrutacyjny do projektu ścieżka A - Załącznik nr 1
2. Formularz rekrutacyjny do projektu ścieżka B - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie Kandydata/-tki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem
w projekcie - Załącznik nr 3
4. Oświadczenie Kandydata/-tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Załącznik nr 4
5. Oświadczenie Uczestnika/-czki projektu- Załącznik nr 5
6. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego –ścieżka A Załącznik nr 6
7. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego –ścieżka B Załącznik nr 7
8. Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego – ścieżka A – Załącznik nr 8
9. Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego – ścieżka B - Załącznik nr 9
10. Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej – ścieżka A - Załącznik nr 10
11. Deklaracja uczestnictwa w projekcie– Załącznik nr 11