1. Kucharz (grupa 8 kobiet) 2. Magazynier – sprzedawca

Komentarze

Transkrypt

1. Kucharz (grupa 8 kobiet) 2. Magazynier – sprzedawca
Gmina Radków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,
Priorytet VII Promocja integracji,
Dział anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
tytuł projektu „ Po pierwsze praca”.
Załącznik nr 1
Oferta wykonawcy z formularzem cenowym
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych z zakresu
aktywizacji edukacyjnej dla 16 osobowej grupy (8 kobiet, 8 mężczyzn) w ramach projektu POKL
„Po pierwsze praca” oferujemy wykonanie usługi/dostawy/ roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:
1. Kucharz (grupa 8 kobiet)
Cena za 1 godzinę szkolenia:…………………………………………………………………………….
Ilość godzin jaką przewiduje poszczególne szkolenie:…………………………………...………...
Koszt szkolenia za 1 osobę:…………………………………………………………………………..
Cele szkolenia:……………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje:………...
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Całkowity koszt szkolenia:
a/ netto zł, ………………….
słownie:………………….……….………………………………………
b/ podatek VAT %............... słownie:…………...…..………………………………………………….
c/ brutto zł………………….
słownie:……………….…………………………………………………..
2. Magazynier – sprzedawca – handlowiec (z modułem obsługi kasy
fiskalnej) – grupa 8 mężczyzn,
Cena za 1 godzinę szkolenia:…………………………………………………………………………….
Ilość godzin jaką przewiduje poszczególne szkolenie:…………………………………...………...
Koszt szkolenia za 1 osobę:…………………………………………………………………………..
Cele szkolenia:……..……………………………………………………………..………………..
Gmina Radków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,
Priorytet VII Promocja integracji,
Dział anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
tytuł projektu „ Po pierwsze praca”.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje:………...
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Całkowity koszt szkolenia:
a/ netto zł, ………………….
słownie:……………….……….………………………………………..
b/ podatek VAT %............... słownie:………….…..………………………………………………….
c/ brutto zł………………….
słownie:…………………………………………………………………
3. Podstawy obsługi komputera – grupa 16 osób.
Cena za 1 godzinę szkolenia:…………………………………………………………………………….
Ilość godzin jaką przewiduje poszczególne szkolenie:…………………………………...………...
Koszt szkolenia za 1 osobę:…………………………………………………………………………..
Cele szkolenia:……..……………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje:………...
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Całkowity koszt szkolenia:
a/ netto zł, ………………….
słownie:……………….……….………………………………………..
b/ podatek VAT %............... słownie:………….…..………………………………………………….
c/ brutto zł………………….
……………………………….......
(miejscowość i data)
słownie:…………………………………………………………………
…..………………………………
(podpis)
Gmina Radków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,
Priorytet VII Promocja integracji,
Dział anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
tytuł projektu „ Po pierwsze praca”.

Podobne dokumenty