Dębnica Kaszubska: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Dębnica Kaszubska: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
ug.debnicakaszubska.ibip.pl
Dębnica Kaszubska: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego
autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 56886 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębnica Kaszubska , ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie,
tel. 0-59 81-31-623, faks 0-59 81 31 634.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w
ramach leasingu operacyjnego nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach
leasingu operacyjnego. 2.Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego; 1)waluta umowy leasingu: PLN,
2)oprocentowanie umowy leasingowej będzie stałe przez cały okres w oparciu o stopę bazową WIBOR 1 na dzień 14
marca 2016 r., 3)pierwsza wpłata: 1 % wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo w dniu podpisania umowy
leasingowej, 4)okres finansowania: 59 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu, 5)wykup autobusu:
1% wartości początkowej, 6)pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze
autobusu, 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu autobusu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej, 8)prawną
formę zabezpieczenia umowy leasingu stanowić będzie weksel in blanko, 9)zapłata kwoty początkowej, rat leasingowych i
kwota wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec leasingobiorcy z tytułu należytego wykonania umowy
leasingu, 10)dodatkowe opłaty związane z eksploatacją i podatkami lokalnymi pokrywać będzie Zamawiający, 11)wszelkie
koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, pierwsza
rejestracja autobusu itp. ponosi Wykonawca, 12)koszty opłaty ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponoszone będą
przez Zamawiającego. 13)Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela z listy firm ubezpieczeniowych
honorowanych przez leasingodawcę, 3.Wymagania dotyczące autobusu: 1)fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016,
2)przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 3)spełniający wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Polsce przepisy, 4)dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 5)posiadający
wymagane przez Zamawiającego wyposażenie, 6)mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu
drogowym, 7)części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia posiadają odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia techniczne wymagane przepisami prawa. 4.Wykonawca
zobowiązany będzie dołączyć komplet dokumentów: tj. kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku
polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w
języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową
potwierdzającą ubezpieczenie autobusu). 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6.Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę autobusu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, tj. miejscowość Dębnica Kaszubska. 7.Zamawiający wymaga żeby dostawa autobusu była zrealizowana
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 9:00-14:00. 8.Wykonawca zapewni dostępność do, co
najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta autobusu na obszarze działania
Zamawiającego, na potwierdzenie czego przedłoży wraz z ofertą wykaz ASO..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1, 66.11.40.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw
lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę
lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Wykaz ASO, 2)Wraz z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć komplet dokumentów: tj.
kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu
(wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy
emisji spalin, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie autobusu). 3)W przypadku, gdy
Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów należy złożyć oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby (załącznik nr 4). 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
5)Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z nich (podpisany przez
wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed
zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - OKRES GWARANCJI - 4
3 - WIELKOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII - ZE - 2
4 - WIELKOŚĆ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA - ECO - 2
5 - ŁĄCZNA WIELKOŚĆ EMISJI TLENKÓW EMISJI TLENKÓW AZOTU, CZĄSTEK STAŁYCH I WĘGLOWODORÓW
NIEMETANOWYCH - ENOx - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach:
1)Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: a)przestojów w realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez
Wykonawcę, o czas trwania przestoju, b)siły wyższej, c)wystąpienia przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,
d)przedłużającej się procedury uzyskania zezwoleń, uzgodnień, odbiorów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
2)Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób
wskazanych do kontaktów między Stronami, 3)Zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia
Zamawiającego, 4)Pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Dębnica Kaszubska, ul.
Zjednoczenia 16 a, 76 - 248 Dębnica Kaszubska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00,
miejsce: Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16 a, 76 - 248 Dębnica Kaszubska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne dokumenty