Program TerraSync

Komentarze

Transkrypt

Program TerraSync
Systemy GIS
Program TerraSync
✔
Oprogramowanie do wydajnego rejestrowania
danych GIS
✔
Konfigurowanie parametrów odbiornika GPS
w celu osiągnięcia najwyŜszej dokładności
pomiarów
✔
Graficzna nawigacja i wizualizacja mapy pomiaru
✔
Obsługuje pomiary RTK w odbiornikach
R7, R8, 5700 i 5800
TerraSync jest bardzo wydajnym oprogramowaniem terenowym, zaprojektowanym
specjalnie do szybkiego rejestrowania i uaktualniania danych GIS. Współpracując
z odbiornikiem GPS Trimble i dowolnym rejestratorem terenowym, TerraSync tworzy
profesjonalne narzędzie do zasilania w dane przestrzenne i opisowe systemów
informacji geograficznej.
TerraSync umoŜliwia rejestrowanie danych o obiektach z róŜnymi atrybutami
w prosty i szybki sposób. W tym programie moŜesz tworzyć profesjonalne biblioteki
kodów i atrybutów, tak aby dane dokładnie pasowały do wymogów zaawansowanych
systemów GIS. Dzięki temu moŜesz być pewny, Ŝe zarejestrowane przez Ciebie
dane będą zawsze zawierały poprawne informacje, niezbędne do podejmowania
właściwych decyzji GIS. Stosując biblioteki kodów i atrybutów, listy wyboru oraz inne
automatyczne mechanizmy, takie jak centrowanie mapy, wyświetlanie statusów,
domiary, zwiększamy wydajność naszej pracy.
Gdy zajdzie potrzeba wyniesienia danych GIS i ich zweryfikowania bezpośrednio
w terenie, oprogramowanie TerraSync przyjdzie Ci z szybką pomocą.
Zaimplementowane w TerraSync mechanizmy umoŜliwiają sortowanie i filtrowanie
danych w oparciu o dowolnie zdefiniowane reguły. Obiekty mogą być przedstawiane
w postaci prostych list i wykazów lub wizualizowane w postaci kolorowych symboli na
tle zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Aby przeprowadzić inspekcję obiektu terenowego, wybierz go z listy lub zaznacz na
mapie, a intuicyjny, graficzny wskaźnik nawigacyjny GPS pokieruje Cię dokładnie do
niego. Po zakończeniu jego weryfikacji, TerraSync automatycznie zaznaczy obiekty,
które były juŜ zaktualizowane a które jeszcze nie.
Konfiguracja parametrów pracy odbiornika GPS w TerraSync jest wyjątkowo prosta.
Korzystając z intuicyjnego suwaka GPS, moŜesz dostosować wszystkie parametry
GPS tak, aby podczas pomiarów zachować wymaganą jakość i dokładność. Aby
upewnić się, Ŝe spędzony w terenie czas będzie produktywnie wykorzystany na
pomiary, skorzystaj z narzędzia Plan przedstawiającego graficznie przewidywaną
konstelację satelitów i wybierz najlepszy czas na dokładne pomiary.
Oprogramowanie współpracuje z szeroką gamą odbiorników GPS Trimble,
dostarczających zróŜnicowanej i dostosowanej do Twoich potrzeb dokładności
wskazań połoŜenia.
OPROGRAMOWANIE
DO REJESTRACJI DANYCH GIS
Dla bardzo dokładnych wyników, pomiary mogą być poddawane postprocessingowi
w biurze, korygowane DGPS w terenie lub pochodzić wprost z odbiorników
pracujących w trybie RTK. NiezaleŜnie od wybranych odbiorników i rodzajów korekcji
spełniających Twoje oczekiwania, moŜesz być pewny bezproblemowej komunikacji
pomiędzy TerraSync, a sprzętem GPS, prostej konfiguracji parametrów pracy, pełnej
kontroli nad przeprowadzanymi pomiarami i najwyŜszej jakości rezultatów. Przyjazne,
wydajne i efektywne oprogramowanie TerraSync jest prostym w obsłudze
narzędziem potrzebnym do profesjonalnego zbierania i uaktualniania baz danych
GIS.
ul. Platanowa 1; 05-126 Nieporęt, os. Grabina, k/ Warszawy
tel.: 022-7747006~07; faks: 022-7747005; email: [email protected]; www.impexgeo.pl
© Własność firmy Impexgeo. Wszelkie prawa zastrzeŜone.
TerraSync
Parametry podstawowe
Rejestrowanie pozycji, obiektów i atrybutów
Profesjonalne i wyjątkowe moŜliwości konfigurowania i sterowania odbiornikami GPS
Wyświetlanie podkładów mapowych w czasie rzeczywistym w formatach rastrowych i wektorowych
Ekrany nawigacji graficznej do zaznaczonego obiektu
Edytor bibliotek kodów i atrybutów
MoŜliwość modyfikacji bibliotek kodów i atrybutów w terenie
Narządzie do planowania kampanii pomiarowych
Obsługa atrybutów multimedialnych
Wysyłanie i odbiór załączników e-mail bezpośrednio z terenu
Obsługa plików shape ESRI
Dokładność GPS
Poprawki RT-DGPS (rodzaj poprawek uzaleŜnione są od uŜytego odbiornika GPS)
Zwiększenie dokładności pozycji w postprocessingu
Obsługa pomiarów RTK w odbiornikach 5700, 5800, R7, R8
Wersje oprogramowania
TerraSync Standard – zbieranie danych GIS
TerraSync Professional – zbieranie i uaktualnianie danych GIS
Obsługiwane odbiorniki GPS
GeoXT
GeoXM
GPS Pathfinder Pocket
GPS Pathfinder Power
GPS Pathfinder Pro XR
GPS Pathfinder Pro XRS
Trimble 5700
Trimble 5800
Trimble R7
Trimble R8
Zalecana konfiguracja sprzętowa rejestratora
TerraSync – Parametry techniczne
System operacyjny – Windows CE 3.0 lub nowszy
Procesor:
Pocket PC: ARM, XScale
H/PC 2000 ARM, XScale, MIPS
Prędkość procesora 206 MHz
Pamięć 32 MB (nie mniej niŜ 8MB wolnej)
Wejście/Wyjście Port szeregowy RS-232 lub odpowiedni adapter
Wyświetlacz Kolorowy (240 x 320 lub więcej) z ekranem dotykowym
Ekran odblaskowy (lub inny rodzaj ekranu pozwalający na pracę w terenie)
System operacyjny – Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 lub XP
Prędkość procesora Pentium 400 MHz lub szybszy
Pamięć 32 MB (nie mniej niŜ 8MB wolnej)
Wejście/Wyjście Port szeregowy RS-232 lub odpowiedni adapter
Obsługiwane formaty
Podkłady wektorowe: Trimble SSF (ssf, cor, phs, imp)
Podkłady rastrowe: JPEG (.jpeg), MrSID (.sid), TIFF (.tif) Windows
Bitmap (.bmp)
Opcje dodatkowe - postprocessing
Oprogramowanie GPS Pathfinder Office
Rozszerzenie Trimble GPS Analyst for ESRI ArcGIS
ul. Platanowa 1; 05-126 Nieporęt, os. Grabina, k/ Warszawy
tel.: 022-7747006~07; faks: 022-7747005; email: [email protected]; www.impexgeo.pl
© Własność firmy Impexgeo. Wszelkie prawa zastrzeŜone.