Wykaz raportów gie³dowych 2006

Komentarze

Transkrypt

Wykaz raportów gie³dowych 2006
Załącznik do raportu bieżącego nr 42/2007
Wykaz raportów Relpol S.A. przesyłanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
Numer
Raportu
RB 1/2006
RB 2/2006
Data sporządzenia
Raportu
2006.01.04
2006.01.06
RB 3/2006
RB 4/2006
2006.01.17
2006.02.13
RB 5/2006
RB 6/2006
2006.04.06
2006.04.07
RB 7/2006
RB 8/2006
RB 9/2006
RB 10/2006
RB 11/2006
RB 12/2006
RB 13/2006
RB 14/2006
RB 15/2006
2006.05.12
2006.05.12
2006.05.23
2006.05.25
2006.05.25
2006.05.26
2006.06.09
2006.06.09
2006.06.09
RB 16/2006
RB 17/2006
RB 18/2006
RB 19/2006
RB 20/2006
RB 21/2006
2006.06.13
2006.06.13
2006.06.13
2006.06.14
2006.06.14
2006.06.19
RB22/2006
2006.06.22
RB23/2006
RB 24/2006
RB 25/2006
RB 26/2006
2006.06.22
2006.06.23
2006.06.26
2006.07.04
RB 27/2006
2006.07.13
RB 28/2006
RB28/2006
2006.07.25
2006.07.27
RB29/2006
2006.07.25
RB30/2006
2006.08.04
RB 31/2006
2006.08.04
RB 32/2006
2006.08.16
RB 33/2006
2006.08.24
RB 34/2006
2006.08.31
RB 35/2006
RB 36/2006
RB 37/2006
RB 38/2006
2006.09.06
2006.09.07
2006.09.07
2006.09.08
Temat
Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2005r
Terminy raportów w 2006r
Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji
Znaczne pakiety akcji
Otrzymane zawiadomienie od Dyrektora Urzędu Kontroli
Skarbowej w Zielonej Górze
Znaczne pakiety akcji
Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
za 2006r
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ocena spółki przez Radę Nadzorczą
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Transakcja zabezpieczająca forward
Projekty uchwał na WZA
Powołanie osób nadzorujących emitenta
Treść uchwał powziętych przez WZA
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
WZA
Nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu
Transakcja zabezpieczająca forward
Nabycie akcji przez prezesa zarządu
Zawarcie transakcji opcyjnych
Zawarcie transakcji opcyjnych
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Relpol
S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania „Dobrych praktyk
w spółkach publicznych w 2006 r”
Zawarcie transakcji opcyjnych
Zawarcie transakcji opcyjnych
Zawiadomienie dyrektora UKS
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Relpol
S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Relpol
S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Korekta raportu nr 28/2006
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
Zawarcie znaczącej umowy i aneksów do znaczącej umowy
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Relpol
S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Relpol S.A. przesłane
przez osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Relpol S.A. przesłane
przez osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Relpol S.A. przesłane
przez osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Relpol S.A. przesłane
przez osobę zobowiązaną
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Aneks do umowy kredytowej
1
Załącznik do raportu bieżącego nr 42/2007
RB 39/2006
RB 40/2006
2006.10.03
2006.10.03
RB 41/2006
RB 42/2006
2006.10.06
2006.10.11
RB 43/2006
2006.10.25
RB 44/2006
2006.10.31
RB 45/2006
RB 46/2006
RB 47/2006
2006.11.07
2006.11.07
2006.11.07
RB 48/2006
2006.11.16
RB 49/2006
RB 50/2006
RB 51/2006
2006.11.24
2006.12.05
2006.12.06
RB 52/2006
RB 53/2006
RB 54/2006
RB 55/2006
RB 56/2006
2006.12.07
2006.12.11
2006.12.15
2006.12.15
2006.12.22
Zawiadomienie dyrektora UKS
Znaczne pakiety akcji
Uzupełnienie do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I
półrocze 2006r
Przyjęcie akcji serii D do KDPW
Otrzymanie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
Dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Relpol S.A. przesłane
przez osobę zobowiązaną
Rejestracja i asymilacja akcji serii D w KDPW
Zawarcie znaczącej umowy
Zawiadomienie o transakcjach na papierach spółki przesłane przez
osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach spółki przesłane przez
osobę zobowiązaną
Znaczne pakiety akcji
Znaczne pakiety akcji
Zawiadomienie o transakcji na papierach Spółki przesłane przez
osobę zobowiązaną
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Spółki
Aneks do znaczącej umowy
Zawiadomienie o transakcjach na papierach Spółki
Znaczne pakiety akcji
Raporty kwartalne, półroczne i roczne 2006 r
Nr Raportu
Data sporządzenia
Raportu
QSr 4/2005
S.A.-R 2005
S.A.-RS 2005
2006.02.28
2006.04.27
2006.05.24
QSr 1/2006
2006.05.11
QSr 2/2006
2006.08.10
PSr 2006
2006.09.28
QSr 3/2006
2006.11.14
Treść
Raport skonsolidowany za 4 kwartał 2005
oraz skrócony raport jednostkowy za 4 kwartał 2005
Raport roczny jednostkowy za 2005 rok
Raport roczny skonsolidowany za 2005 rok
Raport skonsolidowany za 1 kwartał 2006
oraz skrócony raport jednostkowy za 1 kwartał 2006
Raport skonsolidowany za 2 kwartał 2006
oraz skrócony raport jednostkowy za 2 kwartał 2006
Skonsolidowany raport półroczny za I p. 2006 oraz skrócony
jednostkowy raport półroczny za I p. 2006
Raport skonsolidowany za 3 kwartał 2006
oraz skrócony raport jednostkowy za 3 kwartał 2006
Raporty bieżące i okresowe przekazane do publicznej wiadomości w 2006 roku, znajdują się w
siedzibie Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37. Poza tym raporty bieżące i okresowe za ostatnie lata
dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem www.relpol.com.pl
2

Podobne dokumenty