Projekt Historia zamknięta w fotografii – miasta ponad granicami jest

Komentarze

Transkrypt

Projekt Historia zamknięta w fotografii – miasta ponad granicami jest
Projekt Historia zamknięta w fotografii – miasta ponad granicami jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE
Regulamin konkursu
PORTRET MIAST Kędzierzyn-Koźle - Prerov
I. ORGANIZATORZY
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka w Przerowie (Městská knihovna v Přerově)
II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1.
Przedmiotem konkursu jest dotarcie do ciekawych zdjęć z prywatnych albumów mieszkańców, Kędzierzyna Koźla i Przerowa, prezentujących miejsca, ludzi i związane z nimi wydarzenia sprzed 1990 roku.
2.
Celem konkursu jest:
wzbogacanie wzajemnej wiedzy i pokazanie różnic społeczno-kulturowych Kędzierzyna-Koźla i Przerowa
zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe miast Kędzierzyna-Koźla i Przerowa
rozbudzanie zainteresowań historią, codziennością i kulturą sąsiadów, oraz likwidacja wzajemnych
uprzedzeni i pokonywanie barier językowych
III. UCZESTNICY KONKURSU
1.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miast:
Kędzierzyn-Koźla i
Przerowa
2.
Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie lub za pośrednictwem szkół na zasadzie
współzawodnictwa
IV. ZASADY KONKURSU
1.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć
2.
Każdy uczestnik przystępując do konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza.
W przypadku dzieci ze szkół podstawowych i osób niepełnoletnich formularz muszą podpisać rodzice bądź
opiekunowie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.mbpkk.pl
lub w siedzibie biblioteki (Rynek 3, Koźle) i w każdej szkole która przystąpi do konkursu.
3.
Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:
w jednoznaczny sposób wiązać się z terenami Kędzierzyna-Koźla (Sławięcice, Kłodnica, Cisowa itd.,
miejscami które obecnie należą do miasta Kędzierzyn-Koźle)
w różnych okresach historycznych
pochodzić sprzed 1990 roku
ponadto, muszą być opatrzone komentarzem – informacją co lub kto znajduje się na zdjęciu lub krótką
historią, która dotyczy zdjęcia
4.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie tematyczne:
miejsca – architektura, budynki oraz ich wnętrza Kędzierzyna, Koźla
ludzie – fotografie wykonane w Kędzierzynie, Koźlu przedstawiające ludzi i związane z nimi wydarzenia
(pojedyncze osoby lub grupę ludzi)
5.
Zdjęcia zgłoszone na konkurs muszą być oryginałami fotografii, które po zeskanowaniu
w bibliotece, zostaną zwrócone właścicielowi (w przypadku dzieci i osób niepełnoletnich – zwrócone
nauczycielowi)
6.
Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że fotografie zgłoszone do konkursu są wolne od roszczeń
osób trzecich oraz, że posiada prawa do rozporządzania zgłoszonymi do konkursu fotografiami.
1
Projekt Historia zamknięta w fotografii – miasta ponad granicami jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE
7.
Przystąpienie do konkursu oznacza także udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu - właściciela
fotografii, zgody na bezterminową prezentację fotografii na stronach internetowych www.mbpkk.pl,
www.knihovnaprerov.cz oraz na wystawach i innych materiałach związanych z konkursem (książce, filmie,
itp.)
8.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydruku powiększeń i obróbki fotografii konkursowych w celu
zorganizowania wystawy oraz publikacji w materiałach pokonkursowych.
V. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1.
Fotografie (wyłącznie oryginały) na konkurs należy dostarczyć:
w przypadku osób dorosłych, pełnoletnich - osobiście do biblioteki w K-Koźlu (Rynek 3), gdzie zostaną
zeskanowane, a następnie zwrócone właścicielowi
w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej uczącej się – zdjęcia wraz z wypełnionymi formularzami
konkursowymi, do biblioteki dostarczają nauczyciele – koordynatorzy konkursu w szkołach. Zdjęcia po
zeskanowaniu zostają zwrócone nauczycielom
planuje się przeprowadzenie w kwietniu, akcji zbierania starych zdjęć, podczas imprezy plenerowej
VI. TERMINARZ KONKURSU
1.
Czas trwania konkursu od 10 lutego – 20 kwietnia 2012r.
2.
Od 23 - 30 kwietnia - I etap oceny fotografii w Kędzierzynie-Koźlu i Przerowie
3.
Posiedzenie polsko-czeskiej komisji konkursowej 10 maja 2012r.
VII. SYSTEM OCENY ZDJĘĆ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU
1.
Ocena nadesłanych prac należy do jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatorów.
2.
Przewiduje się dwa etapy oceny zdjęć oraz głosowanie internautów na najlepsze zdjęcie
3.
I etap – na poziomie lokalnym - wszystkie zgłoszone zdjęcia do konkursu będą ocenione przez jury powołane
przez organizatora (w K-Koźlu i Przerowie). W I etapie ze wszystkich zgłoszonych zdjęć do konkursu, komisje
konkursowe (w K-Koźlu i Przerowie) wybiorą najlepsze zdjęcia, które zostaną poddane ocenie w II etapie
przez polsko-czeskie jury
4.
II etap - posiedzenie polsko-czeskiej komisji konkursowej, która przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach: miejsca i ludzie. Komisja wybierze także szkołę z której napłynęło najwięcej najciekawszych
zdjęć
5.
Ocena internautów - wszystkie zdjęcia zamieszczone zostaną w galerii internetowej na stronie www.mbpkk.pl,
www.knihovnaprerov.cz i poddane ocenie internautów. Właściciele zdjęć, które otrzymają najwięcej głosów
internautów, zostaną uhonorowani upominkami. Wśród internautów zostaną rozlosowane również upominki.
6.
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone fotografie najlepiej oddadzą
temat konkursu i najbardziej wartościowe pod względem historycznym, socjologicznym i artystycznym.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminarza
3.
Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej
www.mbpkk.pl
2