CPR-D09-W_Cennik opłat ZKP

Komentarze

Transkrypt

CPR-D09-W_Cennik opłat ZKP
Cennik procesu certyfikacji ZKP
DEKRA Certification Sp. z o.o.
w obszarze akredytacji oraz notyfikacji
Informacje ogólne:
Niniejszy cennik określa koszty certyfikacji zakładowej kontroli produkcji oraz nadzór nad wydanymi
certyfikatami
Ponadto:
Kwoty podane poniŜej są kwotami netto, do kosztów podanych w cenniku dolicza się podatek
VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie pobieramy opłat za wykorzystanie logo DEKRA Certification Sp. z o.o., oraz nie
obciąŜamy Zleceniodawcy roczną opłatą certyfikacyjną.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za uŜycie numeru notyfikacji.
Nie pobieramy opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu
certyfikacji, przygotowanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i
prowadzenie nadzoru nad certyfikatem.
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu danej usługi przelewem na wskazany przez
DEKRA Certification Sp. z o.o. rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury.
Płatność w przypadku certyfikacji rozłoŜona jest na 2 części płatne następująco: cena
certyfikacji pomniejszona o 400 PLN netto po przeprowadzeniu auditu w przedsiębiorstwie i
400 PLN netto po wystawieniu certyfikatu. Przesłanie certyfikatów i raportu z auditu do
Zleceniodawcy jest uwarunkowane otrzymaniem pierwszej płatności przez DEKRA
Certification Sp. z o.o.
Czas nadzoru szacowany jest na 80% czasu certyfikacji.
1. KOSZTY PROCESU CERTYFIKACJI ZKP
Tabela:
Liczba pracowników
1 wyrób
1 linia produkcyjna
1-10
11-20
21-30
31-65
>65
Koszty jednostkowe procesu certyfikacji
Suma kosztów
MD
1,0
1,5
1,75
2,0
…
3250
4000
4750
5500
3250
3500
3750
4000
400
400
400
400
x
x
x
x
Σ
6900
7900
8900
9900
- praca audytorów
przegląd, analiza i ocena dokumentacji ZKP; przygotowanie do auditu, realizacja auditu, opracowanie raportu z auditu
- praca dotycząca procesu certyfikacji
rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, analiza dokumentacji klienta, przygotowanie dokumentacji
auditowej, analiza raportu z auditu, ocena systemu ZKP, weryfikacja przeprowadzonego procesu, decyzja o wydaniu
certyfikatu ZKP
- wydanie certyfikatu ZKP w języku polskim, angielskim, niemieckim
- wydanie certyfikatu w innym języku – koszty po ustaleniu z biurem tłumaczeń
MD – czas auditu w osobo-dniach
Do kosztów procesu certyfikacji dolicza się równieŜ koszty podróŜy audytorów wg rozliczeń ustawowych.
CPR-D09-W_Cennik opłat ZKP
DEKRA
Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław
NIP 899-24-08-842
Rev 04/06/13
Wrocław
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna
Wydział Gospodarczy
0000010810
Kapitał zakładowy 300 000 zł
Z
Bank:
PEKAO S.A.
O/Wrocław
Konto Nr 90 1240 6670 1111 0000 5640 7233
Prezes Zarządu:
Roman ZadroŜny
2. KOSZTY ROCZNEGO NADZORU ZKP
Tabela:
Liczba pracowników
1 wyrób
1 linia produkcyjna
1-10
11-50
51-75
76-100
>65
Koszty jednostkowe procesu certyfikacji
Suma kosztów
MD
1,0
1,5
1,75
2,0
…
3000
3750
4500
5250
500
750
1000
1250
400
400
400
400
x
x
x
x
Σ
3900
4900
5900
6900
- praca audytorów
przegląd, analiza i ocena dokumentacji ZKP; przygotowanie do auditu, realizacja auditu, opracowanie raportu z auditu
- praca dotycząca procesu certyfikacji
rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, analiza dokumentacji klienta, przygotowanie dokumentacji
auditowej, analiza raportu z auditu, ocena systemu ZKP, weryfikacja przeprowadzonego procesu, decyzja o wydaniu
certyfikatu ZKP
- wydanie certyfikatu ZKP w języku polskim, angielskim, niemieckim
- wydanie certyfikatu w innym języku – koszty po ustaleniu z biurem tłumaczeń
MD – czas auditu w osobo-dniach
Do kosztów procesu nadzoru dolicza się równieŜ koszty podróŜy audytorów wg rozliczeń ustawowych.
3. CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE I ZMNIEJSZAJĄCE CZAS PRACY AUDITORÓW I PRAC
ZWIĄZANYCH Z PROCESEM CERTYFIKACJI I NADZORU NAD CERTYFIKATEM
1.
2.
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE
Ocena ZKP dotyczy więcej niŜ jednego
wyrobu
Produkcja prowadzona jest na więcej
niŜ na jednej linii
25%
1.
za kaŜdy
dodatkowy
wyrób
≤10%
2.
CZYNNIKI ZMNIEJSZAJĄCE
Organizacja posiada więcej niŜ 1
wytwórnię oraz jednolity system ZKP
Mała liczba osób związanych z
wytwarzaniem wyrobu w stosunku do
ogólnej liczby zatrudnionych
≤10%
≤30%
(np. mała liczba spawaczy / ogólna liczba
zatrudnionych)
3.
Dokumentacja ZKP oraz
≤10%
4.
Audit prowadzony jest w języku obcym
(w obecności tłumacza)
≤15%
CPR-D09-W_Cennik opłat ZKP
DEKRA
Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław
NIP 899-24-08-842
3.
Organizacja posiada certyfikowany
system zarządzania jakością
≤10%
Rev 04/06/13
Wrocław
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna
Wydział Gospodarczy
0000010810
Kapitał zakładowy 300 000 zł
Z
Bank:
PEKAO S.A.
O/Wrocław
Konto Nr 90 1240 6670 1111 0000 5640 7233
Prezes Zarządu:
Roman ZadroŜny

Podobne dokumenty