Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim

Komentarze

Transkrypt

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku
akademickim 2016/2017
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.
przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2015 r. 1.975 zł (jest to dochód roczny).
Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.
Podstawa prawna:
art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
ze zm.) – w przypadku przyznawania stypendium socjalnego,
§ 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek
studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, ze zm.) – w przypadku przyznawania kredytu studenckiego.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty