REGULAMIN SZKOŁY - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W SZKOLE

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN SZKOŁY - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W SZKOLE
REGULAMIN SZKOŁY - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W SZKOLE
(stanowi wyciąg ze Statutu ZSG)
1. WSTĘP
1.1 Społeczność Szkoły stanowią:
UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE,
RODZICE, WŁADZE SZKOŁY
oraz
WSZYSCY POZOSTALI
PRACOWNICY SZKOŁY
1.2 Członkowie społeczności Szkoły są zobowiązani do przestrzegania treści i postanowień zawartych
w regulaminie.
1.3 Regulamin Szkoły stanowi wewnętrzną i demokratycznie uzgodnioną platformę porozumienia
pomiędzy członkami społeczności szkolnej oraz ustala zasady współżycia i współdziałania między nimi.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI
2.1 Każdy członek szkolnej społeczności (bez względu na wiek i funkcję w Szkole) ma prawo do:
2.1.1 Poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swej własności osobistej.
2.1.2 Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej
pracy przez przełożonych.
2.2 Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:
2.2.1 Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
2.2.2 Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
2.2.3 Jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych
sobie osób oraz rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
2.3 Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości
(większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszenia godności i praw innego człowieka.
2.4 Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.
3. ZAJĘCIA LEKCYJNE
Lekcja jest formą procesu nauczania i wychowania, formą realizacji obowiązującego programu
nauczania, zgodnie z podstawą programową.
3.1 UCZNIOWIE mają prawo do:
3.1.1 Znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.
3.1.2 Pomocy nauczyciela w przypadkach natrafienia na trudności.
3.1.3 Znajomości WSO i PSO.
3.1.4 Dostosowania wymagań programowych, na podstawie opinii PPP, do swoich możliwości.
3.1.5 Jeśli są pełnoletni mają prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na
zajęciach (w przypadku nadużywania tej formy, wychowawca może nie uznawać
usprawiedliwień).
3.2 UCZNIOWIE mają obowiązek:
3.2.1 Brać systematyczny i aktywny udział w lekcjach.
3.2.2 Uczyć się systematycznie.
3.2.3 Uzupełniać braki wynikające z absencji.
3.2.4 Przestrzegać ustalonych reguł i porządku w czasie lekcji (reguły te ustalane są na początku
roku szkolnego np. w kontrakcie nauczyciel  uczniowie), przestrzegać regulaminów pracowni.
1
3.2.5 Dbać o sprzęty i wszystkie rzeczy znajdujące się w salach lekcyjnych.
3.2.6 Posiadać, wymagane przez nauczyciela podręczniki i przybory szkolne, potrzebne do
realizacji materiału.
3.2.7 Usprawiedliwiać swoje nieobecności na pierwszej lekcji wychowawczej po okresie absencji
(do 7 dni). Po tym terminie wychowawca może uznać godziny nieobecności za
nieusprawiedliwione.
3.2.8 Uczestniczyć w zapowiedzianych sprawdzianach pisemnych. W razie nieobecności uczeń
ma obowiązek na pierwszych zajęciach po powrocie do Szkoły uzgodnić termin zaliczenia. Jeśli
nie dopełni tego obowiązku, nauczyciel ma prawo w dowolnym trybie sprawdzić, czy uczeń
opanował dane umiejętności i treści nauczania.
3.3 NAUCZYCIELE mają prawo do:
3.3.1 Wyboru form organizacyjnych i metod pracy na lekcji.
3.3.2 Wychowawca ma prawo niehonorowania usprawiedliwień uczniów pełnoletnich, o ile
istnieje podejrzenie nadużywania tej formy.
3.4 NAUCZYCIELE mają obowiązek:
3.4.1 Realizować temat lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia i motywować uczniów do
aktywnego udziału w lekcji.
3.4.2 Przestrzegać WSO i PSO.
3.5 NAUCZYCIELE ponoszą odpowiedzialność za:
3.5.1 Realizację programów nauczania.
3.5.2 Przygotowanie niezbędnych środków
intelektualną, poznawczą lub ruchową uczniów.
3.5.3 Bezpieczny przebieg zajęć.
dydaktycznych
wyzwalających
aktywność
3.6 WŁADZE SZKOŁY mają obowiązek:
3.6.1 Podmiotowo traktować ucznia w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
3.6.2 Zapewnić podstawowe środki i materiały dydaktyczne (w miarę możliwości finansowych)
umożliwiające nauczycielom właściwą realizację podstaw programowych.
3.6.3 Zapewniać bezpieczne warunki pobytu ucznia w Szkole.
3.7 RODZICE/OPIEKUNOWIE mają prawo do:
3.7.1 Zapoznania się ze Statutem, Regulaminem Szkoły, WSO, PSO i innymi aktami prawnymi
obowiązującymi w ZSG.
3.7.2 Uczestniczenia w "lekcjach otwartych".
3.7.3 Poznania pracy i oceny swojego dziecka oraz uzasadnienia tej oceny.
3.8 RODZICE/OPIEKUNOWIE mają obowiązek:
3.8.1 Systematycznego kontaktowania się i współpracy ze Szkołą.
3.8.2 Zapoznania się z WSO i Regulaminem rozliczania uczniów z obowiązkowych zajęć
lekcyjnych obowiązujących w ZSG i pisemnego potwierdzenia tego faktu.
3.8.3 Zapoznania się z wynikami klasyfikacji śródrocznej i rocznej dziecka.
3.8.4 Wspomagania dziecka w przygotowaniu się do lekcji.
3.8.5 Zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku.
3.8.6 Usprawiedliwiania na bieżąco nieobecności dziecka w Szkole (lub przedstawiania
stosownych zwolnień lekarskich).
3.8.7 W przypadku przewidywanej dłuższej absencji dziecka, powiadomić w terminie do 3 dni
o jej przyczynach wychowawcę klasy.
4. OCENA PRZEDMIOTOWA I OCENA ZACHOWANIA wystawiana jest zgodnie z WSO.
(Statut Szkoły – rozdział VIII)
2
5. BEZPIECZEŃSTWO
5.1 ZADANIA NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ I PRZERW W OBIEKCIE SZKOLNYM
5.1.1 Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia.
Dostrzeżone zagrożenie musi sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu Szkoły.
Nauczyciel bezwzględnie kontroluje obecności uczniów na każdej lekcji.
5.1.2 W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia musi ściśle
przestrzegać regulaminów dotyczących pracowni.
5.1.3 W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni pełnią dyżury zgodnie
z harmonogramem i regulaminem dyżurów obowiązującym na terenie ZSG. W szczególności
muszą oni zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom uczniów. Dyżur musi być pełniony
aktywnie!
5.2 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
5.2 1 UCZNIOWIE mają prawo do:
5.2.1a Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w Szkole oraz bezpiecznej
organizacji wycieczek lub wyjść poza Szkołę – zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy i nauki.
5.2.1b Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
5.2.1c Przedstawiania wychowawcy klasy, innym nauczycielom i Dyrektorowi swoich
problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
5.2.1d Korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.
5.2.2 UCZNIOWIE mają obowiązek:
5.2.2a Troszczyć się o mienie Szkoły (utrzymywać porządek i czystość na terenie Szkoły
i posesji szkolnej). W razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia (także przypadku
dewastacji), bezzwłocznie zawiadomić o tym nauczyciela dyżurującego, Wicedyrektora,
Dyrektora Szkoły lub dowolnego nauczyciela.
5.2.2b Nosić przy sobie legitymację szkolną oraz przypięty identyfikator.
5.2.2c Przestrzegać zakazu zapraszania osób obcych do Szkoły.
5.2.3 NAUCZYCIELE mają obowiązek:
5.2.3a Sprawdzania przed każdymi zajęciami (w Szkole czy terenie) czy warunki nie
stwarzają zagrożeń dla zdrowia i dla życia uczniów.
5.2.3b Bezzwłocznego zgłoszenia kierownictwu Szkoły zauważonych zagrożeń (do
zaniechania zajęć w danym miejscu, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami
podręcznymi).
5.2.3c Reagować na przejawy zastraszania, przemocy i agresji oraz inne niepokojące
zachowania uczniów.
5.2.3d W sytuacjach zagrożenia stosować obowiązujące procedury postępowania .
5.2.3e Jeśli prowadzą wycieczkę:
 Uzgodnić z dyrekcją Szkoły, minimum dwa tygodnie wcześniej, termin planowanej
wycieczki.
 Na tydzień przed planowanym terminem oddać wypełnioną kartę wycieczki do
Wicedyrektora/Kierownika Szkolenia Praktycznego odpowiedzialnego za wyjścia
(wyjazdy) uczniów poza Szkołę.
 Bezwzględnie powstrzymać się przed wychodzeniem z grupą w czasie burzy, śnieżyc
i gołoledzi.
 Zapewnić wymaganą liczbę opiekunów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3
5.2.4 WŁADZE SZKOŁY mają obowiązek:
5.2.4a Niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa uczniów zgłoszonych przez
nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.
5.2.4b Prowadzenia dwa razy do roku ćwiczeń ewakuacyjnych całego stanu osobowego
szkoły (na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa).
6. ZACHOWANIE SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ-WYGLĄD,
KULTURA I HIGIENA
6.1 UCZNIOWIE mają prawo do:
6.1.1 Takiego zachowania się w Szkole i poza nią, które nie narusza ogólnie przyjętych norm
etycznych.
6.1.2 Poszanowania swojego wyglądu zewnętrznego.
6.1.3 Dbałości o swoją higienę osobistą i psychiczną.
6.1.4 Uzyskania informacji na temat stroju, wymaganego przez Szkołę (codzienny, galowy, strój
na zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe, strój sportowy).
6.2 UCZNIOWIE mają obowiązek:
6.2.1 Zachowywać się w Szkole i poza nią zgodnie z powszechnie przyjętymi normami
etycznymi.
6.2.2 Dbać o swój wygląd zewnętrzny i szeroko pojętą higienę.
6.2.3 Ubierać się zgodnie z wymaganiami Szkoły (strój dostosowany do zajęć lekcyjnych). Do
szkoły należy przychodzić w stroju odpowiednim, stonowanym, nieprowokującym. W Szkole
obowiązuje zakaz noszenia kolczyków ( np. stożków), zagrażających bezpieczeństwu innych
osób.
6.2.4 Podczas odbywania praktyk zawodowych dostosować swój wygląd i strój do wymagań
właściciela zakładu, w którym odbywają praktykę.
6.2.5 Przychodzić w stroju galowym na wszelkie egzaminy.
6.2.6 Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków
psychoaktywnych.
6.2.7 Oddawać okrycia wierzchnie do szatni szkolnej (zasady korzystania z szatni objęte są
odrębnym regulaminem).
6.2.8 Posiadania identyfikatora, przypiętego w widocznym miejscu.
6.3 NAUCZYCIELE mają prawo do:
6.3.1 Egzekwowania (zgodnie z obowiązującym prawem w Szkole) właściwych zachowań ucznia
w szkole i poza nią, tj. w czasie wycieczek i imprez szkolnych.
6.3.2 Wymagania od uczniów zachowania dbałości o swój wygląd, higienę i kulturę.
6.4 NAUCZYCIELE mają obowiązek:
6.4.1 Przybliżać uczniom zasady dobrego zachowania, uniwersalne zasady etyki oraz
zachowywać się zgodnie z nimi.
6.4.2 Zaznajamiać uczniów z regulaminami i przepisami szkolnymi.
6.4.3 Informować wychowawcę, a przez niego rodziców/opiekunów uczniów, o wszelkich
przejawach niewłaściwego zachowania.
6.5 RODZICE/OPIEKUNOWIE mają prawo do:
6.5.1 Uzyskania informacji na temat stroju ucznia, wymaganego przez Szkołę (codzienny, galowy,
strój na zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe, strój sportowy).
6.5.2 Spotkań ze wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek lub konsultacji nauczycieli.
6.5.3 Uzyskania informacji na temat zachowania swojego dziecka.
6.5.4 Rozmowy z Dyrektorem na własny wniosek.
6.5.5 Korzystania z pomocy pedagoga i psychologa (w sprawach dotyczących swojego dziecka).
6.6 RODZICE/OPIEKUNOWIE mają obowiązek:
6.6.1 Zapoznania się z Regulaminem ZSG.
6.6.2 Zadbania o odpowiedni strój dziecka wymagany przez Szkołę.
4
6.6.3 Uczestniczenia w wywiadówkach, spotkaniach z wychowawcą ucznia, jego nauczycielami
lub władzami Szkoły.
7. SAMORZĄDNOŚĆ
7.1 UCZNIOWIE mają prawo do:
7.1.1 Wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Zarządu Samorządu
Uczniowskiego i Samorządów Klasowych.
7.1.2 Opracowania i uchwalenia ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania
samorządu oraz zatwierdzania ich na ogólnym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.
7.1.3 Wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego (opiekunem
Samorządu Klasy jest jej wychowawca).
7.1.4 Uczestniczenia w imprezach rozrywkowych organizowanych przez swoją klasę lub Szkołę,
7.1.5 Wywierania wpływu na życie Szkoły poprzez działalność w Samorządzie, organizacjach
młodzieżowych i agendach.
7.1.6 Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły, w porozumieniu z dyrekcją
Szkoły.
7.2 UCZNIOWIE mają obowiązek:
Respektowania uchwał i programu swojego Samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby
swoich funkcji lub spełniał je nieprawidłowo.
7.3 NAUCZYCIELE mają obowiązek:
7.3.1 Wychowawca klasy i opiekun Samorządu Uczniowskiego: udzielać pomocy organizacyjnej
i merytorycznej Samorządowi, którym się opiekuje, służyć mu doświadczeniem i radą,
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
7.3.2 Opiekun Samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów samorządu oraz
przekazania ich adresatom.
7.4 WŁADZE SZKOŁY mają obowiązek:
Spotykania się z Zarządem Samorządu Uczniowskiego okresowo lub na wniosek Samorządu,
wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i udzielenia
na nie odpowiedzi.
8. ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ
8.1 UCZNIOWIE mają prawo do:
8.1.1 Przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości Szkoły.
8.1.2 Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów.
8.1.3 Korzystania ze wszystkich dostępnych pomocy naukowych, czasopism, podręczników oraz
przyborów, jakimi dysponuje Szkoła (pod nadzorem lub za zgodą nauczyciela).
8.1.4 Uczestniczenia w kołach zainteresowań, działających na terenie Szkoły.
8.1.5 Informacji i możliwości rozwijania zainteresowań pozaszkolnych.
8.1.6 Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
8.1.7 Uczeń przygotowujący się do olimpiady przedmiotowej: Bezpośrednio przed eliminacjami,
ma prawo do zwolnienia go z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć
lekcyjnych; eliminacje okręgowe - 3 dni, eliminacje centralne - 1 tydzień.
8.1.8 Uczeń biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych: ma prawo
do zwolnienia z pytania dzień przed zawodami i w dniu zawodów.
8.1.9 Uczeń biorący udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych: ma prawo do zwolnienia
z pytania w dniu następnym (prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych, biorący
udział w imprezach i konkursach).
5
8.1.10 Uczniowie przygotowujący lekcję w formie projektu: mają prawo do zwolnienia
z odpytywania w tym dniu na poszczególnych lekcjach.
9. INFORMACJA
Samorząd Uczniowski, Samorządy Klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają prawo do
informowania społeczności Szkoły o swoich programach, opiniach i problemach. Jest to prawo do
wydawania różnego rodzaju gazet, informatorów, biuletynów, ulotek itp. po uzyskaniu akceptacji i zgody
Dyrektora ZSG.
10. TRADYCJE I CEREMINIAŁ SZKOŁY (Statut Szkoły – Rozdział III)
11. INNE SZKOLNE TRADYCJE
11.1 ŚLUBOWANIE KLAS I - SZYCH (OTRZĘSINY)
Tradycją Szkoły jest uroczyste przyjęcie uczniów klas I - szych do grona uczniów ZSG. Odbywa się to
podczas uroczystego apelu, na którym nowi uczniowie składają ślubowanie. Uczniowie ci przy pomocy
wychowawców klas przygotowują krótki program o walorach edukacyjnych, mający na celu
zaprezentowanie swojej klasy innym członkom szkolnej społeczności. Na wniosek organizatora (musi to
być opiekun Samorządu Uczniowskiego lub inny nauczyciel). Zarząd Samorządu Uczniowskiego może
podjąć decyzję o przeprowadzeniu otrzęsin dla klas I - szych. W takim przypadku organizator otrzęsin
zobowiązany jest zadbać o bezpieczny przebieg uroczystości i poszanowanie godności uczniów.
11.2 DZIEŃ WIOSNY – 21 MARCA
11.2.1 W tym dniu w tradycyjny sposób wyrażana jest radość z nastania wiosny. UCZNIOWIE
mają prawo do całkowicie dowolnego zaplanowania zajęć, ale tak, aby pokazać nauczycielom
wszystko to, co najlepiej potrafią. Mogą to być: popisy sprawności, konkursy, pokazy: mody,
playbacki, teatrzyki, karykatury, gazetki np. Europejski Dzień Wiosny. SAMORZĄD
UCZNIOWSKI ma prawo do wystąpienia z inicjatywą organizacji tego dnia do Opiekuna SU
i Dyrektora Szkoły.
11.2.2 WYCHOWAWCY KLASY w czasie imprez ponoszą odpowiedzialność za uczniów.
11.2.3 WŁADZE SZKOŁY mają obowiązek przystosowania organizacji dnia szkolnego
stosownie do propozycji zgłaszanych przez klasy. Inne „wyjścia” czy wagary są traktowane jak
ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień
nieusprawiedliwionej absencji.
11.2.4 Uczniowie klas maturalnych, którzy mają w tym dniu zaplanowane zajęcia - odbywają je
zgodnie z planem.
11.3 DZIEŃ DZIECKA – 1 CZERWCA
Dzień ten jest dniem bez ocen niedostatecznych.
12. POZOSTAŁE PROCEDURY
12.1 UCZNIOWIE mają prawo do:
12.1.1 Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.
12.1.2 Ubiegania się o pomoc stypendialną zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
przyznawanych przez organ nadzorujący Szkołę lub inne instytucje.
12.1.3 Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
6
12.1.4 Odwołania się, w przypadku łamania ich praw, według następującej kolejności do:
2.1.4a Wychowawcy klasy,
2.1.4b Rzecznika praw ucznia lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
2.1.4c Wicedyrektora,
2.1.4d Dyrektora szkoły,
2.1.4e Rady Pedagogicznej,
2.1.4f Kuratora Oświaty;
12.2 UCZNIOWIE mają obowiązek:
12.2.1 Szanować symbole narodowe (godło, hymn, flagę) oraz symbole Szkoły.
12.2.2 Podporządkować się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, uchwałom Rady Pedagogicznej,
zaleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uchwałom Zarządu Samorządu
Uczniowskiego.
12.2.3 Dbać o kulturę i czystość języka.
12.2.4 Wykonywać powierzone prace porządkowe (np. prace porządkowe na rzecz Szkoły, prace w
ramach akcji Sprzątanie Świata itp.).
12.3 Dzień bezpośrednio po świętach: Wszystkich Świętych, Nowym Roku i Wielkanocy są dniami bez
ocen niedostatecznych.
12.4 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne przedmioty osobiste (np. biżuterię, telefony
komórkowe) oraz okrycia wierzchnie pozostawione bez opieki na terenie Szkoły.
12.5 Szczególne osiągnięcia uczniów oraz kary regulaminowe odnotowywane są w dokumentacji
szkolnej.
13. KONFLIKTY I SPORY
13.1 zasady rozstrzygania konfliktów i sporów:
13.1.1 w przypadkach konfliktu uczeń – uczeń, w zależności od wagi sprawy, spory powinny być
rozstrzygane przez wychowawcę klasy, samorząd klasowy, Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
pedagoga lub Dyrektora Szkoły. Jeżeli zajdzie potrzeba, spór może być rozstrzygany przy udziale
Rady Oddziału rodziców/opiekunów;
13.1.2 w przypadkach konfliktowych na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic spory
winny być rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły na zasadzie negocjacji, porozumienia i
wzajemnego poszanowania stron;
13.1.3 organem ostatecznym do rozstrzygania sporów jest Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii
zespołu wychowawczego i Rady Pedagogicznej;
13.1.4 jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na terenie szkoły, uczeń ma prawo odwołać się
do jednostki nadrzędnej bezpośrednio nadzorującej Szkoły, Rzecznika Praw Ucznia przy
kuratorium, następnie do Komisji Rzecznika Spraw Uczniowskich w Warszawie;
14. NAGRODY I KARY
14.1 UCZNIOWIE otrzymują nagrody za:
14.1.1 Wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce.
14.1.2 Wzorową frekwencję (100%).
14.1.3 Wyróżniającą pracę społeczną w tym udział w wolontariacie.
14.1.4 Znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach itp.
14.1.5 Wyjątkowo odpowiedzialną postawę w specyficznych sytuacjach.
14.1.6 Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
14.2 Nagrody i wyróżnienia przyznaje RADA PEDAGOGICZNA na wniosek:
14.2.1 Wychowawcy klasy w porozumieniu z Samorządem Klasowym.
14.2.2 Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
7
14.2.3 Opiekuna zajęć pozalekcyjnych.
14.2.4 Kierownika Warsztatów Szkolnych.
14.2.5 Kierownika Szkolenia Praktycznego.
14.3 Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane także przez RADĘ RODZICÓW:
14.4 UCZNIOWIE otrzymują nagrody w formie:
14.4.1 nagrody indywidualnej:
14.4.1a Pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela udzielona indywidualnie lub na forum klasy.
14.4.1b Pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualne, wobec klasy lub Rady Pedagogicznej.
14.4.1c List gratulacyjny.
14.4.1d Dyplom uznania.
14.4.1e Nagroda książkowa lub rzeczowa.
14.4.1f Stypendium Szkolne Rady Ministrów, Kuratora Oświaty itd.
14.4.2 nagrody zbiorowej:
14.4.2a Pochwała (grupy uczniów lub uczniów z danej klasy) udzielona przez wychowawcę lub
innego nauczyciela na forum klasy.
14.4.2b Pochwała (grupy uczniów lub uczniów z danej klasy) udzielona przez Dyrektora Szkoły na
forum klasy, Szkoły (np. apel, informacja w gablocie itp.), Rady Pedagogicznej.
14.4.2c List gratulacyjny dla grupy uczniów lub klasy.
14.4.2d Dyplom uznania dla grupy uczniów lub klasy.
14.4.2e Nagroda rzeczowa dla grupy uczniów lub klasy.
14.5 UCZNIOWIE otrzymują kary za:
14.5.1 Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz regulaminów obowiązujących na terenie ZSG.
14.5.2 Wszelkie przejawy agresji.
14.6 UCZNIOWIE otrzymują kary w następujących formach:
14.6.1 Upomnienie ustne dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika Szkoły.
14.6.2 Uwaga wpisana do dziennika przez nauczyciela.
14.6.3 Upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez wychowawcę, samorząd klasowy lub szkolny.
14.6.4 Nagana pisemna udzielona przez Dyrektora Szkoły.
14.6.5 Nagana pisemna z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt udzielona przez Dyrektora Szkoły.
14.6.6 Karne przeniesienie do klasy równoległej decyzją Dyrektora i Komisji ds. Młodzieży
Sprawiającej Problemy Wychowawcze.
14.6.7 Zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz.
14.6.8 Zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych lub klasowych (np. dyskoteka, zabawa,
wycieczka).
14.6.9 Zawieszenie przez Dyrektora Szkoły lub Zarząd Samorządu Uczniowskiego prawa
w pełnieniu funkcji społecznej.
14.6.10 Zawieszenie przez Dyrektora Szkoły prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, brania
udziału w wyjazdach zagranicznych.
14.6.11 Zawieszenie prawa do korzystania z pomocy materialnej.
14.6.12 Przeniesienie do innej Szkoły.
14.6.13 Skreślenie z listy uczniów zgodnie z procedurą.
14.7 W przypadku otrzymania przez ucznia nagany Dyrektora Szkoły ocena zachowania semestralna lub
roczna zostaje obniżona. W przypadku otrzymania nagany Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem, ocena
zachowania semestralna lub roczna zostaje obniżona do oceny najniższej.
14.8 Uczniowi, który wykazał się wyjątkową pozytywną postawą w odniesieniu do punktów branych pod
uwagę przy ustalaniu obniżonej oceny zachowania (zgodnie ze Statutem Szkoły), ocena zachowania
może być podwyższona.
14.9 Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie
WYCHOWAWCY, SAMORZĄDU KLASOWEGO LUB SZKOLNEGO, RADY RODZICÓW.
Zawieszenie kary przestaje obowiązywać, jeżeli uczeń w dalszym ciągu sprawia trudności, a poręczenie zostało cofnięte.
8
14.10 O wszelkich udzielonych karach WYCHOWAWCA zobowiązany jest poinformować RODZICÓW
/OPIEKUNÓW ucznia.
14.11 Dodatkowo:
14.11.1 Za szkody wyrządzone przez ucznia (np. dewastacja lub zniszczenie mienia Szkoły lub
własności innej osoby) odpowiada UCZEŃ oraz jego RODZICE/OPIEKUNOWIE o ile to
możliwe, UCZEŃ powinien sam je usunąć (naprawić) lub wykonać pracę na rzecz Szkoły, klasy
lub osoby poszkodowanej (skrzywdzonej) jako zadośćuczynienie.
14.11.2 W przypadku popełnienia przez ucznia czynu przestępczego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Karnego (wyrok, areszt), jak również dopuszczenia się przez ucznia czynu
chuligańskiego, zagrażającego bezpieczeństwu innych osób – kary nie podlegają gradacji. Uczeń
zostaje skreślony z listy uczniów i nie może być ponownie przyjęty do Szkoły.
14.12 KARY STOSOWANE W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH GODZIN
NIEOBECNOŚCI W SZKOLE:
14.12.1 Do 10 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa wyjaśniająca z wychowawcą
z wpisaniem odpowiedniej adnotacji do dziennika.
14.12.2 Do 11 do 20 godzin nieusprawiedliwionych – nagana ustna wychowawcy wraz
z powiadomieniem rodziców/opiekunów z wpisaniem odpowiedniej adnotacji do dziennika.
14.12.3 Powyżej 21 godzin nieusprawiedliwionych – wezwanie rodziców/opiekunów,
przeprowadzenie przez wychowawcę z uczniem rozmowy dyscyplinującej, zawarcie z nim
kontraktu dotyczącego poprawy frekwencji, udzielenie nagany wychowawcy na piśmie.
14.12.4 Powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych – wezwanie rodziców/opiekunów,
przeprowadzenie przez Wicedyrektora lub Kierownika i wychowawcę z uczniem rozmowy
dyscyplinującej, udzielenie nagany Dyrektora na piśmie.
14.12.5 Powyżej 75 godzin nieusprawiedliwionych – przeniesienie ucznia do klasy równoległej
jeżeli wcześniej zastosowane działania wychowawcze nie przyniosły efektu, na wniosek
wychowawcy uczeń może być postawiony przed Komisja do Spraw Młodzieży Sprawiającej
Problemy Wychowawcze.
14.12.6 Powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych – zgodnie z procedurą uczeń może zostać
skreślony z listy.
14.12.7 Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niespełnianie obowiązku nauki
oznacza nieusprawiedliwioną ciągłą dwutygodniową nieobecność.
14.13 W ZSG realizowany jest Program Przeciwdziałania Wagarom, który szczegółowo określa sposób
postępowania wobec uczniów nierealizujących obowiązku nauki.
14.14
Za
niedopełnienie
przez
młodzież
obowiązku
nauki
odpowiedzialni
są
RODZICE/OPIEKUNOWIE. Szkoła ma obowiązek powiadomienia odpowiednich instytucji
w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku nauki.
14.15 GRADACJA KAR STOSOWANA W PRZYPADKU ŁAMANIA DYSCYPLINY LEKCJI
PRZEZ UCZNIÓW(nie stosuje się w przypadku zachowań skrajnych np. pobicie)
14.15.1 Nieodpowiednie zachowanie uczniów na lekcjach jest odnotowywane przez nauczycieli
w dzienniku lekcyjnym na stronie notatki.
14.15.2.W przypadku otrzymania przez ucznia uwagi wychowawca przeprowadza z nim rozmowę
wyjaśniającą.
14.15.3.W przypadku drugiego wpisu udziela upomnienia wychowawcy klasy na piśmie.
14.15.4. Przy trzeciej uwadze otrzymanej przez ucznia, wychowawca wzywa rodziców i udziela
nagany wychowawcy na piśmie.
14.15.5.Przy kolejnym wpisie kieruje ucznia na rozmowę do pedagoga/psychologa.
14.15.6.W przypadku otrzymania kolejnej uwagi Wicedyrektor w obecności wychowawcy
i rodziców przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą i udziela nagany Dyrektora Szkoły
na piśmie za naganne zachowanie na lekcjach.
9
14.15.7.W przypadku dalszego nagminnego łamania dyscypliny lekcji wychowawca kieruje
ucznia na Komisję d/s Młodzieży Sprawiającej Problemy Wychowawcze.
14.16 Informacje o wszelkich udzielonych środkach dyscyplinujących muszą być odnotowywane z datą
w dzienniku lekcyjnym na stronie notatki.
14.17 SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY
WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ
MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI
NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ (PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ
MINISTRÓW W DNIU 13 STYCZNIA 2004 R. I UZUPEŁNIONE PRZEZ PEDAGOGA
SZKOLNEGO) STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO STATUTU ZSG
14.17.1 Kary stosowane w przypadku przejawów agresji, palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania,
handlu lub zażywania środków zmieniających świadomość:
14.17.1a W przypadku palenia papierosów tym również elektronicznych przez ucznia podlega on gradacji
kar:
wykroczenie 1- poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia
i wpis do dziennika,
wykroczenie 2 – nagana ustna wychowawcy i powiadomienie rodziców ze sporządzeniem
odpowiedniej adnotacji w dzienniku,
wykroczenie 3 – wezwanie rodziców/opiekunów, przeprowadzenie przez wychowawcę z uczniem
rozmowy dyscyplinującej, udzielenie nagany wychowawcy na piśmie,
wykroczenie 4 – obniżenie o jeden stopień oceny z zachowania na semestr.
14.17.1b Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Zarządzeniem
Dyrektora Szkoły dotyczącym zakazu palenia papierosów i związanych z tym kar finansowych
nakładanych przez odpowiednie służby.
14.17.1c W przypadku posiadania, rozprowadzania lub zażywania środków psychoaktywnych na terenie
Szkoły, a także spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły oraz
podczas imprez szkolnych (np. wycieczki, dyskoteki):
Uczeń – zostaje skierowany na Komisję ds. Młodzieży Sprawiającej Problemy Wychowawcze.
Uczeń pełnoletni (dotyczy Szkoły dla Dorosłych) - zostaje skreślony z listy, powiadomiona zostaje
policja. Wówczas kary nie podlegają gradacji.
14.17.1d W przypadku uczniów eksperymentujących ze środkami zmieniającymi świadomość, po
poręczeniu RODZICÓW/OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCY, mogą być zawierane indywidualne
kontrakty, zobowiązujące uczniów do zachowania abstynencji oraz w uzasadnionych przypadkach
określające formy terapii. Wówczas kara skreślenia z listy uczniów może zostać zawieszona. Zawieszenie
kary przestaje obowiązywać, jeżeli uczeń nie podporządkuje się przyjętym zobowiązaniom w kontrakcie.
14.17.1e W uzasadnionych sytuacjach nauczyciele mogą prosić o pokazanie zawartości toreb i kieszeni
uczniów, a w razie odmowy zostanie wezwana policja. Szkoła może kierować uczniów podejrzanych o
zażywanie narkotyków na badania specjalistyczne (koszty pokrywa UCZEŃ lub jego
RODZICE/OPIEKUNOWIE).
14.18 WYCHOWAWCA zawsze musi powiadomić RODZICÓW/OPIEKUNÓW ucznia, wobec którego
zastosowano karę.
14.19 UCZEŃ za jedno przewinienie może być ukarany tylko jeden raz.
14.20 DYREKTOR, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE ORAZ ICH RODZICE/OPIEKUNOWIE
podlegają procedurom zawartym w załączniku do Statutu. W szczególności:
14.20.1 Jeżeli RODZICE odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
14.20.2 Podobnie w sytuacji, gdy Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
10
15. TRYB ODWOLAWCZY OD ZASTOSOWANEJ KARY WOBEC UCZNIA
15.1.Tryb odwoławczy od zastosowanej kary wobec ucznia:
15.1.1 na piśmie do dyrektora ZSG:
15.1.a w ciągu trzech dni, w przypadku upomnienia udzielonego przez opiekuna;
15.1.b w ciągu trzech dni w przypadku upomnienia lub nagany udzielonej przez Dyrektora ZSG;
15.2. na piśmie do organu nadzorującego:
15.2.a w terminie trzech dni, w przypadku utrzymania w mocy decyzji Dyrektora ZSG
o ukaraniu karą upomnienia lub nagany;
15.2.b w terminie czternastu dni od powiadomienia ucznia, rodziców/opiekunów prawnych
o skreśleniu z listy uczniów ZSG;
15.3 Dyrektor ZSG rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego wniesienia;
15.4 wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje wykonanie kary do czasu
rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy;
15.5 decyzja organu nadzorującego jest ostateczna.
16. KOMISJA DS. MŁODZIEŻY SPRAWIAJĄCEJ PROBLEMY
WYCHOWAWCZE
16.1 W skład Komisji ds. Młodzieży Sprawiającej Problemy Wychowawcze wchodzą: Wicedyrektor
danego typu Szkoły, pedagog/psycholog szkolny, wychowawca klasy, której uczeń staje przed Komisją,
dwóch nauczycieli wybranych na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rzecznik Praw Ucznia
z ramienia Samorządu Uczniowskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego. W posiedzeniach w/w
Komisji uczestniczą również: uczeń, którego sprawa jest rozpatrywana, jego rodzice/opiekunowie oraz
zainteresowani sprawą nauczyciele. Przewodniczącym Komisji jest pedagog szkolny.
16.2 Komisja ds. młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze zbiera się na wniosek wychowawcy
klasy lub innego pracownika Szkoły. WYCHOWAWCA powiadamia RODZICÓW/OPIEKUNÓW
ucznia skierowanego na Komisję.
16.3 Przypadki kwalifikujące ucznia do skierowania na Komisję ds. młodzieży sprawiającej problemy
wychowawcze:
16.3.1 Karygodne lekceważenie obowiązku szkolnego (np. wysoka absencja, brak poprawy po
zastosowaniu kar regulaminowych).
16.3.2 Naruszenie zakazu posiadania, handlu i zażywania środków zmieniających świadomość,
a także przebywanie pod ich wpływem na terenie Szkoły.
16.3.3 Dewastowanie mienia Szkoły, stosowanie agresji w stosunku do innych osób, zachowania
mogące zagrażać bezpieczeństwu innych członków społeczności szkolnej.
16.4 Komisja może wnioskować o udzielenie kar regulaminowych lub skreślenie z listy uczniów.
16.5 Przypadki kwalifikujące ucznia do skreślenia z listy uczniów zgodnie z procedurą:
16.5.1 Spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz podczas
imprez
szkolnych (np. wycieczki, dyskoteki).
16.5.2 Złamanie pisemnego zobowiązania o abstynencji podczas stałej terapii w poradni
specjalistycznej
dla osób uzależnionych.
16.5.3 Rozprowadzanie, posiadanie lub zażywanie narkotyków na terenie Szkoły.
16.5.4 Naruszenie nietykalności drugiej osoby (pobicie, umyślne spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu).
16.5.5. Dopuszczenie się przemocy psychicznej względem drugiej osoby (zastraszanie,
wymuszanie).
16.5.6 Popełnienie czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
11
16.5.7 Jeśli uczeń nie podlega już obowiązkowi nauki i nie uzyskał zgody Rady Pedagogicznej do
powtarzania klasy.
16.5.8 Jeśli uczeń opuści bez usprawiedliwienia powyżej 100 godzin.
16.5.9 W przypadku uczniów eksperymentujących z środkami zmieniającymi świadomość po
poręczeniu rodziców i wychowawcy mogą być zawierane kontrakty indywidualne, zobowiązujące
uczniów do zachowania abstynencji oraz w uzasadnionych przypadkach określające formy
terapii. O fakcie tym będą powiadomieni rodzice. Wtedy kara skreślenia może ulec zawieszeniu.
W przypadkach niepodporządkowania się uczeń zostanie skreślony z listy zgodnie z procedurą.
16.5.10 W przypadku osób uzależnionych od środków zmieniających świadomość, kara o skreśleniu
z listy może ulec zawieszeniu w chwili zobowiązania się na piśmie do bezwzględnej abstynencji
i podjęcia stałej terapii w poradni specjalistycznej dla osób uzależnionych. Jeżeli jednak uczeń
nie podporządkuje się zobowiązaniom, zostanie skreślony z listy zgodnie z procedurą.
16.5.11 Szkoła może kierować uczniów podejrzanych o zażywanie narkotyków na badania
specjalistyczne (koszty pokrywają rodzice).
17. SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW:
17.1 Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
17.1.1 powiadomieniu rodziców ucznia niepełnoletniego o zaistniałym zdarzeniu i wszczęciu
procedury postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów oraz ucznia pełnoletniego o
wszczęciu procedury skreślenia z listy uczniów;
17.1.2
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
17.2 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów, nadając decyzji rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy:
17.2.1postępowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
17.2.2 postępowanie ucznia może prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów
patologii społecznej wśród uczniów szkoły;
17.2.3 uczeń otrzymał w cyklu szkolnym (3 lata - ZSZ, 4 lata - technikum) dwie roczne naganne
oceny zachowania.
17.3. Podstawą wszczęcia postępowania przy skreśleniu z listy uczniów Szkoły jest stwierdzenie, że
uczeń popełnił wykroczenie stanowiące podstawę do skreślenia.
17.4 Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (KPK), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa
ścigania.
17.5 Dyrektor Szkoły, po stwierdzeniu popełnienia przez ucznia wykroczenia stanowiącego podstawę do
jego skreślenia, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
17.6 Na Radzie Pedagogicznej sformułowany zostaje wniosek o wszczęcie postępowania
administracyjnego w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów ZSG. Wniosek może sformułować
Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub inny nauczyciel szkoły.
17.7Po dyskusji podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz po rozpatrzeniu argumentów za i przeciw
skreśleniu ucznia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę.
17.8 Dyrektor wszczyna postępowanie po podjęciu przez radę uchwały. Postępowanie zaczyna się od
ustalenia, kto jest stroną we wszczętym postępowaniu i pisemnego zawiadomienia strony o wszczęciu
postępowania. Stroną jest pełnoletni uczeń lub rodzice /opiekunowie ucznia niepełnoletniego.
17.9 Od chwili zawiadomienia o wszczęciu postępowania strona bierze czynny udział w kolejnych
etapach postępowania (strona ma prawo do składania wyjaśnień).
17.10 Dyrektor Szkoły ma obowiązek zwrócić się o opinię na temat wszczętego
postępowania wobec ucznia do Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski składa opinię
Dyrektorowi Szkoły na piśmie, w terminie 7 dni od otrzymania pisma w sprawie wydania opinii. Opinia
włączana jest do akt sprawy.
17.11 Brak opinii Samorządu Uczniowskiego nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
17.12 Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia
jako członka społeczności szkolnej. Informuje o podjętych środkach wychowawczych i dyscyplinujących,
rozmowach ostrzegawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustaleniach Komisji ds. Młodzieży
12
Sprawiającej Problemy Wychowawcze i zastosowanych, określonych regulaminem, karach. Podczas
przedstawiania analizy wychowawca zobowiązany jest zachować obiektywność.
17.13 Po zebraniu wszystkich materiałów dowodowych i informacji w trakcie postępowania Dyrektor
Szkoły zwołuje kolejną Radę Pedagogiczną, na której członkowie Rady zostają z nimi zapoznani,
a następnie w trakcie jawnego głosowania podejmują uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów ZSG.
17.14 Wykonanie uchwały Rada Pedagogiczna powierza Dyrektorowi Szkoły.
17.15 Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu ucznia otrzymują rodzice/opiekunowie
17.16 W przypadku ucznia pełnoletniego decyzję otrzymuje uczeń, a do rodziców lub prawnego opiekuna
kierowane jest pisemne powiadomienie.
17.17.
Decyzja powinna zawierać:
17.17.1
oznaczenie organu administracji państwowej,
17.17.2
datę wydania,
17.17.3
oznaczenie strony lub stron,
17.17.4
powołanie podstawy prawnej,
17.17.5
rozstrzygnięcie,
17.17.6
uzasadnienie faktyczne ( wskazanie faktów uznanych za udowodnione, przedstawienie
dowodów) i prawne (wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów
prawa) art. 107 § 3 Kpa,
17.17.7 pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie.
17.18 Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni od daty
otrzymania do organu drugiego stopnia, tj. Kuratora Oświaty. Składa się je za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję, tzn. Dyrektora Szkoły, ponieważ złożenie odwołania automatycznie wstrzymuje
wykonanie decyzji art. 129 § 1 i 2 Kpa.
17.3.19 Dyrektor szkoły, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać
nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Nie przesyła wówczas odwołania do DKO
art. 132 § 1 i art. 133 Kpa.
17.3.20 W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia szkolne do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Regulamin uchwalono na Radzie Pedagogicznej 13 maja 2015r.
13