specyfikacja fontanna

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja fontanna
7HFKQLF]QH8VâXJL%XGRZQLFWZD.DUWX]\RV:\ELFNLHJR
1,35(*21WHO
Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
NAZWA INWESTYCJI: “Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie”
OPRACOWANIE : Przyłącze wody i odprowadzeniewody z fontanny
INWESTOR :
Gmina ĩukowo, ul. GdaĔska 52, 83-330 ĩukowo
ADRES INWESTYCJI : Chwaszczyno, gm. ĩukowo
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika ZamówieĔ CPV
452313008 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
Ğcieków
OPRACOWAŁ :
K.Jaskulski
luty 2010
ZawartoĞü opracowania
1.ST- S-0100
Wymagania ogólne
2.ST- S-0101
Roboty ziemne – wykopy liniowe
3.ST- S-0102
Przyłącze wody
4.ST- S-0104
Kanalizacja odprowadzająca wodĊ z fontanny
5.ST- S-0501 Technologia fontanny
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGÓLNE
ST-S-0100
1
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPIS TREĝCI
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robót objĊtych ST
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĉT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NajwaĪniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia JakoĞci
Bhp - BezpieczeĔstwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
2
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1. WSTĉP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach projektu : “Budowa przyłącza
wody i kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawĊ opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentacjĊ projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moĪe wprowadzaü do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uĞciĞlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robót, uwzglĊdniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbĊdne do okreĞlania ich standardu i jakoĞci.
OdstĊpstwa od wymagaĔ podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieü miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzĊdnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewnoĞü, Īe podstawowe wymagania bĊdą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doĞwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca siĊ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych
ze Ğrodków pozabudĪetowych (nie objĊtych ustawą Prawo zamówieĔ publicznych).
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objĊtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) :
1.3.1.Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji naleĪy rozumieü i stosowaü w
powiązaniu z niĪej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :
ST-S0101 Roboty ziemne
ST-S0102 Przyłącze wody
ST-S0104 Kanalizacja odprowadzająca wodĊ z fontanny
ST-S0501 Technologia fontanny
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Ilekroü w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleĪy przez to rozumieü:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlĊ stanowiącą całoĞü techniczno-uĪytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
3
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.4.2. budynku - naleĪy przez to rozumieü taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleĪy przez to rozumieü budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliĨniaczej, szeregowej lub grupowej, słuĪący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całoĞü, w
którym dopuszcza siĊ wydzielenie nie wiĊcej niĪ dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uĪytkowego o powierzchni całkowitej
nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - naleĪy przez to rozumieü kaĪdy obiekt budowlany nie bĊdący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie Ğcieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejĞcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takĪe
czĊĞci budowlane urządzeĔ technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeĔ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrĊbne pod wzglĊdem
technicznym czĊĞci przedmiotów składających siĊ na całoĞü uĪytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - naleĪy przez to rozumieü niewielkie obiekty,
a w szczególnoĞci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyĪe przydroĪne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uĪytkowe słuĪące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huĞtawki, drabinki, Ğmietniki, fontanny.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleĪy przez to rozumieü obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uĪytkowania w okresie krótszym od jego trwałoĞci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takĪe
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaĪy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - naleĪy przez to rozumieü wykonanie obiektu budowlanego w okreĞlonym miejscu, a takĪe odbudowĊ, rozbudowĊ, nadbudowĊ obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - naleĪy przez to rozumieü budowĊ, a takĪe prace polegające na przebudowie, montaĪu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - naleĪy przez to rozumieü wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieĪącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleĪy przez to rozumieü urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moĪliwoĞü uĪytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuĪące
oczyszczaniu lub gromadzeniu Ğcieków, a takĪe przejazdy, ogrodzenia, place posto4
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
jowe i place pod Ğmietniki.
1.4.11. terenie budowy - naleĪy przez to rozumieü przestrzeĔ, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoĞcią na cele budowlane - naleĪy przez to
rozumieü tytuł prawny wynikający z prawa własnoĞci, uĪytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowĊ - naleĪy przez to rozumieü decyzjĊ administracyjną zezwalającą na rozpoczĊcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niĪ budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - naleĪy przez to rozumieü pozwolenie na budowĊ wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czĊĞciowych i koĔcowych, w miarĊ potrzeby, rysunki i opisy słuĪące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiąĪkĊ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montaĪu - takĪe dziennik montaĪu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleĪy przez to rozumieü dokumentacjĊ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniĊtym - naleĪy przez to rozumieü teren zamkniĊty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnoĞci lub bezpieczeĔstwa paĔstwa, bĊdący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpoĞredniego wydobywania kopaliny ze złoĪa, bĊdący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - naleĪy przez to rozumieü pozytywną ocenĊ techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatnoĞü do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właĞciwym organie - naleĪy przez to rozumieü organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właĞciwoĞci okreĞlonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - naleĪy przez to rozumieü wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodnoĞci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całoĞü uĪytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleĪy przez to rozumieü organy okreĞlone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inĪynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póĨn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleĪy przez to rozumieü teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrĊbnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
5
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.4.22. opłacie - naleĪy przez to rozumieü kwotĊ naleĪnoĞci wnoszoną przez zobowiązanego za okreĞlone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właĞciwy
organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montaĪowej) - naleĪy przez to rozumieü drogĊ specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usuniĊcia po ich zakoĔczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - naleĪy przez to rozumieü dziennik wydany przez właĞciwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ robót, upowaĪniona
do kierowania robotami i do wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialnoĞü za prowadzoną budowĊ.
1.4.26. rejestrze obmiarów - naleĪy przez to rozumieü - akceptowaną przez Inspektora
nadzoru ksiąĪkĊ z ponumerowanymi stronami, słuĪącą do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeĔ, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - naleĪy przez to rozumieü laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne do przeprowadzania niezbĊdnych badaĔ i prób związanych
z oceną jakoĞci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1.4.28. materiałach - naleĪy przez to rozumieü wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak równieĪ róĪne tworzywa i wyroby niezbĊdne do wykonania robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnoĞci - naleĪy przez to rozumieü zgodnoĞü wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeĞli granice tolerancji nie zostały okreĞlone z przeciĊtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleĪy przez to rozumieü wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - naleĪy przez to rozumieü uprawnioną osobĊ prawną lub fizyczną
bĊdącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - naleĪy przez to rozumieü roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robót budowlanych.
6
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.4.33. czĊĞci obiektu lub etapie wykonania - naleĪy przez to rozumieü czĊĞü obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uĪytkowych
i moĪliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - naleĪy przez to rozumieü ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleĪy przez to rozumieü grupy, klasy, kategorie okreĞlone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika ZamówieĔ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z póĨn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykĊ zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieĪącą kontrolĊ jakoĞci i iloĞci wykonanych robot, bierze udział
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeĔ technicznych, jak równieĪ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawcĊ urządzeĔ technicznych i maszyn, okreĞlająca rodzaje i kolejnoĞü lub
współzaleĪnoĞü czynnoĞci obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uĪytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest równieĪ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeĔstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniaü roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjĊte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoĞci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloĞci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moĪliwe do
odebrania pod wzglĊdem iloĞci i wymogów jakoĞciowych oraz uwzglĊdniają przyjĊty stopieĔ scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku ZamówieĔ - jest systemem klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówieĔ publicznych. Składa siĊ
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okreĞlania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych PaĔstw Członkowskich UE stało siĊ obowiązkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.
7
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Polskie Prawo zamówieĔ publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacjiCPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreĞlona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona
przez zamawiającego, upowaĪniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie okreĞlonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie okreĞlony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz za ich zgodnoĞü
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie okreĞlonym w dokumentach umowy przekaĪe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaĪe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru koĔcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraü opis, czĊĞü graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzglĊdniającym
podział na dokumentacjĊ projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez WykonawcĊ.
1.5.3. ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choüby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejnoĞü ich waĪnoĞci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiü Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieĪnoĞci podane na rysunku wielkoĞci
liczbowe wymiarów są waĪniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byü zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
8
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
WielkoĞci okreĞlone w dokumentacji projektowej i w SST bĊdą uwaĪane za wartoĞci
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą byü jednorodne i wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bĊdą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli,to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne do ochrony robót, wygody społecznoĞci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe
jest włączony w cenĊ umowną.
1.5.5. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoĔczeniowych Wykonawca bĊdzie:
a) utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmowaü wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów
i norm dotyczących ochrony Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü
uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub własnoĞci społecznej, a wynikających ze skaĪenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastĊpstwie jego sposobu
działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ, Wykonawca bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
1.5.6.Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü sprawny sprzĊt przeciwpoĪarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zakładów produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostĊpem osób trzecich.
9
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji i urządzeĔ zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właĞciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uĪytkowników oraz bĊdzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bĊdzie odpowiadaü za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeĔ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca stosowaü siĊ bĊdzie do ustawowych ograniczeĔ obciąĪenia na oĞ przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbĊdne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
bĊdzie o kaĪdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąĪenie osiowe nie bĊdą dopuszczone na ĞwieĪo ukoĔczony fragment
budowy w obrĊbie terenu budowy i wykonawca bĊdzie odpowiadał za naprawĊ
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i
higieny pracy.
W szczególnoĞci wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzĊt i odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej
nie podlegają odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uĪywane do robót od daty rozpoczĊcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paĔstwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bĊdzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,póz. 401)
10
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 wrzeĞnia 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeĔstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 póz. 1650).
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagaĔ prawnych odnoĞnie wykorzystania opatentowanych
urządzeĔ lub metod i w sposób ciągły bĊdzie informowaü Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. ħródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ğwiadectwa
badaĔ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badaĔ okreĞlonych w SST
w celu udokumentowania, Īe materiały uzyskane z dopuszczalnego Ĩródła spełniają wymagania
SST w czasie postĊpu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniaü wymagania jakoĞciowe okreĞlone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóĪ miejscowych, włączając w to Ĩródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyü Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczĊciem eksploatacji złoĪa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjĊ zawierającą raporty z badaĔ terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych
materiałów z jakiegokolwiek złoĪa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Īe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Īwiru
bĊdą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukoĔczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagaĔ umowy lub wskazaĔ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
11
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakoĞciowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakoĞciowym zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu budowy, bądĨ złoĪone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakoĞü
i właĞciwoĞü do robót i były dostĊpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü zastosowania róĪnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü póĨniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĉT
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoĞci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu bĊdzie gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do pracy. BĊdzie spełniał normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego uĪytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego uĪycia
sprzĊtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjĊ przed uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moĪe byü póĨniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
12
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu bĊdzie zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie i innych parametrów technicznych.
ĝrodki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie mogą byü
dopuszczone przez właĞciwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uĪytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczĊciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składaü siĊ z czĊĞci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montaĪu (dla obiektów prefabrykowanych lub
elementów konstrukcyjnych o wiĊkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
lub kontraktem oraz za jakoĞü zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za pełną obsługĊ geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót okreĞlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piĞmie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. NastĊpstwa jakiegokolwiek błĊdu spowodowanego przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeĞli wymagaü tego bĊdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez WykonawcĊ na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót bĊdą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takĪe w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót bĊdą wykonywane przez
13
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
WykonawcĊ nie póĨniej niĪ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groĨbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Do obowiązków Wykonawcy naleĪy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoĞci (PZj), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakoĞci winien zawieraü:
- organizacjĊ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
- wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
- sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formĊ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaĪeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeĔ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ jakoĞci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek i badaĔ
materiałów oraz robót.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞci są okreĞlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
14
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
kontroli jest konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru bĊdzie mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak
powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je do uĪytku dopiero wtedy, gdy
niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów
i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü
z jednakowym prawdopodobieĔstwem wytypowane do badaĔ.
Inspektor nadzoru bĊdzie mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwoĞci co do jakoĞci, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez WykonawcĊ usuniĊte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaü moĪna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piĞmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaĔ
jak najszybciej, nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia
jakoĞci.
Wyniki badaĔ (kopie) bĊdą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
15
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakoĞci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Ĩródła ich wytwarzania. Do
umoĪliwienia jemu kontroli zapewniona bĊdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez WykonawcĊ, bĊdzie oceniaü zgodnoĞü materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badaĔ dostarczonych przez WykonawcĊ.
Inspektor nadzoru moĪe pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania niezaleĪnie
od Wykonawcy, na swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleĪnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ, albo oprze siĊ wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaĔ i pobierania
próbek poniesione zostaną przez WykonawcĊ.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü
z kryteriami technicznymi okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadają deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeĪeli nie są objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaĪda
ich partia dostarczona do robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzĊdowym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu
robót, stanu bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw.
16
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
• datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badaĔ z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą
przedłoĪone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siĊ.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siĊ. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ
Wykonawcy robót.
[2] KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu
kaĪdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ sukcesywnie w
jednostkach przyjĊtych w kosztorysie lub w SST.
17
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byü udostĊpnione na kaĪde Īyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastĊpujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowĊ,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleĔ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
jego
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Īyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞci robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia
wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną poprawione wg ustaleĔ Inspektora nadzoru na
piĞmie. Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu
miesiĊcznej płatnoĞci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreĞlonym w umowie.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
Zasady okreĞlania iloĞci robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
18
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byü zgodne z jednostkami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt wymagają badaĔ atestujących, to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne
Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdraĪania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoĞnym wymaganiom SST. BĊdzie utrzymywaü to wyposaĪenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładnoĞci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST, roboty podlegają nastĊpującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi z prób szczelnoĞci
c) odbiorowi czĊĞciowemu (technicznemu)
d) odbiorowi ostatecznemu (koĔcowemu),
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakoĞci wykonywanych robót oraz iloĞci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czĊĞciowy (techniczny)
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru
19
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
czĊĞciowego robót dokonuje siĊ dla zakresu robót okreĞlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (koĔcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (iloĞci) oraz jakoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecnoĞci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czĊĞciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoĔczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koĔcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące
dokumenty:
1. dokumentacjĊ powykonawczą, tj. Projekt budowlany (wykonawczy) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót (jeĞli takie były) oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły z prób szczelnoĞci rurociągów i innych obiektów (np.zbiornik przepompowni)
20
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
5. protokoły odbiorów czĊĞciowych (technicznych),
6. dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakoĞci (PZj),
8. deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeĔstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoĞci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
10. geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecnoĞci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czĊĞciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoĔczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koĔcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące
dokumenty:
1. dokumentacjĊ powykonawczą, tj. dokumentacjĊ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów czĊĞciowych,
21
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakoĞci (PZJ),
8. deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeĔstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoĞci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
10. geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnegi
nie bĊdą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą ze
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisj
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór po upływie okresu rĊkojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rĊkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwia
zanych z usuniĊciem wad, które ujawnią siĊ w okresie rĊkojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rĊkojmi i gwarancji bĊdzie dokonany na podstawie ocen
wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczn
(koĔcowy) robót".
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcĊ za jednostk
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjĊtą przez Zamawiającego w doku
mentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podaĔ
przez WykonawcĊ i przyjĊta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bĊdzi
uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci, wymagania i badania składające siĊ na jej wykonanie
okreĞlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
• robociznĊ bezpoĞrednią wraz z narzutami,
• wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnyci
22
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z narzutami,
• koszty poĞrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatki
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnieĔ wynikających z postĊpu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeĔstwa ruchu,
(c) opłaty/dzierĪawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier,
oznakowaĔ i drenaĪu,
(f) tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ
pionowych, poziomych, barier i Ğwiateł,
(b) utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. Nr
19.poz.177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
póz. 881).
23
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoĪarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
póz. 1321 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 6;
póz. 627 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. l
z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w spraw
systemów oceny zgodnoĞci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczan
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w spraw
okreĞlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaĪnionych do wydawaĔ
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu i(
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. h
169, póz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w spraw
bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D
U. Nr 47, póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w spraw
informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. - w spraw
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tec
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni
uĪytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w spraw
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ii
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajął
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy i
formacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pr
cy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
24
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaiowych, (tom l,
III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki B
dowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny OĞrodek B
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
25
ST – S-0100 WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY LINIOWE
ST - S 0101
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.0.
WSTĉP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach “Budowa przyłącza wody i
odprowadzenie wody z fontanny”
Wymagania dotyczą wykonania :
- wykopów liniowych dla przyłącza wody
- wykopów liniowych dla kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny
- wykopów obiektowych pod studnie kanalizacyjne i zbiornik,
- przekopów próbnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
1.2. 0. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi czĊĞü dokumentów przetargowych słuĪących do
zlecenia i wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.0. Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy przy wykonywaniu wykopów liniowych i obiektowych w gruncie, w którym
wystĊpują róĪne warunki gruntowo- wodne.
1.3.1. Warunki geotechniczne
Na terenie projektowanej kanalizacji i przyłącza wody nie stwierdzono niekorzystnych
warunków geotechnicznych.
1.3.2. Wykonanie robót
Wykopy naleĪy wykonaü tak, aby nie dopuĞciü do naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu, co moĪe prowadziü do obniĪenia jego właĞciwoĞci mechanicznych i obniĪenia
noĞnoĞci podłoĪa.
NaleĪy zachowaü minimalną szerokoĞü wykopu w obudowie.
Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyü statecznoĞci obiektów istniejących znajdujących
siĊ w pobliĪu budowy, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych.
1.3.3. Wykopy liniowe
Roboty ziemne obejmują:
- usuniĊcie gleby, nasypów , osadów
- wykopy liniowe szeroko przestrzenne
- wykopy liniowe wąsko przestrzenne o Ğcianach pionowych, umocnionych
- rĊczne wykopy, pogłĊbienie dla podsypki pod rurociągi,
1.3.4. Wykopy obiektowe
Roboty ziemne obejmują:
- usuniĊcie gleby, nasypów
- mechaniczne wykopy jamiste (obiektowe)
- rĊczne pogłĊbianie wykopów pod podsypki
- przygotowanie podłoĪa do posadowienia studzienki i zbiornika,
- obsypanie rurociągów dowiezionym kruszywem
- zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagĊszczenie;
- wywóz nadmiaru gruntu.
1.3.7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Roboty ziemne obejmują:
- rĊczne wykonanie przekopów na głĊbokoĞü zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,
1.4.0. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-0100. Warunki Ogólne i Dokumentacją
Projektową oraz jak niĪej :
1.4.1 Wykop - dół szeroko i wąsko przestrzenny liniowy
podziemnych (rurociągów, kabli, itp.)
dla urządzeĔ sieci instalacji
1.4.2.Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego
zasadniczym wymiarem jest długoĞü, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią
terenu,
1.4.3.Wykop wąskoprzestrzenny - wykop o Ğcianach pionowych, szerokoĞci dna równej lub
mniejszej od 1,0 m i o długoĞci powyĪej 1,50 m .
1.4.4.Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o Ğcianach pochyłych, szerokoĞci dna od 0,60 i
długoĞci dna wiĊkszej od 1,50 m.
1.4.5.Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w
projekcie rzĊdnych przez ĞciĊcie wypukłoĞci i zasypanie zagłĊbieĔ o Ğredniej wysokoĞci ĞciĊü
i głĊbokoĞci zasypaĔ nie przekraczającej 30 cm, przy odległoĞci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy rĊcznej.
1.4.6.GłĊbokoĞü wykopu - odległoĞü pionowa miĊdzy dnem wykopu, a powierzchnią terenu
po zdjĊciu warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego głĊbokoĞü jest mniejsza niĪ 1 m.
1.4.8.Wykop Ğredni - wykop, którego głĊbokoĞü jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop głĊboki - wykop, którego głĊbokoĞü przekracza 3 m.
1.4.10.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoĪony w
obrĊbie budowy.
1.4.11.Odkład - miejsce złoĪenia urobku wzdłuĪ wykopów lub składowania (odwiezienia)
gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
1.4.12.Przekop – wykopy podłuĪne otwarte wykonywane poprzecznie do wykopów
liniowych, ich celem jest m.in. odnalezienie istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanych
sieci wod - kan
1.4.13.Posypka – warstwa piasku układana na dnie wykopów jako podłoĪe pod rurociągi
1.4.14.GłĊbokoĞü przykrycia - pionowa odległoĞü miĊdzy wierzchem rury a powierzchnią
terenu.
1.4.15.Obsypka - warstwa z piasku wypełniająca wykop wokół rurociągu oraz nad wierzch
rury do wysokoĞci min.10cm,
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.4.16.Strefa niebezpieczna dla rurociągu – miejsce wykonywania prac bezpoĞrednio przy i
nad rurociągiem (zasypka i zagĊszczanie)
1.4.17.Zasypka - wypełnienie gruntem miedzy górną powierzchnią obsypki a powierzchnią
terenu, nasypu,
1.5.0. Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania Robót, oraz za ich zgodnoĞü z
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIAŁY
2.1.
Wymagania dotyczące Materiałów
Wszystkie Materiały muszą posiadaü wymagane polskimi przepisami Deklaracje ZgodnoĞci,
atesty i certyfikaty, w tym równieĪ Ğwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeĔstwa.
2.2.Stosowane Materiały
do prac ziemnych:
-grunt z wykopów,
-grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokoĞci podłoĪa,
-piasek Ğrednioziarnisty do wykonywania podsypek i obsypek
-szalunki
-bariery ochronne typu U-20 lub równowaĪne,
-tablice ostrzegawcze,
-oznakowanie (znaki drogowe).
3.
3.1.
SPRZĉT
Wymagania ogólne
SprzĊt do robót ziemnych musi byü w pełni sprawny i dostosowany do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
4.
TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące doboru Ğrodków transportu podano w ST-0100
NaleĪy stosowaü jedynie taki sprzĊt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien odpowiadaü pod
wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub
projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleĔ w
takich dokumentach sprzĊt powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
SprzĊt musi byü utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do pracy, oraz spełniaü
normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego uĪytkowania.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-0100.
Wymagania te dotyczą nastĊpującego zakresu robót:
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
a.roboty przygotowawcze (zapoznanie siĊ z planem sytuacyjno – wysokoĞciowym,
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),
b.zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i pieszego
poprzez załoĪenie barier ochronnych, przygotowanie dojĞü do posesji, ustawienie
oznakowania pionowego,
c.przejĊcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
d.wykonanie niezbĊdnych dróg tymczasowych,
e.dostarczenie na Teren Budowy niezbĊdnych Materiałów, urządzeĔ i sprzĊtu budowlanego,
f.odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione zInwestorem,
g.przygotowanie podłoĪa (podsypki, zagĊszczenie i formowanie),
h.wykonanie obsypek ochronnych (zagĊszczenie),
i.zasypka i zagĊszczenie gruntu z jednoczesnym demontaĪem szalunków.
5.2.
Warunki szczególne wykonania Robót
Dno wykopu powinno byü na rzĊdnych okreĞlonych w Dokumentacji Projektowej i byü
równe, szerokoĞü wykopu powinna byü dostosowana do Ğrednicy przewodu.
5.2.1.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków Ğwiadków i kołków krawĊdziowych.
Wytyczenie robót powinno byü wykonane przez geodetĊ z uprawnieniami.
Projektowaną oĞ przewodu oznaczyü w terenie w sposób trwały i widoczny z załoĪeniem
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleĪy oznaczyü za pomocą drewnianych
palików, tzw. kołków osiowych z gwoĨdziami.
Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych naleĪy zamontowaü urządzenia
odwodnieniowe i wykonaü instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe naleĪy
kontrolowaü i konserwowaü przez cały czas trwania robót
Przed rozpoczĊciem Robót na danym odcinku, Wykonawca winien powiadomiü
wszystkich mieszkaĔców przyległych posesji, podając przewidywane utrudnienia oraz termin
rozpoczĊcia i zakoĔczenia prac oraz opracowaü projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Przed rozpoczĊciem Robót ziemnych naleĪy wykonaü próbne rĊczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia.
Istniejące uzbrojenie, krzyĪujące siĊ z projektowanymi sieciami, naleĪy zabezpieczyü poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Przed rozpoczĊciem wykopów naleĪy:
Na całej długoĞci danego odcinka prac zainstalowaü bariery ochronne typu U-20 lub
równowaĪne i tabliczki ostrzegawcze zawierające treĞü: „Uwaga! Zakaz wstĊpu! GłĊbokie
wykopy”.
Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawiü oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny byü o klasĊ
wyĪsze niĪ wszystkie istniejące w obrĊbie prowadzonych Robót .
Przygotowaü nocne oĞwietlenie wykopu.
5.2.2.Odwodnienie wykopów
Odwodnienie stosowaü w przypadku wystĊpowania wód gruntowych lub napływowych
(opadowych)
5.2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywaü zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyĪujące siĊ
lub biegnące równolegle z wykopem powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób umoĪliwiający ich eksploatacjĊ.
SzerokoĞü wykopu uwarunkowana jest zewnĊtrznymi wymiarami przewodu, do których
dodaje siĊ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na montaĪ rurociągu, wykonanie prac
towarzyszących oraz komunikacjĊ dla robotników pracujących w wykopach.
Dno wykopu winno byü równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyĪszym od
rzĊdnych projektowanych o 0,20 m. ZdjĊcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
byü wykonane bezpoĞrednio przed ułoĪeniem przewodów rurowych.
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych naleĪy wykonaü wykop o głĊbokoĞci od
20 cm poniĪej projektowanej rzĊdnej dna rury kanałowej, a nastĊpnie wykonaü podsypkĊ z
piasku bez grud i kamieni.
W miejscu krzyĪowania siĊ ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojĞciach do
poszczególnych posesji, naleĪy wykonaü przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejĞcia pieszych.
Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oĞwietlenie wykopu utrzymywaü przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
5.2.4. Przygotowanie podłoĪa
Przewody układaü w wykopie na odpowiednio przygotowanym
przygotowaniem podłoĪa naleĪy dokonaü odbioru technicznego wykopu.
podłoĪu.
Przed
5.2.5. Zasypanie wykopów i ich zagĊszczenie
Zasypka i zagĊszczenie gruntu nie powinny spowodowaü uszkodzenia ułoĪonego przewodu i
obiektów na przewodzie. GruboĞü warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosiü co najmniej 0,30 m.
Ze wzglĊdu na warunki gruntowe naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na staranne zagĊszczenie
zasypki nad przewodami wszystkich rodzajów sieci. ZagĊszczenie nad przewodami naleĪy
wykonaü rĊcznie. Wskazane jest uĪycie sprzĊtu zagĊszczającego, który moĪe pracowaü w tym
samym czasie po obu stronach wykopu.
Po zakoĔczeniu prac sieciowych naleĪy przywróciü nawierzchniĊ do stanu pierwotnego na
całej długoĞci trasy, a nastĊpnie zdemontowaü oznakowanie, bariery ochronne i nocne
oĞwietlenie wykopu.
6.
KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0100.
6.2.
Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonaü badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
- okreĞlenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreĞlenie stanu terenu,
Kontrola w trakcie Robót winna obejmowaü:
- sprawdzenie prawidłowoĞci oznakowania i zabezpieczenia wykopów,
- sprawdzenie rzĊdnych w nawiązaniu do podanych na Terenie Budowy stałych
punktów niwelacyjnych z dokładnoĞcią odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeĔstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowoĞci podłoĪa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalnoĞci,
wilgotnoĞci i zgodnoĞci z okreĞlonym w dokumentacji,
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- badanie i pomiary szerokoĞci, gruboĞci i zagĊszczenia wykonanego podłoĪa,
- badanie w zakresie zgodnoĞci ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową
i warunkami okreĞlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaĨników
zagĊszczenia poszczególnych jego warstw.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Zasady ogólne obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-0100.
7.2.
Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową Robót ziemnych jest m3 gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy),
nasypanego z odpowiednim zagĊszczeniem (nasypy), przywiezionego (pospółka),
wywiezionego (nadmiar) - z dokładnoĞcią do 1 m3,
oraz m2 wykonania podłoĪa, wykonania i zagĊszczenia warstwy ochronnej zasypu - z
dokładnoĞcią do 1 m2.
Obmiar zabezpieczeĔ wykopu:
bariery ochronne
– 1 m ustawionych barier z dokładnoĞcią do 1 m.,
oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze
- 1 szt..
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Zasady ogólne odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0100.
8.2.
Warunki szczególne
1. NastĊpujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podłoĪa,
- zasypanie wykopu.
2. Odbioru Robót ziemnych dokonuje siĊ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaĪowych”.
3. Dopuszcza siĊ odbiór czĊĞciowy wykopu pod warunkiem, Īe obejmowaü bĊdzie on wykop
dla całego obiektu liniowego, odcinki pomiĊdzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacjĊ
studzienek lub wĊzłów montaĪowych.
9.
PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1.
Wymagania ogólne dotyczące płatnoĞci
Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w ST-0100.
9.2.
PłatnoĞci
PłatnoĞci dokonywane bĊdą zgodnie z ustaleniami z umowy
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
-PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych
-PN-B-02480 – Grunty budowlane. OkreĞlenia. Symbole. Podział i opis gruntów
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
-PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaĪowych”
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeĔ
bezpieczeĔstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”.
ST - S-0101 ROBOTY ZIEMNE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAĩOWE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ST – S-0102
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPIS TREĝCI
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robót objĊtych ST
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6. Dokumentacja robót montaĪowych sieci wodociągowych
2. MATERIAŁY
3. SPRZĉT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NajwaĪniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia JakoĞci
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.WSTĉP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
“Budowa przyłącza wody do fontanny w parku rekreacyjnym w Chwaszczynie”.
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowy przyłącza wody zasilającego fontannĊ w projektowanym parku
rekreacyjnym w Chwaszczynie.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
OdstĊpstwa od wymagaĔ podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieü miejsce tylko
w przypadkach małych prostych i drugorzĊdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewnoĞü, Īe podstawowe wymagania bĊdą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doĞwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Zakres robót objĊtych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynnoĞci podstawowe
wystĊpujące przy montaĪu przyłącza wodociągowego, jego uzbrojenia i armatury, a takĪe
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie przyłącza wodociągowego wymienionych wyĪej są:
wykopy, umocnienia Ğcian wykopów, odwodnienie na czas montaĪu rurociągów w
przypadku wystąpienia wód gruntowych (wzglĊdnie opadowych), wykonanie podłoĪa,
zasypanie wykopów wraz z zagĊszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących naleĪy zaliczyü miĊdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociągowych oraz ich inwentaryzacjĊ powykonawczą.
Szczegółowy zakres robót podano w przedmiarze robót.
1.5. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe przyjĊte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
okreĞleniami przyjĊtymi w zeszycie nr 3 ,,Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociągowych" wydanych przez Centralny OĞrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okreĞleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt.
1.5.1.Sieü wodociągowa
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodĊ
przeznaczoną do spoĪycia przez ludzi, znajdujących siĊ poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
1.5.2.Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1.5.3.Przyłącze wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie.
1.5.4.Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatacjĊ sieci
wodociągowej.
1.5.5.Armatura sieci wodociągowych - w zaleĪnoĞci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, zawory,
- armatura przeciwpoĪarowa - hydranty,
1.5.6.Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz za zgodnoĞü z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja robót montaĪowych sieci wodociągowych
DokumentacjĊ robót montaĪowych sieci wodociągowych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowĊ,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieĔ
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póĨn. zmianami),
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- dokumenty Ğwiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uĪytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881),
- protokoły odbiorów czĊĞciowych, koĔcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badaĔ kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczeĞniej wymienione czĊĞci składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póĨniejszymi zmianami).
Roboty naleĪy wykonywaü na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2
Materiały stosowane do budowy przyłączy wodociągowych powinny mieü:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Īe dokonano oceny ich zgodnoĞci z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
- deklaracjĊ zgodnoĞci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Īe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoĞci z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądĨ uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z PEHD
Rury i kształtki z PEHD muszą spełniaü warunki okreĞlone w normach PN-EN
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PEHD D40 PN10 o długoĞci 55,3m.
2.2.2. Uzbrojenie przyłącza
Armatura sieci wodociągowej musi spełniaü warunki okreĞlone w normach PN-EN 1074-15 :2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Zaprojektowano włączenie do istniejącej sieci wodociągowe PVC 90 za pomocą
zaworoopaski 90/40 z zasuwą kołnierzową DN32 z miĊkkim doszczelnieniem, z obudową i
skrzynką uliczną
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje siĊ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy, z przekładką izolacyjną z folii.
Wymiary bloków oporowych podano w Dokumentacji Projektowej.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podane zostały w ST „Wymagania
ogólne" pkt 3
Do wykonania robót naleĪy stosowaü jedynie taki sprzĊt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustaleĔ w takich dokumentach sprzĊt powinien byü
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
SprzĊt stosowany do wykonania robót musi byü utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoĞci do pracy, oraz spełniaü normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego
uĪytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania
ogólne" pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzglĊdu na specyficzne cechy rur naleĪy spełniü nastĊpujące dodatkowe wymagania:
- rury naleĪy przewoziü wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd
koĔce rur nie mogą byü dłuĪsze niĪ 1 m,
- jeĪeli przewoĪone są luĨne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokoĞü ładunku nie powinna przekraczaü 1 m,
- podczas transportu rury powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czĊĞci Ğrodków transportu jak Ğruby, łaĔcuchy, itp. LuĨno układane rury
powinny byü zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoĪenie tektury falistej i desek
pod łaĔcuch spinający boczne Ğciany skrzyni samochodu,- podczas transportu rury
powinny byü zabezpieczone przed zmianą połoĪenia. Platforma samochodu powinna byü
ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceĔ przewóz powinien odbywaü siĊ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki naleĪy w okresie przechowywania chroniü przed bezpoĞrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moĪna składowaü po trzy, jedna na drugiej do
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
wysokoĞci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywaü na sobie, luĨne
rury lub niepełne wiązki moĪna składowaü w stosach na równym podłoĪu, na podkładkach
drewnianych o szerokoĞci min. 10 cm, gruboĞci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny byü z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstĊpach
co 1 -2 m. Rury o róĪnych Ğrednicach winny byü składowane odrĊbnie.
Rury kielichowe układaü kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaü
przekładkami drewnianymi.
Stos naleĪy zabezpieczyü przed przypadkowym zeĞlizgniĊciem siĊ rury poprzez
ograniczenie jego szerokoĞci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych
zamocowanych w odstĊpach 1 -2 m.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST„Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaĪu przyłącza wodociągowego naleĪy:
- dokonaü geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
- wykonaü wykopy szerokoprzestrzenne
- przygotowaü podłoĪe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaü zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyĪujących siĊ lub
biegnących równolegle z wykopem powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacjĊ.
Podczas wykonywania robót ziemnych naleĪy zabezpieczyü moĪliwoĞü dojazdu do
budynków i wykonaü tymczasowe przejĞcia dla pieszych. Wykopy naleĪy wykonywaü jako
liniowe szeroko przestrzenne. Przy zbliĪaniu siĊ do istniejącego uzbrojenia wykopy
bezwzglĊdnie wykonywaü rĊcznie.
WejĞcie po drabinie do wykopu powinno byü wykonane z chwilą osiągniĊcia głĊbokoĞci >
od 1,0 m od poziomu terenu, w odległoĞci nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu winno byü równe, przy czym dno wykopu. Wykonawca wykona na
poziomie wyĪszym od rzĊdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleĪnoĞci od
odwodnienia i sposobu wykonania - rĊczny lub mechaniczny). RĊczne pogłĊbienie
wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno byü wykonane bezpoĞrednio przed
montaĪem rurociągów.
W miejscu krzyĪowania siĊ ciągów pieszych z wykopem naleĪy wykonaü przykrycie
wykopów z barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym „UWAGA
GŁĉBOKIE WYKOPY".
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
W czasie wykonywania robót ziemnych i montaĪowych naleĪy chroniü znaki
geodezyjne. Minimalna odległoĞü projektowanej sieci wodociągowej winna wynosiü:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na Ğcieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi naleĪy
przestrzegaü odpowiednich przepisów BHP.
W miejscu skrzyĪowania projektowanego wodociągu z istniejącymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu ich zabezpieczenia naleĪy zamontowaü rury
osłonowe połówkowe np AROT A HOP S
5.3.1. Odwodnienie wykopów
W przypadku pojawienia siĊ wody gruntowej lub opadowej przewiduje siĊ obniĪenie
poziomu zwierciadła wody w wykopach.
Odwodnienie wykopów naleĪy wykonaü za pomocą pomp do odwodnieĔ
powierzchniowych z dna wykopu lub zestawu igłofiltrów z pompą próĪniową. Zasilenie
agregatów pompowych w energiĊ elektryczną odbywaü siĊ moĪe z przewoĨnego agregatu
prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania
bĊdzie zaleĪał od sprzĊtu odwodnieniowego jakim bĊdzie dysponował wykonawca robót.
5.3.2. Przygotowanie podłoĪa
Przewody naleĪy układaü w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoĪu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoĪa naleĪy dokonaü odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnoĞci) piaszczystych, Īwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłoĪem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych warunkach gruntowych rury PCV moĪna
posadowiü bezpoĞrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwĊ wyrównawczą z
gruntu rodzimego, nie zagĊszczoną o gruboĞci ok.10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowiącym podłoĪe noĞne dla rurociągu.
W miejscu wystĊpowania gruntów niestabilnych, wystĊpowania gruzu, kamieni naleĪy
wykonaü podsypkĊ o gruboĞci ok.10cm z piasku.
5.3.3. Zasypanie wykopów i ich zagĊszczenie.
UĪyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodowaü uszkodzenia ułoĪonego
przewodu. Do wykonania zasypki naleĪy przystąpiü natychmiast po odbiorze próby
szczelnoĞci sieci wodociągowej. GruboĞü warstwy ochronnej powinna wynosiü ok. 0,3 m
ponad wierzch rury. Materiałem do zasypki w obrĊbie strefy niebezpiecznej powinien grunt
nieskalisty, bez grud, kamieni Ğrednio i drobno ziarnisty.
Po wykonaniu obsypki i jej zagĊszczenia moĪna przystąpiü do wypełnienia
pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu moĪna uĪyü materiału
rodzimego z zastrzeĪeniem, Īe wielkoĞü cząstek nie przekracza 30 mm.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Materiał w obrĊbie strefy niebezpiecznej powinien byü zagĊszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagĊszczenia do około 85 i 90%
zmodyfikowanej wartoĞci Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagĊszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnoĞci gruntu, okreĞlonej w PN/B- 02480.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza siĊ zagĊszczaü mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.
5.4. MontaĪ rurociągów
MontaĪ rurociągów moĪe odbywaü siĊ dwoma metodami:
- montaĪ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaĪ odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byü ułoĪone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Na całej długoĞci powinny przylegaü do podłoĪa na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4.1. Połączenia rur i kształtek z PEHD
Przed montaĪem rur i kształtek naleĪy dokonaü ich oglĊdzin. Powierzchnie wewnĊtrzne i zewnĊtrzne rur i kształtek powinny byü gładkie, czyste, bez przypaleĔ, pozbawione nierównoĞci, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeĔ w stopniu uniemoĪliwiającym
spełnienie wymagaĔ okreĞlonych w normach PN-EN.
5.5. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje siĊ w studzienkach (komorach) wodociągowych
lub bezpoĞrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Īeliwna.
ArmaturĊ naleĪy łączyü zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
OglĊdziny - powierzchnie wewnĊtrzne i zewnĊtrzne armatury powinny byü gładkie,
czyste, pozbawione porów, wgłĊbieĔ i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoĪliwiającym spełnienie wymagaĔ niniejszej normy.
W czasie wykonywania robót montaĪowych sieci wodociągowych naleĪy ĞciĞle przestrzegaü instrukcji i zaleceĔ producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich
budowy.
5.6. Wykonanie bloków oporowych.
Bloki oporowe naleĪy umieszczaü przy wszystkich wĊzłach (odgałĊzieniach), pod
zasuwami i łukami przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien byü tak ustawiony, aby swą tylną Ğcianą opierał siĊ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku moĪliwoĞci spełnienia tego warunku, naleĪy
przestrzeĔ miĊdzy tylnią Ğcianą bloku, a gruntem rodzimym zalaü betonem klasy B 7,5
przygotowanym na miejscu. OdległoĞü miĊdzy blokiem oporowym i Ğcianą przewodu
powinna byü nie mniejsza niĪ 0,10 m. PrzestrzeĔ miĊdzy przewodem, a blokiem
naleĪy zalaü betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy
lub grubej folii PE. Kształtki naleĪy zabezpieczyü przed tarciem o beton przez oddzielenie
go grubą folią lub taĞmą z tworzywa.
Łuki zgrzewane doczołowe, trójniki i inne kształtki mają byü całkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje siĊ przed przeprowadzeniem prób
szczelnoĞci.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Wykop do rzĊdnej wierzchu bloku moĪna wykonywaü dowolną metodą, natomiast
poniĪej- do rzĊdnej spodu bloku - wykop naleĪy pogłĊbiü rĊcznie tuĪ przed jego
posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9191-04.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podane zostały w ST
ogólne" pkt 6
„Wymagania
6.2. KontrolĊ wykonania sieci wodociągowej naleĪy przeprowadziü zgodnie
z zaleceniami okreĞlonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola i badania
przy odbiorze".
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na ocenĊ prawidłowoĞci wykonania połączeĔ.
W celu sprawdzenia szczelnoĞci i wytrzymałoĞci połączeĔ przewodu naleĪy przeprowadziü próbĊ szczelnoĞci.
Zaleca siĊ przeprowadzaü próbĊ ciĞnieniową hydrauliczną jednakĪe w przypadkach
uzasadnionych wzglĊdami techniczno-ekonomicznymi moĪna stosowaü próbĊ
pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagaĔ związany z próbami szczelnoĞci są
podane w normie PN-B 10725:1997. NiezaleĪnie od wymagaĔ okreĞlonych w normie
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelnoĞci naleĪy zachowaü
nastĊpujące warunki:
- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny byü jasno okreĞlone
w projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
- odcinek poddawany próbie szczelnoĞci moĪe byü w całoĞci
- wszystkie złącza powinny byü odkryte oraz w pełni widoczne i dostĊpne,
- odcinek przewodu powinien byü na całej swojej długoĞci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, - wszelkie odgałĊzienia od
przewodu powinny byü zamkniĊte,
- profil przewodu powinien umoĪliwiaü jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny byü zainstalowane w najwyĪszych punktach badanego
odcinka,
- naleĪy sprawdziü wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelnoĞci naleĪy w szczególnoĞci przestrzegaü
nastĊpujących warunków:
- przewód nie moĪne byü nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnĊtrznej nie moĪe byü niĪsza niĪ 1 °C,
- napełnianie przewodu powinno odbywaü siĊ powoli od niĪszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciĞnienia nie powinna przekraczaü 20°C,
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleĪy go pozostawiü na
20 godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu siĊ próbnego ciĞnienia wody w przewodzie naleĪy przez okres 30
minut sprawdzaü jego poziom,
- wynik próby szczelnoĞci uznaje siĊ za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek
ciĞnienia poniĪej wartoĞci ciĞnienia próbnego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montaĪu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych Ğcian, wykonanie podłoĪa pod rurociągi oraz zasypanie z
zagĊszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót naleĪy przyjąü takie same jak dla robót
ziemnych okreĞlone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
- wykopy i zasypka - m3,
- podsypka pod rury w m2
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci wodociągowych (w przypadku wyceny
robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa) dokonuje siĊ z uwzglĊdnieniem podziału na:
- usytuowanie sieci wodociągowej - w mieĞcie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o Ğcianach pionowych lub skarpowych,
- głĊbokoĞü posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
DługoĞü rurociągów na odcinkach prostych mierzy siĊ wzdłuĪ ich osi łącznie z
kształtkami w metrach według rodzajów rur i Ğrednic. Łuki w rurociągach mierzy siĊ po ich
zewnĊtrznej stronie.
ArmaturĊ tworzącą okreĞlony wĊzeł oblicza siĊ kompletach.
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych
dokonuje siĊ w zaleĪnoĞci od:
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- rodzaju wykopu - o Ğcianach pionowych lub skarpowych,
- głĊbokoĞci posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
- poziomu wody gruntowej.
DługoĞü rurociągów na odcinkach prostych mierzy siĊ wzdłuĪ ich osi w metrach według rodzajów rur i Ğrednic.
Kształtki oblicza siĊ w sztukach z podziałem na Ğrednice.
ArmaturĊ tworzącą okreĞlony wĊzeł oblicza siĊ w kompletach.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych naleĪy przeprowadziü zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zaleĪne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają siĊ z odbioru technicznego czĊĞciowego dla robót zanikających i odbioru technicznego koĔcowego po zakoĔczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny byü zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbiór techniczny czĊĞciowy
Badania przy odbiorze technicznym czĊĞciowym polegają na:
- zbadaniu zgodnoĞci usytuowania i długoĞci przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaü 0,1 m
dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzĊdnych ułoĪonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaü dla przewodów
z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez oglĊdziny zabezpieczeĔ przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
- zbadaniu podłoĪa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podłoĪa naturalnego sposób jego zagĊszczenia powinien byü uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podłoĪa wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboĞci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego uĪytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien byü drobny i Ğrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien byü zagĊszczony,
- zbadaniu szczelnoĞci przewodu. Badanie szczelnoĞci naleĪy przeprowadziü zgodnie
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
z PN-B 10725:1997.
Wyniki badaĔ powinny byü wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby
szczelnoĞci przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza siĊ inwentaryzacjĊ
szkicową)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoĞci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczącymi rur i armatury, jest przedłoĪony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - czĊĞciowego (załącznik 1), który stanowi podstawĊ do decyzji o moĪliwoĞci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest takĪe
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czĊĞciowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czĊĞciowym przewodu wodociągowego, zgłosiü inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewniü dokonanie próby i sprawdzenia
przewodu, zapewniü geodezyjną inwentaryzacjĊ przewodu, przygotowaü dokumentacjĊ
powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny koĔcowy
Badania przy odbiorze technicznym koĔcowym polegają na:
- zbadaniu zgodnoĞci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją
techniczną,
- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelnoĞci, wyników badaĔ bakteriologicznych
oraz wyników stopnia zagĊszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,- zbadaniu szczelnoĞci komór i studni
wodociągowych, szczególnie przy przejĞciach rurociągów przez Ğciany.
Wyniki badaĔ powinny byü wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów
technicznych czĊĞciowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badaĔ bakteriologicznych,
wynikami badaĔ stopnia zagĊszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją
geodezyjną jest przedłoĪony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego
koĔcowego (załącznik2), na podstawie którego przekazuje siĊ inwestorowi wykonany
przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest takĪe dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego koĔcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien byü doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koĔcowym złoĪyü oĞwiadczenia:
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami
pozwolenia na budowĊ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
- o doprowadzeniu do naleĪytego stanu i porządku terenu budowy, a takĪe - w razie
korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomoĞci.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST „Wymagania
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
ogólne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatnoĞci
Rozliczenie robót montaĪowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych moĪe byü
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koĔcowym odbiorze
lub etapami okreĞlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czĊĞciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiĊdzy zamawiającym a wykonawcą nastĊpuje po
dokonaniu odbioru koĔcowego.
PodstawĊ rozliczenia oraz płatnoĞci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartoĞü tych robót obliczona na podstawie:
- okreĞlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloĞci robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreĞlony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montaĪowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzglĊdniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzĊdzi i sprzĊtu,
- obsługĊ sprzĊtu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podrĊcznych urządzeĔ i sprzĊtu w miarĊ postĊpu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaĪ rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciĞnieniowych,
- usuniĊcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacjĊ stosownie do postĊpu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu,
- opłaty za zajĊcia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcjĊ tymczasowej
oznakowaĔ i drenaĪu,
nawierzchni,
ramp,
chodników,
krawĊĪników,
barier,
- tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
pionowych, poziomych, barier i Ğwiateł,
- utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowaĔ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póĪn. zm.).Kod CPV 45231300-8 Roboty
sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych 17
montaĪowe
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoĪarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.
1321 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62, póz.
627 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym
odprowadzeniu Ğcieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoĞci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreĞlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaĪnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz.
1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz.
401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
orazogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198.poz.2042).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U.
Nr 202, póz. 2072).
10.3. Normy
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania
sprawdzające. CzĊĞü 1: Wymagania ogólne.
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania
sprawdzające. CzĊĞü 2: Armatura zaporowa
3. PN-EN 1074-3:2002Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania
sprawdzające. CzĊĞü 3: Armatura zwrotna
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania
sprawdzające.CzĊĞü4:Zaworynapowietrzająco-odpowietrzające
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania
sprawdzające. CzĊĞü 5: Armatura regulująca
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
CzĊĞü 1: Guma
7. PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe doty-
czące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
CzĊĞü 2: Elastomery termoplastyczne
8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). CzĊĞü 1: Wymagania ogólne
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). CzĊĞü 2: Rury
10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). CzĊĞü 3: Kształtki
11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). CzĊĞü 4: Armatura
12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). CzĊĞü 5: PrzydatnoĞü do
stosowania w systemie
13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesyłania wody. Wymagania ogólne
14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesyłania wody. Rury
15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesyłania wody. Kształtki
16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesyłania wody. Zawory i wyposaĪenie pomocnicze
17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesyłania wody. PrzydatnoĞü do stosowania w systemie
18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnĊtrzne. Wymagania i badania
19. PN-87/B-01060 Sieü wodociągowa zewnĊtrzna. Obiekty i elementy wyposaĪenia. Terminologia.
20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciĞnienie
nominalne 1 MPa.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
23. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciĞnienie
nominalne 1 MPa.
24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
25.PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodĊ. Wymagania dotyczące systemów zewnĊtrznych i ich czĊĞci składowych.
10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL
- Instrukcja Projektowa, MontaĪu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
ST – S-0101 SIEû WODOCIĄGOWA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAĩOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
ST - S 0104
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPIS TREĝCI
1. CZEĝû OGÓLNA .........................................................................................................................
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego..................................................................
1.2. Przedmiot ST ..........................................................................................................................
1.3. Zakres stosowania ST .............................................................................................................
1.4. Przedmiot i zakres robót objĊtych ST .....................................................................................
1.5. OkreĞlenia podstawowe, definicje ..........................................................................................
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................
1.7. Dokumentacja robót montaĪowych sieci kanalizacyjnych......................................................
1.8. Nazwy i kody...........................................................................................................................
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI MATERIAŁÓW ............................................
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU l MASZYN ...............................................................
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ..........................................................................
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ............................................................
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT ................................................................................................
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT ...................................
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT .....................................................................................................
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT .......................................................................................
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................
NajwaĪniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia JakoĞci
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1. WSTĉP
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : „Budowa przyłącza wody i
odprowadzenie wody z fontanny w parku rekreacyjnym w Chwaszczynie”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowy przyłącza odprowadzenia wody z fontanny w parku rekreacyjnym w Chwaszczynie.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawĊ opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
OdstĊpstwa od wymagaĔ podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieü miejsce tylko
w przypadkach małych, prostych i drugorzĊdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewnoĞü, Īe podstawowe wymagania bĊdą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doĞwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny. Zakres prac obejmuje wykonanie
przyłącza kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny z podłączeniem do istniejącej sieci
kanalizacyjnej deszczowej.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaĪowe kanalizacji,
- budowa obiektów na sieci
- ochrona przed korozją,
- kontrola jakoĞci.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynnoĞci podstawowe wystĊpujące
przy montaĪu sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz budowĊ obiektów i urządzeĔ na
tych sieciach, a takĪe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyĪej są:
wykopy, umocnienia Ğcian wykopów, ewentualne odwodnienie wykopów na czas montaĪu
rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (wzglĊdnie
opadowych),wykonanie podłoĪa, zasypanie wykopów wraz z zagĊszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących naleĪy zaliczyü miĊdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacjĊ powykonawczą.
1.5. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe przyjĊte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z okreĞleniami
przyjĊtymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny OĞrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami.
System kanalizacyjny - sieü rurociągów i urządzeĔ lub obiektów pomocniczych, które
słuĪą do odprowadzania Ğcieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa siĊ dziĊki sile
ciĊĪkoĞci, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czĊĞciowego napełnienia.
Sieü kanalizacyjna Ğciekowa - sieü przeznaczona do odprowadzania Ğcieków bytowogospodarczych i przemysłowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza czĊĞü komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnoĞci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do
wykonywania czynnoĞci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą
urządzeĔ hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.
Komora robocza - czĊĞü studzienki przeznaczona do wykonywania czynnoĞci eksploatacyjnych.
Komin włazowy — szyb łączący komorĊ roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obsługi.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz za zgodnoĞü z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne"
1.7. Dokumentacja robót montaĪowych sieci kanalizacyjnych
DokumentacjĊ robót montaĪowych sieci kanalizacyjnych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowĊ,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouĪytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieĔ
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouĪytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póĨn. zmianami),
- dokumenty Ğwiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
zastosowania uĪytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881),
- protokoły odbiorów czĊĞciowych, koĔcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badaĔ kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczeĞniej wymienione czĊĞci składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z
póĨniejszymi zmianami).Roboty naleĪy wykonywaü na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieü:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Īe dokonano oceny ich zgodnoĞci ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną paĔstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez KomisjĊ Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracjĊ zgodnoĞci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeĪeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeĔstwa okreĞlonym przez KomisjĊ Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Īe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoĞci z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądĨ uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2.Rodzajemateriałów
2.2.1.Rury i kształtki z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) klasy S
Rury i kształtki z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji
muszą spełniaü warunki okreĞlone w PN-EN 1401 -1:1999.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniaü warunki okreĞlone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny byü wykonane z materiałów trwałych. Zaleca siĊ:
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,
- krĊgi betonowe i Īelbetowe łączone na zaprawĊ cementową lub na uszczelki,
- cegłĊ kanalizacyjną PN-76/B-12037,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku Ğcieków agresywnych naleĪy zastosowaü odpowiednie materiały chemoodporne lub
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
izolacje.
Minimalna Ğrednica wewnĊtrzna studzienki włazowej powinna wynosiü 1,20 m wyjątkowo
dopuszcza siĊ 1,0 m a wysokoĞü komory roboczej 2,0 m.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 3
Do wykonania robót naleĪy stosowaü jedynie taki sprzĊt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien odpowiadaü pod
wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleĔ w takich dokumentach sprzĊt
powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
SprzĊt stosowany do wykonania robót musi byü utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do
pracy, oraz spełniaü normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego uĪytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyü kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzĊtu do uĪytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST„Wymagania ogólne" pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzglĊdu na specyficzne cechy rur naleĪy spełniü nastĊpujące dodatkowe wymagania;
- rury naleĪy przewoziü wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd koĔce rur nie mogą
byü dłuĪsze niĪ 1 m,
- jeĪeli przewoĪone są luĨne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokoĞü ładunku
nie powinna przekraczaü 1 m,
- podczas transportu rury powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czĊĞci
Ğrodków transportu jak Ğruby, łaĔcuchy, itp. LuĨno układane rury powinny
byü zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoĪenie tektury falistej i desek pod
łaĔcuch spinający boczne Ğciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byü zabezpieczone przed zmianą połoĪenia. Platforma
samochodu powinna byü ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceĔ przewóz powinien odbywaü siĊ przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszą byü zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
byü ułoĪone ĞciĞle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem siĊ (wyłącznie materiałami
niemetalowymi najlepiej taĞmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewoĪących studzienki muszą byü równe i pozbawione ostrych lub
wystających krawĊdzi.
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementów prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleĪy przewoziü w pozycji ich wbudowania.
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Podczas transportu muszą byü zabezpieczone przed moĪliwoĞcią przesuniĊcia siĊ. Przy
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych Ğrodkach transportu powinny
byü one układane na elastycznych podkładach.
4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki naleĪy w okresie przechowywania chroniü przed bezpoĞrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesiĊcy lub dłuĪej) rury powinny byü chronione
przed działaniem Ğwiatła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi
lub innym materiałem (np. folią nieprzeĨroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
NaleĪy zapewniü cyrkulacjĊ powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały siĊ
i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moĪna składowaü po trzy, jedna na drugiej do wysokoĞci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywaü na sobie, luĨne rury
lub niepełne wiązki moĪna składowaü w stosach na równym podłoĪu, na podkładkach
drewnianych o szerokoĞci min. 10 cm, gruboĞci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny byü z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstĊpach
co 1-2 m. WysokoĞü układania rur w stosy nie powinna przekraczaü 7 warstw rur i 1,5 m
wysokoĞci. Rury o róĪnych Ğrednicach winny byü składowane odrĊbnie.
Rury kielichowe układaü kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaü
przekładkami drewnianymi.
Stos naleĪy zabezpieczyü przed przypadkowym zeĞlizgniĊciem siĊ rury poprzez ograniczenie
jego szerokoĞci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstĊpach 1 2 m.
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Składowaü naleĪy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie były naraĪone na uszkodzenia. Mogą byü przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze poniĪej 40°C. Studzienki naleĪy chroniü przed kontaktem z olejami i smarami.
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naleĪy składowaü na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą byü układane w stosach o wysokoĞci do 1,80
m. Stosy powinny byü zabezpieczone przed przewróceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaĪu sieci kanalizacyjnej naleĪy:
— dokonaü geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
— wykonaü wykopy z umocnieniem ich Ğcian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— przygotowaü podłoĪe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
5.3. MontaĪ rurociągów
MontaĪ rurociągów :
— montaĪ odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byü ułoĪone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Na całej długoĞci powinny przylegaü do podłoĪa na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4. Połączenia rur i kształtek z PYC-U
Przed montaĪem rur i kształtek z PVC-U naleĪy dokonaü ich oglĊdzin. Powierzchnie
wewnĊtrzne i zewnĊtrzne rur oraz kształtek powinny byü gładkie, czyste, bez przypaleĔ,
pozbawione nierównoĞci, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeĔ w stopniu uniemoĪliwiającym
spełnienie wymagaĔ okreĞlonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk
MontaĪ połączeĔ kielichowych polega na wsuniĊciu (wciĞniĊciu) koĔca rury w kielich,
z osadzoną uszczelką (pierĞcieniem elastomerowym), do okreĞlonej głĊbokoĞci. Dopuszczalne jest
stosowanie Ğrodka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na
osiowe wprowadzenie koĔca rury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny byü szczelne i muszą spełniaü wymagania okreĞlone
w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takĪe studzienki z tworzyw sztucznych powinny byü
montowane zgodnie z instrukcjami producentów. PrzejĞcia rur przez Ğcianki studzienek naleĪy
wykonaü w tulejach szczelnych ochronnych.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. KontrolĊ wykonania sieci kanalizacyjnych naleĪy przeprowadziü zgodnie z zaleceniami
okreĞlonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze".
SzczelnoĞü przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami naleĪy zbadaü zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byü przeprowadzone z uĪyciem wody
(metoda W).
Metoda badaĔ powinna byü wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST).
Wymagania dotyczące badania szczelnoĞci przy pomocy wody, są spełnione, jeĪeli iloĞü
wody dodanej (podczas wykonywania badaĔ) nie przekracza:
— 0,15 l/m w czasie 30 min. dla przewodów,
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
— 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
— 0,40 l/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
— m — odnosi siĊ do wewnĊtrznej powierzchni zwilĪonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montaĪu sieci kanalizacji sanitarnej są roboty ziemne
(wykopy),umocnienia ich pionowych Ğcian, wykonanie podłoĪa pod rurociągi oraz zasypanie z
zagĊszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót naleĪy przyjąü takie same jak dla robót ziemnych
okreĞlone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
- wykopy i zasypka - m3 ,
- umocnienie Ğcian wykopów — m2 ,
- wykonanie podłoĪa - m3 (lub m2 i gruboĞü warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robót w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje siĊ z uwzglĊdnieniem podziału na:
- rodzaj rur i ich Ğrednice,
- rodzaj wykopu — o Ğcianach pionowych lub skarpowych,
- głĊbokoĞü posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
DługoĞü kanałów obmierza siĊ w metrach wzdłuĪ osi. Do długoĞci kanałów nie wlicza
siĊ komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnĊtrzny).
PodłoĪa pod rurociągi obmierza siĊ w metrach kwadratowych.
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych okreĞla siĊ
w kompletach. GłĊbokoĞü studni okreĞla siĊ jako róĪnicĊ rzĊdnych włazu i dna
studni.
DługoĞü odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelnoĞci naleĪy mierzyü
miĊdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
8.2.Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naleĪy przeprowadziü zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badaĔ
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleĪne są od rodzaju odbioru technicznego
robót. Odbiory techniczne robót składają siĊ z odbioru technicznego czĊĞciowego dla robót
zanikających i odbioru technicznego koĔcowego po zakoĔczeniu budowy.
8.4. Odbiór techniczny czĊĞciowy
Badania przy odbiorze technicznym czĊĞciowym polegają na:
— zbadaniu zgodnoĞci usytuowania i długoĞci przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaü ±2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzĊdnych ułoĪonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaü ±1 cm,
— zbadaniu podłoĪa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoĪa naturalnego, sposób jego zagĊszczenia powinien byü uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
— zbadaniu podłoĪa wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboĞci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
— zbadaniu materiału ziemnego uĪytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien byü
drobny i Ğrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien byü zagĊszczony,
— zbadaniu szczelnoĞci przewodu. Badanie szczelnoĞci naleĪy przeprowadziü zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
SzczelnoĞü przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaü
utrzymanie przez okres 30 minut ciĞnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka
przewodu wodą do poziomu terenu. CiĞnienie to nie moĪe byü mniejsze niĪ 10 kPa i wiĊksze niĪ 50
kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Wyniki badaĔ, powinny byü wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby
szczelnoĞci przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza siĊ inwentaryzacjĊ szkicową)oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnoĞci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczącymi rur i kształtek oraz studzienek kanalizacyjnych.
Wymagane jest takĪe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czĊĞciowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czĊĞciowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosiü inwestorowi do
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewniü dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewniü
geodezyjną inwentaryzacjĊ przewodu, przygotowaü dokumentacjĊ powykonawczą.
8.5. Odbiór koĔcowy
Badania przy odbiorze koĔcowym polegają na:
— zbadaniu zgodnoĞci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
— zbadaniu zgodnoĞci protokołu odbioru wyników badaĔ stopnia zagĊszczenia gruntu
zasypki wykopu,
— zbadaniu zgodnoĞci z projektem posadowienia studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelnoĞci przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki badaĔ powinny byü wpisane do dziennika budowy, który z:
— protokołami odbiorów technicznych czĊĞciowych przewodu kanalizacyjnego
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badaĔ stopnia zagĊszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacją geodezyjną,
—protokołem szczelnoĞci systemu kanalizacji grawitacyjnej, naleĪy przekazaü inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koĔcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byü doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koĔcowym złoĪyü oĞwiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami
pozwolenia na budowĊ,
— o doprowadzeniu do naleĪytego stanu i porządku terenu budowy, a takĪe — w razie
korzystania — ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomoĞci.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatnoĞci
Rozliczenie robót montaĪowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moĪe byü dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koĔcowym odbiorze lub etapami
okreĞlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czĊĞciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiĊdzy zamawiającym a wykonawcą nastĊpuje po
dokonaniu odbioru koĔcowego w/g umowy.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu,
— przygotowanie terenu,
— tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ pionowych,
poziomych, barier i Ğwiateł,
— utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowaĔ,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoĪarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.
1321 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62, póz.
627 z póĨn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym
odprowadzeniu Ğcieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoĞci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreĞlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaĪnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. —
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz.
1650).
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz.
401).
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198.poz.2042).
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U.
Nr 202, póz. 2072).
10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. PojĊcia ogólne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
5. PN-ENY 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciĞnieniowej
kanalizacji deszczowej i Ğciekowej. N ieplastyfi kowany polichlorek winylu (PVC-U).
CzĊĞü 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji
6. PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu (Zmiana A1)
8. PN-ENY 1852-2:2003
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciĞnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). CzĊĞü 2: Zalecenia dotyczące oceny
zgodnoĞci
9. PN-EN 588-1:2000
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych
10. PN-EN 588-2:2000
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. CzeĞü 2: Studzienki włazowe i niewłazowe
11. PN-EN 124:2000
ZwieĔczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoĞcią
12. PN-64/H-74086
Stopnie Īeliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
14. PN-B 12037:1998
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne
15. PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
16. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. CzĊĞü 1: Guma
17. PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. CzĊĞü 2: Elastomery termoplastyczne
ST – S-0104 SIEû KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
FONTANNA - TECHNOLOGIA
ST - S 0501
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
SPIS TREĝCI
1. CZEĝû OGÓLNA .........................................................................................................................
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego..................................................................
1.2. Przedmiot ST ..........................................................................................................................
1.3. Zakres stosowania ST .............................................................................................................
1.4. Przedmiot i zakres robót objĊtych ST .....................................................................................
1.5. OkreĞlenia podstawowe, definicje ..........................................................................................
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................
1.7. Dokumentacja robót montaĪowych sieci kanalizacyjnych......................................................
1.8. Nazwy i kody...........................................................................................................................
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI MATERIAŁÓW ............................................
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU l MASZYN ...............................................................
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ..........................................................................
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ............................................................
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT ................................................................................................
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT ...................................
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT .....................................................................................................
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT .......................................................................................
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................
NajwaĪniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia JakoĞci
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
1. WSTĉP
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : „Budowa przyłącza wody i
odprowadzenie wody z fontanny w parku rekreacyjnym w Chwaszczynie”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowy przyłącza odprowadzenia wody z fontanny w parku rekreacyjnym w Chwaszczynie.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawĊ opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
OdstĊpstwa od wymagaĔ podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieü miejsce tylko
w przypadkach małych, prostych i drugorzĊdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewnoĞü, Īe podstawowe wymagania bĊdą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doĞwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny. Zakres prac obejmuje wykonanie
przyłącza kanalizacji odprowadzającej wodĊ z fontanny z podłączeniem do istniejącej sieci
kanalizacyjnej deszczowej.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- dostawa i montaĪ dysz i oĞwietlenia w niecce fontanny oraz elementów w zbiorniku
- dostawa i montaĪ urządzeĔ uzdatniania wody
- montaĪ rurociągów i armatury
- roboty montaĪowe kanalizacji,
- ochrona przed korozją,
- kontrola jakoĞci.
- próby szczelnoĞci
- rozruch urządzeĔ technologii
- szkolenie obsługi
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji fonatanny
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynnoĞci podstawowe wystĊpujące
przy montaĪu fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyĪej są:
wykopy, umocnienia Ğcian wykopów, ewentualne odwodnienie wykopów na czas montaĪu
zbiornika i rurociągów, w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (wzglĊdnie
opadowych),wykonanie podłoĪa, zasypanie wykopów wraz z zagĊszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących naleĪy zaliczyü miĊdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
rurociągów,posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzacjĊ powykonawczą.
−
1.5. OkreĞlenia podstawowe
zbiornik wyrównawczy – przelewowy – magazyn wody obiegu zamkniĊtego wyposaĪony w
spust denny,regulator poziomu,przelew,pompa zatapialna
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
−
−
−
−
−
−
−
−
pompa dysz – pompa tłocząca wodĊ do dysz
dysza – dysza dynamiczna umoĪliwiająca osiąganie róĪnych animacji wodnych
filtracja piaskowa – zestaw filtracji piaskowej z pompą i zaworem 6 -cio drogowym
armatura – zawory,uzbrojenie słuĪące do regulacji przepływów wody
orurowanie – rurociągi dostarczające w odpowiednie miejsce wodĊ
zawór antyskaĪeniowy – zawór zwrotny zapobiegający skaĪeniu wody w sieci
falownik – urządzenie umoĪliwiające płynne działanie pompy
lampa halogenowa – reflektor podĞwietlający strumieĔ wody
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz za zgodnoĞü z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2
Materiały stosowane do budowy fontanny powinny byü:
- oznakowane znakiem CE co oznacza, Īe dokonano oceny ich zgodnoĞci ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną paĔstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez KomisjĊ Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracjĊ zgodnoĞci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeĪeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeĔstwa okreĞlonym przez KomisjĊ Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Īe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnoĞci z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądĨ uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. Warunki stosowania materiałów
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały odpowiedzialny jest za ich jakoĞü i sprawdzenie
moĪliwoĞci ich zastosowania pod kaĪdym wzglĊdem oraz ewentualne dostosowanie materiału
zamiennego do rozwiązaĔ przyjĊtych w dokumentacji.
Zastosowane urządzenia objĊte w instalacjach odrĊbną gwarancją producenta powinny mieü
zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadaü aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Ğwiadectwa zgodnoĞci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne wymagane przepisami szczególnymi.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 3
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
Do wykonania robót naleĪy stosowaü jedynie taki sprzĊt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien odpowiadaü pod
wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleĔ w takich dokumentach sprzĊt
powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
SprzĊt stosowany do wykonania robót musi byü utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do
pracy, oraz spełniaü normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego uĪytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyü kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzĊtu do uĪytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST„Wymagania ogólne" pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzglĊdu na specyficzne cechy materiałów i urządzeĔ naleĪy spełniü nastĊpujące wymagania :
urządzenia transportowe muszą byü przystosowane do transportu elementów, urządzenia powinny
byü zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,przemieszczaniem, w opakowaniach producenta
4.3. Składowanie materiałów
Miejsce przeznaczone na składowanie materiałów powinno byü wydzielone i oznakowane.
Sposób składowania nie moĪe powodowaü pogorszenia siĊ jakoĞci magazynowanych materiałów .
DostĊp do materiałów mogą mieü tylko osoby bezpoĞrednio związane z wykonaniem prac
montaĪowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 5
Wszystkie prace montaĪowe naleĪy wykonaü zgodnie z dokumentacją techniczną, posiadaną
wiedzą techniczną oraz wszelką starannoĞcią.W przypadku zastosowania innych materiałów
niĪ przewidziano w dokumentacji naleĪy uzyskaü zgodĊ projektanta i akceptacjĊ
Zamawiającego.KolejnoĞü wykonywanych robót zachowaü zgodnie z harmonogramem
wykonania robót oraz zgodnie z obowiązującą technologią montaĪu.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
Próby zostaną przeprowadzone w obecnoĞci przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostaną one
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną zapisane w
odpowiednich protokołach.
Wszystkie czynnoĞci zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnoĞü. Podczas prób Wykonawca jest zobowiązany do usuniĊcia wszystkich
powstałych zakłóceĔ w działaniu instalacji, wymiany uszkodzonych elementów.
Próby szczelnoĞci i ciĞnieniowe naleĪy przeprowadzaü zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych.
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Koncepcja parku rekreacyjnego w Chwaszczynie
Gmina ĩukowo
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploatacji Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyü Zamawiającemu nastĊpujące dokumenty:
· aktualną powykonawczą dokumentacjĊ projektową,
· protokoły odbiorów czĊĞciowych,
· protokół z rozruchu instalacji technologicznej.zawierający osiągniĊcie zakładanych parametrów
technologicznych,
dokumentacjĊ techniczno-ruchową (DTR),
· instrukcjĊ eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki , sposób jej programowania i obsługi.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatnoĞci
Rozliczenie robót montaĪowych moĪe byü dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich koĔcowym odbiorze lub etapami okreĞlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
czĊĞciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiĊdzy zamawiającym a wykonawcą nastĊpuje po
dokonaniu odbioru koĔcowego w/g umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montaĪowe naleĪy wykonaü zgodnie z :
- projektem technologicznym,
- prawem budowlanym
- normami polskimi PN i BN
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaĪowych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeĔstwa i
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
ST – S-0501 FONTANNA - TECHNOLOGIA