Untitled - Sąd Okręgowy Warszawa

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Sąd Okręgowy Warszawa
SPIS TREŚCI :
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Opis ofert częściowych, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie winni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków
udziału w postępowaniu
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów a takŜe wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z wykonawcami
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania ofert
Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia
tego kryterium oraz sposobu obliczenia ceny
Wymagania dotyczące wadium
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
- Formularz ofertowy
Załączniki nr 2A i nr 2B - Formularz cenowy (asortymentowo - ilościowy) dla części nr 1 i/lub nr 2
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
- Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat
- Istotne postanowienia umowy
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
2
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
(NIP: 527-24-63-389) tel./fax. (0-22) 440-71-67, 440-41-79
(www.warszawapraga.so.gov.pl)
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity).
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) artykułów biurowych
(kod CPV: 25247000-4)
2) papieru kserograficznego
(kod CPV: 21125692-2)
- część przetargowa nr 1,
- część przetargowa nr 2.
1.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚCI PRZETARGOWEJ NR 1
Artykuły biurowe wyszczególnione w części nr 1 winny być najwyŜszej jakości i spełniać polskie normy lub normy innych
państw członkowskich EOG.
Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, to przyjmuje się, Ŝe wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równowaŜne”.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa i opis artykułu biurowego
Przybornik na biurko wielofunkcyjny
(typu DUAL lub równowaŜny, wykonany z polistyrenu, zawierający bloczek papierowy i przegródki
na korespondencję)
Długopis
(typu KARIN 113 BNP lub równowaŜny, prosta przezroczysta obudowa z zaznaczonym kolorem
tuszu, wymienny niebieski wkład, wygodna skuwka z klipem, grubość kreski 0,55 mm, długość linii
pisania 2500 m)
Długopis
(typu KARIN 113 BNP lub równowaŜny, prosta przezroczysta obudowa z zaznaczonym kolorem
tuszu, wymienny czarny wkład, wygodna skuwka z klipem, grubość kreski 0,55 mm, długość linii
pisania 2500 m)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, czarny, grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal,
wentylowana skuwka, tusz odporny na wysychanie)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, czerwony, grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona
w metal, wentylowana skuwka, tusz odporny na wysychanie)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, niebieski, grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona
w metal, wentylowana skuwka, tusz odporny na wysychanie)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, zielony, grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal,
wentylowana skuwka, tusz odporny na wysychanie)
Długopis
(typu ZENITH 25 lub równowaŜny, niklowany z wkładem wielkopojemnym, kolor niebieski)
Wkład do długopisu metalowy
(typu ZENITH 25, wymienny do poz. 8, kolor niebieski)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
Jedn.
miary
Ilość
szt.
20
szt.
1500
szt.
500
szt.
800
szt.
100
szt.
300
szt.
400
szt.
750
szt.
200
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Wkład do długopisu metalowy
(typu ZENITH 25, wymienny do poz. 8, kolor czarny)
Wkład do długopisu
(typu KARIN 113 BNP, wymienny do poz. 2)
Długopis z wkładem żelowym
(typu PENTEL K-106 lub równowaŜny, przezroczysta obudowa, wymienny wkład, metalowa
końcówka, wodoodporny, nieblaknący tusz, 4 kolory)
Wkład żelowy
(typu PENTEL KF6 lub równowaŜny, wymienny do poz. 12, 4 kolory)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy, czarny, grubość linii 1 mm)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy, czerwony, grubość linii 1 mm)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy, zielony, grubość linii 1 mm)
Marker
(permamentny, wodoodporny, szybkoschnący, na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką grubość linii
4 mm, czarny)
Marker
(permamentny, wodoodporny, szybkoschnący, na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką grubość linii
4 mm, czerwony)
Ołówek
(tradycyjny, drewniany, twardość HB, bez gumki)
Ołówek automatyczny
(typu Boy-Pencil RYSTOR lub równowaŜny, gumowy uchwyt oraz gumka do wymazywania,
grubość grafitu 0,5 mm)
Grafity do ołówków automatycznych
(grubość grafitu 0,5 mm, twardość HB, wymienne do poz. 20)
Plastelina kolorowa
6 kolorów w komplecie po 50 gramów, opak. folia
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny, końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor Ŝółty)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny, końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
róŜowy)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny, końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
zielony)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny, końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
niebieski)
Marker olejowy
(typu PAINT-PX21 UNI lub równowaŜny, wodoodporny, grubość linii 0,8-1,2 mm, końcówka
okrągła, kolor srebrny i czarny)
Korektor z pędzelkiem
(typu DONAU lub równowaŜny, 20 ml, szybkoschnący)
Korektor w długopisie
(typu DONAU lub równowaŜny, z metalową końcówką, pojemność 12 ml, płynny, szybkoschnący)
Klej w sztyfcie PVA
(typu TETIS lub równowaŜny, 21 g, do klejenia papieru, z niską zawartością wody)
Taśma klejąca przezroczysta
(biurowa typu GRAND lub równowaŜna, wykonana z polipropylenu o wym.18mmx20m, 8 szt. w op.)
Bloczek samoprzylepny
(typu DONAU lub równowaŜny, o wym. 38x51 mm, kolor Ŝółty, 100 kartkowy, 12 szt. w op.)
Bloczek samoprzylepny
(typu DONAU lub równowaŜny, o wym. 76x76 mm, kolor Ŝółty, 100 kartkowy, 12 szt. w op.)
Poduszka do stempli
(typu TRODAT lub równowaŜna, wymiar 9x16 cm, kolor fioletowy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
szt.
300
szt.
120
szt.
160
szt.
80
szt.
400
szt.
400
szt.
300
szt.
120
szt.
60
szt.
200
szt.
100
op.
10
op.
5
szt.
400
szt.
300
szt.
300
szt.
100
szt.
50
szt.
300
szt.
250
szt.
300
op.
120
op.
200
szt.
1200
szt.
5
4
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Tusz do stempli
(typu HORSE lub równowaŜny, 30 ml, kolor czarny)
Tusz do stempli
(typu HORSE lub równowaŜny, 30 ml, kolor fioletowy)
Podajnik do taśmy klejącej
o wym. 18 mm x 20 m
Dziurkacz metalowy
(typu EAGLE 837 lub równowaŜny, z ogranicznikiem formatu, rozstaw dziurek 80 mm, średnica
otworu 5 mm, dziurkuje 20 kartek)
Dziurkacz metalowy
(typu EAGLE 837 XL lub równowaŜny, z ogranicznikiem formatu, regulowany, rozstaw dziurek
70/80 mm, średnica otworu 6 mm, dziurkuje 50 kartek)
Spinacz trójkątny 25 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany, 100 szt. w op.)
Spinacz okrągły 50 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany, 100 szt. w op.)
Spinacz krzyżowy 40 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany, 50 szt. w op.)
Klip metalowy 19 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany, 12 szt. w op.)
Klip metalowy 32 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany, 12 szt. w op.)
Klip metalowy 51 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany, 12 szt. w op.)
Kalka ołówkowa A4
(typu DELFIN lub równowaŜna, fioletowa, 100 arkuszy w op.
Kalka maszynowa A4
(typu DELFIN lub równowaŜna, czarna, 100 arkuszy w op.
Przekładki A4
(plastikowe, 10 kolorowe typu INDESIT lub równowaŜne)
Koszulka A5 do segregatora
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 szt. w op., przezroczysta, 50 mic.)
Koszulka A4 do segregatora
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 szt. w op., przezroczysta, 50 mic.)
Koszulka A4 z boczną klapką
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 mic., 10 szt. w op., przezroczysta)
Rozszywacz uniwersalny
(z mechanizmem blokującym ostrza)
Zszywacz do zszywek NO 10/5
(typu SAX 19 lub równowaŜny, zszywa do 10 kartek, wsunięcie 45 mm)
Zszywacz metalowy
(typu SAX 94 lub równowaŜny, zszywki 24/6, zszywa do 25 kartek, wsunięcie 86 mm)
Zszywki No 24/6
(typu DOX lub równowaŜne, galwanizowane, 1000 szt. w op.)
Zszywki No 10/5
(typu DOX lub równowaŜne, galwanizowane, 1000 szt. w op.)
Zszywacz elektryczny
(typu RAPID R 5080 lub równowaŜny, silny, trwały i cichy, zszywki ładowane w postaci kasety,
specjalny mechanizm dogina zszywkę od spodu na płasko, zszywa do 80 kartek)
Zszywki do zszywacza
(odpowiednie do poz. 57)
Bloczek kostka klejona
(typu DOX lub równowaŜny, kolor biały, rozmiar: 85 x85 x40 mm)
Linijka 20 cm
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Linijka 30 cm
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Linijka 40 cm
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta, nieścieralna podziałka)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
szt.
20
szt.
100
szt.
20
szt.
20
szt.
20
op.
1000
op.
200
op.
20
op.
200
op.
100
op.
50
op.
20
op.
20
op.
25
op.
25
op.
250
op.
250
szt.
20
szt.
100
szt.
50
op.
2000
op.
1000
szt.
3
szt.
20
szt.
200
szt.
40
szt.
20
szt.
20
5
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Linijka 50 cm
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Nożyczki
(typu DONAU lub równowaŜne, 20,5 cm, stal nierdzewna, twarda rączka)
Temperówka metalowa
(typu KUM 400-1K lub równowaŜna, pojedyncza, rowkowana)
Gumka do ścierania
(typu KOH-I-NOOR 300/60 lub równowaŜna, kauczukowa, rozmiar 30x20x8 mm)
Wąsy do skoroszytów
(typu DONAU lub równowaŜne, 4-dziurkowe, z metalową blaszką, rozm. 150x38 mm, 25 szt.
w op.)
Pinezka metalowa
(typu GRAND lub równowaŜne, kolor srebrny lub złoty, 50 szt. w op.)
Pinezka do tablicy korkowej
(typu E & D Plastic lub równowaŜne, kolorowe, plastikowa główka, 14 szt. w op.)
Igła do szycia ręcznego akt
(bardzo ostra, bardzo gładka, długość min. 80 mm, średnica 1,5 mm)
Maczałka z gąbką
(do nawilŜania palców, średnica min. 6 cm)
Zakładki indeksujące
(typu POST-IT* lub równowaŜne, wymiary: 12x43 mm, 4 kolory po 35 szt.)
Zakładki indeksujące
(typu POST-IT* lub równowaŜne, wymiary: 25x43 mm, 4 kolory po 50 szt.)
Folia A5 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Folia A4 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Folia A6 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Gumka recepturka
(80x1,0 mm, pakowane po 0,25 kg)
Ofertówka A4
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta, 180 mic., typ „L”, wcięcie na palec, zaokrąglone
naroŜniki)
Ofertówka A4
(typu DONAU lub równowaŜna, 1-strona przezroczysta - 145 mic., 2-strona w kolorze - 150 mic.,
typ „L”, wcięcie na palec, zaokrąglone naroŜniki
Teczka wiązana kartonowa A4
(biała, gramatura 250 g/m², z nadrukiem 2-3 linie)
Teczka z gumką kartonowa A4
(biała, gramatura 250 g/m², z nadrukiem 2-3 linie)
Skoroszyt tekturowy A4
(biały, z wąsami, 275 g/m², z nadrukiem 2-3 linie)
Teczka kartonowa lakierowana kolorowa A4
(z naroŜnymi płaskimi gumkami, szerokość grzbietu 35 mm, róŜne kolory)
Teczka PVC A4
(wiązana, plastikowa typu BIURFOL lub równowaŜna, zaokrąglone rogi, przód przezroczysty, róŜne
kolory)
Teczka PVC A4
(z gumką, plastikowa typu BIURFOL lub równowaŜna, róŜne kolory, grzbiet 25 mm)
Deska A4 z klipem
(wykonana z tektury pokrytej folią PCV, wym. 234x322 mm)
Skoroszyt do segregatora A4
(twardy, 20 mic., wykonany z PVC, dziurkowany grzbiet, przód przezroczysty, tył kolorowy)
Zeszyt A5/ 96k.
(typu DONAU lub równowaŜny, oprawa twarda, kratka, lakierowana okładka, grzbiet szyty)
Zeszyt A4/ 96k.
(typu DONAU lub równowaŜny oprawa twarda, kratka, lakierowana okładka, grzbiet szyty)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
szt.
20
szt.
100
szt.
100
szt.
300
op.
200
op.
20
op.
40
szt.
300
szt.
20
op.
240
op.
30
op.
1
op.
2
op.
1
kg.
40
szt.
2000
szt.
1000
szt.
4000
szt.
1000
szt.
4000
szt.
1500
szt.
250
szt.
2000
szt.
20
szt.
3000
szt.
300
szt.
300
6
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Zeszyt A5/ 96k.
(typu UNIPAP lub równowaŜny, oprawa miękka, kratka, grzbiet szyty)
Zeszyt A4/ 96k.
(typu UNIPAP lub równowaŜny, oprawa miękka, kratka, grzbiet szyty)
Blok z makulatury A5
(kratka, 100 kartek, grzbiet klejony)
Blok z makulatury A4
(kratka, 100 kartek, grzbiet klejony)
Kołonotatnik A4
(typu INTERDRUK lub równowaŜny, miękka oprawa, kratka, 80 kartek, mocowany na spirali)
Papier podaniowy A3
(kratka, ryza 500 szt.)
Papier opal żeberkowy A4
(100 g/m², wizytówkowy)
Blok techniczny A4
(10 kartek, okładka sztywna)
Blok rysunkowy A4
(50 kartek)
Papier kredowy A4
(115 g/m² typu UNIPAP lub równowaŜny, 100-kartkowy)
Papier pakowy
(szaro-brązowy, powierzchnia gładzona, 1300x1000 mm, 70 g/m²)
Etykiety samoprzylepne
(do drukarek typu Michalczyk i Prokop lub równowaŜne, wymiary: 105x74 mm)
Pojemnik do archiwizacji
(typu BANTEX lub równowaŜny, wykonany z PCV, grzbiet 7 cm, ścięte boki, format A4)
Segregator A4/4 ringi
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet 25 mm, tektura pokryta folią 100 mic., z etykietą
grzbietową)
Segregator A4/75mm
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet 75 mm, tektura pokryta folią, z etykietą grzbietową,
z metalowym okuciem naroŜnym, otwór na palec)
Segregator A4/50mm
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet 50 mm, tektura pokryta folią, z etykietą grzbietową,
z metalowym okuciem naroŜnym, otwór na palec)
Segregator A5/75mm
(typu Esselte lub równowaŜny, grzbiet 75 mm, tektura pokryta folią na zewnątrz i od wewnątrz,
z etykietą grzbietową, bez okucia, otwór na palec)
Szuflada na dokumenty
(typu Esselte lub równowaŜne, A4, przezroczyste, moŜna łączyć pionowo)
Wkłady klejowe
(typu TOPEX lub równowaŜna, w laskach, 11,2x200mm, kolor ciemnoczerwony, pakowane
po 5 szt.)
Sznurek konopny pakowy
(motek - 1kg) 400x5 nawoje, wytrzymałość 20 kg
Nici lniane
(białe, nabłyszczane, 150x2 - szpula 250g), wytrzymałość 50 kg
Taśma pakowa
(typu DONAU lub równowaŜna, 48x50mm, szaro-brązowa, propylenowa)
Rolka kasowa
(offsetowa, 57 mm x 30 m, biała, typu EMERSON lub równowaŜna)
Klips archiwizacyjny
(typu FELLOWES lub równowaŜny, plastikowy, 100 szt. w op.)
Kredki BAMBINO
(typu ST. Majewski lub równowaŜne, 12 kolorów w op.), w pudełku
Kredki ołówkowe
(typu UNIONL lub równowaŜne, w drewnianej oprawie, 12 kolorów w op.)
Kalkulator
(typu CITIZEN SDC -888TII lub równowaŜny)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
szt.
200
szt.
100
szt.
500
szt.
200
szt.
100
ryza
5
ryza
10
szt.
50
szt.
100
ryza
10
kg.
20
op.
5
szt.
200
szt.
50
szt.
700
szt.
400
szt.
100
szt.
100
op.
10
szt.
250
szt.
200
szt.
360
szt.
20
op.
50
op.
20
op.
20
szt.
5
7
117
szt.
Pojemnik do archiwizacji
(tzw. kartoteka, format A5, plastikowa, z pokrywą, na 250 kartek)
10
1.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚCI PRZETARGOWEJ NR 2
Papier kserograficzny format A4 - 4 600 szt. ryz, w ryzie 500 arkuszy, w opakowaniu 5 ryz typu POLLUX
lub równowaŜny.
Papier kserograficzny przeznaczony do wszelkich urządzeń biurowych winien spełniać wymagania dla papierów
trwałych (archiwizowanie) określone przez normę PN-EN ISO 9706 : 2001 „Informacja i dokumentacja - papier
do dokumentów - wymagania trwałości” lub normy innych państw członkowskich EOG oraz normy szczegółowo
wskazane poniŜej:
L.p.
Parametr
Jednostka
Wartość
Uwagi
1
gramatura
g/m2
80 ± 2
2
białość
CIE
161 ±⁵2
3
wilgotność
%
3,0 - 5,0
4
zaklejenie (Coob)
g/m2
≤30
PN-EN 20535 : 1996A
5
grubość
µm
108 ± 4
PN-EN ISO 534 : 2005
6
nieprzezroczystość
%
≥91
ISO 2471 : 1998
7
gładkość
(szorstkość wg Bendsten)
cm3/min
180 ± 50
PN-93/P 50166 . 02
średnia z obu stron
PN-ISO 1475 : 2002
2. Zamawiający wymaga aby:
1) artykuły biurowe i papier kserograficzny były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach,
2) artykuły biurowe i papier kserograficzny były objęte gwarancją określoną w formularzu ofertowym dla kaŜdej części,
3) Wykonawca zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy,
4) dostawy poszczególnych części były realizowane w terminach wymaganych w SIWZ i faktury były wystawiane
na kaŜdą dostawę oddzielnie.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcy.
ROZDZIAŁ IV
TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Terminy realizacji dostaw:
1) dla części przetargowej nr 1 - 4 razy (2 razy w 2008r. i 2 razy w 2009r.) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy
2) dla części przetargowej nr 2 - 2 razy (1 raz w 2008r. i 1 raz w 2009r.) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy
w ciągu 7 dni od złoŜenia zamówienia telefonicznie lub faksem.
ROZDZIAŁ V OPIS OFERT CZĘŚCIOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach:
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
8
1) artykuły biurowe
2) papier kserograficzny
- część przetargowa nr 1,
- część przetargowa nr 2.
ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniŜsze warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
wykaŜą, Ŝe wykonali minimum 3 dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują
dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe ww. dostawy zostały
wykonane naleŜycie,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ wartość
brutto złoŜonej oferty,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
2. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej warunki wymienione w ust. 1 pkt „2)” i „3)” podmioty składające ofertę wspólną
winny spełniać łącznie. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt „1)” i „4)” składa kaŜdy
z Wykonawców.
3. Na potwierdzenie spełniania powyŜszych warunków Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć wraz z ofertą dokumenty
i oświadczenia wymienione w rozdziale VII ust. 1 SIWZ. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, jeŜeli przedstawi dokumenty w formie oraz o treści wymaganej niniejszą specyfikacją.
ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 3,
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną w formie oryginału.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”
przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
3) wykaz minimum 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
9
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia
24 maj 2006r.), według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 (dla każdej części oddzielnie),
4) dokumenty potwierdzające, Ŝe ww. dostawy zostały wykonane naleŜycie
5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ wartość brutto złoŜonej
oferty.
2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy złoŜyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, faksem za pisemnym
2.
3.
4.
5.
6.
potwierdzeniem.
Zamawiający dopuszcza składanie pytań i odpowiedzi za pomocą faksu (022 440-71-67, 440-41-79). KaŜda ze Stron
zobowiązana jest na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania pisemnie.
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania
ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania
źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.warszawapraga.so.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu
do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
7. Osobą upowaŜnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Janina Strzelecka tel./ fax. 022-440-71-67.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŜe tylko
raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres
związania ofertą.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
10
ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem.
1. Zamawiający wymaga, aby:
1) kaŜdy Wykonawca złoŜył tylko jedną ofertę. W przypadku złoŜenia większej ilości ofert, wszystkie oferty zostaną
odrzucone,
2) oferta i załączniki były sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niŜ polski muszą
być złoŜone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę,
3) oferta obejmowała całość (wszystkie części przetargowe) lub wybraną część przedmiotu zamówienia,
4) oferta była napisana na maszynie, komputerze lub w innej trwałej i czytelnej technice,
5) formularz ofertowy był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian. Załączniki dołączone
do SIWZ wypełnione zostaną w formie przedstawionego wzoru graficznego,
6) wszystkie strony oferty, a takŜe wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) były podpisane
przez upowaŜnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy. Osobą/ami upowaŜnioną/ymi do reprezentowania
Wykonawcy będą osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub które upowaŜniono do reprezentowania w niniejszym
postępowaniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Z podpisu musi być moŜliwość odczytania co najmniej
nazwiska podpisującego, a jeŜeli znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony)
ten znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego moŜna odczytać
co najmniej nazwisko podpisującego.
7) załączniki były wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Załączniki dołączone
do siwz przedstawione są w formie wzoru graficznego, który winien być zachowany. W przypadku, gdy jakakolwiek
część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
8) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie:
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie , 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127,
Referat ds. Zamówień Publicznych - pok. 80
Oferta na: „Dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego - część przetargową nr … i/lub nr …”
ZP/GOSP/12/08/PN
Nie otwierać przed dniem …….2008r., godziną 10:15.
Poza oznaczeniem podanym powyŜej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę
złoŜoną po terminie moŜna było zwrócić bez otwierania.
9) JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.
Poprzez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).
10) Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11) Wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemoŜliwiający jej naruszenie
(z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt 9).
12) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert,
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
Powiadomienie o ww. okolicznościach zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8,
a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Na
ofertę
składają się:
2.
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
11
2) wypełniony formularz cenowy (asortymentowo - ilościowy) stanowiący załącznik nr 2A i/lub nr 2B,
3) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ,
4) katalog lub zdjęcia oferowanych artykułów biurowych (dotyczy części nr 1), odnoszący się do kaŜdej pozycji
w formularzu cenowym (asortymentowo - ilościowym) - załączniku nr 2A,
5) opis techniczny oferowanego papieru kserograficznego wystawiony przez producenta (dotyczy części nr 2),
6) dowód wniesienia wadium,
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeŜeli nie wynika ono z odpisu z właściwego
rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.
W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia.
ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty naleŜy składać w:
2.
3.
4.
5.
Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie,
Referat ds. Zamówień Publicznych,
00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127, pok. 80
Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2008r. o godzinie 10:00.
ZłoŜenie oferty w miejscu innym, niŜ wyŜej podane moŜe skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej
w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złoŜona po terminie nie będzie brała
udziału w postępowaniu.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2008r. o godz. 10:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga
w Warszawie, 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127, pok. 80.
Zamawiający podczas otwarcia poda nazwy i adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby uwzględniała wszystkie zobowiązania,
z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi prze Zamawiającego.
3. Wszystkie ceny jednostkowe netto, ceny netto i brutto oraz VAT naleŜy podać w złotych polskich i zaokrąglić
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca wypełni wszystkie pozycje formularza ofertowego i formularza cenowego (asortymentowo - ilościowego)
w części przetargowej nr 1 i/lub w części przetargowej nr 2, podając odpowiednio cenę jednostkową netto
dla kaŜdej pozycji artykułu od 1 do 117 (dla części nr 1) i od 1 do 2 (dla części nr 2), cenę netto wynikającą z iloczynu
ceny jednostkowej netto i ilości danego artykułu oraz VAT i cenę brutto. Brak wpisania ceny jednostkowej i ceny brutto
dla którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
6. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Sposób poprawiania omyłek
rachunkowych określa art. 88 ustawy Pzp.
8. JeŜeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie odrzucona.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
12
9. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIUM KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny jest cena netto oferty - waga 100 % wg wzoru:
najniŜsza oferowana cena netto
Cena = -------------------------------------------------- x 100
cena netto badanej oferty
2. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca moŜe uzyskać w wyniku oceny wg ww. kryterium, wynosi 100.
ROZDZIAŁ XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wysokość wadium wynosi 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych), w tym dla kaŜdej części:
Część przetargowa
Wysokość wadium
(w złotych)
część nr 1
artykuły biurowe
2 000
część nr 2
papier kserograficzny
1 400
2. KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium, które moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie
z kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz późn.
zmianami).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy Nr Bank Handlowy SA
Warszawa 86 1030 1508 0000 0008 0375 4004 z adnotacją „Dostawa artykułów biurowych i papieru
kserograficznego”
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy
dokonać zwrotu wadium.
8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione
na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym
przepisom.
9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie:
a) kopię dokumentu
b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem
„WADIUM”.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeŜeli:
a) upłynął termin związania ofertą
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
13
11.
12.
13.
14.
c) Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte
lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
b) został wykluczony z postępowania
c) którego oferta została odrzucona.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium
na podstawie ust. 11 pkt b i c, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŜniono czynność
wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawca.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XV
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu próbki wszystkich artykułów biurowych zgodnie
z formularzami cenowymi (asortymentowo - ilościowymi) - dotyczy części nr 1 i nr 2.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
ROZDZIAŁ XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy
(załącznik nr 5). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego
w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe (przed upływem terminu do składania ofert) organizacjom
zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść pisemny protest
do Zamawiającego.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
na stronie internetowej.
4. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
a) treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji,
b) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niŜ wymieniony w pkt 4a
i 4b, Zamawiający rozstrzyga w ciągu 10 dni od dnia ich wniesienia.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
14
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub wniesiony
po zawarciu umowy.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
9. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
równieŜ na stronie internetowej, na której jest umieszczona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes
prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze Stron i którzy przystąpili do postępowania
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 9.
11. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu
protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą oprotestować czynności Zamawiającego
zgodnej z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu ani wnieść protest powołując się na te same okoliczności.
12. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.
13. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest,
oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, jeŜeli protest
dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza go takŜe na stronie internetowej, na której jest udostępniana
SIWZ.
14. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
15
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ
OFERTOWY
(pieczęć wykonawcy)
tel./fax ……………..…..
NIP: ……………….……
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych i papieru
kserograficznego, składamy niniejszą ofertę:
* - wskazane jest wykreślenie części, na którą Wykonawca nie składa oferty.
Część
przetargowa*
Przedmiot zamówienia
nr 1
artykuły biurowe
nr 2
papier kserograficzny
Cena netto
w zł
VAT
w zł
Cena brutto
w zł
Część przetargowa nr 1 słownie cena brutto złotych: ………………………………………………………………….……….
zgodnie z formularz cenowym (asortymentowo - ilościowym) - załącznikiem nr 2A
Część przetargowa nr 2 słownie cena brutto złotych: ……………………………..…………………………………….……….
zgodnie z formularz cenowym (asortymentowo - ilościowym) - załącznikiem nr 2B.
2. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5 ÷ 17 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996r. Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 88 poz. 554, z 1998r. Nr 106
poz.668, z 2000r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz. 1027).
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zwarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego. Nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie Pan/Pani …………..….……. tel. ………………..
5. Oświadczamy, Ŝe powierzamy wykonanie następującej części zamówienia - części przetargowej nr … i/lub nr ….
.................................................................. następującemu podwykonawcy ………………………………………….....….…*.
* W przypadku podwykonawcy naleŜy wskazać, jaką część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca, w przypadku braku podwykonawcy
naleŜy ten punkt skreślić.
6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone w istotnych postanowieniach umowy.
7. Oświadczamy, Ŝe dostarczymy przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ.
8. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania
umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby uwzględniała wszystkie zobowiązania,
z wyodrębnieniem podatku VAT.
10. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi prze Zamawiającego.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
16
11. Oświadczamy, Ŝe:
1) oferowane artykuły biurowe (część nr 1) spełniają wszystkie polskie normy lub normy innych państw członkowskich
EOG *,
2) oferowany papier kserograficzny (część nr 2) spełnia wszystkie dla papierów trwałych (archiwizowanie) określone
przez normę PN-EN ISO 9706 : 2001 „Informacja i dokumentacja - papier do dokumentów - wymagania trwałości”
lub normy innych państw członkowskich EOG, normy wskazane przez Zamawiającego i opis techniczny wystawiony
przez producenta*.
-* niepotrzebne skreślić.
12. Oświadczamy, Ŝe:
1) na oferowane artykuły biurowe (część nr 1) udzielamy gwarancji zgodnej z gwarancją producenta*,
2) na oferowany papier (część nr 2) udzielamy gwarancji zgodnej z gwarancją producenta*.
-* niepotrzebne skreślić.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………………………………….………………………………...………………………..
2.
3.
4.
5.
6.
…………………………………………………………………………….……………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………….………………………………...………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………….………………………………..………………………...
.................................. dnia ...............2008 r.
.......................................................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upowaŜnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
17
ZAŁĄCZNIK NR 2A
FORMULARZ CENOWY (ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY)
CZĘŚĆ PRZETARGOWA NR 1 - ARTYKUŁY BIUROWE
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i opis
artykułu
2
Przybornik na biurko wielofunkcyjny
(typu DUAL lub równowaŜny, wykonany
z polistyrenu, zawierający bloczek papierowy
i przegródki na korespondencję)
Długopis
(typu KARIN 113 BNP lub równowaŜny, prosta
przezroczysta obudowa z zaznaczonym
kolorem tuszu, wymienny niebieski wkład,
wygodna skuwka z klipem, grubość kreski
0,55 mm, długość linii pisania 2500 m)
Długopis
(typu KARIN 113 BNP lub równowaŜny, prosta
przezroczysta obudowa z zaznaczonym
kolorem tuszu, wymienny czarny wkład,
wygodna skuwka z klipem, grubość kreski
0,55 mm, długość linii pisania 2500 m)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, czarny,
grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona
w metal, wentylowana skuwka, tusz odporny
na wysychanie)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny,
czerwony, grubość linii 0,4 mm, końcówka
oprawiona w metal, wentylowana skuwka,
tusz odporny na wysychanie)
Producent
3
Jedn.
miary
Ilość
Cena netto
jednostkowa
w zł
Cena netto
artykułu
w zł
Podatek
VAT
22%
Cena
brutto
artykułu
w zł
6
7(5 x 6)
8
9
4
5
szt.
20
szt.
1500
szt.
500
szt.
800
szt.
100
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
18
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny,
niebieski, grubość linii 0,4 mm, końcówka
oprawiona w metal, wentylowana skuwka,
tusz odporny na wysychanie)
Cienkopis
(typu Stabilo Point 88 lub równowaŜny, zielony,
grubość linii 0,4 mm, końcówka oprawiona
w metal, wentylowana skuwka, tusz odporny
na wysychanie)
Długopis
(typu ZENITH 25 lub równowaŜny, niklowany
z wkładem wielkopojemnym, kolor niebieski)
Wkład do długopisu metalowy
(typu ZENITH 25, wymienny do poz. 8,
kolor niebieski)
Wkład do długopisu metalowy
(typu ZENITH 25, wymienny do poz. 8,
kolor czarny)
Wkład do długopisu
(typu KARIN 113 BNP, wymienny do poz. 2)
Długopis z wkładem żelowym
(typu PENTEL K-106 lub równowaŜny,
przezroczysta obudowa, wymienny wkład,
metalowa końcówka, wodoodporny, nieblaknący
tusz, 4 kolory)
Wkład żelowy
(typu PENTEL KF6 lub równowaŜny, wymienny
do poz. 12, 4 kolory)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy,
czarny, grubość linii 1 mm)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy,
czerwony, grubość linii 1 mm)
Flamaster
(typu Staedler 326 lub równowaŜny, pojedynczy,
zielony, grubość linii 1 mm)
Marker
(permamentny , wodoodporny, szybkoschnący,
na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką grubość
linii 4 mm, czarny)
szt.
300
szt.
400
szt.
750
szt.
200
szt.
300
szt.
120
szt.
160
szt.
80
szt.
400
szt.
400
szt.
300
szt.
120
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
19
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
Marker
(permamentny , wodoodporny, szybkoschnący,
na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką grubość
linii 4 mm, czerwony)
Ołówek
(tradycyjny, drewniany, twardość HB,
bez gumki)
Ołówek automatyczny
(typu Boy-Pencil RYSTOR lub równowaŜny,
gumowy uchwyt oraz gumka do wymazywania,
grubość grafitu 0,5 mm)
Grafity do ołówków automatycznych
(grubość grafitu 0,5 mm, twardość HB,
wymienne do poz. 20)
Plastelina kolorowa
6 kolorów w komplecie po 50 gramów,
opak. folia
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
Ŝółty)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
róŜowy)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
zielony)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
niebieski)
Zakreślacz
(typu DONAU lub równowaŜny, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolor
niebieski)
Marker olejowy
(typu PAINT-PX21 UNI lub równowaŜny,
wodoodporny, grubość linii 0,8-1,2 mm,
końcówka okrągła, kolor srebrny i czarny)
szt.
60
szt.
200
szt.
100
op.
10
op.
5
szt.
400
szt.
300
szt.
300
szt.
100
szt.
100
szt.
50
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
20
28.
Korektor z pędzelkiem
(typu DONAU lub równowaŜny, 20 ml,
szybkoschnący)
szt.
300
29.
Korektor w długopisie
(typu DONAU lub równowaŜny, z metalową
końcówką, pojemność 12 ml, płynny,
szybkoschnący)
Klej w sztyfcie PVA
(typu TETIS lub równowaŜny, 21 g, do klejenia
papieru, z niską zawartością wody)
Taśma klejąca przezroczysta
(biurowa typu GRAND lub równowaŜna,
wykonana z polipropylenu o wym.18mmx20m,
8 szt. w op.)
Bloczek samoprzylepny
(typu DONAU lub równowaŜny,
o wym. 38x51 mm, kolor Ŝółty, 100 kartkowy,
12 szt. w op.)
Bloczek samoprzylepny
(typu DONAU lub równowaŜny,
o wym. 76x76 mm, kolor Ŝółty, 100 kartkowy,
12 szt. w op.)
Poduszka do stempli
(typu TRODAT lub równowaŜna,
wymiar 9x16 cm, kolor fioletowy)
Tusz do stempli
(typu HORSE lub równowaŜny, 30 ml, kolor
czarny)
Tusz do stempli
(typu HORSE lub równowaŜny, 30 ml, kolor
fioletowy)
Podajnik do taśmy klejącej
o wym. 18 mm x 20 m
Dziurkacz metalowy
(typu EAGLE 837 lub równowaŜny,
z ogranicznikiem formatu, rozstaw dziurek
80 mm, średnica otworu 5 mm, dziurkuje
20 kartek)
szt.
250
szt.
300
op.
120
op.
200
szt.
1200
szt.
5
szt.
20
szt.
100
szt.
20
szt.
20
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
21
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Dziurkacz metalowy
(typu EAGLE 837 XL lub równowaŜny,
z ogranicznikiem formatu, regulowany, rozstaw
dziurek 70/80 mm, średnica otworu 6 mm,
dziurkuje 50 kartek)
Spinacz trójkątny 25 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany,
100 szt. w op.)
Spinacz okrągły 50 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany, 100 szt.
w op.)
Spinacz krzyżowy 40 mm
(typu DOX lub równowaŜny, niklowany, 50 szt.
w op.)
Klip metalowy 19 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany,
12 szt. w op.)
Klip metalowy 32 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany,
12 szt. w op.)
Klip metalowy 51 mm
(typu DOX lub równowaŜny, galwanizowany,
12 szt. w op.)
Kalka ołówkowa A4
(typu DELFIN lub równowaŜna, fioletowa,
100 arkuszy w op.
Kalka maszynowa A4
(typu DELFIN lub równowaŜna, czarna,
100 arkuszy w op.
Przekładki A4
(plastikowe, 10 kolorowe typu INDESIT
lub równowaŜne)
Koszulka A5 do segregatora
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 szt. w op.,
przezroczysta, 50 mic.)
Koszulka A4 do segregatora
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 szt. w op.,
przezroczysta, 50 mic.)
Koszulka A4 z boczną klapką
(typu DONAU lub równowaŜna, 100 mic.,
10 szt. w op., przezroczysta)
szt.
20
op.
1000
op.
200
op.
20
op.
200
op.
100
op.
50
op.
20
op.
20
op.
25
op.
25
op.
250
op.
250
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
22
52.
53.
54
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Rozszywacz uniwersalny
(z mechanizmem blokującym ostrza)
Zszywacz do zszywek NO 10/5
(typu SAX 19 lub równowaŜny, zszywa
do 10 kartek, wsunięcie 45 mm)
Zszywacz metalowy
(typu SAX 94 lub równowaŜny, zszywki 24/6,
zszywa do 25 kartek, wsunięcie 86 mm)
Zszywki No 24/6
(typu DOX lub równowaŜne, galwanizowane,
1000 szt. w op.)
Zszywki No 10/5
(typu DOX lub równowaŜne, galwanizowane,
1000 szt. w op.)
Zszywacz elektryczny
(typu RAPID R 5080 lub równowaŜny, silny,
trwały i cichy, zszywki ładowane w postaci
kasety, specjalny mechanizm dogina zszywkę
od spodu na płasko, zszywa do 80 kartek)
Zszywki do zszywacza
(odpowiednie do poz. 57)
Bloczek kostka klejona
(typu DOX lub równowaŜny, kolor biały,
rozmiar: 85 x85 x40 mm)
Linijka 20 cm
(typu DONAU lub równowaŜna,
przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Linijka 30 cm
(typu DONAU lub równowaŜna,
przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Linijka 40 cm
(typu DONAU lub równowaŜna,
przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Linijka 50 cm
(typu DONAU lub równowaŜna,
przezroczysta, nieścieralna podziałka)
Nożyczki
(typu DONAU lub równowaŜne,
20,5 cm, stal nierdzewna, twarda rączka)
Temperówka metalowa
(typu KUM 400-1K lub równowaŜna,
pojedyncza, rowkowana)
szt.
20
szt.
100
szt.
50
op.
2000
op.
1000
szt.
3
szt.
20
szt.
200
szt.
40
szt.
20
szt.
20
szt.
20
szt.
100
szt.
100
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
23
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Gumka do ścierania
(typu KOH-I-NOOR 300/60 lub równowaŜna,
kauczukowa, rozmiar 30x20x8 mm)
Wąsy do skoroszytów
(typu DONAU lub równowaŜne, 4-dziurkowe,
z metalową blaszką, rozm. 150x38 mm,
25 szt. w op.)
Pinezka metalowa
(typu GRAND lub równowaŜne, kolor srebrny
lub złoty, 50 szt. w op.)
Pinezka do tablicy korkowej
(typu E & D Plastic lub równowaŜne, kolorowe,
plastikowa główka, 14 szt. w op.)
Igła do szycia ręcznego akt
(bardzo ostra, bardzo gładka, długość
min. 80 mm, średnica 1,5 mm)
Maczałka z gąbką
(do nawilŜania palców, średnica min. 6 cm)
Zakładki indeksujące
(typu POST-IT* lub równowaŜne, wymiary:
12x43 mm, 4 kolory po 35 szt.)
Zakładki indeksujące
(typu POST-IT* lub równowaŜne, wymiary:
25x43 mm, 4 kolory po 50 szt.)
Folia A5 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Folia A4 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Folia A6 do laminowania
(przezroczysta, 200 mic., 100 szt. w op.)
Gumka recepturka
(80x1,0 mm, pakowane po 0,25 kg)
Ofertówka A4
(typu DONAU lub równowaŜna, przezroczysta,
180 mic., typ „L”, wcięcie na palec, zaokrąglone
naroŜniki)
Ofertówka A4
(typu DONAU lub równowaŜna, 1-strona
przezroczysta - 145 mic., 2-strona w kolorze 150 mic., typ „L”, wcięcie na palec, zaokrąglone
naroŜniki,
szt.
300
op.
200
op.
20
op.
40
szt.
300
szt.
20
op.
240
op.
30
op.
1
op.
2
op.
1
kg.
40
szt.
2000
szt.
1000
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
24
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Teczka wiązana kartonowa A4
(biała, gramatura 250 g/m², z nadrukiem
2-3 linie)
Teczka z gumką kartonowa A4
(biała, gramatura 250 g/m², z nadrukiem
2-3 linie)
Skoroszyt tekturowy A4
(biały, z wąsami, 275 g/m², z nadrukiem
2-3 linie)
Teczka kartonowa lakierowana kolorowa A4
(z naroŜnymi płaskimi gumkami, szerokość
grzbietu 35 mm, róŜne kolory)
Teczka PVC A4
(wiązana, plastikowa typu BIURFOL
lub równowaŜna, zaokrąglone rogi, przód
przezroczysty, róŜne kolory)
Teczka PVC A4
(z gumką, plastikowa typu BIURFOL
lub równowaŜna, róŜne kolory, grzbiet
25 mm)
Deska A4 z klipem
(wykonana z tektury pokrytej folią PCV,
wym. 234x322 mm)
Skoroszyt do segregatora A4
(twardy, 20 mic., wykonany z PVC,
dziurkowany grzbiet, przód przezroczysty,
tył kolorowy)
Zeszyt A5/ 96k.
(typu DONAU lub równowaŜny, oprawa twarda,
kratka, lakierowana okładka, grzbiet szyty)
Zeszyt A4/ 96k.
(typu DONAU lub równowaŜny oprawa twarda,
kratka, lakierowana okładka, grzbiet szyty)
Zeszyt A5/ 96k.
(typu UNIPAP lub równowaŜny, oprawa miękka,
kratka, grzbiet szyty)
Zeszyt A4/ 96k.
(typu UNIPAP lub równowaŜny, oprawa miękka,
kratka, grzbiet szyty)
Blok z makulatury A5
(kratka, 100 kartek, grzbiet klejony)
szt.
4000
szt.
1000
szt.
4000
szt.
1500
szt.
250
szt.
2000
szt.
20
szt.
3000
szt.
300
szt.
300
szt.
200
szt.
100
szt.
500
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
25
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Blok z makulatury A4
(kratka, 100 kartek, grzbiet klejony)
Kołonotatnik A4
(typu INTERDRUK lub równowaŜny, miękka
oprawa, kratka, 80 kartek, mocowany
na spirali)
Papier podaniowy A3
(kratka, ryza 500 szt.)
Papier opal żeberkowy A4
(100 g/m², wizytówkowy)
Blok techniczny A4
(10 kartek, okładka sztywna)
Blok rysunkowy A4
(50 kartek)
Papier kredowy A4
(115 g/m² typu UNIPAP lub równowaŜny,
100-kartkowy)
Papier pakowy
(szaro-brązowy, powierzchnia gładzona,
1300x1000 mm, 70 g/m²)
Etykiety samoprzylepne
(do drukarek typu Michalczyk i Prokop
lub równowaŜne, wymiary: 105x74 mm)
Pojemnik do archiwizacji
(typu BANTEX lub równowaŜny, wykonany
z PCV, grzbiet 7 cm, ścięte boki, format A4)
Segregator A4/4 ringi
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet
25 mm, tektura pokryta folią 100 mic.,
z etykietą grzbietową)
Segregator A4/75mm
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet
75 mm, tektura pokryta folią, z etykietą
grzbietową, z metalowym okuciem naroŜnym,
otwór na palec)
Segregator A4/50mm
(typu DONAU lub równowaŜny, grzbiet
50 mm, tektura pokryta folią, z etykietą
grzbietową, z metalowym okuciem naroŜnym,
otwór na palec)
szt.
200
szt.
100
ryza
5
ryza
10
szt.
50
szt.
100
ryza
10
kg.
20
op.
5
szt.
200
szt.
50
szt.
700
szt.
400
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
26
106. Segregator A5/75mm
szt.
100
107.
szt.
100
op.
10
szt.
250
szt.
200
szt.
360
szt.
20
op.
50
op.
20
op.
20
szt.
5
szt.
10
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
(typu Esselte lub równowaŜny, grzbiet
75 mm, tektura pokryta folią na zewnątrz
i od wewnątrz, z etykietą grzbietową,
bez okucia, otwór na palec)
Szuflada na dokumenty
(typu Esselte lub równowaŜne, A4,
przezroczyste, moŜna łączyć pionowo)
Wkłady klejowe
(typu TOPEX lub równowaŜna, w laskach,
11,2x200mm, kolor ciemnoczerwony, pakowane
po 5 szt.)
Sznurek konopny pakowy
(motek - 1kg) 400x5 nawoje, wytrzymałość
20 kg
Nici lniane
(białe, nabłyszczane, 150x2 - szpula 250g),
wytrzymałość 50 kg
Taśma pakowa
(typu DONAU lub równowaŜna, 48x50mm,
szaro-brązowa, propylenowa)
Rolka kasowa
(offsetowa, 57 mm x 30 m, biała,
typu EMERSON lub równowaŜna)
Klips archiwizacyjny
(typu FELLOWES lub równowaŜny, plastikowy,
100 szt. w op.)
Kredki BAMBINO
(typu ST. Majewski lub równowaŜne,
12 kolorów w op.), w pudełku
Kredki ołówkowe
(typu UNIONL lub równowaŜne, w drewnianej
oprawie, 12 kolorów w op.)
Kalkulator
(typu CITIZEN SDC -888TII lub równowaŜny)
Pojemnik do archiwizacji
(tzw. kartoteka, format A5, plastikowa,
z pokrywą, na 250 kartek)
RAZEM:
.................................. dnia ...............2008 r.
.......................................................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upowaŜnionej/nych do reprezentowania wykonawcy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
27
ZAŁĄCZNIK NR 2B
FORMULARZ CENOWY (ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY)
CZĘŚĆ PRZETARGOWA NR 2 - PAPIER KSEROGRAFICZNY
Ilość
Cena netto
jednostkowa
w zł
Cena
netto
artykułu
w zł
Podatek
VAT
22%
w zł
Cena
brutto
artykułu
w zł
3
4
5
6(4x5)
7
8
szt. ryz
4.600
Nazwa
i opis
artykułu
Producent
Jedn.
miary
1
2
papier
kserograficzny
format A4
o parametrach
określonych
w rozdz. III
pkt 1.2.
RAZEM:
.................................. dnia ...............2008 r.
.......................................................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upowaŜnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
28
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
(pieczęć wykonawcy)
Ja (My), niŜej podpisany (ni) .....................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego”
oświadczam(my), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
.................................. dnia ...............2008 r.
.......................................................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upowaŜnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
29
ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH*
(pieczęć wykonawcy)
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego,
oświadczam/y, Ŝe firma zrealizowała lub realizuje* w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia:
Podmiot (nazwa, adres i telefon)
na rzecz którego, Wykonawca
wykonał lub wykonuje* dostawę
Lp.
Rodzaj wykonanej
lub wykonywanej* dostawy
Wartość wykonanej
lub wykonywanej
dostawy (netto)
Daty wykonania
lub wykonywania
dostawy (w okresie
od ........ do .........)
1.
2.
3.
* niepotrzebne skreślić
.................................. dnia ...............2008 r.
.......................................................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upowaŜnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
30
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ZP/GOSP/12/08 - część przetargowa nr ….
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655)
w dniu................2008 roku w Warszawie pomiędzy:
Sądem Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-898 przy Al. Solidarności 127,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Krystynę Ejchler - Dyrektora
a
………………………………………………..……. z siedzibą w ……………… … przy ul. ……………………………….., wpisaną
do ……………………………………………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………….. - …………………………
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów biurowych / papieru kserograficznego do siedziby Sądu Okręgowego
Warszawa - Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127 w Warszawie, w ilościach i po cenach jednostkowych
określonych w formularzu cenowym (asortymentowo - ilościowym), stanowiącym załącznik nr 1A (dla części
przetargowej nr 1) / załącznik nr 1B (dla części przetargowej nr 2) do niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 2
TERMINY REALIZACJI
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy dostarczany będzie:
- dotyczy części 1 - w 4 dostawach - 2 razy w 2008r. i 2 razy w 2009 r.,
- dotyczy części 2 - w 2 dostawach - 1 raz w 2008r. i 2 razy w 2009 r.,
w ciągu 7 dni od dnia złoŜenia zamówienia telefonicznie, potwierdzonego faksem lub faksem w ilościach
wskazanych w zamówieniu.
Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego, znajdujący się w jego siedzibie przy Al. Solidarności 127
w Warszawie.
Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości w poszczególnych pozycjach
asortymentowych w ramach zamówionego asortymentu pod warunkiem nie przekroczenia wartości umownej
określonej w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
31
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wynosi netto: ..................... zł plus podatek VAT wg obowiązujących
przepisów, co daje brutto: ................... zł (słownie: ...............................................................................................
....................... złotych).
2. Cena podana w umowie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie wypłacane kaŜdorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
§ 4
TERMIN PŁATNOŚCI
1. Zapłata za kaŜdą dostarczoną i odebraną bez zastrzeŜeń część przedmiotu umowy nastąpi przelewem
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego,
na konto Wykonawcy podane na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie Strony,
bez zastrzeŜeń, protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty naleŜności uwaŜa się
za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
3. Faktura wystawiona będzie na Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, 00-898 Warszawa,
Al. Solidarności 127.
§ 5
REALIZACJA UMOWY
1. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
1) ze strony Zamawiającego Pan Paweł Proczek , tel. (0 22) 440-10-75, 440-71-49
2) ze strony Wykonawcy Pan/Pani ....................................... , tel. (0......) ..............................................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Strony zobowiązują się
powiadomić o tym fakcie pisemnie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,
Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie niŜszą niŜ wartość umowna brutto, na czas realizacji umowy, a w przypadku krótszego okresu
ubezpieczenia, do jego przedłuŜenia. W przypadku nie wykonania powyŜszego obowiązku przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia ww. umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, co zostanie
mu potrącone z faktury lub odstąpienia od umowy.
1.
2.
3.
4.
§ 6
GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy,
najwyŜszej jakości i wolny od wad fizycznych.
Przedmiot umowy będzie dostarczany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego
towaru i zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Braki ilościowe i wady jakościowe stwierdzone w dostawie i w trakcie uŜytkowania przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji i na swój koszt (łącznie
z kosztami transportu i dojazdu), zaleŜnie od rodzaju reklamacji uzupełnić w tym czasie dostawę lub wymienić
wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
Wykonawca na dostarczoną część przedmiotu umowy udziela 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia dostawy
i podpisania przez obie Strony bez zastrzeŜeń protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 7
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
oraz terminu rozpatrzenia reklamacji określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1
za kaŜdy dzień zwłoki.
Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie pozbawia Zamawiającego moŜliwości dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego te kary, na zasadach ogólnych.
W przypadku opóźnienia w realizacji umowy lub jej części o więcej niŜ 5 dni, Zamawiający ma prawo
od umowy odstąpić.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŜących po drugiej Stronie,
ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1.
KaŜda ze Stron moŜe od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków
umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących,
Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy.
Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaŜności
- za zgodą obu Stron.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŜe przenosić na osoby trzecie Ŝadnych praw
ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Postanowienia § 7 ust. 3 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
Strony dołoŜą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy Strony
nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz.
1655), przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
33
Załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy
-WZÓRPROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie 00-898 Warszawa przy Al. Solidarności 127
Wykonawca: .............................................
Niniejszym potwierdzam odbiór dostarczonych w dniu ........................ 2008 r. przez Wykonawcę - na podstawie umowy
nr ………………….. z dnia ………....2008r. następujących artykułów biurowych:
Ocena zgodności
z ofertą, katalogiem,
zdjęciami, opisem
technicznym*
Opis artykułów biurowych
L.p.
Ocena zgodności wykonanej dostawy z ofertą: zgodna/ niezgodna*.
*niepotrzebne skreślić
......................................................... .
podpis przedstawiciela Wykonawcy
… ............................................................
podpis przedstawiciela Zamawiającego
ZP/GOSP/10/12/PN - Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
34