pytania konkursowe

Komentarze

Transkrypt

pytania konkursowe
IX Wielkopolski Konkurs Teologiczny
„Błogosławiony Jan Paweł II obrońcą życia i rodziny”
Krzywiń, dnia 23 maja 2012
KOD UCZESTNIKA ..………………………..………
SUMA PUNKTÓW ..………………..
MIEJSCE ..………………………
Test konkursowy zawiera 51 pytań. Maksymalnie możesz uzyskać 118 punktów. Test zawiera pytania testowe,
w których jedna odpowiedź jest prawidłowa. W pytaniu 41, zgodnie z poleceniem podkreśl 3 prawidłowe
odpowiedzi. W miejsca wykropkowane wstaw właściwe odpowiedzi, zgodnie z poleceniami. W pytaniach
PRAWDA/FAŁSZ wstaw odpowiednie oznaczenia (P/F). Pytania oparte są wyłącznie na źródłach podanych
w regulaminie konkursu. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Sprawdź, czy test zawiera 9 ponumerowanych
stron. Czytaj dokładnie polecenia. Pisz czytelnie. Szczęść Boże.
Lp.
1.
Treść pytania i odpowiedź
KKK stwierdza, że życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku:
a) Bóg człowiekowi błogosławi,
b) domaga się stwórczego działania Boga,
c) Ewa uznała od początku swój grzech.
Punkty
1
2.
Pismo Święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje obecność w człowieku
gniewu i pożądliwości. Są to skutki:
a) nieuporządkowania moralnego,
b) nieposłuszeństwa wobec Boga,
c) grzechu pierworodnego.
1
3.
Podkreśl prawdziwą wypowiedź KKK 2264:
a) „W obronie własnego życia należy używać siły w takim stopniu, aby napastnik został
unieszkodliwiony, a obrońca nie poniósł szkody”.
b) „Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, będzie to
niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób
umiarkowany odpiera przemoc”.
c) „W obronie własnego życia i mienia należy uczynić wszystko, nie bacząc na
okoliczności i skutki”.
1
4.
Nauczanie Kościoła uznaje prawo i obowiązek prawowitej władzy do wymierzania kar
odpowiednich do ciężaru przestępstwa. Wymień 3 cele, jakie powinna spełniać kara:
6
a) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
1
5.
Kościół twierdzi, że każde przerwanie ciąży jest złem moralnym. Podkreśl prawdziwe zdanie:
a) Nauczanie na ten temat ulega zmianie wraz z rozwojem medycyny.
b) Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne.
c) Kościół swoje nauczanie dostosowuje do prawodawstwa poszczególnych państw.
1
6.
Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona:
a) ponieważ umożliwia wczesne diagnozowanie wad rozwojowych u dzieci,
b) ponieważ daje rodzicom - w wypadku stwierdzenia wad rozwojowych - możliwość
podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka bądź aborcji,
c) wtedy, gdy szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego
ochrony albo do jego indywidualnego leczenia.
1
7.
Eutanazja bezpośrednia polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub
umierających. Kościół uważa, że jest ona:
a) dopuszczalna , ale tylko w wyjątkowych sytuacjach,
b) moralnie dopuszczalna dla osób niewierzących,
c) moralne niedopuszczalna.
1
8.
Rok Rodziny rozpoczął się w całej Wspólnocie kościelnej:
1
a) w grudniu 1993 roku,
b) w maju 1994 roku,
c) w święto św. Rodziny w 1994 roku.
9.
2
Uzupełnij lukę w tekście( Rdz 1,27):
„Stworzył więc Bóg ……………........................................................
stworzył mężczyznę i niewiastę” .
na obraz Boży go stworzył,
10.
Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, a następnie im błogosławił. Podkreśl prawdziwy cytat
z Pisma Świętego (Rdz 1,28):
a) „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną”.
b) „Bądźcie mi posłuszni i wierni, abym wam błogosławił i uczynił ziemię wam poddaną”.
c) „Miłujcie się i bądźcie sobie nawzajem poddani, abyście odziedziczyli ziemię, którą
daję wam w posiadanie”.
1
11.
Podkreśl właściwe wyjaśnienie wersu Rdz 1,27. Patrz pytanie nr 9:
a) Jest to pierwsze stwierdzenie jednakowej godności obojga - oboje na równi są
osobami.
b) Jest to pierwsze stwierdzenie, że mężczyzna i kobieta są stworzeni dla siebie.
c) Jest to pierwsze stwierdzenie, że mężczyzna i kobieta są dla siebie darem od Boga.
1
12.
„Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają
się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Chrystus w Ewangelii, w rozmowie z faryzeuszami przytacza
te same słowa oraz uzupełnia je. W wykropkowane miejsce wstaw brakujące słowa Jezusa :
„A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek
2
………………………………………………………….….......................................................................................
......................................................................... (Mt 19,6).
2
13.
W “Liście do Rodzin” Jan Paweł II napisał: „Doświadczenie uczy, że te ludzkie miłości, które
same z siebie zorientowane są w stronę rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa, nieraz
doznają głębokiego kryzysu, są zagrożone”. W takich sytuacjach Papież poleca:
a) szukać pomocy psychologów oraz psychoterapeutów odpowiednio przygotowanych i
modlić się,
b) zawierzać swoje problemy Świętej Rodzinie, szczególnie w sanktuariach jej
poświęconych,
c) znosić swe utrapienia w cichości serca i ofiarowywać Bogu.
1
14.
W momencie ślubu celebrans pyta nowożeńców „Czy chcecie z miłością przyjąć i…
a) … odpowiedzialnie …
b) … po katolicku…
c) … po chrześcijańsku…
… wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?”
1
15.
Każdy człowiek jest stworzony przez Boga „dla niego samego”. Oznacza to, że człowiek jest
stworzony przez Boga po to:
a) by zażywał szczęścia,
b) by się rozwijał, współpracując z łaską Bożą, by stać się Jego chwałą,
c) by być Jego szczególną własnością i odzwierciedleniem Jego istoty
1
16.
Które z poniższych określeń najlepiej oddaje bezinteresowny dar z siebie samego:
a) miłość,
b) altruizm,
c) ofiarność.
1
17.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe:
a) Dziecko obdarowuje sobą rodzinę, gdyż jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców.
b) Dziecko nie obdarowuje swej rodziny, gdyż nie jest jeszcze zdolne do
bezinteresownego dawania siebie.
c) Dopiero od swoich rodziców dziecko uczy się obdarowywania i bezinteresownej
miłości.
1
18.
Kto jest autorem stwierdzenia: „Gloria Dei vivens homo” (chwałą Boga jest żyjący człowiek):
a) św. Ireneusz,
b) św. Ambroży,
c) św. Augustyn.
1
19.
Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza:
a) ofiarność i troskę rodziców w wychowywaniu dzieci,
b) otwartość na przyjęcie potomstwa w działaniu prokreacyjnym,
c) odwagę w sytuacjach zagrożenia, by bronić bezpieczeństwa i godności swoich dzieci.
1
20.
Dlaczego Bóg dał przykazanie „Czcij ojca i matkę”:
a) gdyż są oni niejako zastępcami Boga i tymi, którzy dali życie,
b) gdyż ponoszą brzemię wychowania od samego początku i są pierwszymi nauczycielami
wiary,
c) gdyż za przekazanie życia należy im się szczególny szacunek.
1
21.
W jaki sposób rodzice uczestniczą w działaniu stwórczym Boga:
a) przez wychowywanie dzieci w wierze katolickiej,
b) przez ukazywanie dzieciom różnych wierzeń i religii,
c) przez przekazywanie życia.
1
3
22.
Na czym ma polegać udział Kościoła w procesie wychowawczym :
a) chodzi o to, ażeby rodzina wychowująca dzieci czyniła to w Kościele, biorąc w ten
sposób udział w życiu i misji Kościoła,
b) chodzi o to, ażeby Kościół dawał szczegółową wykładnię odnośnie spraw moralnych,
c) chodzi o to, ażeby katechizacją zajmowali się przede wszystkim księża oraz bracia i
siostry zakonne.
1
23.
Św. Paweł w 5 rozdziale „Listu do Efezjan” pisząc o miłości małżeńskiej, przyrównuje ją
ostatecznie do:
a) miłości pierwszych rodziców,
b) miłości Maryi i Józefa,
c) miłości Chrystusa i Kościoła.
1
24.
Do kogo odnosi się określenie „Matka pięknej miłości” :
a) do matki czule kochającej swe dziecko,
b) do Kościoła, który jest naszą Matką,
c) do Maryi.
1
25.
Napisz cztery podstawowe zadania rodziny, które wymienia Adhortacja Apostolska
„Familiaris consortio”:
a) .....................................................................................................................
8
.....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
d) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
26.
Wybierz prawidłowe zakończenie zdania:
„Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny
obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny …
a) szkołę bogatszego człowieczeństwa”.
b) szkołę pojednania”.
c) służbę braterstwa”.
1
27.
Kogo Kościół stawia jako wzór kobiety odkupionej ?
a) Matkę Bożą
b) Ewę
c) każdą kobietę
1
4
28.
Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej FC, przypomina słowa, które wypowiedział na
posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.10.1979 r.
o poszanowaniu praw dziecka. Zaznacz Jego słowa:
a) „W rodzinach chrześcijańskich, dzieci mają możliwość wzrastania w mądrości
i dostatku materialnym. Wnoszą swój cenny wkład w budowanie wspólnoty
rodzinnej”.
b) „Chrystus Pan, postawił dziecko w samym centrum Królestwa Bożego, mówiąc:
dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie, do takich bowiem należy
królestwo niebieskie”.
c) „Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia,
a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
1
29.
Na podstawie dokumentu FC, dokonaj wyboru PRAWDA (P) lub FAŁSZ (F).
Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce:
a) Rodzina chrześcijańska jest „ małym Kościołem”, jest dla świata znakiem jedności i
pełni rolę prorocką wobec tego świata. …..
b) Kapłani rozpoznają u dzieci oznaki Bożego powołania. …..
c) Rodzina jest pierwszą szkołą uspołecznienia. …..
d) Małżonkowie współdziałają z miłością Boga, Twórcy ludzkiego życia. …..
e) Okresowa wstrzemięźliwość płciowa małżonków burzy harmonię życia małżeńskiego.
…..
f) Każdy akt prawdziwej miłości wobec człowieka potwierdza i doskonali duchową
płodność rodziny. …..
g) Kapłani są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci. …..
h) Dzieci powinny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując
prosty i surowy styl życia. …..
8
30.
W FC Papież przypomina, że Kościół stanowczo broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi
uzurpacjami ze strony społeczeństwa i państwa. Spośród 14 praw rodziny, które wymienia
Jan Paweł II, podaj 4 wybrane przez siebie:
8
a) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
d) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
31.
Jan Paweł II w FC, cytuje słowa św. Ambrożego, który mówi o powołaniu mężczyzny.
Podkreśl właściwe zdanie:
a) „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam uczynię mu zatem odpowiednia dla niego
pomoc”.
b) „Nie jesteś jej panem, lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę (...). Odpłać
życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”.
c) „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół”.
1
5
32.
Wymień 4 zadania, w jakie na rzecz służby życiu, mogą zaangażować się zwłaszcza
małżonkowie, którzy doświadczają bezpłodności fizycznej:
8
a) .....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
d) .....................................................................................................................
33.
Jan Paweł II w FC zwraca uwagę, że posługa ewangelizacyjna rodziców wobec dzieci jest nie
do zastąpienia, nabiera ona cech typowych dla życia rodzinnego, na które składa się:
a) miłość, prostota, codzienne świadectwo,
b) prostota, dbałość o zapewnienie dostatku materialnego, codzienne świadectwo,
c) codzienne świadectwo, troska o staranne wykształcenie.
1
34.
Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio” mówi o:
a) zadaniach Kościoła względem rodziny,
b) zadaniach Duszpasterstwa Rodzin w ewangelizacji,
c) zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
1
35.
Jan Paweł II w FC przypomina naukę i przepisy Kościoła zawarte w dokumentach Soboru
Watykańskiego II („Gaudium et spes”) oraz Encyklice „Humanae vitae”, dotyczące
małżeństwa i rodziny. Wymień, za tymi dokumentami trzy cechy miłości małżeńskiej:
6
a) …………………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………………………………
36.
Jan Paweł II w Encyklice „Ewangelium vitae”, w imieniu całego Kościoła stanowczo potępia
liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu ludzkiemu. Wymienia trzy dziedziny
grzechów:
a) grzechy, które godzą w samo życie,
b) grzechy, które naruszają całość osoby ludzkiej,
c) grzechy, które ubliżają godności ludzkiej.
15
Podane poniżej określenia przyporządkuj powyższym dziedzinom:
wszelkiego rodzaju zabójstwa, eutanazja, okaleczenia, próby wywierania przymusu
psychicznego, nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, prostytucja, dobrowolne
samobójstwo, spędzanie płodu, handel kobietami i młodzieżą, nieludzkie warunki pracy,
tortury zadawane ciału i duszy, ludobójstwa, deportacje, niewolnictwo.
a) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
6
37.
Jan Paweł II podkreśla analogię między wcześniejszą o sto lat Encykliką „Rerum novarum” a
zagadnieniami poruszanymi w „Evagelium vitae”. Obie encykliki były wystąpieniem Papieży
w obronie:
a) robotników („Rerum nova rum”) i dzieci jeszcze nienarodzonych, ludzi starych
i chorych („Evagelium vitae”),
b) emigrantów („Rerum nova rum”) i dzieci jeszcze nienarodzonych, ludzi starych
i chorych („Evagelium vitae”),
c) wolności zgromadzeń i prawa do wolnych związków zawodowych („Rerum nova rum”)
i dzieci jeszcze nie narodzonych („Evagelium vitae”).
1
38.
Napisz, jaka przypowieść biblijna ostrzega, że zbuntowany przeciw Bogu człowiek szybko
staje się nieprzyjacielem swego bliźniego?
2
…………………………………………….………………………………………………………….
39.
Podaj 2 powody, którymi próbuje się współcześnie uzasadnić potrzebę wprowadzenia
eutanazji:
4
a) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
40.
Przeczytaj poniższe zdania, określ, które jest PRAWDZIWE (P), a które FAŁSZYWE (F):
a) Antykoncepcja jest sprzeczna z pełną prawdą aktu płciowego jako właściwego wyrazu
miłości małżeńskiej, sprzeciwia się cnocie czystości małżeńskiej. …..
b) Antykoncepcja jest sprzeczna z pełną prawdą aktu płciowego jako właściwego wyrazu
miłości małżeńskiej, nie sprzeciwia się jednak cnocie czystości małżeńskiej – małżonkowie
pozostają sobie wierni. …..
c) Gdy człowiek zapomina, że ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, wtedy
zapomina także, że jego bliźni różni się od zwierząt. …..
d) Przerwanie ciąży niszczy życie ludzkiej istoty ponieważ łamie Boże przykazanie „Nie
zabijaj”. …..
e) Mimo odmiennej natury i ciężaru moralnego antykoncepcja i przerwanie ciąży pozostają
bardzo często w ścisłym związku, niczym owoce jednej rośliny. ……
5
41.
Różne techniki sztucznej reprodukcji (tzw. in vitro), które wydają się służyć życiu i często są
stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie.
Z punktu widzenia moralnego są one nie do przyjęcia. Zaznacz 3 prawdziwe odpowiedzi,
które Jan Paweł II wymienia w Encyklice EV jako sprzeczne z nauczaniem Kościoła:
a) Oddzielają one przekazanie życia od aktu małżeńskiej miłości.
b) Notują one wysoki procent niepowodzeń, wystawiają embrion na ryzyko rychłej
śmierci.
c) W wielu przypadkach wytwarza się tak zwane „embriony nadliczbowe”, które później
są zabijane.
d) Wykorzystanie „embrionów nadliczbowych” doprowadzi do przeludnienia Ziemi.
e) Dzieciom urodzonym z wykorzystaniem in vitro Kościół odmawia sakramentu chrztu.
3
42.
Jakimi metodami, wymierzonymi przeciw życiu, próbuje się dziś rozwiązywać problemy
gospodarcze związane z szybkim tempem przyrostu ludności?
a) aborcja, ulgi podatkowe dla rodzin z jednym dzieckiem, sterylizacja,
b) eutanazja, ulgi podatkowe dla rodzin z jednym dzieckiem, sterylizacja,
c) antykoncepcja, sterylizacja, aborcja.
1
7
43.
Które z poniższych zdań wyraża stanowisko Papieża odnośnie stosowania kary śmierci?
a) Współczesnego społeczeństwa nie stać na utrzymywanie w zakładach karnych
skazanych na kary dożywotniego więzienia, więc kara śmierci w uzasadnionych
przypadkach powinna być orzekana.
b) Współczesne społeczeństwo jest w stanie skutecznie zwalczać przestępczość
metodami, które czynią przestępcę nieszkodliwym, ale nie pozbawiają go ostatecznie
możliwości odmiany życia.
c) Współczesne społeczeństwo jest w stanie skutecznie zwalczać przestępczość
metodami, które czynią przestępcę nieszkodliwym, jednak potrzebna jest ostateczna
metoda eliminacji przestępców ze społeczeństwa, aby nigdy więcej nie zagrażali
innym ludziom.
1
44.
Prawne uznanie przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji Papież ocenia jako zdradę
ideałów demokracji. Uzasadnij, dlaczego:
a) bo ogranicza to możliwość wyboru między życiem a śmiercią,
b) bo zaciera się granica między życiem i śmiercią,
c) bo pozwala się na niesprawiedliwą dyskryminację, uznając niektórych ludzi za godnych
obrony, a innym odmawia się tej obrony.
1
45.
Podaj określenie, jakiego używa w encyklice EV Jan Paweł II, by odzwierciedlić negatywny
stosunek współczesnego świata do życia i antysolidarystyczną postawę:
a) zagrożenie śmiercią,
b) cywilizacyjny postęp,
c) kultura śmierci.
1
46.
W czasie Mszy świętej odprawionej na lotnisku w Masłowie 03.06.1991 roku Jan Paweł II
stwierdził, że:
a) Odkupienie świata zawdzięczamy Maryi.
b) Odkupienie świata dokonuje się najpierw poprzez rodzinę.
c) Rodzina jest jedną z ważniejszych instytucji społecznych.
1
47.
Czwarta pielgrzymka do Polski Jana Pawła II w 1991 roku:
a) poświęcona była komentowaniu przemian w Polsce po 1989 roku,
b) koncentrowała się wokół obrad Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu,
c) wiodła śladami Dekalogu.
1
48.
W homilii wygłoszonej na lotnisku w Masłowie 03.06.1991 roku Jan Paweł II przypomniał
wydarzenie z pobytu w Kielcach:
a) była to wizyta w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez siostry Albertynki,
b) było to spotkanie z wykładowcami akademickimi Ziemi Kieleckiej,
c) była to koronacja czczonego od wieków obrazu Matki Bożej Łaskawej w katedrze
kieleckiej.
1
49.
Rozpoczynając homilię przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 04.06.1997 roku Jan Paweł II
użył słów „O felicem virum beatum Joseph …”. Przetłumacz je:
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
50.
Przeczytaj uważnie tekst. Podaj autora tych słów i okoliczności, w jakich zostały
wypowiedziane:
„Mówię dziś do was z głębi serca — do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, (...)
do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest (...) tutaj dzięki
miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć
nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na
to, co się dzieje (...) w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę,
przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy — by kochać
i być kochanymi.
Wiele razy powtarzam — i jestem tego pewna — że największym niebezpieczeństwem
zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo
odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani
lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych
wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy
twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za
miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...)
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru
Bożego”.
2
...................................................................................................................................
51.
Uzupełnij lukę w zdaniu, które wygłosił Jan Paweł II w homilii przed sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu w 1997 roku:
„Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w
2
szczególny sposób spoczywa na ………………………………… , która jest «wspólnotą życia i miłości»
(Gaudium et spes, 48)”.
SPRAWDZIŁ …………………………………………………. SUMA PUNKTÓW …………………………………………………
9

Podobne dokumenty