konwerter interfejsów usb/rs-232 typu pd12

Komentarze

Transkrypt

konwerter interfejsów usb/rs-232 typu pd12
KONWERTER
INTERFEJSÓW USB/RS-232
TYPU PD12
PKWiU 30.02.16-70.20
Moc pobierana przez konwerter
30 mA przy 5 V d.c.
Znamionowe warunki u¿ytkowania:
- napiêcie zasilania
5 V d.c., z portu USB
- temperatura otoczenia
0...55°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
< 85%
- zewnêtrzne pole magnetyczne
< 400 A/m
- po³o¿enie pracy
dowolne
Warunki magazynowania i transportu:
- temperatura otoczenia
0...70°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
< 85%
- dopuszczalne wibracje sinusoidalne:
- czêstotliwoœæ
10...150 Hz
- amplituda przemieszczenia
 0,35 mm
Zapewniane stopnie ochrony
- od strony obudowy
- od strony wyprowadzeñ
IP 40
IP 20
Wymiary
65 x 43 x 24 mm
Masa
0,10 kg
Obudowa
przenoœna
KompatybilnoϾ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ na zak³ócenia wed³ug normy PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ wed³ug PN-EN 61000-6-4
Wymagania bezpieczeñstwa wg PN-EN 61010-1:
- kategoria instalacji
III
- stopieñ zanieczyszczenia
2
ZASTOSOWANIE
Obecnie coraz wiêcej komputerów PC pracuj¹cych w kompu-terowych systemach przemys³owych jest wyposa¿onych
w szeregowy interfejs USB (Universal Serial Bus). Interfejs
ten s³u¿y do komunikacji z innymi komputerami i urz¹dzeniami
w ramach sieci USB.
Konwerter PD12 jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym, w ³atwy sposób,
stworzenie po³¹czenia pomiêdzy USB a portem RS-232 zapewniaj¹c
jednoczeœnie miêdzy nimi oddzielenie galwaniczne. Interfejs USB
jest przeznaczony do komunikacji z komputerem, natomiast interfejs
RS-232 przeznaczony do komunikacji z urz¹dzeniami po stronie
obiektowej. Maksymalna prêdkoœæ transmisji to 921,6 kb/s.
Konwerter nie ingeruje w strukturê przesy³anych danych i jest kompatybilny z wieloma protoko³ami komunikacji przemys³owej, tj.: Modbus
RTU, Modbus, Lumbus, itp.
Do zestawu do³¹czony jest programowy sterownik sieciowego portu szeregowego dla komputera systemu nadzorczego. Pozwala on programom nadzorczym na wymianê danych
z obiektami przemys³owymi poprzez konwerter PD12.
Maksymalne napiecie pracy wzglêdem ziemi:
- dla obwodów zasilania
50 V
- dla pozosta³ych obwodów
50 V
INSTALOWANIE KONWERTERA
Konwerter jest urz¹dzeniem przenoœnym zasilanym z magistrali USB. Sposób pod³¹czenia konwertera PD12 przedstawiono na
rys. 1. Oznaczenia poszczególnych wyprowadzeñ przedstawiono
na rys. 2.
KOD WYKONAÑ
Kod wykonania PD12
Konwerter PD12 -
X
X
X
Izolacja galwaniczna
z izolacj¹..................................................................... 1
bez izolacji.................................................................. 2
DANE TECHNICZNE
USB
- kompatybilne z:
- z³¹cze
USB 1.0, 1.1, 2.0
USB typu B
RS-232
- sygna³y
- z³¹cze
Rodzaj wykonania
katalogowe..........................................................................0
specjalne*............................................................................X
TxD, RxD, RTS, CTS, GND
DB9 mêskie
Dane transmisyjne
- prêdkoœæ transmisji [kbit/s]
- sterowanie przep³ywem transmisji
- parzystoϾ
- bity danych
- bity stopu
- sterowniki
Próby odbiorcze
bez dodatkowych wymagañ........................................................ 0
z atestem Kontroli Jakoœci........................................................... 1
inne wymagania*......................................................................... X
1.2... 921,6
RTS/CTS, XON/XOFF, BRAK
STEROWANIA
None, Even, Odd, Space, Mark
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
Windows 98/98SE/Me, 2000/XP
* numeracjê wykonania ustali producent
PRZYK£AD ZAMÓWIENIA
kod PD12 - 1 0 1 oznacza wykonanie katalogowe konwertera z izolacj¹
galwaniczn¹, z atestem Kontroli Jakoœci.
LUMEL S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, Dzia³ Sprzeda¿y tel.: (0-68) 32 95 180, 32 95 260, 32 95 306, 32 95 374; fax: (48-68) 32 55 650
e-mail: [email protected] / www.lumel.com.pl
Rys. 1 Rysunek gabarytowo monta¿owy konwertera PD12.
Rys 2. Wyprowadzenia konwertera PD12.
Sygna³y zewnêtrzne nale¿y pod³¹czyæ zgodnie tablicami 1 i 2, w której opisano przeznaczenie poszczególnych wyprowadzeñ konwertera PD12.
Na p³ycie czo³owej znajduj¹ siê dwie diody:
zielona (RxD) - sygnalizuje odbieranie danych przez RS-232,
¿ó³ta (TxD)
- sygnalizuje nadawanie danych przez RS-232.
Wyprowadzenia interfejsu RS-232
Nr pinu DB9 RS-232
2
3
5
7
8
Tablica 1
Wyprowadzenia interfejsu USB
Sygna³y RS-232
RxD
TxD
GND
RTS
CTS
Nr pinu USB typu B
1
2
3
4
Tablica 2
Sygna³y USB
+ 5 V d.c.
- Data
+ Data
GND
PD12-19
LUMEL S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, Dzia³ Sprzeda¿y tel.: (0-68) 32 95 180, 32 95 260, 32 95 306, 32 95 374; fax: (48-68) 32 55 650
e-mail: [email protected] / www.lumel.com.pl

Podobne dokumenty