szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
_______________________________________________________________________________
Znak sprawy Zp 01/2014
_______________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń grzewczych w budynkach na Wale
von Plauena w MZM.
1. Zamówienie obejmuje:
a. dostawę i montaż grzejników elektrycznych wg załączonego wykazu;
b. dostawę i montaż kurtyn powietrznych wg załączonego wykazu;
c. wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji oraz szkoleń;
d. udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy;
e. serwis zainstalowanych urządzeń grzewczych w okresie obowiązywania gwarancji.
2. Wymagania techniczne i wytyczne doboru, dostawy urządzeń grzewczych.
a. Grzejniki elektryczne – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym:
- wymiary każdego grzejnika należy dostosować do ograniczeń
architektonicznych i przygotowanych wypustów kablowych;
- wygląd i kształt grzejników podlega wcześniejszej akceptacji Zleceniodawcy
- dopuszcza się grzejniki akumulacyjne i konwektorowe;
- w budynku BKS, baszcie i bastei zasilanie 1- fazowe;
- szczegółowe lokalizacje oraz przybliżone wymiary zostały zawarte w wykazie
- wymagania techniczne:
- certyfikat CE, ochrona min IP 44
- żeberkowe grzejniki elektryczne (lokalizacja – Baszta Nowa, Basteja Rycerska) i
panelowe grzejniki elektryczne (lokalizacja – budynek kasowo-sanitarny):
wyposażone w sterowniki; technologia połączenia żeber – spawanie laserowe,
czynnik grzewczy – olej mineralny w 100% do recyklingu, grzałki – termostat
kategorii C, klasa energetyczna II, sprawność cieplna – z 1 kW min. 0,9 kW;
b. Elektryczne kurtyny powietrzne do wejść (z ogrzewaniem):
- w budynku BKS zasilanie 3-fazowe;
- w baszcie i bastei zasilanie 1- fazowe;
- przy doborze kurtyn w baszcie i bastei należy zwrócić uwagę na
wymiary ze względu na ograniczone przestrzennie możliwości montażu;
- urządzenia muszą spełniać parametry: poziom głośność nie więcej niż 45 Db;
- wydajność powietrza zakresie od 900 do 1800 m³/h z 3-stopniowym
sterowaniem;
- możliwość zdalnego sterowania czasowego i możliwość stopniowego
załączania wentylatorów i ogrzewania.
- grzałki elektryczne od 2 do 16kW z minimum dwustopniowym sterowaniem;
- certyfikat CE, ochrona min IP 20
3. Szczegółowy opis realizacji zamówienia:
a. wszystkie grzejniki i kurtyny powietrzne będą montowane w wyznaczonych i
przygotowanych miejscach oraz podłączone do przygotowanych wypustów kablowych.
b. urządzenia, o których mowa w pkt. 1, winny być:
- fabrycznie nowe, gotowe do pracy, nieużywane,
Muzeum Zamkowe w Malborku
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
- spełniające wymagania Zamawiającego
- prawidłowo zainstalowane (przez co Zamawiający rozumie: podłączenie
grzejników pod istniejące wypusty kablowe, trwały montaż z podłożem,
zaprogramowanie pracy grzejników)
w zakres dostawy, o której mowa w pkt. 1, wchodzi w szczególności: dostawa,
wniesienie, rozpakowanie, sprawdzenie, montaż i uruchomienie, przeszkolenie
pracowników, dostarczenie instrukcji programowania, protokolarne przekazanie
zamawiającemu przedmiotu umowy.
po zainstalowaniu, uruchomieniu i zaprogramowaniu wszystkich urządzeń grzewczych
Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów elektrycznych, głównie skuteczności
zerowania oraz przeprowadzi analizę i ewentualną wyminę zabezpieczeń w RNN
obwodów grzewczych.
wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie nie dłużej niż 60
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o gotowości przystąpienia do
instalacji urządzeń z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na
własne ryzyko do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
wymagane dokumentacje sprzętowe – certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne,
licencje, instrukcje obsługi oraz eksploatacji,
w przypadku awarii, wystąpienia wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń,
Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej naprawy lub, jeżeli jest to niemożliwe,
wymiany wadliwego elementu na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia,
4. W celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych i instalacyjnych oferowanych
urządzeń należy do oferty załączyć karty katalogowe zawierające wymagane parametry, opisane
w pkt. 2 i poniższym wykazie.
5. Dopuszcza się zastosowanie grzejników i kurtyn powietrznych dowolnego producenta, ale o
parametrach technicznych nie gorszych niż od tych, wyszczególnionych w pkt. 2 i poniższym
wykazie.
WYKAZ URZĄDZEŃ
Budynek kasowo-sanitarny
Budynek
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
[mkw]
Hol
61
Pomieszczenie
gospodarcze
Maszynownia
Wentylatornia
Magazyn
Magazyn
Przechowalnia wózków
Pokój opieki nad
dzieckiem
Natrysk
WC z natryskiem
Magazyn WC
Zapotrzebowanie
Ilość
grzejników
Moc
[W]
1500
2,8 kW
(dla obu)
3
1,5
Orientacyj Orientacyj
na
na
wysokość długość
[mm]
[mm]
442
1317
1500
442
1317
750
442
817
442
442
442
442
442
817
817
817
817
817
7,4
36,9
0,2 kW
0,55 kW
1
1
33,8
1,2 kW
2
7,1
0,25 kW
1
750
750
750
750
750
5,7
0,4 kW
1
750
442
817
3,5
8
4,5
0,2 kW
0,5 kW
0,2 kW
1
1
1
750
750
750
442
442
442
817
817
817
2
________________________________________________________________________________________________________________
Muzeum Zamkowe w Malborku
WC męski
75,3
WC męski (umywalki)
WC damski
58,6
Basteja Rycerska
Baszta Nowa
WC damski (umywalki)
2 kW
2
0,7 kW
1
1,5 kW
2
0,7 kW
1
1000
1000
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1000
1000
750
750
1250
1250
1500
750
1500
750
1000
1250
750
750
1000
750
750
750
750
750
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1000
1000
1000
1250
1000
590
590
442
442
442
442
309
309
442
309
309
309
309
590
590
590
442
442
600
600
442
442
442
442
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
817
817
817
817
817
817
1000
1000
1117
1000
1000
1000
1000
1317
817
817
817
817
898
898
1317
817
1317
817
760
898
622
622
760
622
622
622
622
622
898
898
898
898
898
898
760
760
760
898
760
1000
600
760
750
600
622
750
600
622
Hol
32,4
3 kW
3
Sala obsługi turysty
86,5
6,5 kW
5
Kasy i informacja
28,3
1,5 kW
2
Pomieszczenie socjalne
WC
16,7
3,4
0,7 kW
0,2 kW
1
1
Pomieszczenie
wielofunkcyjne
77,6
2,5 kW
2
Sklep muzealny
Zaplecze
Pomieszczenie ochrony
WC
31,6
4,4
10,4
2,9
1,5 kW
0,3 kW
1,5 kW
najmniejszy
1
1
1
1
Piwnica
2,1 kW
2
Parter
2,5 kW
3
I piętro
1,5 kW
2
II piętro
2,2 kW
3
Antresola
6,0 kW
5
Piwnica – Pom 1
Piwnica - Pom 2
1,1 kW
0,8 kW
1
1
Piwnica - Pom 3
1,8 kW
2
Parter - Pom 1
1,1 kw
1
Parter - Pom 2
1,8 kw
2
Parter - Pom 3
1,2 kW
2
Piętro - Pom 1
1,0 kW
1
1000
600
760
Piętro - Pom 2
0,8 kW
1
1000
600
760
3
________________________________________________________________________________________________________________
Muzeum Zamkowe w Malborku
Lokalizacja
Budynek
kasowosanitarny
Brama
Nowa
Basteja
Rycerska
Piętro -Pom 3
8,5 kW
5
Piętro - Pom 4
1,5 kw
2
1500
1500
1500
2000
2000
1000
1000
600
600
600
600
600
600
600
1036
1036
1036
1312
1312
760
760
Nazwa pomieszczenia
Ilość kurtyn
Moc
[kW]
∆t
[°C]
Natężenie
silnika
Parter
4
2/3
(każda)
10/7.5
0,45
Parter
1
2/3
10/7.5
0,45
Parter
1
2/3
10/7.5
0,45
Zakres dostawy
Grzejniki w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z zestawem montażowym,
Ochrona IP 44:
- panelowy grzejnik elektryczny wyposażony w sterownik cyfrowy umieszczony w zależności od
potrzeb
Sterownik biały dla grzejników lakierowanych na biało lub w jasnych kolorach w kolorze białym,
ciemnoszary dla grzejników w lakierowanych na ciemne kolory
- naścienny żeberkowy grzejnik elektryczny
Grzejnik wyposażony w indywidualne sterowanie
Opracował: Czesław Kwaśnicki, styczeń 2014r.
4
________________________________________________________________________________________________________________
Muzeum Zamkowe w Malborku

Podobne dokumenty