Plant Design and Optimization

Komentarze

Transkrypt

Plant Design and Optimization
Tecnomatix
Plant Design and Optimization
Planowanie i optymalizacja zakładów przemysłowych
artykuł techniczny
Siemens PLM Software
www.siemens.com/tecnomatix
Streszczenie
Rozwiązanie Tecnomatix® Plant Design and Optimization umożliwia zespołom wielu dyscyplin planowanie i optymalizację
zakładów produkcyjnych we współdzielonym środowisku. Rozwiązanie to pozwala szybko tworzyć plany zakładów przy użyciu
parametrycznych obiektów 3D, co zapewnia wykrycie potencjalnych błędów już we wczesnej fazie procesu projektowania.
Dodatkowo przeprowadzana jest optymalizacja problemów przemieszczania materiału, logistyki oraz kosztów pośrednich
poprzez dopasowanie tras transportowych, potrzeb magazynowych, specyfikacji urządzeń transportowych i pakujących do
schematu zakładu produkcyjnego. Poprawia to w znaczny sposób efektywność oraz dokładność planowania, co pomaga
zmniejszyć koszty przy jednoczesnym skróceniu czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Korzyści
Efektywna komunikacja
w zakresie zasad projektowych
Wydajna komunikacja zespołów
funkcyjnych
Globalne zarządzanie
przepływem prac
50 procent oszczędności czasu
projektowania nowego zakładu
w porównaniu do technik 2D
15 procent oszczędności
związanych ze zmianami narzędzi
i wyposażenia
Optymalizacja ponownego użycia
istniejącego wyposażenia
Ograniczenie kosztów transportu
materiałów o 70 procent
Optymalne wykorzystanie
zasobów i przepływ materiałów.
Ograniczenie zadań typu
„non-value added” oraz kosztów
pośrednich
Optymalne wykorzystanie
powierzchni i wielkości
transportu
Redukcja kosztów nowych
systemów o 5 do 20 procent
Skrócenie czasu przejścia
produktu przez proces
produkcyjny o 20 do 60 procent
Ograniczenie poziomu zapasów
o 20 do 60 procent
Wzrost produktywności
istniejących systemów o 15-20
procent
Pakiet rozwiązań Tecnomatix
Plant Design and Optimization
umożliwia producentom
szybkie tworzenie modeli
zakładów produkcyjnych,
a także uzyskanie pewności, że
będą one funkcjonować
z maksymalną wydajnością,
jeszcze zanim zostanie
uruchomiona produkcja.
Pozwalając zaobserwować efekt planu produkcyjnego zakładu w wirtualnym modelu,
Plant Design and Optimization umożliwia ograniczenie strat dotyczących czasu i zasobów
rozwiązując jednocześnie problemy na hali produkcyjnej.
Pakiet Plant Design and Optimization jest rozwiązaniem składającym się z czterech
kluczowych elementów funkcjonalności:
• Projektowanie i wizualizacja 3D zakładów przemysłowych, zawierające parametryczne
obiekty typu „smart”, dzięki którym projektanci mogą tworzyć schemat zakładu oraz
tworzyć podstawy zadań projektowych.
• Analiza i optymalizacja logistyki zakładowej, dzięki czemu projektanci mają możliwość
optymalizacji przepływu materiału, logistyki oraz kosztów pośrednich poprzez
porównanie ścieżek przepływu materiału, wymagań magazynowych, specyfikacji
urządzeń transportowych czy pakujących z planem zakładu produkcyjnego.
• Symulacja przepustowości dostarczająca niezbędnych danych do podejmowania decyzji
biznesowych w odniesieniu do wymaganych możliwości produkcyjnych, rozmiarów
buforów czy strategii produkcyjnych oraz umożliwiająca minimalizację kosztów przy
jednoczesnym skróceniu czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Tecnomatix
artykuł techniczny
Cechy
Projektowanie i wizualizacja 3D
zakładu:
Obiekty 3D “smart”
z wbudowanymi zasadami
projektowymi
Możliwość budowania
parametrycznego wyposażenia
zakładu przy pomocy technologii
XML
Połączenie planu zakładu
z symulacją przepustowości
poprzez SDX
Bezpośredni import modeli
oprzyrządowania i danych
produktu systemów NX™ , Solid
Edge® oraz aplikacji Parasolid®
dzięki technologii JT
Analiza i optymalizacja logistyki
produkcji:
Obliczanie i wizualizacja
diagramów przepływu materiału
Analiza i walidacja ścieżek ruchu
pieszego pracowników
Kalkulacja wymagań dla
wyposażenia transportowego
Projektowanie przestrzenne
powierzchni magazynowych
Symulacja przepustowości
produkcji:
Analiza wąskich gardeł
Symulacja połączona
z wizualizacją 3D
Optymalizacja parametrów
systemu przy pomocy
algorytmów genetycznych
Hierarchiczna struktura symulacji
połączona z dziedziczeniem
obiektów
Zintegrowane zarządzanie
biblioteką obiektów
umożliwiające współdzielone
kształtowanie projektu
w środowisku zespołowym
Analiza statystyczna oraz
automatyczne generowanie
raportów
Zarządzanie współdzielonym
procesem projektowania:
Kontekstowa edycja wielu
obszarów zakładu, wydziałów
i komórek produkcyjnych
Projektowanie współbieżne
zakładów produkcyjnych
Możliwość szybkiego
przemieszczania obiektów
pomiędzy grupami danych
Zarządzanie zmianą
i wersjonowaniem obiektów
• Zarządzanie współdzielonym procesem
projektowania umożliwiające zespołom
inżynierskim komunikację w zakresie reguł
projektowych oraz wymianę danych w ramach
współdzielonego środowiska.
Aktualne wyzwania przy projektowaniu
zakładów produkcyjnych
Produkcja i sprzedaż większej ilości produktów nie
zawsze skutkuje większymi zyskami
przedsiębiorstwa. Jeżeli procesy produkcyjne działają mało efektywnie, często zachodzi
konieczność ponoszenia znacznych kosztów aby kompensować niedobory produkcyjne.
Źródła nieefektywności zazwyczaj mają swój początek już we wczesnej fazie projektu
zakładu, szczególnie przy projektowaniu planu hali i gniazd produkcyjnych, gdy następują
zakłócenia w efektywnej komunikacji zespołów o różnych kompetencjach.
Dodatkowo, przestarzałe narzędzia pracy takie jak dwuwymiarowe schematy i rysunki
papierowe, nie dostarczają funkcjonalności pozwalającej na właściwe oszacowanie wpływu
ustawienia urządzeń produkcyjnych lub transportowych na proces produkcyjny
w zakładzie.
Krytyczną wielkością jest zarówno przepustowość pojedynczych linii, jak i planowanie oraz
optymalizacja procesów w całym zakładzie. Procesy montażu wymagają precyzyjnego
planowania koncepcji dostaw oraz wymagań magazynowych i transportowych.
Plant Design and Optimization jest pakietem dedykowanym dla wspomnianych zagadnień
dzięki czterem kluczowym cechom funkcjonalności:
Projektowanie i wizualizacja 3D zakładu
Tradycyjne procesy projektowania zakładów
produkcyjnych są narażone na błędy. Zespoły
projektowe pracując w środowisku 2D poświęcają
wiele wysiłku na kwestie związane z wyborem
i położeniem elementów wyposażenia.
Dzięki projektowaniu i wizualizacji 3D, Plant
Design and Optimization dostarcza projektantom
funkcjonalność pozwalającą na szczegółowy
wgląd w projekt zakładu oraz procesy instalacyjne.
Obiekty typu „smart” umożliwiają lepsze
zrozumienie geometrycznej reprezentacji wszelkich zasobów, od przenośników, antresol
i dźwigów, do kontenerów, samojezdnych urządzeń transportowych (AGV) i ludzkich
zasobów produkcyjnych.
Tecnomatix
artykuł techniczny
Planowanie i budowa schematów 3D pomaga
zminimalizować błędy interpretacji umożliwiając
projektantom obserwację wzajemnego
oddziaływania na siebie elementów wyposażenia
w wirtualnym zakładzie produkcyjnym.
Analiza i optymalizacja logistyki produkcji
Jednym z celów operacji produkcyjnych jest
osiągnięcie maksymalnej produktywności przy
założonych kosztach inwestycyjnych np. kosztach
maszyn i oprzyrządowania, pracy operatorów czy
kosztach procesu.
Niestety, w większości przedsiębiorstw znaczną trudność stanowi identyfikacja i analiza
kosztów pośrednich czy adaptacja technik Lean Manufacturing.
Analiza i optymalizacja logistyki zakładowej w rozwiązaniach Plant Design and
Optimization umożliwia zbudowanie optymalnego schematu zakładu pod kątem długości
ścieżek przepływu materiału, jego natężenia czy kosztów, poprzez badanie wpływu
rozmieszczenia tras transportowych, powierzchni magazynowych, niezbędnego
wyposażenia transportowego czy konfekcjonowania. Wynikiem analizy są
zoptymalizowane plany zakładów ze skróconymi trasami transportowymi, właściwymi
rozmiarami buforów i poziomem zapasów.
Symulacja przepustowości produkcji
Efektywność operacyjna i przepustowość systemu produkcyjnego uwarunkowana jest
wieloma czynnikami. Oszacowanie optymalnej konfiguracji nowego systemu
produkcyjnego w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj bardzo skomplikowane. Spore trudności
sprawia również określenie poziomu zapasów, odpowiednich harmonogramów
produkcyjnych oraz przepustowości produkcji w odniesieniu do stopnia wykorzystania
zasobów.
Dzięki symulacji przepustowości produkcji (symulacja dyskretna), Plant Design and
Optimization umożliwia wsparcie dla podejmowania decyzji biznesowych odnośnie
projektu zakładu, rozmiaru buforów, oraz zdolności i strategii produkcyjnych. Poprzez
symulację dyskretną schematu zakładu, rozwiązanie to pozwala na szybkie tworzenie wielu
scenariuszy produkcyjnych, badanie ich pod kątem wąskich gardeł, efektywności czy
przepustowości – wszystko w środowisku 2D/3D. Badania takie mogą zawierać strategie
transportowe, wielkość serii czy koncepcje dostaw w dowolnym miejscu zakładu.
Optymalizując charakterystykę systemu produkcyjnego, np. harmonogram pracy ludzi,
wymagany poziom zasobów lub zdolności produkcyjnych, możemy już we wczesnej fazie
podejmować zweryfikowane decyzje biznesowe oparte na realnych wielkościach, co
pomoże zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy w trakcie produkcji.
Tecnomatix
artykuł techniczny
Zarządzanie współdzielonym procesem projektowania
W procesie projektowania schematu i wyposażenia zakładu produkcyjnego odgrywa rolę
wiele dyscyplin wiedzy. Proces ten wymaga współpracy grup projektantów
odpowiedzialnych za architekturę podstawową, inżynierię produkcji czy planowanie
schematu zakładu, wraz z firmami wykonawczymi i dostawcami maszyn i urządzeń. Wśród
tak różnorodnych dyscyplin często występują trudności z efektywną komunikacją, właściwą
kontrolą rewizji dokumentów, zarządzaniem procesem zmian czy relacjami związanymi
z zewnętrznym łańcuchem dostaw.
Możliwość zarządzania współdzielonym procesem projektowania przy pomocy narzędzi
zawartych w Plant Design and Optimization wspomaga zespoły projektowe w zarządzaniu
dużą ilością współdzielonych danych dotyczących zakładu w ramach jednolitego
środowiska. Środowisko to może być dodatkowo używane w wielu innych dziedzinach
dotyczących procesów inżynierskich występujących w zakładzie produkcyjnym.
Kontakt
Siemens PLM Software
Ul. Marynarska 19 A
02-674 Warszawa
Tel.:+4822-339-3680
www.siemens.com/plm
© 2009 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Siemens oraz logo Siemensa są zastrzeżonymi znakami
handlowymi stanowiącymi własność Siemens AG. Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, Velocity Series, Geolus, i Insight
są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub do
spółek zależnych firmy w USA lub w innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe lub znaki usługowe należą do ich
właścicieli.. 1/08