Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.03

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.03
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Nowy Sącz: Organizacji i przeprowadzenia kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W
stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 37683 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 11069 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kilińskiego 72A, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 0-18 4438251, faks 0-18 4442717.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacji i przeprowadzenia kursów
edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla
osób niepełnosprawnych. Zad. 1. Zam. uzupełniające - Kurs florystyczny dla osób niepełnosprawnych.
1. Liczba osób: 1. 2. Stopień niepełnosprawności: znaczny; osoba mające problemy z poruszaniem się
w ich przypadku podczas zajęć potrzebny jest opiekun. 3. Program zajęć ma obejmować: 40 godzin
(1godzina = 45min.). 4. Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 5. Termin realizacji: do 31.05 2015 r. 6. Zakres
merytoryczny zadania m.in. : a) Bukiety klasyczne. b) Bukiet strukturalny na stelażu. c) Nowoczesny
bukiet asymetryczny linearno-graficzny. d) Oryginalne opakowanie. e) Najnowsze trendy florystyczne. f)
Kompozycje w naczyniach. g) Konstrukcje i stelaże do kompozycji. h) Kompozycja na konstrukcji. i)
Komponowanie roślin doniczkowych. j) Wiązanki i dekoracje ślubne. k) Biżuteria kwiatowa. l) Dekoracja
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
stołu weselnego. m) Wystrój kościoła. n) Dekoracja stołu, bankietowego. o) Nowoczesne autocorsowe.
p) Kompozycje z suszu egzotycznego. q) Dekoracje pogrzebowe i kompozycje do dekoracji grobów. r)
Podstawy marketingu i zasady funkcjonowania kwiaciarni. Wymagania dodatkowe: 1.Przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
wstępny test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Wyniki testu, o którym mowa
wyżej, posłużą do zakwalifikowania osób do właściwej grupy realizującej odpowiednio poziom
podstawowy lub zaawansowany. 2.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera do
prowadzenia zajęć (posiadającego przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie, kwalifikacje i
umiejętności związane z przedmiotem zamówienia). 3. Wykonawca zapewnia dla uczestnika materiały
dydaktyczne (rośliny, kwiaty i dodatki florystyczne, informacje teoretyczne z zakresu szkolenia). 4.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu kawowego z poczęstunkiem (drobne ciasteczka
(typu Pieguski lub równoważne, paluszki, na jedno spotkanie), woda mineralna (0,5 l typu Piwniczanka
lub równoważne; gazowana i niegazowana - 2 szt. na osobę), kawa (typu Nescafe lub równoważne bez ograniczeń), herbata (typu Lipton lub równoważne - bez ograniczeń), cukier (wg potrzeb),
śmietanka do kawy (typu Łaciate lub równoważne- min. 2 szt.). 5. Wykonawca zapewni 1 opiekuna dla
osoby mającej trudności w poruszaniu się - podczas zajęć. 6. Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom
kosztów dojazdu z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie zajęć
i z powrotem wg. poniższej tabeli: L.p. Miejsce zamieszkania Liczba osób 1. Florynka - Binczarowa 1 7.
Wykonawca zapewni uczestnikom zwrot kosztów dojazdu (wg powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania
(Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie szkoleń i z powrotem (w wysokości odpowiadającej
cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź pisemnego oświadczenia uczestnika o
korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z informacją od przewoźnika dot. cen biletów na
danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowane można
uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu
przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na
potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika
dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za
zakup paliwa. 8. Szkolenie ma zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie
pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesieniem
kwalifikacji zawodowych uczestników kursu. 9. Dzienny wymiar zajęć, nie może przekroczyć 5 h
(1godzina = 45min.). 10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu
sprawdzającego, przygotowania i przekazanie certyfikatu z egzaminu wewnętrznego Zamawiającemu.
Zad. 11. Zam. uzupełniające - Kurs nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali
płatniczych, komputera oraz z fakturowaniem komputerowym dla osób niepełnosprawnych. 1. Liczba
osób: 1. 2. Stopień niepełnosprawności: lekki; stopień niepełnosprawności umożliwiający samodzielny
udział w szkoleniu. 3. Program zajęć ma obejmować: 50 godzin (1godzina = 45min.). 4. Miejsce
realizacji: Nowy Sącz. 5. Termin realizacji: do 31.05.2015 r. 6. Zakres merytoryczny zadania m.in.: 1.
Elementy prawa: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo pracy, przepisy prawno-fiskalne, umowa
sprzedaży, ustawa o podatku od towarów i usług. 2. Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z
zasadami BHP i ppoż. 3. Dokumentację sprzedaży i narzędzia sprzedaży. 4. Odpowiedzialność
sprzedawcy, kultura osobista i etyka zawodowa, savoir- vivre, elementy autoprezentacji w kontakcie z
klientem. 5. Obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży. 6. Dekorowanie wnętrza
sklepu i okna wystawowego. 7. Obsługa systemu operacyjnego. 8. Elementy towaroznawstwa:
klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, opakowanie i oznaczanie
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
towarów. 9. Dokumentacja handlowa i magazynowa: zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja
związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i
zwroty, rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe, rozliczenie i odprowadzanie utargów,
dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony). 10. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia praktyczne
na kasach fiskalnych: rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych,
praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, rozpoznawanie i kontrola znaków
pieniężnych, obsługa urządzeń wspomagających system sprzedaży: czytnik kodów kreskowych,
terminale płatnicze, wagi, rejestracja sprzedaży. 11. Ćwiczenia: program do fakturowania CDN
FPP,Proste Faktury lub równoważne: ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr
sprzedaży i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 12. Obsługę programu magazynowofakturującego. 13. Wystawiania faktury VAT czy rachunku. Wymagania dodatkowe: 1.Przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
wstępny test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Wyniki testu, o którym mowa
wyżej, posłużą do zakwalifikowania osób do właściwej grupy realizującej odpowiednio poziom
podstawowy lub zaawansowany. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera do
prowadzenia zajęć (posiadającego przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie, kwalifikacje i
umiejętności związane z przedmiotem zamówienia). 3. Wykonawca zapewni sprawny sprzęt
dydaktyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem, a także inne urządzenia
niezbędne do wykonanie zamówienia. Ilość sprzętu, o którym mowa wyżej musi być adekwatna do
liczby uczestników kursu. 4. Wykonawca jest zobowiązany do serwisu kawowego z poczęstunkiem
(drobne ciasteczka (typu Pieguski lub równoważne, paluszki, na jedno spotkanie), woda mineralna (0,5 l
typu Piwniczanka lub równoważne; gazowana i niegazowana - 2 szt. na osobę), kawa (typu Nescafe lub
równoważne- bez ograniczeń), herbata (typu Lipton lub równoważne- bez ograniczeń), cukier (wg.
potrzeb), śmietanka do kawy (typu Łaciate lub równoważne- min. 2 szt.). 5. Dzienny wymiar zajęć, nie
może przekroczyć 5 h (1godzina = 45min.). 6. Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu
z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie zajęć i z powrotem wg.
poniższej tabeli: L.p. Miejsce zamieszkania Liczba osób 1. Nowy Sącz - Piątkowa 1 7. Wykonawca
zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu (wg powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania (Powiat
Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie kursu i z powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie
biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze
środków transportu publicznego wraz z informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W
przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do
wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika
stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w
ramach uczestnictwa w projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na
danej trasie. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. 8.Szkolenie
ma zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym
nabycie, utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych
uczestników kursu. 9.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu
sprawdzającego, przygotowania i przekazanie certyfikatu z egzaminu wewnętrznego Zamawiającemu.
Zad. 13. Zam. uzupełniające - Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla osób
niepełnosprawnych. 1.Liczba osób: 1. 2. Stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności
umożliwiający samodzielny udział w szkoleniu. 3.Program zajęć ma obejmować: 40 godzin (1godzina =
45min.) 4.Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 5.Termin realizacji: do 31.05. 2015 r. 6.Zakres merytoryczny
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
zadania m.in. : a) rola i zadania opiekuna b) choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar i
analiza parametrów c) ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja d) zasady prawidłowego
żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych e) problemy medyczno-pielęgnacyjne osób
starszych i niepełnosprawnych ruchowo f) fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się g)
postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby h) profilaktyka odleżyn oraz skutków
długotrwałego unieruchomienia i) problemy opieki chorych niepełnosprawnych j) pielęgnacja chorych w
podeszłym wieku k) proces rehabilitacji l) organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
refundacja. m) pomoc państwa dla osób starszych i niepełnosprawnych n) aktywizacja osób starszych i
niepełnosprawnych, terapia zajęciowa. o) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych i zakres ich pomocy. p) dostosowanie otoczenia do potrzeb osób starszych i
niepełnosprawnych ruchowo. q) wybrane zagadnienia farmakoterapii Wymagania dodatkowe: 1.Przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
wstępny test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Wyniki testu, o którym mowa
wyżej, posłużą do zakwalifikowania osób do właściwej grupy realizującej odpowiednio poziom
podstawowy lub zaawansowany. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera do
prowadzenia zajęć (posiadającego przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie, kwalifikacje i
umiejętności związane z przedmiotem zamówienia). 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
serwisu kawowego z poczęstunkiem (drobne ciasteczka (typu Pieguski lub równoważne, paluszki, na
jedno spotkanie), woda mineralna (0,5 l typu Piwniczanka lub równoważne; gazowana i niegazowana 2 szt. na osobę), kawa (typu Nescafe lub równoważne - bez ograniczeń), herbata (typu Lipton lub
równoważne- bez ograniczeń), cukier (wg. potrzeb), śmietanka do kawy (typu Łaciate lub równoważnemin. 2 szt.). 4. Dzienny wymiar zajęć, nie może przekroczyć 5 h (1godzina = 45min.). 5. Wykonawca
zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na
miejsce przeprowadzenie zajęć i z powrotem wg. poniższej tabeli: L.p. Miejsce zamieszkania Liczba
osób 1. Stary Sącz - Cyganowice 1 6. Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu (wg
powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie kursu i z
powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź
pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z
informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników
samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena
najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o
wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w
projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma
konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. 7.Szkolenie ma zakończyć się
badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie
wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych uczestników kursu.
8.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego,
przygotowania i przekazanie certyfikatu z egzaminu wewnętrznego Zamawiającemu. Zad. 14. Zam.
uzupełniające - Kurs konserwatora powierzchni płaskich dla osób niepełnosprawnych (pomoc domowa).
1.Liczba osób: 1. 2. Stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności umożliwiający
samodzielny udział w szkoleniu. 3.Program zajęć ma obejmować: 40 godzin (1godzina = 45min.)
4.Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 5.Termin realizacji: do 31.05. 2015 r. 6.Zakres merytoryczny zadania
m.in. : 1. Problematyka utrzymania czystości 2. Sprzątanie, czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja
pomieszczeń 3. Rodzaje środków czystości i ich dobór do sprzątanej powierzchni 4. Prace porządkowe
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
5. Pranie i czyszczenie posadzek i podłóg tekstylnych 6. Pranie i czyszczenie podłóg tekstylnych,
czyszczenie obić tapicerskich (praktyczna nauka obsługi sprzętu mech.) 7. Czyszczenie podłóg
twardych oraz posadzek elastycznych 8. Czyszczenie podłóg twardych oraz posadzek elastycznych
(praktyczna nauka obsługi sprzętu mech.) 9. BHP i pierwsza pomoc 10. Prawidłowe stosowanie
środków czystości 11. Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych 12. Relacje pomiędzy pracodawcą a
pracownikiem 13. Praca w zespole 14. Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania 15. Stres i
radzenie sobie ze stresem związanym z pracą na stanowisku konserwatora powierzchni płaskich 16.
Zaplanowanie pracy na stanowisku konserwatora powierzchni płaskich 17. Prawidłowe stosowanie
środków czystości 18. Rodzaje sprzętu służącego do sprzątania 19. Konserwacja sprzętu 20.
Utrzymanie w czystości komputerów PC oraz urządzeń peryferyjnych Wymagania dodatkowe: 1.Przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
wstępny test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Wyniki testu, o którym mowa
wyżej, posłużą do zakwalifikowania osób do właściwej grupy realizującej odpowiednio poziom
podstawowy lub zaawansowany. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera do
prowadzenia zajęć (posiadającego przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie, kwalifikacje i
umiejętności związane z przedmiotem zamówienia). 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
serwisu kawowego z poczęstunkiem (drobne ciasteczka (typu Pieguski lub równoważne, paluszki, na
jedno spotkanie), woda mineralna (0,5 l typu Piwniczanka lub równoważne; gazowana i niegazowana 2 szt. na osobę), kawa (typu Nescafe lub równoważne - bez ograniczeń), herbata (typu Lipton lub
równoważne- bez ograniczeń), cukier (wg. potrzeb), śmietanka do kawy (typu Łaciate lub równoważnemin. 2 szt.). 4. Dzienny wymiar zajęć, nie może przekroczyć 5 h (1godzina = 45min.). 5. Wykonawca
zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na
miejsce przeprowadzenie zajęć i z powrotem wg. poniższej tabeli: L.p. Miejsce zamieszkania Liczba
osób 1. Barcice - Przysietnica 1 6. Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu (wg
powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie kursu i z
powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź
pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z
informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników
samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena
najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o
wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w
projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma
konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. 7.Szkolenie ma zakończyć się
badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie
wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych uczestników kursu.
8.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego,
przygotowania i przekazanie certyfikatu z egzaminu wewnętrznego Zamawiającemu. WYMOGI
OGÓLNE DO WSZYSTKICH KURSÓW: 1. Szkolenie ma zakończyć się badaniem ewaluacyjnym,
przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie wiedzy i umiejętności
praktycznych oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych uczestników kursu. 2. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego, przygotowania i
przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) protokołu z egzaminu wewnętrznego
Zamawiającemu. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. 4.
Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie
5
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
miasta Nowy Sącz. Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 5 godzin dydaktycznych, z
zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni
po każdych 2 godzinach przerwę 15 minutową. 5. Wykonawca zapewni salę szkoleniową
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ( wejście do budynku powinno być dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych: wjazd dla wózków, winda; do wielkości grup - wyposażona w krzesła i
stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie
tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem
naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna
zapewniać możliwość organizacji przerw kawowych. 6. W przypadku realizacji zadań wykonawca
według ustaleń Zamawiającego dla poszczególnych zadań zapewni transport lub zwrot uczestnikom
kosztów dojazdu (wg tabel) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie
kursu i z powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź
pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z
informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników
samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena
najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o
wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w
projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma
konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. 7. Wykonawca zobowiązany jest do
organizacji i przeprowadzenia kursów w ramach ww Projektu, których ilość została określona w SIWZ.
Kursy są prowadzone w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie, wg
wymogów Zamawiającego oraz w orientacyjnych terminach (zakończenie kursów do 31 maja 2015 r.)
określonych w SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne: Programy
merytoryczne kursów z uwzględnieniem czasu trwania sporządzone odrębnie dla każdego z kursu - do
akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy. Programy kursów muszą uwzględniać również
realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, a w szczególności zakres merytoryczny poszczególnych
kursów opisany w SIWZ . 9. Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie
wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. 10. W przypadku zadania 1 Wykonawca zapewni opiekuna dla osób niepełnosprawnych
podczas trwania zajęć posiadającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 11.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram kursów Zamawiającemu (do akceptacji i
zatwierdzenia) w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 12. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika kursu ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania, a
także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną 5.000,00 zł. Kserokopię dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursów.
12.Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione materiały szkoleniowe zawierające logowanie raz
informacje o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zamieszczonymi na stronie
internetowej: www.efs.gov.pl zakładka - Zasady promocji, uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia, w tym zakresie tj. przybory piśmiennicze: komplet długopis i
ołówek, co najmniej 60-kartkowy kartkowany notatnik w formacie A4, materiały dydaktyczne (np.
6
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć, prezentacji multimedialnych), teczka-aktówka na
materiały szkoleniowe, wielkość A-4. Materiały szkoleniowe należy rozdać uczestnikom szkolenia w
pierwszym dniu szkolenia i przechodzą one na własność uczestników po zakończeniu szkolenia,
potwierdzenie ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z
dokumentacją ze szkolenia. 13.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zajęć
informacji na temat współfinansowania przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej
sprawie potwierdzającego wykonanie ww wymagania. 14. Wykonawca wyda zaświadczenia ukończeniu
kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie Rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. (Dz.U.2011.127.721) oraz
rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). 15.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji
odrębnie dla każdego kursu (w tym również fotograficznej):listę obecności, potwierdzenie transportu na
zajęcia, dziennik zajęć zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć; lista osób, które
rozpoczęły kurs; lista osób, które ukończyły kursu; lista osób, które nie ukończyły kursu; rejestr
wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie
umiejętności; kopie wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie;
potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu; potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych; potwierdzenie
korzystania z usługi cateringowej; protokół z wewnętrznego egzaminu sprawdzającego, ankiety
ewaluacyjne i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty do akceptacji Zamawiającemu 8 dni przed
rozpoczęciem zajęć. 16.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących
w kursach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 17. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu oryginały całości dokumentacji szkolenia w terminie 7 dni od jego
zakończenia. Dokumentacja szkolenia powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie
internetowej: www.efs.gov.pl, zakładka- Zasady promocji. 18.Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia kursu także w przypadku innej od wymienionej w SIWZ liczby osób. Zamawiający
zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych
kursów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które uczestniczyły w kursie na
podstawie przekazanej imiennej listy uczestników. 19.Zastosowane metody nauczania muszą
uwzględniać indywidualne podejście do każdego uczestnika. 20.Wykonawca zobowiązany jest do
sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć, a także bieżącego informowania
Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach.
21.Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją
przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację zajęć, informowanie uczestników o
planowanych zajęciach, ściśle współpracuje z pracownikami Zamawiającego. 22.Wykonawca
zobowiązany będzie do oznakowanie miejsca kursu oraz wszelkich dokumentów związanych z
organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl, zakładka Zasady promocji)
umieszczania na materiałach szkoleniowych informacji projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem
(podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 23.Wykonawca zobowiązany jest w ramach projektu (w
7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
okresie realizacji zawartej umowy) do zarejestrowania się w internetowej bazie ofert szkoleniowych
dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o
każdym prowadzonym szkoleniu w ramach nin. projektu (zawartej umowy) nie rzadziej niż raz w
miesiącu oraz zobowiązany jest do przedkładania powyższych informacji Zamawiającemu z wykonania
powyższego nałożonego obowiązku. 24.Wykonawca zobowiązany jest w ramach projektu (w okresie
realizacji zawartej umowy) do zarejestrowania informacji o szkoleniu i terminach zajęć w internetowej
bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.pociagdokariery.pl i aktualizowania w
tej bazie informacji o prowadzonym szkoleniu organizowanym w ramach nin. projektu (zawartej umowy)
nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz zobowiązany jest do przedkładania powyższych informacji
Zamawiającemu z wykonania powyższego nałożonego obowiązku. 25.Wykonawca umożliwić
pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursów oraz poddać się
ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzielać
stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie.
26.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów
egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów.
27.Po zakończeniu poszczególnych kursów Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla każdego
uczestnika: zaświadczenie o jego ukończeniu oraz certyfikat, których wzór i ologowanie zostanie
ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn W stronę samodzielności i niezależności
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj.
małopolskie.
8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7540,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7564,50
Oferta z najniższą ceną: 7564,50 / Oferta z najwyższą ceną: 7564,50
Waluta: PLN.
9