2007

Komentarze

Transkrypt

2007
Załącznik nr 9A
Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia od ognia i innych Ŝywiołów
Szkoła Podstawowa w Wesołowie, Wesołowo 25, 12 - 160 Wielbark
Lp.
Nazwa budynku, adres
1. Budynek Szkoły (dobudowano)
2. Budynek gospodarczy
3. Ogrodzenie szkoły
Rok
budowy
1968
(1988)
1968
1968
Powierzchnia
(m2)
549
(2087)
58
621 mb
Razem:
Wartośc
odtworzeniowa
Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciw
kradzieŜowe
Sieć przeciw poŜarowa, gaśnice wewnątrz budynku,
5 254 000,00 zł
monitoring.
116 000,00 zł
3 834,27 zł
5 373 834,27 zł
Lp.3 - wartość księgowa brutto
Inne lokalizacje (oprócz ww. budynków) w których znajduje się ubezpieczane mienie:
Liczba pracowników w jednostce:
11
-
Załącznik nr 9B
Wartość pozostałych środków trwałych i wyposaŜenia
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Łączna wartośćpozostałych środków trwałych, środków
trwałych niskocennych i wyposaŜenia (z wyłączeniem
budynków i budowli, sprzętu elektronicznego wykazanego dalej i
pojazdów)
79 453,51 zł
Księgozbiór
10 340,83 zł
89 794,34 zł
Razem:
ŚRODKI OBROTOWE (materiały, zapasy, produkcja w toku,
wyroby gotowe)
maksymalny dzienny stan przewidywany w okresie
ubezpieczenia
cena zakupu, koszt
wytworzenia
brak
Załącznik nr 9C
Wykaz stacjonarnego sprzętu elektronicznego
do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Za sprzęt elektroniczny przyjmuje się komputery, cantale telefoniczne, faxy itp.
nie starszy niŜ 5 letni (wyprodukowany w roku 2003 i latach następnych) o łącznej wartości
zestawu nie niŜszej niŜ 400 zł
lp.
Nazwa sprzętu, model
Rok
Wartość księgowa brutto
produkcji
(wartość początkowa)
1.
Komputer – serwerowy bez monitora Vobis
Digital LX Lider + klawiatura +Mysz optyczna
2007
4 584,00 zł
2.
Komputer Vobis Digital LX Junior PRO z systemem
operacyjnym (bez monitora)+klawiatura+mysz
optyczna+mikrofon stacjonarny+2xsłuchawki bez
mikrofonu+przedłuzacz do słuchawek+rozdzielacz sygnału- 9
szt.
2007
17 100,00 zł
3.
Komputer (bez monitora) Vobis Digital MX Junior Pro z
systemem operacyjnym+klawiatura+mysz optyczna+mikrofon
stacjonarny+2x słuchawkibez mikrofonu+przedłuŜacz do
słuchawek+rozdzielacz sygnału+głośniki aktywne
2007
1 990,00 zł
2007
2007
2007
271,00 zł
765,00 zł
6 336,00 zł
2007
651,00 zł
2007
107,00 zł
4. Skaner A4 HP SkanJet 3800
5. Drukarka HP LaserJet P2015n
6. Monitor LCD 17” Samsung 710N (11 szt.)
Przełącznik siciowy 19” 24 portowy Linksys
7.
SRW224G4-EU
8. Krosownica 19” 24 portowa Pathc Panel 19” 1U
Razem:
Okres ubezpieczenia od 08.08.2009
31 804,00 zł
Załącznik nr 9C'
Wykaz przenośnego sprzętu elektronicznego
do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Za sprzęt elektroniczny przenośny przyjmuje się komputery (laptopy), kamery video itp. sprzęt
nie starszy niŜ 5 letni (wyprodukowany w roku 2003 i latach następnych) o łącznej wartości
zestawu nie niŜszej niŜ 400 zł
lp.
Nazwa sprzętu, model
Komputer przenośny HP Compaq 6710b z
1. systemem operacyjnym+mysz
optyczna+torba+głośniki aktywne
2. Wideoprojektor NEC VT59
Wartość księgowa brutto
Rok
produkcji (wartość początkowa)
2007
3 714,90 zł
2007
2 464,40 zł
Razem:
Okres ubezpieczenia od 08.08.2009
6 179,30 zł
Załącznik nr 9D
Wykaz pojazdów
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Lp.
Nr rejestr.
1.
2.
3.
brak
Marka, typ, model
Rodzaj
pojazdu
Rok
Pojemn.
produkcji silnika
Nr nadwozia
Ładown./
il. miejsc
Przebieg
(około)
Data pierw.
Zabezpieczenia
rejestracji przeciwktadzierzowe
Data nast.
badania
techn.
liczba
kpl.
kluczy
Okres ub. OC i NW
od
do
Okres ub. AC i KR
od
do
Załącznik nr 9E
Informacje dotyczące ubezpieczenia wartości pienięŜnych
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Punkt kasowy
Maksymalny stan
wartości pienięŜnych
przechowywanych w
godzinach pracy
Maksymalny stan
wartości pienięŜnych
przechowywanych poza
godzinami pracy
Zabezpieczenie przeciwkradzieŜowe i przeciwrabunkowe
Maksymalna wartość
przewoŜonych wartości
pienięŜnych
Częstotliwość
przewoŜenia
Zakres terytorialny
(teren miejscowości,
poza miejscowością)
Sposób dokonywania transportu (pieszo czy pojazdem, ile
osób, zabezpieczenia)
Lp.
1. Brak
2.
3.
Lp.
1.
2.
3.
Załącznik nr 9F
Informacja o zaistniałych szkodach
i wypłaconych odszkodowaniach
Szkoła Podstawowa w Wesołowie
Rok
2008
2007
2006
Liczba
Łączna
szkód wartość szkód
-
-
Krótki opis szkód
-