Ceny gazu ziemnego wysokometanowego w

Komentarze

Transkrypt

Ceny gazu ziemnego wysokometanowego w
Miesięczny raport trendów cenowych - Polska / Monthly Price Trends Report - Poland
Grudzień 2015 / December 2015
Rynek energii aktualizacja / Electricity Market Update
Rynkowa cena energii BASE w Polsce
Poland Baseload Electricity Market Prices
Kurs waluty ¹ / Exchange rate¹
4,2905 PLN/EUR
220,00
210,00
Cena bazowa energii
Baseload Electricity Prices
PLN/MWh
Change³ (%) EUR/MWh
2016
167,50
0,2%
39,04
200,00
PLN / MWh
190,00
180,00
2017
164,24
0,8%
38,28
2018
166,38
-2,3%
38,78
170,00
160,00
150,00
Ceny certyfikatów energetycznych
Energy Certificate Prices
PLN/MWh
Change³ (%) EUR/MWh
Green Certificate
115,76
-3,6%
26,98
140,00
2016
2017
Source:Polish
PolishPower
PowerExchange
Exchange
Source:
2018
Yellow Certificate
0,5%
27,63
10,81
0,7%
2,52
Red Certificate
Ceny certyfikatów energetycznych w Polsce
Poland Energy Certificate of Origin Market Prices
Kalkulacja ceny energii ²
Energy Contract Prices Assessment²
PLN/MWh
Change³ (%) EUR/MWh
2016
222,99
-0,1%
51,97
250
200
PLN / MWh
118,54
Green Energy
Certificates
150
Yellow Energy
Certificates
100
Red Energy
Certificates
50
2017
221,83
0,6%
51,70
2018
226,30
-1,7%
52,74
¹ Średni miesięczny kurs walutowy NBP
¹ National Bank of Poland monthly average exchange rate
0
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
² Cena energii zawiera cenę bazową, obowiązkowe certyfikaty
energetyczne, marżę dostawcy, koszty opłat bilansujących oraz
podatek akcyzowy.
Source: Polish Power Exchange
² Single tariff electricity price inclusive of baseload energy,
mandatory certificate of origin purchases, supplier margin,
Rynek gazu ziemnego aktualizacja / Natural Gas Market Update
cost of balancing and excise tax.
120
1,40
100
1,20
1,00
80
0,80
60
0,60
40
Actual
20
Forecast
0,40
Wartość kaloryczna
Calorific Value
PLN per m3
USD per Barrel
Ceny gazu ziemnego wysokometanowego w Polsce
Poland High Calorific Natural Gas Prices
0,20
0
0,00
Brent Crude Oil 9-0-3 Index (Left Axis)
NUS Consulting Group Poland
PGNiG Gas Tariff (Right Axis)
Source: Reuters, PGNIG & NUS calculations
ul. Postępu 15 C, 02-676 Warsaw, Poland
39,5 MJ/M3
Prognoza cen gazu ziemnego
Natural Gas Price Forecast
PLN/M3 Change³ (%) PLN/MWh
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017
0,73
0,64
0,60
0,63
0,66
0,69
0,71
-4,8%
-10,2%
-15,3%
-14,7%
-14,1%
-13,7%
-13,5%
EUR/MWh
66,81
58,68
54,77
57,71
60,61
63,08
65,16
15,57
13,68
12,77
13,45
14,13
14,70
15,19
³ Zmiana w porównaniu do raportu z poprzedniego miesiąca
³ Change since last monthly price trends report.
Tel. no.:
+48 22 381 61 18
Energia elektryczna. Obroty na rynku terminowym towarowym energii elektrycznej RTT (analizowanym w bieżącym raporcie) w grudniu 2015 r. spadły o
36,3 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz były wyższe o 4,2 % licząc rok do roku. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt roczny w dostawie pasmowej BASE_Y-16, co stanowiło
około 62 % łącznego wolumenu na RTT. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna kontraktu BASE_Y-16 ukształtowała się na poziomie 166,75 PLN/MWh, co stanowi wzrost o 2,92 PLN miesiąc
do miesiąca.
Gaz ziemny. Łączny obrót gazem ziemnym na Towarowej Giełdzie Energii w grudniu 2015 r. wyniósł 8 236 810 MWh, co stanowi wzrost o 49,0 % miesiąc do miesiąca. 6 280 171
MWh obrotu dotyczyło Rynku Terminowego Towarowego (RTTg), gdzie średnio ważona wolumenem cena transkacyjna GAS_BASE_Y-16 ukształtowała się na poziomie 74,88 PLN / MWh (spadek o
6,65 PLN miesiąc do miesiąca).
Electricity. Turnover on the Commodity Forward Instruments Market (CFIM) (analyzed in the current report) in December 2015 decreased by 36,3 % as compared to prior month, and was higher by
4,2 % year over year. The most liquid contract was the annual baseload contract BASE_Y-16, which constituted about 62 % of the total volume of the CFIM. The average weighted BASE_Y-16 contract
price amounted to 166,75 PLN / MWh, which represents a price increase of 2,92 PLN month to month.
Natural gas. The total trading volume of natural gas on the Polish Power Exchange in December 2015 was 8 236 810 MWh (increase of 49,0 % month to month). The volume traded on the
Commodity Forward Instruments Market (CFIMg) reached 6 280 171MWh with the volume-weighted average price GAS_BASE_Y-16 of 74,88 PLN / MWh (decrease of 6,65 PLN month to month).
Any forward looking statements herein are strictly the opinion of the NUS Consulting Group and it makes no warranties concerning the accuracy of such views and projections.
The electricity and gas markets are highly volatile and influenced by a number of factors. NUS Consulting Group is providing this information (including the opinions stated herein) solely for the review and consideration of its clients.

Podobne dokumenty