Organizacja turystyki i rekreacji

Komentarze

Transkrypt

Organizacja turystyki i rekreacji
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014
WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych
Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: TiR
Stopień studiów: I
Specjalności:
1
2
Przedsiębiorstwo turystyczne
Hotelarstwo i przemysł spotkań
Regionalna gospodarka turystyczna
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Organizacja turystyki i rekreacji
Kod przedmiotu
WPAISM TiRA1S K9 13/14
Kategoria przedmiotu
Kierunkowa
Liczba punktów ECTS
2
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
2
W
15
C
15
K
0
S
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LabolatoriumI — Inne
L
0
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji turystykii rekreacji w Polsce
Cel 2 Przekazanie wiedzy o funkcji współczesnej turystyki w aspekcie promocji zdrowia i spędzania wolnego czasu.
Zapoznanie z pojęciami ściśle związanymi z tematyką współczesnej turystyki.
4
Wymagania wstępne
1 Znajomość podstawowych pojęć związanych z turystyką i rekreacją
5
Modułowe efekty kształcenia
MU1 Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego.
MU2 posiada podstawowe umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej. Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji. Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania
dla różnych form turystyki podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce.
MK3 Odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności, odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania. Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy
odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
MW4 Zna elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego. Ma ogólną wiedzę
dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące
podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego, ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych
tendencjach i zmianach w środowisku naturalnym i kulturowym,wynikających z procesów i zjawisk globalnych
ma wiedzę o różnorodnych uwarunkowaniach i czynnikach wpływających na środowisko naturalne i zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego; zna podstawy zagospodarowania
przestrzeni dla potrzeb różnych form turystyki.
6
Treści programowe
Strona 2/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
W1
Lp
C1
7
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1.Podstawowe defnicje stosowane w turystyce i klasyfkacja turystyki. 2.Defnicje,
cele turystyki i kategorie turystyki. 3.Obiekty noclegowe i wydatki turystyczne. 4.Rodzaje turystyki i ich funkcje, turystyka masowa, wypoczynkowa,
weekendowa, wypoczynek świąteczny, wędrowna, krajoznawcza, przemysłowa,
edukacyjna, poznawcza. 5.Turystyka alternatywna, ekoturystyka, agroturystyka
i turystyka wiejska. 6.Turystyka aktywna, campingowa, zdrowotna
(uzdrowiskowa), przygodowa, trekking oraz turystyka jeździecka. 7.Turystyka
kwalifkowana przygodowa, ekstremalna i niekonwencjonalna, narciarstwo
ekstremalne, survival, turystyka przetrwania, kanioning, white water rafting,
rodeo kajakowe, wspinaczka lodowa i loty na paralotniach. 8.Inne rodzaje
turystyki - biznesowa, kongresowa, handlowa, motywacyjna, etniczna,
sentymentalna, polonijna, kulturalna, socjalna, pątnicza i pielgrzymkowa.
9.Formy turystyki biorace nazwę od środków lokomocji lub środowiska,
turystyka kolejowa, wodna (morska, żeglarska), samochodowa i lotnicza.
10.Zasady organizacji i obsługi imprezy turystyki krajoznawczej.
11.Przykładowa organizacja i obsługa imprezy turystyki krajoznawczej
wycieczki. 12.Zasady organizacji i obsługi imprezy turystyki specjalistycznej
(kwalifkowanej). 13.Przykładowa organizacja i obsługa imprezy
turystykispecjalistycznej - rajdu. 14.Przykładowa organizacja i obsługa obozu
wędrownego. 15.Prawne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa, organizacji
turystyki i rekreacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
aktywnej i kwalifkowanej.
Razem
Ćwiczenia/ Języki
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1.Zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez rekreacyjnych. 2.Czynniki rozwoju
współczesnej turystyki. 3.Czynniki wpływające na rozwój turystyki.4.Funkcje
współczesnej turystyki. 5. Dysfunkcje współczesnej turystyki. 6.Po- tencjalne
atuty i słabe strony polskiej turystyki. 7.Rynek usług turystycznych. 8.
Potrzeby człowieka i ich klasyfkacja. 9.Usługi turystyczne, transportowe,
noclegowe i gastronomiczne. 10.Usługi informacyjne, przewodników, pilotów i
pośrednictwa. 11.Usługi kulturalno- rozrywkowe i atrakcje turystyczne.
12.Usługi rekreacyjno-sportowe, handlowe i usługi ubezpieczeniowe.
13.Organizacja tury- styki w Polsce. Organizacja i zadania
organów centralnych.14.Organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce,
organizacje turystyki na szczeblu tereno- wym i samorządowym.
15.Wyspecjalizowane organizacje turystyczne, społeczne organizacje turystyczne
oraz przedsiębiorstwa turystyczne.
Razem
Metody dydaktyczne
M10. Prezentacje multimedialne
M16. Wykłady
Strona 3/6
Liczba godzin
15
15
Liczba godzin
15
15
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
30
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
10
Opracowanie wyników
5
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
5
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
50
całego nakładu pracy studenta
2
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
egzamin testowy, test wielokrotnego wyboru
Ocena podsumowująca
P1.
P11.
P4.
I1.
Egzamin pisemny
Aktywność na zajęciach
Kolokwium
test wielokrotnego wyboru
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie min.50% testu. W końcowej ocenie uwzględnia się udział i stopień
aktywności w dyskusji.
2 Kryteria oceny
Kryteria oceny
Na
Na
Na
Na
Na
10
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
3
3.5
4
4.5
5
30-40
41-50
51-60
61-70
71-80
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
Macierz realizacji przedmiotu
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MU1
MU2
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_U03, K_U07
K_U06, K_U07
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
W1, C1
W1, C1
M10, M16
M10, M16
P1, P11, P4, I1
P1, P11, P4, I1
Strona 4/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MK1
MW1
11
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_K01, K_K02
K_W01, K_W03,
K_W07
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
W1, C1
M10, M16
P1, P11, P4, I1
W1, C1
M10, M16
P1, P11, P4, I1
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] 1.Borne H., Doliński A. — Organizacja turystyki, Warszawa, 1998, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
S.A.
[2] 2.Butowski L. — Organizacja turystyki w Polsce, Lublin, 2004, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły SpołecznoPrzyrodniczej
[3] 3.Burgiel R. — Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich, Warszawa, 1996, TKKF
[4] 4.Łobożewicz T., Bieńczyk Z. — Podstawy turystyki, Warszawa, 2001, ASE
[5] 5.Gołembski G. (red.) — Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa, 2005, PWN
[6] 6.Płocka J. — Turystyka. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2009, WWW.ESCAPEMAGAZINE.PL
[7] 7.Przecławski K. — Człowiek a turystyka, Kraków, 1996, ALBIS
[8] 8.Toczek-Werner S. — Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław, 2005, AWF
[9] 9. Gaworecki W.W. — Turystyka, Warszawa, 2003, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
[10] 10. Kurek W. — Turystyka, Warszawa, 2007, PWN
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.Marciszewska B. — Marketing usług rekreacyjno sportowych, Warszawa, 1997, COS RCMSKFiS
2.Merski J. — Turystyka kwalifikowana,, Warszawa, 2002, WSE
3. Kolasińska W. — Podstawy Turystyki, Częstochowa, 2005, WSHiT
4. Różycki P. — Zarys wiedzy o turystyce, Kraków, 2006, AWF
Akty prawne:
[1] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie 9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 135, poz. 1516. z dnia
z dnia 8 listopada 2001 r Dz.U. Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 135, poz. 1516.
[2] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie 10.Ustawa z dnia 18 stycznia o Kulturze Fizycznej. z dnia z
dnia 18 stycznia Dz.U. Dziennik Ustaw z 1996 r., nr 25, poz. 113.
[3] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie 11.Zarządzenie z dnia 29 września 1997 roku w sprawie zasad
i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki. DzUrzMEN z 1997 r., nr 9, poz. 40. z dnia z dnia 29 września 1997 roku Dz.U. DzUrzMEN z 1997 r., nr 9, poz.
40.
[4] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie 3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych,
Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 884, 1997. z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 Dz.U. Dziennik Ustaw Nr 133,
poz. 884, 1997
[5] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 1095, 2001. z dnia z dnia 12 września 2001 r.
Dz.U. Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 1095, 2001.
Strona 5/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
prof. nadzw. dr hab. Ewa Dybińska (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
Ewa Dybińska (kontakt: [email protected])
Strona 6/6

Podobne dokumenty