Dwanaœcie poetyckich wariacji na temat kota

Komentarze

Transkrypt

Dwanaœcie poetyckich wariacji na temat kota
nr 187 - LUTY 2012
7
Adam Lizakowski
Dwanaœcie poetyckich wariacji na temat kota
z Z¹bkowic Œl¹skich o imieniu Frank
(od red. Z dwunastu poetyckich wariacji wybieramy wariacji jedenaœcie,
poniewa¿ dwunasta wariacja
jest w jêzyku anglickim, nieznanym kotom z¹bkowickim.)
Darcie kotów
wlaz³ kotek na p³otek i mruga
Miauczenie twoje, umêczone serce
- rajski ptak zdejmowany
z górnej pó³ki drzewa ¿ycia
- z¹bkowicki krajobraz z miaucz¹cym kotem w tle
odbijaj¹ce siê o kamienie z krzywej wie¿y
miau, miau, miau
czyni je miêkszymi wœród 20 tysiêcy ludzi,
wielu domów i ulic
- zimne wnêtrze kamienia
- jeden kot jego s³ychaæ najg³oœniej.
Frank w kapeluszu
Wyblak³y obraz z dziecinnej ksi¹¿êczki,
na nim Frank z Z¹bkowic jak malowany,
w kapeluszu z szabl¹
- Frank z min¹ terrorysty,
dawno temu by³ w³aœcicielem Frankenstaina
lub kogoœ co mo¿e zrobiæ wszystko
za puszkê œledzi w sosie pomidorowym
- kota wcale to nie dziwi
dziwi¹ go to ludzie i sto³y
pe³ne mysz i zbo¿a
- myœl podobna do drzewa
na nim trzy gniazda wróbli
Kot na 4 ³apy
Kot na 4 ³apy spada
inni na twarz
wytart¹ do siódmego koloru
nieba
- ¿ycie
nabiera rumieñców w marcu
ogonem dotyka chmur
w¹sem rozprasza promienie s³oñca
idealnej republiki nie ma
gdzie koty spadaj¹ na 4 ³apy
krzywa wie¿a
poeta
kot
s¹ jednoœci¹.
Kup pan kota w worku
nie wiemy czy wiêcej jest kotów czy p³otów
w powiecie Z¹bkowickim
najtaniej kupiæ jest worki tuzinami
(ale tylko w zimie)
kto za kota w worku zap³aci
pañstwo, koœció³ lub tak jak zawsze
najbiedniejsi
- jak mo¿na najbogatszym pomóc
- daæ im worki a kot sam wskoczy
ubrany jest nêdznie zawsze w ten sam garnitur
zapiêty po sam¹ szyjê
bia³y krwat i tylko trzy przybrudzone skarpetki
chodzi w³asnymi drogami
(z wyj¹tkiem marca) w pojedynkê
nie jest muzykalny jednym palcem gra
wlaz³ kotek na p³otek
unika rzek i mostów
³owny w skórê, która ponoæ pomaga na
artretyzm, krzy¿, korzonki
czasem po¿re z³ot¹ rybkê
wtedy trzeba go prosiæ aby spe³ni³
trzy ¿yczenia:
nie kupuj pan kota w worku
nie kupuj pan kota w worku
nie kupuj pan kota w worku
***
p³aka³a gdy j¹ zapewnia³
¿e kocha
trudno wyobraziæ sobie
minê
zdziwionego
kota
na jej
kolanach
mit pozorny
i zdegradowany
wykorzystuje siê go do celów politycznych
swojski widok kot na p³ocie murgaj¹cy
w imiê cierpi¹cych ¿o³nierzy
i prostych ludzi
sól ziemi ty i ja
utracona wartoϾ kultury
p³ot i kot
we wspó³czesnym œwiecie wiele znacz¹
p³ot i kot
reprezentuj¹ wartoœci duchowe
najazd
hunów i mongo³ów
mo¿e okazaæ siê niebezpieczny
przewróc¹ p³ot
zjedz¹ kota
groteskowoϾ tego
podniesie rangê
kota i p³ota
kto chce wracaæ do krainy u³anów
i rozumnych koni
koñ
mo¿e odebraæ wznios³oœæ
kotu
Piast
chcia³ oddaæ królestwo za
kota
a nie konia
sam siê nie wykarmi
kotu
do ¿ycia wiele nie potrzeba
jeden
p³ot i drzewo
z niego mo¿na zrobiæ tron
albo trumnê lub arkê
na jedno wychodzi - podró¿
Odwracanie kota ogonem
wielu to robi
nabrali nawet wielkiej wprawy
nie wiemy
czy Frank wie, ¿e siê go odwraca
- dok³adnie nie wiadomo dlaczego Frank
a nie bia³y orze³ na przyk³ad
w koronie lub bez
- Frank chodzi na skróty,
wygina grzbiet do g³askania
i wtedy przypomina Sudety
- to takie kocie szczêœcie
- spiral¹ historii s¹ kocie ogony wra¿liwe, historia je ucina
- krzywa wie¿a rzuca swój cieñ
- tylko kot widzi kobietê jak stawia
kroki w jej cieniu.
Aaa aaa
aaa aaa by³y sobie
kotki dwa
szare bure obydwa
prawdopodobnie to rodzieñstwo
powite w domu bez œcian
prezent dla œwiata
filozofowie krêc¹ w¹sy, skubi¹ brody
po grzbiecie wêdruje dreszcz
s³odkoœci dzieciñstwa zatapia po sam¹ szyjê
aaa aaa
jak brzytwa tnie do samej koœci
i nic nie pomo¿e wyspa manhattan
aaa aaa
wbija siê w serce
pojawia siê dziadek i babcia cocia stasia i wujek rysio
kotki dwa
rozbieraj¹ nie tylko do roso³u
do samego pocz¹tku
d³ugiej sutki matki dosiêgaj¹cej nawet na ksiê¿yc
t³uste mleko
ka¿dy z nas ma kota w sobie i
aaa aaa
Koty za p³oty
nie wiemy ile ich jest
jak wysoki jest p³ot
co o tym wszystkim s¹dzi
towarzystwo opieki na zwierzêtami
te same prawa
rz¹dz¹ kotami i wróblami
gniazda bocianie i ludzkie
te¿ podlegaj¹ tym prawom
wlaz³ kotek na p³otek i mruga
przesta³ siê baæ, czarny negatyw
widaæ jak trawa roœnie
za p³otem - zêby szczerzy jak g³upi
ciê¿kie s³oñce rusza do lekkiego biegu
ktoœ obraca ziemiê chytrze jak kota ogonem
ksiê¿yc niebezpiecznie siê przybli¿y³
gdzie jest ten kot
gdzie jest ten p³ot
gdzie jest ten co mówi
pierwsze koty za p³oty
oddalam siê od ciebie ojczyzno, p³aska jak deska do prasowania
twoich kotów i p³otów, senna jak ogon kota z krzyszta³u
Kot w butach
zapewne mia³
buty siedmiomilowe
co pozwala³o mu
na omijanie psów i ludzi
zanim dosta³ siê do bajek
i ludowych porzekade³
sporo musia³ siê napracowaæ
jako pomocnik czarownic
nawet samego diab³a
ulubieniec papie¿y
i duchownych
zameldowany w pamiêci
naszego dzieciñstwa
wpisany w ¿yciorys
ze s³aw¹ radzi sobie dobrze
spogl¹da z kart lektur
puszcza oko w wierszu
spotkany na drodze mo¿e
byæ przyczyn¹ niepowodzenia
nawet katastrofy
wtedy nale¿y trzy razy
splun¹æ przez lewe ramiê
prze¿egnaæ siê praw¹ rêk¹
powiedzieæ trzy razy
na psa urok
nie zejdziemy na psy
Bajka o kocie
pan kotek by³ chory
i le¿a³ w ³ó¿eczku
a¿ pewnego dnia wyzdrowia³
kupi³ sobie
gitarê
kapelusz z pawim piórkiem
buty siedmiomilowe
laptopa i fajkê
zapuœci³ w¹sy
jednak nie by³o go staæ na z³ot¹ karetê
zosta³ poet¹
jak siê myszy o tym dowiedzia³y
to ze szczêœcia
na œrodku pokoju tañcowa³y
pan kotek teraz ³apie metafory
w mroku wyobraŸni
wdrapuje siê na drzewa przenoœni
za ptaszkami
z czasem zwyczajna miseczka mleka
uros³a do pytania
to be
or not to be
that is the question

Podobne dokumenty