oferty ma mieszkanie komunalne

Komentarze

Transkrypt

oferty ma mieszkanie komunalne
OGŁOSZENIE
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 03 kwietnia 2014 roku
do składania ofert
Gmina Pyrzyce zaprasza do składania ofert na sprzedaż mieszkań na rzecz Gminy Pyrzyce na
potrzeby uzupełnienia komunalnego zasobu mieszkaniowego. Oferty można składać w Punkcie
Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach do dnia 17 kwietnia 2014 roku,
do godziny 14ºº, w kopertach zamkniętych z opisem: „Oferta sprzedaży mieszkania na potrzeby
gminnego zasobu komunalnego”.
Zamawiający oświadcza, iż ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję powołaną zarządzeniem
Burmistrza Pyrzyc do spraw zakupu mieszkań na potrzeby powiększenia mieszkaniowego zasobu
komunalnego wg następujących kryteriów:
a) cena,
b) koszty eksploatacji,
c) standard wykończenia mieszkania,
d) pełne wyposażenie w media.
Zamawiający oświadcza, iż w wyniku rozstrzygnięcia złożonych ofert zamierza zakupić 14 lokali
mieszkalnych o minimalnych parametrach:
a) mieszkanie 1 pokojowe o powierzchni użytkowej do 30 m² - szt.1,
b) mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni użytkowej do 40 m² - szt. 2,
c) mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni użytkowej do 50 m²- szt. 6,
d) mieszkanie 4 pokojowe zakresie powierzchni użytkowej do 60 m²- szt. 5 ,
położone na terenie Gminy Pyrzyce.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty zakupu budynku mieszkalnego położnego na terenie
Gminy Pyrzyce.
W zakresie wskazania ceny – oferta powinna zawierać cenę w odniesieniu do każdego
mieszkania przy uwzględnieniu całości powierzchni lokalu i podstawowego standardu
wyposażenia.
Burmistrz Pyrzyc
Jerzy Marek Olech