Program - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Program - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Program
Miejsce obrad:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
Dzień pierwszy 10.09.2012 – poniedziałek
09.00-12.00
Rejestracja uczestników Konferencji w miejscu obrad
09.00-11.00
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych
12.00-12.15
Uroczyste otwarcie Konferencji
Powitanie uczestników przez władze Uczelni
Sesja I jubileuszowa - Przeszłość i przyszłość bibliotek medycznych
12.15-12.35
PrzeobraŜenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń
Aniela Piotrowicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
12.35-12.55
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…
Anna Grygorowicz (Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
12.55-13.15
Przyszłość i kierunki rozwoju bibliotek medycznych
Magdalena Kotlarek-Naskręt, Olga Badziągowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
13.15-13.35
Serwisy EBSCO dla bibliotek medycznych
Teresa Górecka, Uwe Stehle, Leszek Czerwiński (EBSCO)
13.45-15.00
Obiad
Sesja II - Organizacja i funkcjonowanie otwartej biblioteki naukowej
15.00-16.30
15.00-15.15
Część 1
Organizacja przestrzeni biblioteki a oczekiwania uŜytkowników biblioteki uczelnianej
Agnieszka Tupikowska, Dagmara Budek (Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)
15.15-15.30
Frontem do czytelnika, czyli realizacja idei otwartości w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Piotr Krajewski, Kamila Mamorska (Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
15.30-15.45
KsiąŜki elektroniczne, ich wartość dla naukowców - trendy międzynarodowe, uŜytkowanie
Agata Jabłonka (Elsevier)
15.45-16.00
16.00-16.15
Film o nowej Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nowości na OvidSP
Radosław Budzichowski
16.15-16.30
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe oczekiwania
uŜytkowników
Anna Strumiłło (Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
16.30-17.00
Przerwa na kawę
17.00-18.30
Część 2
17.00-17.15
Otwarci na wielokulturowość - studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Marzena Taterczyńska, Edyta Rogowska, Renata Klimko (Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)
17.15-17.30
Czytelnia online ibuk.pl – perspektywy rozwoju
Aleksandra Wołoszczuk (PWN)
17.30-17.45
BMJ - nie tylko czasopisma
Bogdan Czubak (ABEIPS)
17.45-18.00
System biblioteczno-informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji
Renata Sławińska (Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu)
18.00-18.15
Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu w otwartej przestrzeni - dwa lata doświadczeń
18.15-18.30
Biblioteka medyczna w internecie - przestrzeń zorientowana na uŜytkownika
Maria Kuczkowska, Ewa Grządzielewska, Roma Hajduk, Renata Rybarczyk (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
Anna Ajdukiewicz-Tarkowska, G. Wiśniewski (Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
18.30-18.40
Dyskusja
18.40-19.00
Spacer po Bibliotece Głównej UM w Poznaniu
19.00
Kolacja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM w Poznaniu
Dzień drugi 11.09.2012 – wtorek
Sesja III - Otwarty dostęp do wiedzy
09.00-11.00
09.00-09.30
Część 1
Ocenianie systemów informacyjnych przez uŜytkowników – problemy projektowania badań i
interpretacji wyników
Mirosław Górny (Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
09.30-09.45
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce – Otwarta Nauka i Edukacja,
Bydgoszcz 13-14 kwietnia 2012 r.
Teresa KrzyŜaniak, Małgorzata Slesar (Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK Bydgoszcz)
09.45-10.00
Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych
Jolanta Przyłuska, Justyna Maczuga, Anna Radomska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
10.00-10.15
Harnessing the power of Clinical Reference Information
Hickey Jonathan (Elsevier)
10.15-10.30
Być otwartym na naukę: platformy elearningowe oraz ksiąŜki wydawcy McGrawHill
Urszula Sasimowicz-Andrzejewska (ABEIPS)
10.30-10.45
Trends in the Global information industry
10.45-11.00
Certyfikacja HONcode internetowych źródeł medycznych wyznacznikiem jakości w otwartym dostępie
do wiedzy
Erik Jan van Kleef (Thomson Reuters)
Krzysztof Gościniak, Krzysztof Noga (Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
11.00-11.30
Przerwa na kawę
11.30-13.30
11.30-11.45
Część 2
Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne
Bartłomiej Siek (Gdański Uniwersytet Medyczny)
11.45-12.00
Otwarty dostęp do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej SUM w Katowicach
Krzysztof Gościniak, Krzysztof Noga (Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
12.00-12.15
Learning objects - koncepcja medycznej platformy edukacyjnej zorientowanej na uŜytkownika
Przemysław Rudowski, Dorota RoŜek (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
12.15-12.30
Jak opublikować artykuł według zasad Open Access - porady dla autorów publikacji medycznych
Jolanta Przyłuska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
12.30-12.45
Konsorcjum Cambridge University Press
Piotr Antczak (ABEIPS)
12.45-13.00
UpToDate - sposób na wzrost liczby uŜytkowników Wirtualnej Biblioteki
Bogdan Czubak (ABEIPS)
13.00-13.15
Dodaj zakładkę - open access journals z zakresu nauk farmaceutycznych i pokrewnych
Izabela Nowakowska (Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
13.15-13.30
Rosnąca atrakcyjność video w edukacji medycznej. MEDtube - największa biblioteka filmów dla
profesjonalistów na wszystkich poziomach nauczania.
(MEDtube)
13.30-15.00
Obiad
16.00-19.00
Zwiedzanie Poznania
20.00
Kolacja w muzyczno-artystycznej restauracji "Pod Pretekstem"
Dzień trzeci 12.09.2012 - środa
Sesja IV - Ograniczenia i kwestie prawne związane z otwartą nauką i dostępem do
źródeł informacji
09.00-09.20
Konsorcja i licencje krajowe. Pytanie o bilans kosztów i efektów
Jolanta Stępniak (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
09.20-09.40
Dlaczego i jak prawo autorskie ogranicza otwieranie zasobów nauki?
BoŜena Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
09.40-09.55
Elsevier elibrary
09.55-10.10
Konsorcjum Nature Publishing Group
Piotr Antczak (ABEIPS)
10.10-10.25
Oxford University Press
Marzena Giers-Filder, Julita Madzio (Oxford University Press)
10.25-10.45
Biblioteki naukowe i dozwolony uŜytek chronionych utworów
Bolesław Howorka (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
10.45-11.05
"Project 23 for EAHIL" - projekt wspomagający samokształcenie bibliotekarzy i jego moŜliwości
stosowania w polskich bibliotekach medycznych
Witold Kozakiewicz (Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
11.05-11.30
Przerwa na kawę
11.30-11.50
Otwarta nauka kontra monopol autorski - jak studenci pierwszego roku studiów doktoranckich
postrzegają swoje prawa w odniesieniu do własnych utworów o charakterze naukowym
Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
11.50-12.05
12.05-12.20
Thomson Reuters
Medyczne zasoby ProQuestu
Krzysztof Murawski (ProQuest)
12.20-12.35
Platforma ThePoint - nowe moŜliwości. Prezentacja oferty podręczników elektronicznych z
wydawnictwa LWW
12.35-12.55
Dlaczego za dostęp do pewnych zasobów wiedzy (danych) musimy zapłacić, inne zaś dostępne są
bezpłatnie - próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy
Kinga Przydryga (Jacek Lewinson)
Marzena Kowalska (Zakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii, Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
12.55-13.00
Warsztaty EAHIL 2013 w Sztokholmie. Informacje dotyczące formy i zasad udziału
Witold Kozakiewicz (Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
13.00-13.30
Zakończenie konferencji, podsumowanie i wnioski
13.30-15.00
Obiad

Podobne dokumenty