Nazwa firmy - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach

Komentarze

Transkrypt

Nazwa firmy - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Gryfice, 13.12.2012r
Szkoła Podstawowa nr 3
72-300 Gryfice
ul.Rodziewiczówny 6
Zapytanie ofertowe nr 1/2012
I. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 3, ul.Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice
NIP: 857-10-51-302 REGON....
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa księgowa polegająca na rozliczeniu projektu pn."Równaj w
Górę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego POKL, działanie/poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Ocena merytoryczno – rachunkowa przekazywanych dokumentów źródłowych, nadzór nad
terminowością ich spływu oraz dokonywanie ich opisu zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
2. Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej dot. Projektu, tj. utworzenie oddzielnych kont jako
subwencji do kont księgowych z uwzględnieniem specyfiki projektu i jego rozliczania,
3. Sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu
Projektu,
4. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych formularzach w
ustalonych okresach rozliczeniowych,
5. Przygotowywanie zestawień wykorzystanych środków finansowych.
6. Obsługę w zakresie wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS, w tym: sporządzanie list płac (
oprócz umów cywilnoprawnych ), ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, naliczanie składek emerytalno–rentowych i zdrowotnych od wszystkich
wynagrodzeń oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji dla ZUS.
8. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości i deklaracji dla urzędów,
9. Ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu oraz wszystkimi komórkami zaangażowanymi w
realizacje Projektu.
10. Właściwe przechowywanie i archiwowanie dokumentów działu.
11. Opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wymogami projektu i zasadami POKL.
Termin realizacji usługi 12.2012- 31.12.2014
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,
b) posiadają doświadczenie w rozliczaniu realizacji projektów finansowanych
przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
d) Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12.2012 do 31.12.2014 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy)
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach do dnia
20.12.2012 do godz.12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż
sześć miesięcy przed datą złożenia oferty (jeśli dotyczy).
2. Ocena ofert
zostanie
dokonana
w dniu 20.12.2012 o godz.12:15, a wyniki
i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3
w Gryficach oraz na stronie internetowej pod adresem www.gryfice24.pl/sp3/
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofret.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gryfice24.pl/sp3/
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.gryfice24.pl/sp3/
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Mackojć pod numerem telefonu 502104183
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
...................................................
/miejscowość i data/
……...........................................
...................................................
...................................................
………………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Do: Szkoła Podstawowa nr 3
ul. M.Rodziewiczówny 6
72-300 Gryfice
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej
na obsłudze księgowej i finansowej projektu pt.: „Równaj w górę"
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:
1. oferuję realizacje zamówienia usługi za wynagrodzenie miesięcznym ....................zł
(brutto).
2 cena podana w pkt.1 uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia z
podatkiem VAT (jeśli dotyczy)
3. zapoznałem/am sie z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
4. w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję sie do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
.........................................................
(podpis oferenta)
3