Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ - BIP

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ - BIP
Strona 1 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 05.02.2014 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy
Długołęka wraz z jednostkami organizacyjnymi
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ
NR 18/2014/N/Długołęka
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Długołęka wraz z jednostkami
organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra
Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/
informuje o następujących zmianach w SIWZ:
Pytanie nr 1: TU zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na:
1) Wykreślenie z zakresu ochrony Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzona
działalnością oraz posiadaniem i administrowaniem mienia z definicji wypadku
ubezpieczeniowego- „czystą stratę finansową”. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na
wykreślenie „czystych strat finansowych”, wnioskujemy o wprowadzenie limitu sumy
gwarancyjnej w wysokości 50 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu sumy gwarancyjnej
zł w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, z
definicji powodzi- „podniesienia się poziomu wód gruntowych”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 10.02.2014r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacja poniżej. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 3: Bardzo proszę o informację czy pośród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia
znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak prosimy o podanie, które to są budynki i
czy są w jakikolwiek sposób monitorowane, kontrolowane lub pod dozorem.
Odpowiedź: Pośród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się budynki
wyłączone z eksploatacji.
Pytanie nr 4: Prosimy o informację czy we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 2 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
budynkach spełnione są minimalne zabezpieczenia p/poż. wynikające z przepisów prawa i czy
zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 5: Proszę o informację czy drzwi zewnętrzne, we wskazanych do ubezpieczenia
budynkach, są pełne w należytym stanie technicznym, zamknięte na co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe. Jeżeli nie prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających powyższych
warunków.
Odpowiedź: Budynki, które nie posiadają w drzwiach zewnętrznych co najmniej dwóch
zamków wielozastawkowych:
− budynek Urzędu Gminy Długołęka
− wszystkie budynki remiz strażackich.
Pytanie nr 6: Proszę o wyrażenie zgody na zmianę w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
z tyt. administrowania drogami franszyzy integralnej 300 zł na redukcyjną 300 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poprawiony formularz ofertowy
zostaje dołączony do odpowiedzi jako załącznik nr 1.
Pytanie nr 7: Prosimy o informacje czy Zamawiający ma zamiar korzystać z fajerwerków
przy organizacji imprez masowych. Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu w
wysokości 50.000 PLN na szkody spowodowane przez fajerwerki.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z fajerwerków przy
organizacji imprez masowych oraz wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości
50.000PLN na szkody spowodowane przez fajerwerki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
PAKIET I
Pytanie nr 8: Proszę o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte
ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu
nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996roku do dnia dzisiejszego?
Odpowiedź:
TAK
NIE
Pytanie nr 9: Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia
powodzią, które obejmują:
1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,
Odpowiedź:
TAK
NIE
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 3 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej,
Odpowiedź:
TAK
NIE
3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na
podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód
powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony
przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz
ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:
a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość
gospodarczą lub kulturową,
Odpowiedź:
TAK
NIE
b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego
zagrożenia powodzią",
Odpowiedź:
TAK
NIE
c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?
Odpowiedź:
TAK
NIE
Pytanie nr 10: Jeśli w przeszłości w zgłoszonym mieniu do ubezpieczenia Gminy
wystąpiły szkody powodziowe proszę o informację jakie zostały poniesione starty z tego
tytułu i proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych ryzykiem powodzi ?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
Pytanie nr 11: Czy w istniejących obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia prowadzone są
prace budowlano - montażowe, dla których prowadzenia wymagane jest uzyskanie
zezwolenia w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane. Jeżeli tak ,prosimy o wskazanie.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty
wyłączone z eksploatacji oraz znajdujące się w nich mienie.
W przypadku potwierdzenia, prosimy o:
a. wskazanie lokalizacji, które są wyłączone z eksploatacji oraz określenie wartości mienia
znajdującego się w tych lokalizacjach;
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 4 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
b. zawężenie zakresu ubezpieczenia do zakresu podstawowego, tj. pożaru, bezpośredniego
uderzenia pioruna, wybuchu, w tym eksplozji/implozji i upadku statku powietrznego.
c. podanie powodu przerwy w eksploatacji;
d. sposobu zabezpieczenia mienia (p. poż. i p. kradz.) na czas przerwy w eksploatacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
Pytanie nr 13: Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
a. w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 300 zł. Poprawiony formularz ofertowy zostaje dołączony do odpowiedzi
jako załącznik nr 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
b. w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i
dewastacji
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 300 zł. Poprawiony formularz ofertowy zostaje dołączony do odpowiedzi
jako załącznik nr 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
c. w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10%
wartości szkody min. 500 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 300 zł. Poprawiony formularz ofertowy zostaje dołączony do odpowiedzi
jako załącznik nr 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
d. w wysokości 400 zł w ubezpieczeniu OC (z wyłączeniem OC z tyt. zarządzania
drogami).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
e. w wysokości 500 zł do klauzuli dewastacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony formularz ofertowy zostaje
dołączony do odpowiedzi jako załącznik nr 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
f. w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu OC z tyt. zarządzania drogami
Jeśli nie będzie zgody na powyższe proszę o informację jaka maksymalna franszyza jest
akceptowalna.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
Pytanie nr 14: Czy w zgłoszonym mieniu znajdują się budynki będące obiektem
zabytkowym?
Odpowiedź: TAK, są to:
− budynek szkoły podstawowej w Kiełczowie;
− budynek szkoły podstawowej w Szczodrem;
− budynek gimnazjum w Wilczycach
− budynek sali gimnastycznej w Szczodrem
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 5 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
Pytanie nr 15: Proszę o wprowadzenie w ryzyku przepięcia franszyzy redukcyjnej w
wysokości 10% wartości szkody min. 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 16: Proszę o wyłączenie z ochrony w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych dróg, mostów, kładek i chodników lub wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia i franszyzy
redukcyjnej w wysokości 5 000 zł.
Odpowiedź: Drogi, mosty, kładki i chodniki zostały wyłączone z ochrony w
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.
Pytanie nr 17: Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 500PLN w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18: Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 500PLN w ubezpieczeniu
mienia od kradzieży z włamaniem rabunku oraz ryzyka dewastacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 19: Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 500PLN w ubezpieczeniu
OC z tytułu administrowania drogami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 20: Prosimy o dopisanie do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych po
słowach: …uznaje je za wystarczające….słów: …pod warunkiem, że w chwili zdarzenia
będą sprawne i zgodnie z prawem…
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 21: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000PLN dla Klauzuli
uderzenia pojazdu własnego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 22: Czy na okres ubezpieczenia 2014/2016 planowane są remonty majątku
należącego do miny będącego przedmiotem ubezpieczenia – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Tak:
− Świetlica w Piecowicach - między innymi izolacja termiczna ścian
fundamentowych,
− Świetlica w Januszkowicach -między innym przebudowa ścian wewnętrznych,
− Świetlica w Dobroszowie Oleśnickim -między innym przebudowa ścian
wewnętrznych,
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 6 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
− Świetlica w Brzeziej Łące - między innym wykonanie instalacji odgromowej
oraz montaż wkładu kominowego.
Pytanie nr 23: Czy na okres 2014/2016 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa,
przebudowa obiektów istniejących lub nowych.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 24: Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje
budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy
jest tam prowadzona działalność.
Odpowiedź: TRWAJĄ:
− Wilczyce ul. Borowa, teren nie jest wyłączony z użytkowania, nie jest prowadzona
działalność;
− Oleśniczka dz nr 354, modernizacja nawierzchni, teren nie jest wyłączony z użytkowania,
nie jest prowadzona działalność.
Pytanie nr 25: Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata.
Odpowiedź: Zgodnie z informacją poniżej.
Pytanie nr 26: Prosimy o informacje odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do Ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi.
Pytanie nr 27: Prosimy o informacje odnośnie konstrukcji budynków zgłoszonych do
Ubezpieczenia (konstrukcja dachów, ścian, stropów).
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi oraz rejestrami majątków
poszczególnych jednostek.
Pytanie nr 28: W świetle zapisów Umowy Generalnej do części I oraz II prosimy o
potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia
w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 29: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności i posiadanego mienia prosimy o wykreślenie z treści wypadku
ubezpieczeniowego czystej straty finansowej oraz wprowadzenie klauzul0 czystych strat
finansowych i o następującej treści
„Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody
w postaci czystych strat finansowych
Poza innymi wyłączeniami określonymi w OWI, Wykonawca nie odpowiada również za
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 7 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
szkody:
1) związane z działalnością
a) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub
montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu
b) bankową lub ubezpieczeniową
c) leasingową
d) dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem programu
e) księgową lub finansową
f) reklamową
g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności
3) wynikające z niedotrzymania terminów
4) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych
5) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki
kapitałowej
6) związane ze stosunkiem pracy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30: Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest
odpowiedzialność w związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych,
lotniczych oraz ekstremalnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 31: Czy Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni (jeżeli będą się
odbywały) podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne
podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 32: W odniesieniu do punktu 5 oraz 6 ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prosimy o zastąpienie przedmiotowych punktów następującą treścią:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W
ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać
czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu
władzy publicznej,
b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym
stanem prawnym,
c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji
niezgodnych z prawem,
d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 8 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie
określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane
przez prawo cywilne względy słuszności,
c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 33: W odniesieniu do rozszerzeń zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej gdzie wskazany został brak podlimitu prosimy o potwierdzenie, że górną granicę
odpowiedzialności wykonawcy stanowi suma gwarancyjna w kwocie 500.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 34: Ile % lub kilometrów dróg zostało wyremontowanych w ubiegłym roku.
Odpowiedź: W 2013 wykonano:
- Całkowicie nowa nawierzchnia (modernizacja dróg):
kostka betonowa - 5061,54 m
nawierzchnia asfaltowa – 6544,5 m
- Remonty cząstkowe:
można przyjąć wartość ok. 10 % dróg asfaltowych czyli remont w ciągu drogi o
długości ok. 25 km, faktycznie wykonano: 3919,2 m2.
Pytanie nr 35: Prosimy o informacje czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach
zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę
przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią (tereny narażone na zalania przypadku
przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia
wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo
budowli ochronny pasa technicznego).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i pytanie nr 9.
Pytanie nr 36: Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 20 lat (w szczególności w roku
1997 oraz 2010) na ubezpieczanych terenach występowała powódź. Jeżeli tak prosimy o
wskazanie przedmiotowych lokalizacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i pytanie nr 9.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 9 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
Pytanie nr 37: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w
wyniku topnienia mas śniegu lub lodu w kwocie 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla
Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 38: W odniesieniu do wnioskowanego rozszerzenia dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w nośnikach
obrazu w urządzeniach fotokopiujących w kwocie 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla
Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 39: W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto prosimy o wyłączenie z
jej zakresu nieruchomości, których wiek przekracza 50 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 40: W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o doprecyzowanie co oznacza
zapis „pojazd zastępczy na okres naprawy”? Czy Zamawiający wnioskuje o wynajem
pojazdu również w sytuacji gdy opóźnienie naprawy leży po stronie warsztatu?
Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje o wynajem pojazdu na czas technologiczny
naprawy.
Pytanie nr 41: W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o wprowadzenie zapisu
określającego maksymalny czas wynajmu pojazdu zastępczego na okres 5 dni lub w
przypadku braku takiej możliwości prosimy o wprowadzenie zapisu „pojazd zastępczy na
czas technologiczny naprawy”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 42: W odniesieniu do wymaganych warunków dodatkowych do ubezpieczenia
AC prosimy o wprowadzenie limitu kilometrów dla holowania uszkodzonego pojazdu na
terenie RP do 100 km.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kilometrów dla
holowania uszkodzonego pojazdu na terenie RP do 300 km. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 43: W odniesieniu do przedstawionych wykazów prosimy o uzupełnienie
informacji na temat ładowności poszczególnych pojazdów (dotyczy pojazdów, dla których
brak takiej informacji).
Odpowiedź: : W/g zestawienia w załączniku nr 5 do odpowiedzi.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 10 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
Pytanie nr 44: W odniesieniu do przedstawionych wykazów prosimy o uzupełnienie
informacji na temat liczby miejsc w poszczególnych pojazdach.
Odpowiedź: : W/g zestawienia w załączniku nr 5 do odpowiedzi.
Pytanie nr 45: Prosimy o zweryfikowanie i ewentualne potwierdzenie lub zmianę numerów
VIN dla trzech pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Długołęka
- Star 244L nr rej. WRA715W
- Star P244L nr rej. DWR09116
- Star 244L nr rej. DWRJ451
Odpowiedź: : W/g zestawienia w załączniku nr 5 do odpowiedzi.
Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie oczekuje ubezpieczenia AC
dla pojazdów, dla których nie została wskazana suma ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 47: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje
wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, jednak zarządza nim Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Pytanie nr 48: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o
potwierdzenie, że przedmiotowa działalność wyłączona jest z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
Pytanie nr 49: Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu:
zakłady opieki medycznej, szpitali itp., z wyjątkiem drobnych usług medycznych przez
personel na rzecz podopiecznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 50: Czy zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza
zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 51: W odniesieniu do rejestrów majątku prosimy o uzupełnienie informacji na
temat roku produkcji dla sprzętu elektronicznego (dotyczy sprzętu, dla którego dane te nie
zostały wskazane).
Odpowiedź: W niektórych przypadkach Zamawiający nie jest w stanie określić wieku
sprzętu elektronicznego z dokładnością do roku zakupu. W zestawieniach podany jest
sprzęt z podziałem na sprzęt starszy/młodszy niż 5 lat oraz jego wartość.
Pytanie nr 52: W odniesieniu do rejestrów majątku prosimy o uzupełnienie następujących
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 11 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
informacji dotyczących budynków i budowli
- rok budowy (dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Długołęce)
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi.
- informacje na temat remontów przeprowadzonych w budynkach, których wiek przekracza
50 lat wraz z określeniem roku oraz zakresu przeprowadzonego remontu,
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi.
- informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych w
poszczególnych budynkach.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi.
Pytanie nr 53: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o potwierdzenie, że
rzeczywista wartość wypłaconych odszkodowań została ujęta w kolumnie „Wysokość
wypłaconego odszkodowania”. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o
doprecyzowanie czego dotyczy kolumna „szacunkowa wysokość szkody”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i informuje, że „szacunkowa wysokość
szkody” dotyczy wielkości szkody oszacowanej przez daną jednostkę.
Pytanie nr 54: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o wskazanie
aktualnie założonych rezerw.
Odpowiedź: Zgodnie z informacją poniżej.
Pytanie nr 55: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy
dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w
szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i
udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia tak szczegółowych danych.
Pytanie nr 56: Uprzejmie prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 12.02.2014r.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
Zmiany do SIWZ:
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 06.02.2014 r. na dzień 10.02.2014 r.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla Gminy Długołęka
Nie otwierać przed 10.02.2014 r. godz. 13:10
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 12 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 10.02.2014 r., do godz. 13:00 na adres:
Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie
odbędzie się badanie i ocena ofert.
2. Zmianie ulega łączna suma ubezpieczenia nieruchomości Gminy Długołęka- rejestr
nieruchomości podlegający ubezpieczeniu oraz poprawione zestawienie sum ubezpieczenia
zostaje dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 2 oraz nr 3 do odpowiedzi.
3. Uzupełnieniu ulega szkodowość Zamawiającego, zgodnie z tabelami poniżej.
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I MIENIA
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Rok
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
Rodzaj ubezpieczenia
Ogień i inne
zdarzenia losowe
Szyby
Wandalizm
Ogień i inne
zdarzenia losowe
Szyby
OC
Wandalizm
Ogień i inne
zdarzenia losowe
Szyby
Kradzież zwykła
Liczba
szkód/liczba
szkód
wypłaconych
Wysokość wypłaty
odszkodowania
wysokość
rezerwy
3/2
5 287,48 zł
0 zł
1/1
1/1
374,50 zł
212,28 zł
0 zł
0 zł
1/1
7 469,38 zł
0 zł
4/4
1/1
2/0
3 362,37 zł
577,14 zł
odmowa
0 zł
0 zł
0 zł
2/1
2 460 zł
0 zł
2/2
1/1
440 zł
630,74 zł
0 zł
0 zł
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 13 z 13
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
2012
2013
2013
2013
2013
2010
2011
2012
2012
2013
Kradzież z
włamaniem
Ogień i inne
zdarzenia losowe
Szyby
Wandalizm
OC
OC dróg
OC dróg
OC
OC dróg
OC dróg
1/1
4 576,21 zł
0 zł
3/1
12 760,08 zł
0 zł
2/2
1/0
1/1
5/0
12/0
1/0
6/1
5/0
3 124 zł
0 zł
3 605,82 zł
odmowa
odmowa
odmowa
500,61 zł
odmowa
0 zł
800 zł
0 zł
0 zł
2 392 zł
0 zł
0 zł
0 zł
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCHbrak
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Joanna Witczak
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

Podobne dokumenty