Materiały - rezerwa2.cdr

Komentarze

Transkrypt

Materiały - rezerwa2.cdr
KATALOG POLSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
Regulamin konkursu "Zostań Twarzą Kampanii Polskiego
Ekosystemu Startupowego"
I. POSTANOWIENIA OGOL
́ NE
§ 1 ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
1. Konkurs „Zostań Twarzą Kampanii Polskiego Ekosystemu Startupowego” jest
dedykowany polskim przedsięwzięciom z polskiego środowiska startupowego.
§ 2 ORGANIZATOR
1. Regulamin określa warunki oraz zasady konkursu "Zostań Twarzą Kampanii
Polskiego Ekosystemu Startupowego" realizowanego w dniach 23.11.2015 –
30.11.2015.r (dalej zwanym: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie, 00-834, przy ul. Pańskiej 81/83, zwana dalej "Organizatorem",
w imieniu któ
́ rej działa Wykonawca:
Hyperspace Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 61-832, przy ul. Jaskółcza 15A/6,
NIP: 783-172-84-42.
§ 3 UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne nie będące
pracownikami Organizatora oraz Wykonawcy, osoby prawne a także jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, spełniające łącznie poniższe kryteria:
a) są wyłącznymi autorami pomysłu na startup (zwany dalej Projektem)
b) posiadają do Projektu pełnię praw autorskich, w tym prawa majątkowe autorskie do
Projektu, a korzystanie z tych praw w ramach i na potrzeby Konkursu, w tym korzystanie
przez Organizatora lub przez Kapitułę "Konkursową" nie będzie stanowić naruszenia
praw osó b trzecich;
c) zobowiązują się do zachowania praw do własności intelektualnej do Projektu oraz
praw autorskich do Projektó w do dnia ogłoszenia wynikó w "Konkursu"
2. Osoba o któ rej mowa w § 3 ust. 1, staje się Uczestnikiem z chwilą zgłoszenia się do
Katalogu Polskiego Ekosystemu Startupowego,czyli zarejestrowania się oraz
wypełnienia ankiety dostępnej na stronie: http://katalogekosystemu.pl/register/
(zwanego dalej "Zgłoszeniem").
3. Przez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu
i oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria wymienione w § 3 ust.1. Postanowienia zdania
1
KATALOG POLSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
poprzedzającego nie wykluczają prawa Organizatora do zwró cenia sie do Uczestnika o
pisemne potwierdzenie przez niego faktu spełniania wszystkich tych kryterió w pod
rygorem wykluczenia z Konkursu.
4. W przypadku, w któ rym któ rekolwiek z kryterió w wymienionych w § 3 ust.1 powyżej,
okaże się nie być spełnione przez Uczestnika lub też dany Uczestnik nie złoży na
żądanie Organizatora pisemnego oświadczenia o ich spełnieniu w terminie 1 (jednego)
dnia roboczego od dnia otrzymania takiej prośby, wówczas dany Uczestnik podlega
wykluczeniu z Konkursu.
5. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o tym, że jego Zgłoszenie nie
będzie uczestniczyć w Konkursie z przyczyn określonych w § 3 ust.1-4.
§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 23.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.
2. Konkurs składa się z dwó ch etapó w:
a) Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu - czyli rekrutacji - przyjmowane są od dnia
23.11.2015 r. do dnia 26.11.2015 włącznie.
b) Jako zgłoszenie rozumiane jest wypełnienie ankiety do "Katalogu Polskiego
Ekosystemu Startupowego" - w dniach 23.11.2015 - 26.11.2015.
c) Uczestnik musi reprezentować startup działający obecnie na rynku.
d) Wyniki Konkursu zostaną podane do informacji publicznej do dnia 27.11.2015 włącznie
na stronie http://katalogekosystemu.pl/ oraz www.web.gov.pl Zwycięzcy konkursu
zostaną poinformowani telefonicznie przez Wykonawcę konkursu.
II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU
§ 5 PRZEBIEG KONKURSU
1. W skład Zgłoszenia wchodzi :
a) opis Projektu zgodny z wymogami formularza zgłoszeniowego na stronie "Polskiego
Katalogu Ekosystemu Startupowego".
2. Zgłoszenia niepełne, nieprawidłowe lub z innych przyczyn niedopuszczalne nie
zostaną uwzględnione przez Organizatora.
3. Skuteczne Zgłoszenie koń czy się zarejestrowaniem Projektu na stronie
http://katalogekosystemu.pl/register/
2
KATALOG POLSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
4. Jury Konkursowe dokonuje wyboru Uczestnikó w na podstawie ocen Projektó w pod
kątem:
a) innowacyjności, pomysłowości Projektu;
b) możliwości wdrożenia projektu na rynkach międzynarodowych - skalowalności
projektu;
5. W skład Jury Konkursu wchodzą specjaliści z zakresu inwestycji oraz specjaliści z
zakresu marketingu.
6. Jury wyłoni 5 laureatów Konkursu w czasie zamkniętych obrad.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych nagró d.
§ 6 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest uwzględnienie w promocji Katalogu Polskiego Ekosystemu
Startupowego 5 zwycięskich Projektów. Poprzez uwzględnienie w promocji uważa się:
a) umieszczenie materiałów (zdjęcie + logotyp) w kreacjach graficznych
przeznaczonych na reklamy na portalu Facebook, promujących Polski Katalog
Ekosystemu Startupowego wśród funduszy Venture Capital, Aniołó w Biznesu i
społeczności startupowych w największych ekosystemach na świecie: Dolina
Krzemowa, Nowy Jork, Londyn, Berlin.
b) umieszczenie krótkich opisów zwycięskich projektów w materiałach wysyłanych do
zagranicznych dziennikarzy, których celem jest promocja Polskiego Ekosystemu
Startupowego i pokazanie w pozytywnym świetle polskiej społeczności startupowej na
przykładzie zwycięskich projektów.
2. Termin realizacji nagrody to 3 dni kalendarzowe od ogłoszenia wynikó w.
3. Organizator nie gwarantuje udziału w kampaniach promocyjnych każdego zwycięzcy
w każdym ze wskazanych miejsc oraz materiałach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wskazanego zwycięzcy
z udziału w kampanii promocyjnej w wypadku nie dostarczenia wymaganych dla
potrzeb kampanii materiałów i informacji.
§ 7 LICENCJA I INNE POSTANOWIENIA DOTYCZACE PRAW AUTORSKICH
1. Uczestnik oświadcza, że posiada do Projektu pełnię praw do własności
intelektualnej, a także prawa majątkowe autorskie do Projektu, a korzystanie z tych praw
w ramach i na potrzeby Konkursu, w tym korzystanie przez Organizatora lub przez
Kapitułę Konkursową nie będzie stanowić naruszenia praw osó b trzecich.
3
KATALOG POLSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
2. Uczestnik zobowiązuje sie do zachowania pełni praw do własności intelektualnej do
Projektu, a także pełnię praw autorskich do Projektu do dnia ogłoszenia wynikó w
Konkursu.
3. Prawa autorskie do przejawó w działalności twórczej składających się na Projekty
pozostają p̨rzy Uczestniku.
4. Uczestnik akceptuje, że odpowiednio jego imię i nazwisko, nazwa lub firma mogą być
wykorzystane w celu ogłoszenia o wynikach Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach
Konkursu oraz wykorzystania ich w materiałach związanych z promocją Katalogu
Polskiego Ekosystemu Startupowego.
5. Uczestnik oświadcza, że jest mu wiadomym, że uczestnictwo w Konkursie i
ujawnienie Projektu może utrudnić lub uniemożliwić jego ochronę, w tym w
szczególności uzyskanie praw własności przemysłowej i nie będzie kierować wobec
Organizatora roszczeń z tego tytułu.
6. Poprzez wysłanie Zgłoszenia oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
Uczestnik udziela ORGANIZATOROWI nieodpłatnej, wolnej od tantiem, ważnej na
całym świecie, nieodwołalnej, bez prawa do wypowiedzenia, z prawem do udzielania
sublicencji w pełnym zakresie, wyłącznie do celów i na czas przeprowadzania promocji
Katalogu Polskiego Ekosystemu Startupowego, licencji do korzystania z wszelkich
przejawów działalności twórczej składającej się̨ na Projekty, na polach eksploatacji
znanych w dniu wysłania przez danego Uczestnika Zgłoszenia do Konkursu, w tym, na
polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:
wytwarzanie egzemplarzy za pomocą̨ techniki drukarskiej oraz techniki innej niż̇ druk, w
tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci
komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, publikacja materiałów w Internecie, prawo dokonywania opracowań́
oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie
ich. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się̨ również do informacji i materiałów
przekazywanych ORGANIZATOROWI przez Uczestnika poza formularzem
zgłoszeniowym. Prawa autorskie do przejawów działalności twórczej składających się̨
na Projekty pozostają̨ przy Uczestniku.
7. Każdy z Uczestników, który indywidualnie lub jako członek zespołu otrzyma Nagrodę
w konkursie udziela ORGANIZATOROWI niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od tantiem,
nieograniczonej w czasie, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bez prawa do
wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji w pełnym zakresie, licencji w
4
KATALOG POLSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
zakresie korzystania z wszelkich przejawów działalności twórczej składających się̨ na
Projekty, na polach eksploatacji znanych w dniu wysłania przez danego Uczestnika
Zgłoszenia do Konkursu, w tym, na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na
następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za pomocą̨ techniki
drukarskiej oraz techniki innej niż̇ druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć́
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w
Internecie, prawo dokonywania opracowań́ oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju
modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie ich. Postanowienia niniejszego ustępu
stosuje się̨ również do informacji i materiałów przekazywanych ORGANIZATOROWI
przez takiego Uczestnika poza formularzem zgłoszeniowym.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu: wyraża zgodę na publikacje określone w § 6 i §7 oraz udziela
nie wyłącznej i nieodpłatnej licencji, o któ rej mowa w § 6 i §7 powyżej, a także (dot.
osób fizycznych) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę jego danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach
przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z
informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Uczestnikom Konkursu udostępniającym dane osobowe
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żad̨ ania ich poprawienia,
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądanie
zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczegó lną sytuację
Uczestnika.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w procesie
rejestracji Uczestnika będące wynikiem nieprawidłowej transmisji danych lub innych
okoliczności leżących po stronie dostawcy usług internetowych, które uniemożliwiły
Uczestnikowi przeprowadzenie procesu rejestracji.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie:
www.katalogekosystemu.pl oraz na stronie http://www.web.gov.pl/
5