11 Odziez - bluza do ubrania sztygarskiego n

Komentarze

Transkrypt

11 Odziez - bluza do ubrania sztygarskiego n
Wyrób nr 11: ODZIEś - BLUZA DO UBRANIA SZTYGARSKIEGO
1.
Wymagania techniczno-uŜytkowe przedmiotu zamówienia.
1.1. Bluza do ubrania sztygarskiego będzie uŜywana w zakładach górniczych
w środowisku, gdzie występuje zagroŜenie wybuchem metanu.
1.2. Od wyrobów odzieŜowych przeznaczonych na ubiory robocze wymaga się, aby
stanowiły zabezpieczenie przed brudzącymi substancjami nieszkodliwymi dla
zdrowia. Ubiory robocze z uwagi na ich zastosowanie, powinny być
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby
uŜytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności związane
z wykonywaną pracą. Ubiory robocze powinny mieć rozmiar zgodny z załoŜoną
rozmiarówką (tabelą rozmiarów) dla danego rodzaju wyrobu. Nie powinny
zawierać dziur, rozdarć i plam. Wszystkie szwy powinny być obszyte
i wykończone owerlokiem według obowiązujących zasad technologii, a nadmiar
nici obcięty. Z uwagi na bezpieczeństwo uŜytkowania w ubiorach roboczych
wymagane jest, aby parametry technologiczne ściegów były tak dobrane, Ŝeby
wytrzymałość szwów była mniejsza od wytrzymałości zastosowanych materiałów
włókienniczych.
1.3. Bluza do ubrania sztygarskiego przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach
i wyrobiskach górniczych dla osób dozoru ruchu i kierownictwa kopalni. Bluza
powinna być bluzą z długim rękawem bez mankietów, zapinana na guziki. Dekolt
wykończony wykładanym kołnierzem, w dole bluzy dwie nakładane kieszenie
zabezpieczone patkami, zapinane na guzik, jednostronnie wszyte w szwach
bocznych wyrobu, na górze po lewej stronie jedna nakładana kieszeń. Całość
szyta podwójnym ściegiem. Wewnętrzna kieszeń po lewej stronie o wymiarach
wewnętrznych
(uŜytkowych):
wysokość
minimum
17cm,
szerokość
minimum 14cm, przyszyta w całości jak na zewnątrz. Napis na placach – litery
o wysokości 10 cm (±5 mm), treść – JSW S.A. wykonany w sposób trwały koloru
białego. Kolor bluzy - kremowy. Rozmiary bluz jak i spełnienie wymagań
bezpieczeństwa
winny
być
zgodne
z obowiązującymi
normami
w przedmiotowym zakresie.
1/3
1.4. Parametry tkaniny, z której wykonane są bluzy:
1.4.1. bluza „letnia”:
1.4.1.1. materiał wierzchni – tkanina antyelektrostatyczna tzn. spełniająca
wymagania §670 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002r. wraz z późniejszymi
zmianami), poliestrowo-bawełniana (typu kilof lub równowaŜna),
dekatyzowana o gramaturze min. 260 g/m2,
1.4.1.2. przędza skręcana,
1.4.1.3. tkanina poliestrowo-bawełniana o składzie surowcowym bawełna
80%±3%, włókna poliestrowe 20%±3%,
1.4.1.4. skład surowcowy wątku – bawełna 100% ±3%,
1.4.1.5. skład surowcowy osnowy – bawełna 50% ±3%, włókna poliestrowe
50% ±3%,
1.4.2.
bluza „zimowa”:
1.4.2.1. materiał wierzchni – tkanina antyelektrostatyczna tzn. spełniająca
wymagania §670 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002r. wraz z późniejszymi
zmianami), poliestrowo - bawełniana (typu kilof lub równowaŜna),
dekatyzowana o gramaturze 345±17 g/m2,
1.4.2.2. przędza skręcana,
1.4.2.3. tkanina poliestrowo-bawełniana o składzie surowcowym bawełna
80%±3%, włókna poliestrowe 20%±3%,
1.4.2.4. skład surowcowy wątku – bawełna 100% ±3%,
1.4.2.5. skład surowcowy osnowy – bawełna 50%±3%, włókna poliestrowe
50% ±3%.
1.5. Oznakowanie znakiem CE.
1.6. Produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21.12.2005r.) wprowadzającego
Dyrektywę 89/686/EWG w sprawie zbliŜenia Państw Członkowskich
odnoszących się do wyposaŜenia ochrony indywidualnej.
1.7. Produkt powinien spełniać wymogi norm PN-EN 340, PN-P-84525 lub norm
równowaŜnych.
1.8. Producent lub upowaŜniony dostawca będzie zobowiązany do dostawy 10%
bluz do ubrania sztygarskiego o niestandardowych wymiarach.
1.9. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami na kaŜdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny
i odporny na zatarcie przez cały okres jego uŜytkowania.
1.10. Miejsce realizacji zamówienia: magazyny Zamawiającego wskazane
w zamówieniach.
2.
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty.
2.1. Sprawozdanie z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium
badawcze prowadzące badania i ocenę przedmiotu zamówienia potwierdzające
parametry tkaniny wskazane w specyfikacji technicznej (gramatura, skład
surowcowy).
2.2. Deklaracja zgodności WE, w której, oprócz powołania się na obowiązujące
przepisy i normy, ma być przywołany zapis z § 670 pkt. 2 rozporządzenia
2/3
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
prowadzenia
ruchu
oraz
specjalistycznego
zabezpieczenia
przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach wraz z późniejszymi zmianami
(deklaracja zgodności WE wystawiona przez Producenta lub upowaŜnionego
przedstawiciela według obowiązujących przepisów prawa).
Deklaracja Wykonawcy/Oferenta, Ŝe wyrób spełnia przedstawione przez
Zamawiającego wymagania oraz jest zgodny z opisem wyrobu zawartym
w „Katalogu opisowo-rysunkowym obuwia, odzieŜy, sprzętu i środków ochrony
indywidualnej”.
Dokument potwierdzający właściwości antyelektrostatyczne gotowego wyrobu
oraz jego przydatność do stosowania w górnictwie w polach niemetanowych
i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopni „a”, „b”, „c”
niebezpieczeństwa wybuchu wydany przez jednostkę notyfikowaną lub
akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium
badawcze.
Dokument potwierdzający, Ŝe wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany
przez jednostkę upowaŜnioną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek
upowaŜnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz
zakresu tych badań (Dz. U. 1996 nr 101, poz. 473).
Instrukcja uŜytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21.12.2005r.).
Wraz z ofertą naleŜy dostarczyć próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia tj.
bluzę do ubrania sztygarskiego zgodną z opisem wyrobu i wymaganiami.
Dostarczona próbka musi być oznaczona w następujący sposób:
− numer postępowania przetargowego,
− numer i nazwa zadania,
− nazwa Wykonawcy.
3. Wykaz dokumentów wymaganych przy pierwszej i kolejnych dostawach.
3.1. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu na kopalnie producent lub upowaŜniony
dostawca winien dostarczyć: instrukcję uŜytkowania, przechowywania
i konserwacji odzieŜy, dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną lub
akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzający,
Ŝe
oferowany
wyrób
jest
antyelektrostatyczny
i Ŝe moŜe być bezpiecznie stosowany w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem,
dokument potwierdzający, Ŝe wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany
przez jednostkę upowaŜnioną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 12.07.1996r. (Dz. U. 1996, Nr 101, poz. 473), a przy
kaŜdej dostawie deklarację zgodności WE i świadectwo jakości.
3.2. Przed pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy do siedziby ZLM JSW S.A.
odpłatnie 6 próbek (bluz do ubrania sztygarskiego), zgodnych z próbką
załączoną do oferty.
3/3

Podobne dokumenty