Karta pracy - Akademia EDUGIS

Komentarze

Transkrypt

Karta pracy - Akademia EDUGIS
„Akademia EduGIS”
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS)
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum
i liceum oraz w edukacji środowiskowej
Karta pracy
Materiały dodatkowe do scenariusza:
Rozmieszczenie ludności w Polsce
Mirosława Rogala
Projekt realizuje:
Partnerzy projektu:
Od czego zależy rozmieszczenie ludności w Polsce?
1. Przyjrzyj się prezentowanym fotografiom. Na ich podstawie zapisz poniżej jak najwięcej
czynników, które mogą decydować o rozmieszczeniu ludności.
2. Podziel czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności na grupy. Czy możesz
uzupełnić zestawienie o inne, dotąd niewymienione? Zaproponuj pozostałe tytuły
w nagłówku tabeli.
historyczne
3. Gęstość zaludnienia to liczba mieszkańców na 1 km2.
Czy potrafisz ją policzyć? Wykorzystaj dane dla Twojego miasta. W dniu 31.12.2010r.
liczba mieszkańców wynosiła 37169 osób. Miasto zajmuje powierzchnię 26 km2. Jaka
jest gęstość zaludnienia?
4. Przyjrzyj się zestawieniom statystycznym przygotowanym przez zespoły. Porównaj
dane o gęstości zaludnienia. Zapisz wnioski z analizy danych.
A. Porównaj dane dla świata, Europy i Polski ( ile razy średnia gęstość zaludnienia Polski
jest większa od średniej gęstości zaludnienia Europy i świata?)
2
B. Porównaj dane dotyczące gęstości zaludnienia wg województw. Zapisz dane
w tabeli.
Wyszczególnienie
Gęstość
zaludnienia
Polska
Województwo o największej gęstości zaludnienia - ......................
Województwo o najmniejszej gęstości zaludnienia- ………………
Moje województwo
Mój powiat
Moje miasto
Województwa o gęstości większej niż średnia:
Województwa o gęstości niższej niż średnia:
5. Dane statystyczne służą do przygotowania kartogramu – mapy gęstości zaludnienia.
Uważnie przyjrzyj się prezentowanej mapie województwa mazowieckiego i danym
statystycznym. Zapisz wnioski dotyczące rozmieszczenia ludności w Twoim
województwie.
6. Na podstawie kartogramu i analizowanych danych ustal cechy rozmieszczenia ludności
w Polsce.
3
7. Uzasadnij, dlaczego ludność w Polsce jest nierównomiernie rozmieszczona. Znajdź
związki między rozmieszczeniem ludności a cechami środowiska geograficznego
i gospodarki prezentowanymi na mapach.
8. Na mapie Polski (w programie Google Earth) zaznaczono wybrane obszary. Zastanów
się, jakie czynniki decydują o gęstości zaludnienia na wskazanym obszarze.
Wysłuchaj uważnie wypowiedzi innych osób. Zapisz notatkę.
Region
Gęstość zaludnienia
przyczyny
4