Pobierz - Irlandia

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Irlandia
BIULETYN INFORMACYJNY nr 4/2011
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Kwiecień 2011 r.
I.
GOSPODARKA IRLANDII
1.
Spadek irlandzkiego dochodu narodowego w 2010 r.
Wbrew oczekiwaniom większości analityków dochód narodowy Irlandii w IV kw. 2010 r.
zmniejszył się o 1,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oczekiwano bowiem jego
wzrostu w granicach 0,5%. W konsekwencji w całym 2010 r. Produkt Krajowy Brutto Irlandii
zmalał o 1,0%. Rok 2010 był już trzecim z rzędu, w którym następowało zmniejszenie
irlandzkiego dochodu narodowego. W 2009 r. zmniejszył się on o 7,6%, a w roku 2008 o 3,5%.
Przedstawione przez irlandzki urząd statystyczny dane są danymi wstępnymi i w kolejnych
okresach mogą ulec pewnej korekcie.
W 2010 r. przemysł był jedynym sektorem, w którym odnotowano wzrost. Produkcja
przemysłowa, stymulowana w znacznej części zamówieniami z zagranicy, w ciągu roku wzrosła
o 13,2%. Nie wystarczyło to jednak do zrekompensowania spadków odnotowanych w innych
sektorach: produkcja budowlana zmniejszyła się w ciągu roku o 31,8%, produkcja rolna
(wliczając leśnictwo i rybołówstwo) o 6,4% a usługi o 2,7%. W 2010 r. zmniejszyły się również
wydatki rządowe (o 2,2%) oraz konsumpcja indywidualna (o 1,2%).
2.
System podatkowy w Irlandii w 2011 r.
W Irlandii mamy do czynienia z następującymi podatkami:
podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT)
podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT)
podatek VAT (VAT Tax)
podatek akcyzowy (Excise Duty Tax)
opłata skarbowa (Stamp Duty)
podatek drogowy (Vehicle Registration Tax)
opłaty celne (Customs Duty)
wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (PRSI – Pay Related Social Insurance, USC Universal Social Charges)
Podstawowe stawki podatkowe w 2011 r.:
Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT). W Irlandii obowiązują 2
stawki podatku PIT 20% i 41%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika w Irlandii
obowiązują następujące progi podatkowe:
 osoba samotna nieutrzymująca innych osób:
płaci 20% podatku od kwoty do 32.800 EUR, a od nadwyżki 41%
 osoba samotnie wychowująca dzieci:
płaci 20% podatku od kwoty do 36.800 EUR, a od nadwyżki 41%
 małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód:
płaci 20% podatku od kwoty do 41.800 EUR, a od nadwyżki 41%
 małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
płaci 20% podatku od kwoty do 65.600 EUR, a od nadwyżki 41%
Tak naliczony podatek dochodowy korygowany jest o kwotę wolną (np. dla osoby samotnej
wynosi ona 1.650 EUR) oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np. spłaty kredytu
hipotecznego, kosztów wynajmu mieszkania, wieku czy też posiadania niepełnosprawnych
dzieci.
Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT) - wynosi on 12,5%.
Podwyższona do 25,0% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych
np. od zysków z inwestycji. Spółki, które rozpoczęły działalność w 2009 r. zwolnione są z
obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania
podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40.000 EUR.
Podatek VAT (VAT Tax). Stawka podstawowa podatku VAT wynosi w Irlandii 21,0%. W
przypadku niektórych towarów (określone rodzaje żywności, gazety i czasopisma) i usług
(np. usługi remontowe, hotelarskie, parkingowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości
13,5%. W obrocie zwierzętami hodowlanymi stawka VAT wynosi 4,8%, a na niektóre
towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny)
stosuje się stawkę zerową.
Podatek akcyzowy (Excise Duty Tax) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe,
paliwa czy oleje.
Opłata skarbowa (Stamp Duty) – objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje
kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe
(korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy).
Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) – podatek dotyczy
wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Do końca I półrocza 2011 r. stosuje
się ulgę w tym podatku w wysokości 1.250 EUR w przypadku złomowania dotychczas
używanego samochodu (Scrappage Scheme) i zakupu nowego samochodu (emisja CO2
wynosi 140g/km lub mniej), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących
m.in. wieku samochodu (musi być starszy niż 10 lat) czy okresu w którym był
zarejestrowany w Irlandii na danego właściciela (minimum 18 miesiecy). Niezależnie od
tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Road Tax).
Opłaty celne (Customs Duty) – dotyczą importu z krajów nie należących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej
taryfa celna.
Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge). Jest to
obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy:
ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Obowiązek odprowadzania
składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). W 2011 r. stawki USC wynoszą:
0,0%
2,0%
4,0%
7,0%
przy dochodach rocznych do 4.004 EUR
przy dochodach pomiędzy 0 i 10.036 EUR
przy dochodach pomiędzy 10.037 i 16.016 EUR
przy dochodach przekraczających 16.016 EUR
2
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie
socjalne (PRSI – Pay Related Social Insurance) w wysokości 10,75% od wynagrodzeń
swoich pracowników.
Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie
internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): www.revenue.ie.
3.
Zwolnienie tempa wzrostu produkcji przemysłowej w Irlandii w lutym 2011 r.
Według danych Central Statistics Office (CSO) tempo wzrostu produkcji przemysłowej w
Irlandii w pierwszych miesiącach 2011 r. wyraźnie zmalało. W styczniu br. w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2010 r. wzrost produkcji przemysłowej w wyrażeniu ilościowym
wyniósł 1,7%, zaś w lutym jedynie 0,2%. Wśród istotnych dla gospodarki Irlandii gałęzi
przemysłu wzrost odnotowano jedynie w produkcji wyrobów chemicznych i farmaceutycznych
(o 0,5%). Z kolei w największym stopniu produkcja zmniejszyła się w branży spożywczej
(spadek o 1,6%) oraz sektorze produkującym urządzenia i sprzęt komputerowy, optyczny i
elektroniczny (spadek o 3,9%).
W wyrażeniu wartościowym produkcja przemysłowa w Irlandii w lutym 2011 r. wzrosła w ciągu
roku w znacznie większym stopniu, bo aż o 5,9%. Tak znaczna różnica w tempie wzrostu
produkcji przemysłowej w wyrażeniu ilościowym i jakościowym może świadczyć o coraz
większym wpływie zjawisk inflacyjnych na kształtowanie się nie tylko cen detalicznych, lecz
również kosztów produkcji w Irlandii.
Zdaniem analityków w kolejnych miesiącach tempo produkcji przemysłowej w Irlandii będzie w
dużej mierze uzależnione od dynamiki zamówień eksportowych. Popyt krajowy, zarówno
konsumpcyjny jak i inwestycyjny, w bieżącym roku nie będzie jeszcze głównym stymulatorem
wzrostu produkcji przemysłowej w Irlandii.
4.
Znaczny wzrost inflacji w Irlandii w marcu 2011 r.
Marzec 2011 r. przyniósł kolejny wzrost inflacji w Irlandii. Był już to ósmy miesiąc z rzędu w
którym ceny detaliczne w Irlandii rosły. Według danych Central Statistics Office (CSO) w marcu
2011 r. liczony rok do roku indeks cen detalicznych (Consumer Price Index – CPI) w Irlandii
zwiększył się o 3,0%, co było najwyższym wzrostem od października 2008 r. W stosunku do
lutego br. indeks ten zwiększył się w ciągu miesiąca o 0,9%. Na wzrost inflacji w największym
stopniu rzutowały zmiany cen nośników energii (wzrosły one w ciągu roku o 12,5%), usług
zdrowotnych (+4,1%) oraz transportu (+4,1%). W tym samym czasie obniżyły się ceny odzieży i
obuwia (o 2,6%) oraz artykułów gospodarstwa domowego (o 2,3%)
Wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej wskaźnikiem
HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. wpływu zmian
kosztów kredytów hipotecznych w skali roku wzrósł na koniec marca 2011 r. o 1,2%. Presja
inflacyjna przybiera na sile w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostat w lutym 2011 r.
najniższą inflację w Unii Europejskiej (EU 27) notowano w Irlandii (0,9%), Szwecji (1,2%),
Francji (1,8%) i Czechach (1,9%). Z kolei najwyższy wzrost cen detalicznych (mierzony
wskaźnikiem HICP) odnotowano w tym okresie w Rumunii (+7,6%), Estonii (+5,5%) i Bułgarii
(4,6%). Według Eurostat inflacja w Polsce kształtowała się w lutym 2011 r. na poziomie 3,3%.
Średni poziom inflacji dla wszystkich 27 krajów UE wyniósł w tym miesiącu 2,8%, a dla krajów
strefy Euro 2,4%.
Zdaniem większości analityków w kolejnych miesiącach 2011 r. poziom inflacji w Irlandii
będzie sukcesywnie się zwiększał. Zależeć ona będzie w dużej mierze od rozwoju sytuacji na
3
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
rynku ropy naftowej spowodowanej sytuacją w Libii i innych krajach Bliskiego Wschodu oraz
od kształtowania się cen żywności na rynku światowym. Nie wydaje się jednak, by jej poziom
przekroczył w najbliższym okresie średni poziom inflacji dla krajów strefy Euro.
5.
Wzrost bezrobocia w Irlandii w marcu 2011 r.
Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) w marcu
2011 r. w Irlandii zarejestrowanych było 441.193 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla
bezrobotnych. Wśród nich było 362.599 obywateli Irlandii (ich liczba w ciągu roku powiększyła
się o 2,1%) oraz 78.594 obywateli innych krajów (ich liczba zmniejszyła się w ciągu roku o
1,8%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii
Europejskiej (65.495 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich (43.722
osób) i Wielkiej Brytanii (17.956 osób).
W ciągu miesiąca liczba osób pobierających w Irlandii zasiłki zmniejszyła się co prawda o 3.106
ale w ciągu roku wzrosła o 6.072. Osoby pobierające zasiłki zarejestrowane w Live Register
stanowiły w marcu 2011 r. 14,7% ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii . Wskaźnik ten
kształtował się na tym samym poziomie co w styczniu i lutym br. W oparciu o nowe dane CSO
podwyższył bowiem tak liczone w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. wskaźniki bezrobocia z
13,5% do 14,7%. Publikowane przez CSO miesięczne wskaźniki bezrobocia nie są oficjalnymi
miernikami wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględniają one m.in. tych
pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają
jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie.
Według ostatnio dostępnych danych w IV kw. 2010 r. stopa bezrobocia w Irlandii kształtowała
się na poziomie 14,7%. Dla porównania wskaźnik ten w III kw. 2010 r. wyniósł 13,7%, w II kw.
13,2%, zaś w I kw. 2010 r. kształtował się na poziomie 12,9%. Według najnowszych danych
CSO średnia stopa bezrobocia w Irlandii w 2010 r. wyniosła 13,6%, co oznacza, że jej poziom
był najwyższy od 1994 r. Wśród krajów Unii Europejskiej wyższy wskaźnik bezrobocia notuje
się tylko w Hiszpanii.
6.
Spadek sprzedaży detalicznej w Irlandii w lutym 2011 r.
Według wstępnych danych Central Statistics Office (CSO) wskaźnik sprzedaży detalicznej w
Irlandii w lutym 2011 r., w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, zmniejszył
się w ujęciu ilościowym o 0,7% i o 0,3% a w ujęciu wartościowym. Na spadek wielkości
sprzedaży w lutym br. w największym stopniu wpłynęła niska sprzedaż mebli (spadek sprzedaży
w ciągu roku o 12,9%), paliw (-8,0%) oraz wyrobów branży farmaceutycznej i kosmetycznej (7,0%). W dalszym ciągu dobrze rozwija się sprzedaż samochodów, która zwiększyła się w
porównaniu z lutym 2010 r. o 5,3%. Jeżeli ze wskaźnika wyłączyłoby się sprzedaż samochodów
wówczas okazałoby się, że wielkość sprzedaży detalicznej w Irlandii w lutym 2011 r. obniżyła
się o 3,2%.
Utrzymująca się od początku 2010 r. wysoka sprzedaż samochodów wynika m.in. z
wprowadzonego przez rząd irlandzki systemu ulg podatkowych za złomowanie starych
samochodów w przypadku zakupu nowych pojazdów. Obowiązywanie tego systemu zostało
przedłużone do końca I półrocza 2011 r. Z kolei słaba sprzedaż mebli wynika z kryzysu, w
którym znalazło się irlandzkie budownictwo oraz rynek nieruchomości.
Z punktu widzenia interesów polskich eksporterów rok 2011 powinien być w dalszym ciągu
obiecującym dla sprzedaży samochodów i artykułów motoryzacyjnych takich jak np. ogumienie.
Z kolei w zakresie towarów związanych z branżą budowlaną (stolarka budowlana, meble) należy
liczyć się w najlepszym przypadku ze stabilizacją obrotów.
4
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
7.
Handel zagraniczny Irlandii w 2010 r.
Według opublikowanych w dniu 31 marca 2011 r. przez irlandzki Centralny Urząd Statystyczny
(Central Statistics Office) danych eksport Irlandii w 2010 r. wyniósł 89.391,8 mln EUR i był o
6,1% wyższy od eksportu zrealizowanego w roku 2009. Irlandzki import wzrósł w tym samym
okresie o 1,0% do poziomu 45.507,2 mln EUR. W konsekwencji wolniejszego wzrostu importu
nad eksportem znacznie zwiększyło się dodatnie saldo obrotów irlandzkiego handlu
zagranicznego. Na koniec 2010 r. wzrosło ono do najwyższego w historii poziomu 43.884,6 mln
EUR.
W eksporcie największy przyrost sprzedaży odnotowano tradycyjnie już w branży medycznej i
farmaceutycznej (+14%) oraz chemii organicznej (+8%). W największym stopniu zmniejszył się
natomiast eksport sprzętu komputerowego (o 30%). W imporcie z kolei w największym stopniu
zwiększył się przywóz samochodów (+73%), produktów petrochemicznych (+29%) oraz
produktów farmaceutycznych i medycznych (+21%). Zmalał natomiast import pozostałych
środków transportu (gł. samolotów) (o 33) i sprzętu komputerowego (o 27%).
Głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich były: Stany Zjednoczone, Zjednoczone
Królestwo (Wielka Brytania łącznie z Północną Irlandią), Belgia, Niemcy, Francja, Szwajcaria,
Hiszpania, Niderlandy, Włochy, i Chiny (łącznie z Tajwanem i Macao). W irlandzkim eksporcie
Polska zajmowała 15. Pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 0,66%. Z
kolei głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki były: Zjednoczone Królestwo, USA,
Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Norwegia, Belgia, Szwajcaria i Japonia. Z krajów Unii
Europejskiej pochodziło 60,7% importowanych do Irlandii towarów a ze Stanów Zjednoczonych
14,1%. Polska była 16. partnerem handlowym Irlandii w imporcie, a jej udział w całości
irlandzkiego importu wynosił 0,69%.
W kolejnych latach o poziomie irlandzkiego eksportu decydować będzie głównie koniunktura na
najważniejszych rynkach zbytu dla irlandzkich towarów, jakimi są Unia Europejska (57,9%
sprzedaży) oraz Stany Zjednoczone (23,2%). Z kolei na poziom importu rzutować będzie popyt
inwestycyjny i zaopatrzeniowy w dużej mierze powiązany z produkcją eksportową oraz
kształtowanie się wskaźnika optymizmu irlandzkich konsumentów. Według większości
ekspertów dynamika irlandzkiego eksportu w latach 2011 - 2012 powinna kształtować się na
poziomie 5,5% – 6,0%, zaś importu w granicach 2,5% - 3,5%1.
II. POLSKO – IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
1.
Polsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń - luty 2011 r.
Według danych GUS w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r., w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego, polsko – irlandzkie obroty handlowe zmniejszyły się o 0,8% do poziomu
165,3 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,5% do poziomu 63,4 mln EUR, zaś
nasz import z Irlandii spadł o 0,9% i wyniósł 101,9 mln EUR. W konsekwencji nieznacznie
większego spadku wartości importu z Irlandii nad eksportem poprawie uległo saldo polskich
obrotów handlowych z tym krajem. Deficyt zmniejszył się z 39,0 mln EUR na koniec lutego
2010 r. do 38,5 mln EUR w tym samym okresie roku 2011.
1
Vide szacunki Centralnego Banku Irlandii zawarte w Central Bank & Financial Services Authority of
Ireland Quarterly Bulletin 01/January 2011 (omówienie w Biuletynie WPHI Dublin nr 2/2011)
5
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
W porównaniu do sytuacji w analogicznym okresie roku poprzedniego w pierwszych dwóch
miesiącach 2011 r. nastąpiła znaczna zmiana w strukturze polskiego eksportu do Irlandii.
Obniżył się udział artykułów rolno-spożywczych (z 24,5% do 21,5%) wzrósł natomiast udział
wyrobów przemysłu chemicznego (z 6,9% do 9,5%). Udział wyrobów przemysłu
elektromaszynowego, stanowiących największą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii, uległ
nieznacznemu zwiększeniu z 32,2% do 32,9%. W grupie tej nastąpiły jednak znaczne zmiany
strukturalne: zwiększył się udział pojazdów i środków transportu (z 6,5% do 12,9%) przy
jednoczesnym obniżeniu się udziału grupy urządzeń mechanicznych i elektrycznych (z 24,6% do
18,0%).
W okresie styczeń – luty 2011 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były
następujące grupy towarowe:
L.P.
Kod
CN
Dział CN
1
27
Paliwa mineralne, oleje i przetwory
2
87
Pojazdy nieszynowe
3
84
Kotły i urządzenia mechaniczne
4
85
Maszyny i urządzenia elektryczne
5
02
Mięso i podroby jadalne
6
39
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
7
43
Skóry futerkowe
8
94
Meble
9
10
Zboża
10
16
Przetwory z mięsa i ryb
11
21
Różne przetwory spożywcze
12
40
Kauczuk i wyroby z kauczuku
13
22
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe
14
62
Odzież
15
90
Przyrządy optyczne i medyczne
16
44
Drewno i wyroby z drewna
17
31
Nawozy
18
48
Papier, tektura i wyroby z nich
19
04
Produkty mleczarskie
20
30
Produkty farmaceutyczne
Źródło: System Insigos MG
Wartość
w tys.
EUR
10.526,4
7.570,9
5.808,3
5.639,8
3.797,0
2.318,4
2.271,0
2.188,1
2.182,9
1.696,9
1.447,3
1.390,3
1.343,0
1.305,7
1.213,1
1.098,8
1.020,7
935,7
924,3
866,2
Dynamika
eksportu
2011/2010
100,73
190,29
51,91
125,06
122,82
107,92
80,45
103,82
16.545,99
112,04
100,45
292,36
136,41
120,17
167,52
87,07
190,79
154,56
115,64
95,18
Udział w
całości
polskiego
eksportu do
Irlandii
16,60%
11,94%
9,16%
8,89%
5,99%
3,66%
3,58%
3,45%
3,44%
2,68%
2,28%
2,19%
2,12%
2,06%
1,91%
1,73%
1,61%
1,48%
1,46%
1,37%
Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego
eksportu koncentrację. Ponad 84% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby
przemysłu elektromaszynowego i wyroby chemiczne. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już
dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie.
Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeń - luty
2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:
6
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
L.P.
Kod
CN
Dział CN
1
85
Maszyny i urządzenia elektryczne
2
30
Produkty farmaceutyczne
3
33
Preparaty kosmetyczne
4
90
Przyrządy optyczne i medyczne
5
84
Kotły i urządzenia mechaniczne
6
38
Produkty chemiczne różne
7
02
Mięso i podroby jadalne
8
03
Ryby
9
21
Różne przetwory spożywcze
10
35
Substancje białkowe, kleje, enzymy
11
39
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
12
04
Produkty mleczarskie
13
22
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe
14
29
Chemikalia organiczne
15
49
Wyroby przemysłu poligraficznego
16
55
Włókna chemiczne cięte
17
82
Narzędzie, przybory, sztućce
18
17
Cukry i wyroby cukiernicze
19
87
Pojazdy nieszynowe
20
05
Wyroby pochodzenia zwierzęcego
Źródło: System Insigos MG
Wartość
w tys.
EUR
21.894,9
19.837,7
10.767,1
10.728,5
9.139,9
7.365,6
2.798,2
2.657,2
2.352,2
2.232,1
1.841,5
1.321,6
1.002,6
970,9
963,2
838,6
587,72
507,5
408,6
398,3
Dynamika
importu
2011/2010
190,63
110,46
74,01
116,36
43,12
92,92
150,85
179,16
149,15
167,39
84,59
64,18
95,02
100,55
63,70
111,68
115,55
152,12
84,14
61,45
Udział w
całości
polskiego
importu z
Irlandii
21,49%
19,47%
10,57%
10,53%
8,97%
7,23%
2,75%
2,61%
2,31%
2,19%
1,81%
1,30%
0,98%
0,95%
0,95%
0,82%
0,58%
0,50%
0,40%
0,39%
W okresie styczeń – luty 2011 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego
wyniósł 0,41% i był niższy niż w analogicznym okresie roku 2010 (0,47%). Z uwagi na znacznie
niższą dynamiką polsko – irlandzkich obrotów handlowych w stosunku do całości polskiej
wymiany handlowej z zagranicą obniżył się zarówno udział Irlandii w polskim eksporcie z
0,38% w pierwszych dwóch miesiącach 2010 r. do 0,33% w tym samym okresie roku 2011 jak i
w imporcie odpowiednio z 0,55% do 0,50%. Na koniec lutego 2011 r. Irlandia była 30.
partnerem handlowym Polski w eksporcie i 28. w imporcie.
Należy oczekiwać, iż w kolejnych miesiącach 2011 r. dynamika polsko – irlandzkich obrotów
handlowych będzie ulegała stopniowemu zwiększeniu. Potwierdzeniem tego jest znacznie
wyższa dynamika obrotów notowanych w lutym w porównaniu do stycznia br. W pierwszym
miesiącu roku polski eksport do Irlandii obniżył się o 4,9%, podczas gdy w lutym nastąpił jego
wzrost o 4,4%. Dobre perspektywy rysują się przed branżą motoryzacyjną (samochody osobowe
i dostawcze), chemiczną (nawozy azotowe i ogumienie), spożywczą (mięso wieprzowe i
drobiowe oraz piwo). Dobrze rozwijać się powinien w dalszym ciągu eksport produktów
mineralnych: węgla, koksu oraz produktów petrochemicznych. Pewne oznaki wzrostu wykazują
również pewne grupy towarowe związane z budownictwem takie jak stolarka budowlana czy
meble.
7
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
2.
Egzekwowanie w Irlandii orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i
handlowych
Polskie firmy będące wierzycielami dłużników mających zarejestrowaną działalność
gospodarczą w Irlandii mają możliwość egzekwowania wyroków polskich sądów w tym kraju.
Swoich należności można dochodzić w Irlandii zgodnie z przepisami zawartymi w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tekst
rozporządzenia dostępny jest w Internecie, również w polskiej wersji językowej, np. poprzez
linki umieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Przewiduje ono, iż wniosek o
uznanie wydanego w jednym kraju członkowskim UE orzeczenia przez sąd w innym kraju
członkowskim składa wierzyciel. W przypadku Irlandii sądem właściwym, do którego należy
składać taki wniosek jest Wysoki Trybunał (High Court) (vide załącznik nr II do
Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001).
Procedurę ułatwia uzyskanie w Polsce zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
(ETE; ang. European Enforcement Order). Zaświadczenie ETE wystawia, na wniosek każdego
zainteresowanego sąd, który wydał orzeczenie. W przypadku, kiedy polski wierzyciel posiada
ETE nie ma konieczności uznawania wyroku na drodze stricte sądowej. Irlandzki sąd (High
Court) musi wówczas jedynie wystawić nakaz egzekucji (ang. enforcement order).
Co należy zrobić
W celu egzekucji orzeczenia polskiego sądu w Irlandii należy złożyć w Wysokim Trybunale w
Dublinie następujące dokumenty:
kopię orzeczenia polskiego sądu wraz z jego tłumaczeniem
kopię ETE wraz z jego tłumaczeniem
dwa wypełnione formularze FIFA oraz Precipe for FIFA (do pobrania ze strony
internetowej: www.courts.ie, s. 45-48 broszury “Information Booklet for High Court
Judgment Sets and Orders of Fieri Facias”).
Formularze muszą być wypełnione w języku angielskim lub irlandzkim. Tłumaczenia muszą być
poświadczone (certified) tj. sporządzone bądź przez tłumacza przysięgłego bądź też urzędowo
poświadczone np. przez organ administracji państwowej czy sąd. Powyższych dokumentów nie
można przesłać drogą pocztową; należy je złożyć osobiście bądź za pomocą przedstawiciela w:
Judgement Section
Central Office
High Court
The Courts Service
15 - 24 Phoenix Street North
Smithfield, Dublin 7
Za wystawienie nakazu egzekucji nie pobiera się opłat. Tak jak i w przypadku składania
wniosków, wystawiony przez sąd nakaz egzekucji musi być odebrany osobiście lub przez
przedstawiciela. Dopiero wówczas, mając sądowy nakaz egzekucji (w przypadku posiadania
ETE) i orzeczenie High Court uznające wyrok polskiego sądu (jeżeli nie posiadaliśmy ETE),
można przystąpić do egzekucji należności. Najczęściej egzekucji należności dokonuje się za
pośrednictwem komornika (ang. Returning Officer / Sheriff). Aby rozpocząć taką procedurę
należy przekazać uzyskany z High Court nakaz egzekucji do biura komornika, w jurysdykcji
terytorialnej którego znajduje się siedziba dłużnika.
8
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Dla przykładu poniżej podajemy dane teleadresowe biur komorników obejmujących terytorialnie
Dublin oraz hrabstwo Dublin:
Dublin City Returning Officer
Dublin City Sheriff's Office
13 Fownes Street
Dublin 2
Tel: 00 353 1 6759003 / 6759004 / 6759005
Fax: 00 353 1 6703021
E-mail : [email protected]
www.dublincityreturningofficer.com
Dublin County Returning Officer
Unit 17 Tolka Valley Business Park
Ballyboggan Road
Finglas
Dublin 11
Tel.: 00353 1 8306785
Fax: 00353 1 8603075
Email: [email protected]
www.dublincountyreturningofficer.com
Więcej informacji nt. obowiązujących w Irlandii procedur w zakresie egzekucji należności
udziela Judgement Section biura Central Office w High Court (www.courts.ie). Opis procedury
(w jęz. polskim) znajduje się również na stronie internetowej „Europejskiego atlasu
sądowniczego dla spraw cywilnych”:
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm?countrySession=9&), zaś
wykaz opłat obowiązujących w irlandzkim sądownictwie znajduje się na stronie www.courts.ie.
III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII
1.
Stoisko informacyjno-promocyjne na wystawie Energy Show w Dublinie
W dniach 30 – 31 marca 2010 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Dublinie uczestniczył w wystawie sektora energii odnawialnej The Energy Show odbywającej się
na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) w Dublinie. Na stoisku
informacyjno-promocyjnym WPHI o powierzchni 9 m² prezentowane były materiały nt. polskiej
gospodarki, możliwości nawiązania kontaktów handlowych oraz zasad inwestowania w Polsce.
Dostępne były również katalogi, informatory i ulotki nadesłane przez kilku polskich
producentów zainteresowanych eksportem swoich towarów na rynek irlandzki. Wśród nich byli
producenci turbin wodnych, kotłów, systemów grzewczych, kolektorów cieplnych, urządzeń do
produkcji brykietów z biomasy, paneli słonecznych oraz osprzętu elektrycznego. W trakcie
imprezy ze stoiska WPHI korzystał przedstawiciel firmy LECHMA z Poznania - producent
ekologicznych systemów grzewczych (kominków).
The Energy Show jest największą imprezą targowo-wystawienniczą szeroko rozumianej branży
energii odnawialnej w Irlandii. W tegorocznej wystawie uczestniczyło ponad 200 firm i
organizacji biznesowych z Republiki Irlandii, Północnej Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Austrii, Francji i Chin. Ocenia się, iż w czasie dwudniowej imprezy odwiedziło ją ok. 4 tys.
osób.
9
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego WPHI na wystawie The Energy Show w
Dublinie było okazją do zaprezentowania polskiej gospodarki oraz możliwości nawiązania
kontaktów biznesowych w szeroko rozumianej branży energii odnawialnej. W trakcie wystawy
nawiązano wiele kontaktów z miejscowymi firmami, które w perspektywie mogą zaowocować
zwiększeniem naszego eksportu do Irlandii. Szczególnie dużo zapytań dotyczyło możliwości
importu z Polski kolektorów słonecznych oraz podzespołów do elektrowni wiatrowych. Pytano
również o możliwość importu z Polski energooszczędnej stolarki budowlanej, materiałów
izolacyjnych, domowych systemów grzewczych oraz osprzętu elektrycznego. Zgłoszone podczas
targów zapytania firm irlandzkich zostały przekazane do Portalu Promocji Eksportu. Ocenia się,
iż w trakcie 2. dniowej wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 300 osób.
W ocenie placówki, z uwagi na istniejące w Irlandii duże zainteresowanie energetyką
odnawialną oraz problematyką oszczędzania energii, polskie firmy z tego sektora powinny
rozważyć możliwość bezpośredniego uczestnictwa w przyszłorocznej edycji The Energy Show w
Dublinie (28 – 29 marca 2012 r.). Powodzeniem mogłaby się zakończyć również misja
przedsiębiorców zorganizowana przez jedną z polskich sektorowych organizacji samorządu
gospodarczego.
2.
Stoisko informacyjno-promocyjne WPHI na targach meblowych w Dublinie
W dniach 3 – 6 kwietnia 2011 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Dublinie uczestniczył w wystawie branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz Furniture & Home
Accessories Fair odbywającej się na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) w
Dublinie. Na stoisku informacyjno-promocyjnym WPHI o powierzchni 10 m² prezentowane były
materiały nt. polskiej gospodarki, możliwości nawiązania kontaktów handlowych oraz zasad
inwestowania w Polsce, materiały promocyjne Specjalnych Stref Ekonomicznych,
poszczególnych regionów naszego kraju oraz materiały promujące walory turystyczne Polski.
Dostępne były również katalogi, informatory i ulotki nadesłane przez kilkunastu polskich
producentów zainteresowanych eksportem swoich towarów na rynek irlandzki oraz fragmenty
raportu nt. polskiego sektora meblarskiego (Polish Furniture Outlook 2011) przygotowanego
przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. W trakcie imprezy ze stoiska WPHI
korzystali przedstawiciele 3 polskich firm z sektora meblarskiego i wyposażenia wnętrz. Stoisko
polskie odwiedził Ambasador RP w Dublinie oraz przedstawiciele Irlandzko Polskiego
Stowarzyszenia Biznesu (Ireland Poland Business Association).
Furniture & Home Accessories Fair jest największą imprezą targowo-wystawienniczą branży
meblarskiej i wyposażenia wnętrz w Irlandii. W tegorocznej wystawie uczestniczyło ponad 60
firm i organizacji biznesowych z Republiki Irlandii, Północnej Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.
Liczba wystawców była znacznie mniejsza niż w ubiegłorocznej imprezie, w której
uczestniczyło ponad 100 firm. Mniejsza też była liczba gości odwiedzających wystawę. W tym
roku organizatorzy oceniają liczbę odwiedzających na 2 tys., zaś w roku ubiegłym było ich ok. 3
tysięcy.
Kolejna edycja Furniture & Home Accessories Fair odbędzie się na przełomie marca i kwietnia
2012 r. również na terenie kompleksu wystawienniczego RDS w Dublinie. Informacje na ten
temat dostępne są na stronie internetowej: www.irishfurniturefair.com.
Zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego WPHI na wystawie Furniture & Home
Accessories Fair w Dublinie było okazją do zaprezentowania polskiej oferty eksportowej w
szeroko rozumianej branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. W trakcie wystawy nawiązano
wiele kontaktów z miejscowymi firmami, które w perspektywie mogą zaowocować
10
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
zwiększeniem naszego eksportu do Irlandii. Szczególnie dużo zapytań dotyczyło możliwości
importu z Polski krzeseł, mebli tapicerowanych (wypoczynkowych), łóżek i materacy, mebli
biurowych, kompletów stołowych oraz akcesoriów meblowych. Pytano również o możliwość
importu z Polski artykułów wyposażenia wnętrz (szkło artystyczne i ceramika, firanki oraz
dywany). Zapytania dotyczyły zarówno dostaw na rynek irlandzki jak i eksportu na rynek
brytyjski i rynki trzecie. Zgłoszone podczas targów zapytania firm irlandzkich zostały
przekazane do Portalu Promocji Eksportu. Ocenia się, iż w trakcie 4. dniowej wystawy polskie
stoisko odwiedziło ok. 200 osób (rozdano m.in. 100 nagranych przez placówkę płyt CD z
fragmentami raportu nt. polskiego rynku meblarskiego, warunków prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce oraz danych teleadresowych polskich producentów mebli. W ocenie
WPHI polskie firmy z szeroko rozumianego sektora meblarskiego, z uwagi na możliwość
pewnego ożywienia popytu na meble w 2012 r., powinny rozważyć bezpośrednie uczestnictwo w
przyszłorocznej edycji Furniture & Home Accessories Fair w Dublinie.
3.
Stoiska informacyjne WPHI w Dublinie na targach i wystawach w Irlandii w 2011 r.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie będzie brał udział w
następujących imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terenie Irlandii w II
połowie 2011 r.:
Wystawa Autumn Gift & Home Show 2011 w Dublinie w dniach 21-24 sierpnia 2011 r.
(profil: wyroby upominkowe i wyposażenia wnętrz) (informacje nt. wystawy:
www.autumngiftfair.com)
Wystawa SHOP 2011 w Dublinie w dniach 27-29 września 2011 r. (profil: żywność,
urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego) (informacje nt. wystawy:
www.shopexhibition.com)
Wystawa Building, Renovation & Retrofit Show 2011 w Dublinie w dniach 6-8
października 2011 r. (profil: materiały budowlane i wykończeniowe, stolarka budowlana,
wyposażenie wnętrz, oświetlenie, urządzenia do ogrzewania) (informacje nt. wystawy:
www.irishbuildingexhibition.com)
Na powyższych imprezach wystawienniczych WPHI będzie miało własne stoiska informacyjnopromocyjne, na których będzie istniała możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów
marketingowych polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy: [email protected] Materiały (w
angielskiej wersji językowej) prosimy przesyłać na adres WPHI w Dublinie (Trade and
Investment Promotion Section, Embassy of the Republic of Poland, 4 the Vicarage, St. John’s
Road, Dublin 4, Ireland) na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem wystawy. Istnieje
również możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę
przedstawicieli polskich przedsiębiorstw.
11