zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - PositivePro.eu
1z5
http://www.positivepro.eu/pl/media-o-nas/zapytanie-ofertowe
Projekt PMO - SOFT Założenia projektu
Nadrzędna kategoria: Strony statyczne
Kategoria: Media
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY
PositivePro Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie znacząco ulepszo nego narzędzia wspierającego zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2, umożliwiającego dwukierunkową
wymianę informacji pomiędzy systemami zewnętrznymi, mającego na celu:
• wspomaganie i optymalizację procesu zarządczo-wytwórczego,
• wspomaganie komunikacji oraz wymianę treści w ramach zespołów projektowych.
Przedmiot zamówienia realizo wany będzie etapami:
Etap opracowania obejmujący swym zakresem następujące zadania:
1) Analiza wymagań
Celem analizy jest identyfikacja i opis po żądanego zachowania systemu będącego przedmiotem zamówienia, w szczególności określenie:
• wymaganych usług aplikacyjnych,
• funkcji aplikacyjnych realizujących ww. usługi,
E2, umożliwiającego
• interfejsów aplikacyjnych definiujących ww. usługi,
• danych wejściowych, przetwarzanych i udostępnianych,
niezbędnych dla implementacji procesów biznesowych, w realizacji których będzie uczestniczył specyfikowany system, przy uwzględnieniu wymagań i ograniczeń nakładanych na system
przez właściciela procesu biznesowego.
2) Implementacja
Celem implementacji jest wytworzenie komponentów zgodnie z zatwierdzoną analizą wymagań. W skład przekazywanych artefaktów w etapie implementacji wchodzą elementy
wykonawcze o raz dokumentacja kodów źró dłowych.
Drukuj
Anuluj
Etap opracowania obejmujący swym zakresem następujące zadania:
1) Analiza wymagań
Celem analizy jest identyfikacja i opis pożądanego zachowania systemu będącego przedmiotem zamówienia, w szczególności określenie:
• wymaganych usług aplikacyjnych,
• funkcji aplikacyjnych realizujących ww. usługi,
• interfejsów aplikacyjnych definiujących ww. usługi,
• danych wejściowych, przetwarzanych i udostępnianych,
niezbędnych dla implementacji procesów biznesowych, w realizacji których będzie uczestniczył specyfikowany system, przy uwzględnieniu wymagań i ograniczeń
nakładanych na system przez właściciela procesu biznesowego.
2) Implementacja
Celem implementacji jest wytworzenie komponentów zgodnie z zatwierdzoną analizą wymagań. W skład przekazywanych artefaktów w etapie implementacji wchodzą
elementy wykonawcze oraz dokumentacja kodów źródłowych.
Etap wdrożenia obejmujący swym zakresem następujące zadania:
1) Testy
Celem testów jest weryfikacja, na podstawie zatwierdzonych scenariuszy testowych, zgodności wykonanego rozwiązania z analizą wymagań.
2) Szkolenie
Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników, zespołu PositivePro, z nową funkcjonalnością narzędzia wspierającego zarządzanie projektami.
3) Wdrożenie
Celem wdrożenia jest zainstalowanie/uruchomienie wytworzonych w etapie implementacji i zweryfikowanych na etapie testów komponentów.
Kod CPV:
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48211000-0 - Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
48312000-8 - Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego
48330000-0 - Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
48331000-7 - Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
2) Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na
innowacje dla MŚP.
3) Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z Wykonawcą po dniu 30 grudnia 2015 r. zostanie podpisana umowa warunkowa,
której ostateczna realizacja będzie zależała od wyników konkursu „Bon na Innowacje dla MŚP” i faktu otrzymania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania
projektu nie będzie on realizowany. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do nierealizowania projektu, nawet w przypadku pozytywnych wyników oceny w
konkursie i zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
2015-12-22 12:22
Zapytanie ofertowe - PositivePro.eu
2z5
http://www.positivepro.eu/pl/media-o-nas/zapytanie-ofertowe
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się dookreślonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub
specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności(z uwagi na
konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie
uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do
przedstawionych informacji)
5. MIEJSCE i TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w okresie realizacji projektu, którego czas trwania określa się na około 18 miesięcy od czasu podpisania umowy o
dofinansowanie. Zakładany termin realizacji projektu to: czerwiec 2017 roku.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w Warszawie.
6. DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena określona w umowie z wybranym wykonawcą jest ceną ostateczną i nie
może ulec zwiększeniu.
2) Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po spisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego wykonanie
zamówienia. W przypadku zgody PARP na płatności cząstkowe rozliczenie będzie mogło odbywać się na podstawie protokołów cząstkowych po zrealizowaniu istotnej,
możliwej do wyodrębnienia części przedmiotu zamówienia.
3) Wraz z podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zostaną przekazane na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie i patentowe do
zrealizowanego zamówienia.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do:
informowania Zamawiającego o szczegółach przebiegu prac nad realizacją zamówienia na każde żądanie Zamawiającego,
ścisłej współpracy z Zamawiającym, wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek do przedmiotu zamówienia, jeśli będą niezbędne do jego prawidłowego
działania.
7. KARY UMOWNE:
Przewiduje się kary umowne, w przypadku gdy działania Wykonawcy będą utrudniały realizację projektu.
1) W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości 1%
wartości Umowy pozostałej do zrealizowania w dniu powstania wymagalności kary umownej liczone za każdy dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający ma prawo w
takim przypadku wypowiedzieć umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.
2) Uporczywe łamanie postanowień umowy lub brak współpracy z Zamawiającym skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
8. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH:
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:
1.
2.
3.
4.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dla potwierdzenia spełnienia w/w wymagania Wykonawca składa wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.),
posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista
jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b tej ustawy w formie
komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, przedstawiona została w
komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014r.,
poz. 38) dostępnym pod następującym adresem http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania w wyniku powiązań z Zamawiającym.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie
mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji
wykonawców.
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Wnioskodawca określa niezawężające konkurencji i jakościowe kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zawierające
wymagania związane z przedmiotem zamówienia.
Kryteria oceny ofert zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia, przy czym:
a)kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do
dyskryminacji wykonawców.
b)kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np.
jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna
ilość punktów
jakie może
otrzymać oferta
za kryterium
Cena z podatkiem VAT (C)
40 %
40 Punktów
Funkcjonalność (F)
35%
35 Punktów
Aspekty innowacyjne (I)
15%
15 Punktów
Termin wykonania (T)
10%
10 Punktów
2015-12-22 12:22
Zapytanie ofertowe - PositivePro.eu
3z5
http://www.positivepro.eu/pl/media-o-nas/zapytanie-ofertowe
Punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone według następujących zasad:
1) W przypadku kryterium " Cena z podatkiem VAT (C)" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C) = (Cmin/Ci )*Max(C)
gdzie:
i – numer oferty
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)";
Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto oferty „i” (oferty badanej);
Max(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)" – 40 punktów.
2) W przypadku kryterium "Funkcjonalność (F)" ocena zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę „Opis przedmiotu zamówienia” na podstawie
Załącznika nr 4 do zapytania.
3) W przypadku kryterium "Aspekty innowacyjne (I)" ocena zostanie dokonana w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę w „Opisie przedmiotu zamówienia”
innowacyjne rozwiązania w kontekście opisu wymagań w załączniku nr 4 do zapytania. Jako innowacyjne rozwiązania rozumie się:
- innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio
towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,
- innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw.
- Jaka skala innowacyjności to będzie (powiat/ region/ Polska/ Europa/ świat?
4) W przypadku kryterium "Termin wykonania (T)" oferta otrzyma z ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(T) = (Tmin/Ti )*Max(T)
gdzie:
i – numer oferty
Pi(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Termin wykonania (T)";
Tmin – najkrótszy termin wykonania spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
Ti – termin wykonania oferty „i” (oferty badanej);
Max(T) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium " Termin wykonania (T)” – 10 punktów.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i”
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego:
∑ Pi = Pi (C) + Pi (F) + Pi (I) + Pi (T)
gdzie:
∑ Pi– ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert,
Pi (C) - ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” w kryterium „Cena z podatkiem VAT (C)”;
Pi (F) – ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” w kryterium „Funkcjonalność (F)”.
Pi (I) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” w kryterium „Aspekty innowacyjne (I)”.
Pi (T) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” w kryterium „Termin wykonania (T)”.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach wskazanych wyżej kryteriów.
2) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień odnośnie treści złożonych przez nich ofert, przy
czym oferty nie podlegają uzupełnieniom.
3) Zamawiający zaznacza, że może weryfikować prawdziwość złożonych dokumentów i oświadczeń Wykonawców.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy.
5) W przypadku, gdy w ramach wyboru Wykonawcy usługi, Wnioskodawca będzie dokonywał wyboru pomiędzy kilkoma ofertami zbliżonymi pod względem
gospodarczym, zobowiązany będzie do wyboru oferty najbardziej korzystnej w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie
wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu)
6) Zamawiający zawiadomi pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców.
12. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
Wszelkie zmiany umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, wymagają formy aneksu.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Do oferty należy załączyć oświadczenia na formularzach stanowiących załączniki nr 2 i 3.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5) Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób trwały.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7) Wykonawca zamieszcza ofertę w zaadresowanej kopercie wraz dopiskiem: „Oferta na opracowanie znacząco ulepszonego narzędzia wspierającego
zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2, umożliwiającego dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemami zewnętrznymi.”
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9) Szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Joanna Łukasiak-Miodońska, mail: [email protected], tel. +48 519 075 043.
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2015 r. (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty) na adres: [email protected]
termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia
następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia
2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
ZAŁĄCZNIKI
PP-PMO-SOFT-Zapytanie_ofertowe-151208
Załącznik nr 1 Formularz oferty
2015-12-22 12:22
Zapytanie ofertowe - PositivePro.eu
4z5
http://www.positivepro.eu/pl/media-o-nas/zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 2 Oświadczenie nr 1
Załącznik nr 3 Oświadczenie nr 2
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
2015-12-22 12:22
Zapytanie ofertowe - PositivePro.eu
5z5
http://www.positivepro.eu/pl/media-o-nas/zapytanie-ofertowe
2015-12-22 12:22

Podobne dokumenty