Instrukcja BHP pilarka tarczowa poprzeczno

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja BHP pilarka tarczowa poprzeczno
INSTRUKCJA BHP
PILARKA TARCZOWA POPRZECZNO – WZDŁUŻNA
DMLB – 40.
I. UWAGI OGÓLNE.
1. Obsługiwać pilarkę tarczową poprzeczno – wzdłużną DMLB - 40 może osoba
pełnoletnia, która została zaznajomiona z dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie
zasad i przepisów BHP, obowiązujących przy obsłudze obrabiarek oraz posiadająca
aktualne badania lekarskie.
2. Pilarka przeznaczona jest do wzdłużnego i poprzecznego piłowania drewna i materiałów
drewnopochodnych.
3. Maszynę instalujemy na podłożu betonowym w pomieszczeniu zamkniętym lub pod
zadaszeniem w miejscu zapewniającym swobodny dostęp do jej wszystkich elementów.
4. Maszynę należy bezwzględnie zerować lub uziemić.
5. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez
odstających i luźno zwisających części (także biżuterii) i w nakryciu głowy (kask
ochronny).
6. Maszynę obsługiwać tylko przy użyciu ochronników słuchu i okularów ochronnych.
II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.
1. Przed uruchomieniem piły należy sprawdzić wizualnie stan techniczny urządzenia,
zwłaszcza: stan i właściwe położenie osłon, stan i ciągłość przewodów zasilających,
zerowanie bądź uziemienie, smarowanie elementów piły, czy na pilarce nie pojawiły się
widoczne zewnętrzne uszkodzenia, prawidłowe zamocowanie klina rozszczepiającego,
pewność zamocowania narzędzi.
2. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na
tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy
niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji.
III. W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.
1. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,
uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
2. Utrzymywać posadzkę suchą i w czystości, sukcesywnie usuwać odpady.
3. Unikać gromadzenia materiałów, wiórów i odpadków w pobliżu stanowiska pracy.
4. Wióry usuwać ze stołu szczotką o długim trzonku, tylko przy wyłączonej pilarce.
5. W czasie piłowania materiału nie przesuwać ręcznie, ale za pomocą popychacza.
6. Materiał przeznaczony do obróbki nie może zawierać obcych ciał stałych.
7. Przed każdorazowym opuszczeniem stanowiska pracy należy wyłączyć obsługiwaną
pilarkę i zaczekać do całkowitego wyłączenia się piły.
8. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
9. Po zakończonej pracy zejść ze stanowiska obsługi pilarki wolno dopiero po wyłączeniu i
całkowitym zatrzymaniu się piły. Wyłączyć wyłącznik główny do pozycji
„WYŁĄCZONE” zamknąć na kłódkę.
10. Uporządkować stanowisko pracy, oczyścić elementy robocze z wszelkich zanieczyszczeń
i odłożyć przygotowane do obróbki i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.
11. Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla
otoczenia.
Zabrania się:
•
zdejmowania osłon i zabezpieczeń z obrabiarki, pracowanie bez osłon,
•
dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy uruchomionej pilarce,
•
trzymania rąk w zasięgu tarczy piłowej,
•
regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia obrabiarki podczas jej pracy,
•
pracy oraz wznawiania pracy na uszkodzonej obrabiarce bez usunięcia uszkodzenia,
•
używania obrabiarki bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim
zastosowaniu,
•
pracowania na stępionej, uszkodzonej pile,
•
włączania blokady wrzeciona w czasie obracania się tarczy piłowej,
•
spawania lub lutowania tarczy piłowej,
•
hamowania piły przez boczny docisk po wyłączeniu napędu,
•
pracowania na obrabiarce bez klina rozszczepiającego,
•
pozostawiania obrabiarki bez obsługi lub nadzoru,
•
dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy
przełożonego.
IV. REMONTY I KONSERWACJE.
1. Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe należą do obowiązków brygady
remontowej. Pracownikowi obsługującemu obrabiarkę nie wolno tych czynności
dokonywać.
2. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z
odpowiednimi kwalifikacjami.
3. Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją,
obrabiarka musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby przypadkowe
uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. Umieścić tablicę „NAPRAWA – NIE
URUCHAMIAĆ ”.
4. Po wykonanej naprawie należy uzyskać zezwolenie przełożonego na uruchomienie piły.
5. Smarownie jest gwarantem długotrwałej pracy pilarki, Smarować maszynę zgodnie z
instrukcją smarowania, zawartą w DTR.
LISTA OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP
PILARKA TARCZOWA POPRZECZNO – WZDŁUŻNA DMLB – 40.
Lp.
Nazwisko i imię
Data
Podpis