KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport

Komentarze

Transkrypt

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie¿¹cy nr
2007-10-23
4
/
2007
Data sporz¹dzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PLAZA CENTERS N.V.
Temat
Plaza Centers tworzy spóùkê w celu rozwoju sektora mieszkaniowego oraz powierzchni biurowych w
projektach w Rumuni
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treϋ raportu:
Plaza Centers N.V. (“Plaza" lub “Spóùka"), wiod¹cy deweloper na rozwijaj¹cych siê rynkach nieruchomoœci
ogùasza dzisiaj swoje wejœcie w spóùkê joint venture z firm¹ BAS Development (“BAS") w celu rozwoju
projektów w sektorze mieszkaniowym i powierzchni biurowych w Rumuni. Firma BAS jest spóùka z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, graj¹c¹ czynn¹ rolê na rumuñskim rynku nieruchomoœci, prowadz¹c¹
dziaùalnoœã gùównie w partnerstwie z Aura Investments Limited, izraelsk¹ spóùk¹ inwestycyjn¹ i
zarz¹dzaj¹c¹, notowan¹ na Gieùdzie Papierów Wartoœciowych w Tel Avivie. (AUR.TA).
Nowo zaùo¿ona spóùka (“Spóùka JV"), której wùaœcicielem 50,1 procent udziaùów bêdzie Plaza, pozostaùe
49,9 procent pozostanie w rêkach dotychczasowego udziaùowca spóùki BAS, wejdzie w posiadanie udziaùów
Spóùki BAS w piêciu istniej¹cych projektach w sektorze mieszkaniowym i powierzchni biurowych. Cena
zakupu wynosz¹ca w przybli¿eniu 6.9 milionów EUR odzwierciedla pocz¹tkow¹ wartoœã inwestycji
dokonan¹ przez BAS w proporcji do udziaùu Plazy w Spóùce JV. Spóùka BAS pozostanie odpowiedzialna za
zarz¹dzanie wspomnianymi projektami.
Piêã wymienionych projektów jest poùo¿onych w trzech najwiêkszych miastach w Rumuni: Bukareszcie,
Brasov (wjazd do Transylvanii) i Ploiesti (56 km na póùnoc od Bukaresztu). Plaza przewiduje, ¿e wymienione
miasta s¹ gotowe do znacz¹cego wzrostu, szczególnie w œwietle pozytywnego wpùywu ekonomicznego na
ten region ze strony Unii Europejskiej. W przyszùoœci Spóùka JV bêdzie pracowaã nad rozpoznaniem i
pozyskaniem nowych mo¿liwoœci rozwoju sektora mieszkaniowego i powierzchni biurowych w tych oraz
innych wiêkszych miastach w Rumuni.
Komentuj¹c transakcjê, Ran Shtarkman, CEO, Plaza Centers N.V. powiedziaù:
“Dziaùalnoœci¹, na której bêdziemy siê gùównie skupiaã pozostaje budowa centrów handlowo-rozrywkowych.
Jednak¿e wierzymy w mo¿liwoœã osi¹gniêcia znacz¹cej pozycji na szybko rozwijaj¹cym siê w Rumuni rynku
nieruchomoœci mieszkaniowych i biurowych, niewysokim kosztem i niewielkim ryzyku, przyniesie zysk,
poniewa¿ d¹¿ymy do podniesienia wartoœci udziaùów".
“Dobrze znamy rumuñski rynek i jesteœmy tam obecni. Dlatego te¿ jesteœmy pewni, ¿e poszerzanie
dziaùalnoœci o inne sektory w tym regionie przyniesie znacz¹ce korzyœci dodatkowe. Bukareszt, Brasov i
Ploiesti s¹ dynamicznymi miastami, doskonale poùo¿onymi i wierzymy, ¿e bêd¹ one stwarzaã znacz¹cy
wzrost wartoœci, co w rezultacie przeùo¿y siê na wy¿szy dochód dla naszych udziaùowców“
Koniec
W celu uzyskania dalszych szczegóùów prosimy o kontakt:
Plaza
Ran Shtarkman
Roy Linden
+36 1 462 7221
+36 1 462 7105
Financial Dynamics
Stephanie Highett/Lauren Mills
+44 20 7831 3113
Dodatkowe informacje
Plaza Centers N.V (www.plazacenters.com) jest wiod¹cym deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych
w Úrodkowo-Wschodniej Europie. Firma skupia siê na budowie nowych Centrów oraz rozbudowie
istniej¹cych centrów handlowych w gùównych miastach i wa¿nych regionach. Firma jest notowana na
Gieùdzie Papierów Wartoœciowych w Londynie oraz od 19 paêdziernika 2007 na Warszawskiej Gieùdzie
Papierów Wartoœciowych. Plaza Centers N.V jest spóùk¹ zale¿n¹ od Elbit Medical Imaging Ltd. ("EMIL"), Izraelskiej spóùki, której akcje s¹ notowane zarówno na Gieùdzie Papierów Wartoœciowych w Tel Avivie oraz
Gieùdzie Papierów Wartoœciowych NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.
Plaza Centers jest czùonkiem grupy Europe Israel Group kontrolowanej przez jej zaùo¿yciela, Pana
Mordechay Zisser. Grupa ma 11 letnie doœwiadczenie na rynku deweloperów centrów handlowych.
B.A.S. Development B.V., jest spóùk¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ specjalizuj¹ca siê w rozwoju
sektora mieszkalnego oraz powierzchni biurowych, gùównie w Rumunii, pod nazwa "Primavera".
Aura Investments Limited jest Izraelska spóùk¹, która jest notowana na Gieùdzie Papierów Wartoœciowych w
Tel Aviwie on 1993 roku (AUR.TA). Aura Europa S.A. realizuje 18 projektów mieszkaniowych, biur oraz
centrów handlowych w Rumunii, na Wêgrzech oraz w Kazachstanie. Dodatkowo, Aura realizuje ponad 20
projektów mieszkaniowych na terenie Izraela.
Podstawa prawna:
par. 36 rozporz¹dzenia z Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych
23 October 2007
PLAZA CENTERS FORMS PARTNERSHIP TO DEVELOP RESIDENTIAL AND OFFICE PROJECTS IN
ROMANIA
Plaza Centers N.V. (“Plaza” or the “Company”), a leading emerging markets property developer, today
announces that it has entered into a joint venture partnership with BAS Development (“BAS”), to develop
residential and office projects in Romania. BAS is a private company which is active in the Romanian
property market and which operates primarily in partnership with Aura Investments Limited, an Israeli
investment and management company listed on the Tel Aviv Stock Exchange (AUR.TA).
A newly established company (the “JV Company”), of which 50.1 per cent will be owned by Plaza and the
remaining 49.9 per cent by the current shareholders of BAS, will acquire BAS’ ownership in five existing
residential and office development projects. The acquisition price of approximately €6.9 million reflects the
initial value of BAS’ net interest in the projects. BAS will retain responsibility for managing these projects.
The five projects are located in three of Romania’s largest cities: Bucharest, Brasov (the gateway to
Transylvania) and Ploiesti (56 km north of Bucharest). Plaza anticipates that these cities are poised for
significant growth, particularly in light of the positive economic impact of the EU on this region. In the future,
the JV Company will work to identify and secure additional residential and office development opportunities
in these and other large cities in Romania.
Commenting on the deal, Ran Shtarkman, CEO, Plaza Centers N.V. said:
“Our main focus of activity will continue to be shopping and entertainment centres. However, we believe the
opportunity to gain a position in Romania’s fast growing residential and office markets, at little cost and risk
to Plaza, will generate a profitable return as we strive to generate increased shareholder value.
“We know the Romanian market very well and have a strong local presence. We are therefore confident that
diversifying into additional sectors in this region will generate significant additional returns. Bucharest, Brasov
and Ploiesti are vibrant cities in excellent locations which we believe will generate significant value growth.
This, in turn, will translate into higher returns for our shareholders.”
Ends
For further details please contact:
Plaza
Ran Shtarkman
+36 1 462 7221
Roy Linden
+36 1 462 7
Financial Dynamics
Stephanie Highett/Lauren Mills
+44 20 7831 3113
Notes to Editors
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) is a leading emerging markets developer of shopping and
entertainment centres. It focuses on constructing new centres and, where there is significant redevelopment
potential, redeveloping existing centres in both capital cities and important regional centres. The Company is
dual listed on the Main Board of the London Stock Exchange and, as of 19 October 2007, the Warsaw Stock
Exchange. Plaza Centers N.V. is an indirect subsidiary of Elbit Medical Imaging Ltd. (“EMIL”), an Israeli
public company whose shares are traded on both the Tel Aviv Stock Exchange in Israel and the NASDAQ
Global Market in the United States.
Plaza Centers is a member of the Europe Israel Group of companies which is controlled by its founder, Mr
Mordechay Zisser. It has undertaken real estate development in emerging markets for more than 11 years.
B.A.S. Development B.V., a private company, which specialises in the development of residential and office
schemes, mainly in Romania, under the brand name “Primavera”.
Aura Investments Limited is an Israeli public company which has been traded on the Tel Aviv stock
exchange since 1993 (AUR.TA). Through its 100% subsidiary, Aura Europe SA, it is active in the
development of 18 residential, office and retail projects in Romania, Hungary and Kazakhstan. In addition,
Aura is active in the development of over 20 residential projects in Israel.

Podobne dokumenty