Festyn Łowiecki Bytnica - Projekt sieciowy

Komentarze

Transkrypt

Festyn Łowiecki Bytnica - Projekt sieciowy
Projekt sieciowy „Łowiectwo – między naturą a kulturą”.
Zarówno po stronie polskiej jak i po stronie niemieckiej tradycja łowiecka jest silnie
zakorzeniona i odgrywa duże znaczenie w codziennym życiu społeczności lokalnej. Osoby
współcześnie zajmujące się łowiectwem starają się jej wartości kultywować i przekazywać
poprzez promocję kultury łowieckiej. Kultura łowiecka jest szczególną dziedziną życia
społecznego, która łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej, walory kulturalnooświatowe i rekreacyjne oraz wartości wychowawcze i gospodarcze.
Ze względu na swoje położenie oraz bogactwo terenów leśnych (lesistość w Gminie Bytnica
wynosi 80%) kultura łowiecka w szczególności bardzo silnie rozwinęła się na terenach
Gminy Bytnica i Nadleśnictwa Bytnica oraz na terenie działalności partnera niemieckiego tj.
powiatów Spree-Neiße oraz Cottbus. Wynikiem tego było zawiązanie współpracy trans
granicznej pomiędzy Gminą Bytnica, Nadleśnictwem Bytnica i stowarzyszeniem łowieckim z
Niemiec - Jagdverband Spree-Neiβe/Cottbus, co zaowocowało wspólną organizacją trzech
edycji projektu pn. „Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy”.
„Festiwal Kultury Łowieckiej” była to jednodniowa impreza integrująca mieszkańców
regionu oraz środowiska łowieckie i przyrodnicze z Polski i Niemiec. Na scenie festiwalowej
odbywał się międzynarodowy koncert muzyki myśliwskiej, pokazy gry na rogach, pokazy
sygnalistyki łowieckiej oraz pokazy wabienia zwierzyny. Na stoiskach zaprezentowane
zostały trofea łowieckie, sprzęt myśliwski oraz twórczość lokalnych artystów o tematyce
związanej z kulturą łowiecką. Ponadto każdy gość mógł spróbować specjałów kuchni
myśliwskiej przygotowanych przez lokalnych kucharzy. Realizacja projektu przyczyniła się
do promocji kultury łowieckiej w euroregionie oraz nawiązania nowych kontaktów i
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckim instytucjami, środowiskami łowieckimi oraz
osobami zainteresowanymi tematyką łowiecką. Realizacja projektu umożliwiła również
znoszenie barier w kontaktach społeczności obu regionów przygranicznych.
Efektem realizowanych imprez w ramach projektów współpracy trans granicznej było
podjęcie nowej, szerszej inicjatywy o realizacji projektu sieciowego pn. „Łowiectwo –
między naturą a kulturą”. Głównym celem projektu jest promocja kultury łowieckiej oraz
powstanie trwałej sieci współpracy i kooperacji pomiędzy partnerami projektu poprzez
realizację transgranicznych działań w zakresie promocji kultury i tradycji łowieckich w
euroregionie.
Realizacja projektu wynika przede wszystkim z potrzeby przekazywania wartości związanych
z kulturą łowiecką społeczności zamieszkującej na tych terenach oraz z chęci silniejszej
integracji środowisk łowickich po obu stronach granicy.
Projekt sieciowy pn. „Łowiectwo - między naturą a kulturą“ ma się przyczynić do realizacji
celu głównego poprzez działania polegające na promocji walorów i tożsamości przyrodniczej
regionu, edukacji młodzieży polskiej i niemieckiej w zakresie wybranych elementów
przyrody, edukacji ekologicznej, zachowania się w lesie, życia w poszanowaniu przyrody,
poszerzenia współpracy w zakresie ochrony przyrody w euroregionie oraz poprzez integrację
środowisk łowieckich w euroregionie.
Projekt przewiduje szereg transgranicznych działań o tematyce kultury łowieckiej i
przyrodniczej w tym przede wszystkim przeprowadzenie cyklu konkursów w szkołach o
tematyce związanej ze środowiskiem przyrodniczym, przeprowadzenie cyklu warsztatów
związanych z tradycją łowiecką tj. warsztaty sygnalistka łowiecka, warsztaty kuchni
myśliwskiej, nauka wabienia, organizację wycieczek o tematyce przyrodniczej oraz
organizację festynów i imprez zmierzających do promocji kultury łowieckiej oraz integracji
środowisk łowieckich poprzez wspólne spotkania i wymianę doświadczeń.
Główną grupę docelową projektu stanowić będą leśnicy, osoby uprawiające łowiectwo oraz
podmioty zrzeszające osoby związane z łowiectwem ze strony polskiej oraz niemieckiej.
Ponadto będą to mieszkańcy polskiego i niemieckiego obszaru wsparcia przede wszystkim
mieszkańcy powiatu krośnieńskiego oraz powiatu Spree-Neiße oraz miasta Cottbus.
Festyn inauguracyjny
Pierwszym realizowanym działaniem w ramach projektu pn. „Łowiectwo – między naturą a
kulturą” będzie organizacja Festynu Łowieckiego, który będzie inauguracją całego projektu.
Poprzez realizację imprezy chcemy kontynuować idee i efekty poprzednich projektów, ale
przede wszystkim mamy na celu utworzenie trwałej sieci współpracy trans granicznej
pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zainteresowanymi kulturą łowiecką w celu realizacji
wspólnych działań w przyszłości.
Głównymi atrakcjami imprezy będzie bogaty program artystyczny nawiązujący do
tematyki łowieckiej, degustacja potraw myśliwskich oraz pokazy trofeów i sprzętu
myśliwskiego. Każdy gość będzie mógł spróbować specjałów kuchni myśliwskiej,
przygotowanych specjalnie na tę okazję, wśród których będzie można znaleźć pieczone dziki,
kiełbasy, szynki, gulasz czy bigos. Na festynie zostanie zaprezentowana twórczość lokalnych
artystów, rękodzielników, malarzy oraz wystawa trofeów myśliwskich w specjalnie
przygotowanej do tego celu galerii. Tego dnia będzie miał także miejsce międzynarodowy
koncert muzyki myśliwskiej, gdzie na przygotowanej do tej ceremonii scenie odbędą się
koncerty zespołów łowieckich, pokazy gry na rogach, pokazy wabienia zwierzyny oraz
pokazy sygnalistyki łowieckiej. W tegorocznej edycji imprezy największą atrakcją będzie
koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego Polskiego Związku
Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka, pokaz myśliwskiej muzyki
PARFORCE w wykonaniu zespołu z Francji oraz pokazy wabienia w wykonaniu Mistrza
Polski 2012 i Wicemistrza Europy.
W celu zasięgnięcia szerszej informacji lub chęci wzięcia udziału w działaniach
realizowanych w ramach projektu „Łowiectwo- między naturą a kulturą” tj. w warsztatach
warsztatach wabienia, w
kuchni myśliwskiej, warsztatach sygnalistki łowieckiej,
wycieczkach o tematyce przyrodniczej oraz konkursach o tematyce związanej ze
środowiskiem przyrodniczym organizowanych w szkołach gimnazjalnych i podstawowych na
terenie powiatu krośnieńskiego oraz powiatu Spree-Neiße i miasta Cottbus proszę o kontakt
pod numerem: dla uczestników z Polski – 0048 68 391 8709, dla uczestników z Niemiec 0049 170 933 86 28