instrukcje obsługi

Komentarze

Transkrypt

instrukcje obsługi
FREZARKA
PNEUMATYCZNA
PROSTA
F24C, FD24C, FD24C/S
Instrukcja obsługi
oryginalna
ARCHIMEDES S.A.
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław, PL
Tel. +48 071 7827100
Fax +48 071 3550962
www.archimedes.com.pl
Wydanie: I, styczeń 2015
Nr wyrobu:………….……..
1. WSTĘP
Niniejsza instrukcja powinna być starannie przechowywana i zawsze
dostępna dla operatora, zakładowej służby BHP i innych osób związanych z
obsługą narzędzi pneumatycznych. Informacje tu zawarte są istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, właściwej eksploatacji,
konserwacji i utylizacji wyrobu, a ponadto ułatwiają zamawianie części
zamiennych. Operator – przed przystąpieniem do pracy – powinien
dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i upewnić się, że
informacje tu zawarte są dla niego zrozumiałe.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania naszych
wyrobów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio
z firmą Archimedes we Wrocławiu.
Identyfikacja czasu produkcji wyrobu
Narzędzia pneumatyczne posiadają trwały, indywidualny numer
fabryczny składający się z co najmniej pięciu cyfr. Dwie pierwsze cyfry
odnoszą się do roku budowy wyrobu, a następne oznaczają kolejny
egzemplarz wyrobu wyprodukowanego w danym roku.
2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU
Frezarka pneumatyczna (prosta) F24C oraz FD24C, FD24C/S to narzędzia
przeznaczone do obróbki średniej wielkości powierzchni. Charakteryzują się
dużą mocą przy stosunkowo niewielkiej masie wyrobu. Zaprojektowane są
do pracy frezami z węglików spiekanych, co pozwala na wysokowydajną i
dokładną obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali
hartowanej i nierdzewnej. Frezarki te mogą być także wykorzystane do
pracy ściernicami ceramicznymi i żywicznymi – typu trzpieniowego.
Przeznaczone są do obróbki spoin, odlewów i odkuwek, matryc, form
wtryskowych i grawitacyjnych itp. – Mają zastosowanie zwłaszcza tam,
gdzie jest wymagana wydajna praca ręczna. Po wymianie ściernicy na
szczotkę ścierną mogą być używane do czyszczenia elementów metalowych,
usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do innych podobnych prac.
Stosunkowo mały ciężar, małe wymiary gabarytowe i poręczny kształt
frezarek zapewniają wygodne ich użytkowanie nawet w trudnodostępnych
miejscach. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności można nimi pracować
przy użyciu jednej ręki. Powietrze wylotowe kierowane jest w stronę
wrzeciona ochładzając narzędzia robocze i jednocześnie oczyszcza
obrabianą powierzchnię, co pozwala na bieżąco oceniać efekty pracy.
-1-
Miedzy sobą różnią się jedynie długością całkowitą. Frezarka FD24C
ze względu na wydłużony i smukły korpus wrzeciona
wykorzystywana jest do obróbki głębokich otworów. Frezarka
FD24C/S ze względu na wydłużony i smukły korpus wrzeciona, oraz
wydłużony korpus uchwytu (trzy wersje)-wykorzystywana jest do
obróbki bardzo głębokich otworów.
3. PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE
Maksymalna średnica freza
- 16 mm
Maksymalna średnica ściernicy
- 40 mm
Średnica trzpienia freza lub ściernicy
- 6 mm i 8 mm
Prędkość obrotowa biegu luzem (max)
- 24 000 obr/min
Moc
- 0,7 kW
Zużycie powietrza
- 60 m3/h
Długość:
 F24C
- 235 mm
 FD24C
- 324 mm
 FD24C/S
- 374 mm-474mm
Masa:
 F24C
- 1,2 kg
 FD24C
- 1,56 kg
 FD24C/S
- 1,6 kg-1,7 kg
Gniazdo końcówki powietrznej
- G 1/4
Wewnętrzna średnica przewodu zasilającego
- 12,5 mm
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy:
F24C
- 84,31) ±1,4 dB(A)
 FD24C
- 79,91) ±1,0 dB(A)
 FD24C/S
- 79,91) ±1,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:
 F24C
- 95,31) ±1,4 dB(A
 FD24C
- 90,91) ± 1,0 dB(A)
 FD24C/S
- 90,91) ± 1,0 dB(A)
Całkowita wartość drgań :
 F24C
- 0,552) ± 0,02 m/s2
 FD24C
- 2,232) ± 0,08 m/s2
 FD24C/S
- 2,232) ± 0,08 m/s2
1)
2)
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 28927-4
-2-
Frezarki w wykonaniu standardowym wyposażone są w tulejki mocujące
narzędzia robocze o średnicy 6 i 8 mm.
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Operator przed przystąpieniem do pracy frezarką powinien być
dokładnie zapoznany z przepisami obowiązującymi na swoim
stanowisku pracy oraz z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
 Ściśle przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących pracy
zmechanizowanymi narzędziami ręcznymi.
 Frezarki nie posiadają powłoki izolacyjnej. Zetknięcie się narzędzia
ze źródłem energii elektrycznej grozi porażeniem operatora.
 Zawsze należy odłączyć narzędzie od sieci sprężonego powietrza
przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą
narzędzia roboczego (ściernicy, freza, szczotki) lub przed
przeprowadzeniem konserwacji czy naprawy narzędzia.
 Stosować narzędzia robocze o zalecanej wielkości, właściwego
kształtu i wytrzymałości oraz bez uszkodzeń mechanicznych.
 Każdorazowo sprawdzać, czy narzędzia robocze są do pracy
z prędkością obrotową, jaką uzyskuje frezarka (patrz punkt 3).
 Okresowo i po każdym demontażu sprawdzać obroty biegu luzem
wrzeciona. Obroty zmierzone przy ciśnieniu 0,63 MPa nie mogą
przekraczać obrotów nominalnych narzędzia.
 Nie wolno zwiększać ciśnienia powietrza powyżej 0,63 MPa.
 Unikać sytuacji, gdy podczas szlifowania czy frezowania nie ma
możliwości obserwowania strefy pracy.
 Bezzwłocznie przerwać pracę, gdy nastąpi poluzowanie się trzpienia
narzędzia roboczego w uchwycie wrzeciona.
 Nie usuwać blokady z dźwigni uruchamiającej narzędzie /poz. 5a/,
chroniącej przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia.
 Nie blokować dźwigni uruchamiającej narzędzie w pozycji „praca”.
Dźwignia ta po zwolnieniu nacisku ręki powinna wracać w położenie
spoczynkowe, a narzędzie powinno się wyłączyć.
 Zadbać o to, by w miejscu pracy był łatwy dostęp do urządzeń
odcinających dopływ powietrza.
 Nie stosować uszkodzonych węży powietrznych. Wąż taki może być
przyczyną wypadku. Stosować węże obliczone na ciśnienie robocze
wynoszące co najmniej 0,63 MPa.
-3-
 Unikać nadmiernego smarowania powietrza, ponieważ olej
wydostający się z narzędzia w postaci mgły jest szkodliwy dla
środowiska naturalnego i dla operatora. Pomieszczenie pracy
powinno być dobrze wentylowane.
 W przypadku przedostania się smaru lub oleju do oczu, należy
bezwzględnie skorzystać z pomocy medycznej.
 Nie uruchamiać frezarki bez narzędzia roboczego, szczególnie z luźno
nałożonymi na wrzeciono elementami mocującymi (poz. 38 i 39).
 Frezarka przeznaczona jest do pracy bez osłony, stąd bezwzględnie
należy stosować okulary ochronne.
 Zaleca się stosować ochronniki słuchu.
 Frezarka podczas pracy powinna być trzymana w rękach;
Mocowanie jej w imadle, stojaku itp. nie jest zalecane, a przy braku
na stanowisku awaryjnego, szybko reagującego wyłącznika zasilania
– wręcz zabronione.
 Unikać podczas pracy długotrwałego trzymania frezarki jedną ręką.
Praca oburącz jest bardziej bezpieczna i zdecydowanie mniej
męcząca.
 Po zakończeniu pracy zamknąć zawór sieciowy sprężonego
powietrza.
 Stanowisko pracy operatora powinno być oddzielone od innych
stanowisk pracy; Powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane.
 Nie używać frezarki w środowisku materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych.
 Uszkodzone narzędzie należy wycofać z użytkowania i ostrzegawczo
oznaczyć.
Uwaga:
Hałas emitowany przez frezarkę F24C, FD24C, jak i FD24C/S (patrz pkt. 3)
jest niższy od wartości dopuszczalnych – w odniesieniu do 8-godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy – określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21.10.2008r. – Dziennik Ustaw Nr 199 z 2008r. W
warunkach konkretnego stanowiska pracy wartości tych parametrów mogą
się zmieniać w zależności od kształtu i rodzaju obrabianego materiału;
Materiały twarde lub mało sztywne najczęściej wywołują większy hałas (jak
i większą wibrację) – niż miękkie i sztywne.
-4-
Podstawowym warunkiem ochrony zdrowia podczas pracy ww.
frezarkami jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
Nieprzestrzeganie ww. wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
może doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.
Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku wykorzystania
wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Frezarka powinna być zasilana z sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu
nominalnym 0,63 MPa, wyposażonej w blok przygotowania powietrza –
złożony z filtra, regulatora ciśnienia oraz smarownicy. Powietrze robocze
powinno być zawsze czyste i pozbawione wilgoci; Powinno odpowiadać
4 klasie czystości wg PN-ISO8573-1. Zaleca się, by instalacja sprężonego
powietrza wyposażona była w odwadniacz. Instalację powietrzną należy
regularnie odwadniać.
Schemat typowej instalacji sprężonego powietrza
-5-
Przed podłączeniem frezarki do sieci sprężonego powietrza zaleca się
przedmuchać przewód powietrzny w celu usunięcia skroplonej pary wodnej i
innych ewentualnych zanieczyszczeń. Końcówkę powietrzną lub
szybkozłącze należy pewnie połączyć z przewodem sprężonego powietrza
i koniecznie zabezpieczyć opaską zaciskową. Należy unikać przewodów
dłuższych niż 5 m, gdyż spadek ciśnienia w przewodzie powoduje obniżenie
mocy frezarki. W przypadku konieczności użycia dłuższych przewodów
stosować najpierw przewód o większej średnicy, a następnie ok. 3 m
przewód o średnicy nominalnej, tj. 12,5 mm. Dla zapewnienia skutecznego
smarowania mgłą olejową, długość węża łączącego narzędzie ze smarownicą
nie powinna być większa niż 6 m.
Frezarka zaprojektowana jest do pracy frezami o max średnicy 16 mm oraz
ściernicami o max średnicy 40 mm. Przy tych wymiarach narzędzi uzyskuje
się najlepszy efekt pracy.
Dobierając ściernice należy zwrócić uwagę na zalecenia określone
przez wytwórcę, dotyczące maksymalnych obrotów, które nie mogą
być przekroczone ze względu na wytrzymałość ściernicy na
rozerwanie.
Wykres 1
Dobór średnicy ściernicy
Max średnica
ściernicy [mm]
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
Dopuszczalna prędkość obwodowa [m/s]
Aby przygotować frezarkę do pracy należy:
 usunąć zaślepkę ochronną z otworu złączki /poz. 1/ i w jej miejsce
wkręcić końcówkę przewodu zasilającego /A-PZW13-7/.
-6-
Przed rozpoczęciem pracy frezarką należy sprawdzić czy frez lub ściernica
nie posiadają wad. Rysy, pęknięcia, ubytki masy czy uszkodzony trzpień
(chwyt) eliminują narzędzie z dalszego użycia.
W celu zamocowania narzędzia roboczego należy:
 w korpus uchwytu /poz. 25 lub 39/ włożyć tulejkę zaciskową /poz. 26/ i
luźno nakręcić nakrętkę /poz. 27/
 w tulejkę zaciskową wsunąć do oporu trzpień narzędzia roboczego,
 kluczem
płaskim
s=15
przytrzymać
korpus
uchwytu,
a kluczem SA-25A-50 solidnie dokręcić nakrętkę /poz. 31/.
Wymienione wyżej przewody i klucz SA-25A-50 stanowią wyposażenie
frezarki.
Uwaga:
Nie uruchamiać frezarki bez narzędzi roboczych z luźno
zamocowanymi na korpusie uchwytu elementami zaciskowymi
/poz. 26 i 27/.
6. KONSERWACJA BIEŻĄCA
W czasie pracy elementy ruchome frezarki smarowane są mgłą olejową
wytworzoną przez smarownicę kroplową zainstalowaną w sieci sprężonego
powietrza. Smarownicę należy ustawić na poziom 2÷3 kropli na 1 minutę
pracy frezarki – przy pełnym poborze powietrza zasilającego. Spadające
krople należy obserwować na przezroczystym wskaźniku smarownicy. Dla
zapewnienia dużej trwałości i sprawności narzędzia, olej do smarowania
powinien posiadać bardzo dobre właściwości smarne, zapobiegające
przedwczesnemu zużyciu i nadmiernemu nagrzewaniu się elementów
ruchomych oraz powstawaniu szlamów i produktów utleniania. Zalecane
oleje spełniające powyższe wymagania to: PNE32 – firmy Lotos SA
i Torcula 32 – firmy Shell.
Uwaga:
Stwierdzenie podczas naprawy gwarancyjnej, że narzędzie
pracowało bez smarowania stanowi podstawę do odrzucenia
roszczeń do bezpłatnej naprawy.
-7-
7. UŻYTKOWANIE FREZARKI
Frezarki należy używać tylko do prac, do których zostały
zaprojektowane. Nie należy dokonywać przeróbek dla innego
wykorzystania wyrobu.
Frezarkę uruchamia się (po podłączeniu do sieci sprężonego powietrza)
poprzez naciśnięcie dźwigni zaworu /poz. 5a/ – po uprzednim zwolnieniu
blokady. Odblokowanie dźwigni zaworu następuje poprzez obrót klawisza
blokady /poz. 5b/. Po zwolnieniu dźwigni zaworu /poz. 5a/ narzędzie
automatycznie wyłącza się, a dźwignia blokady ponownie zabezpiecza
narzędzie przed samoczynnym włączeniem. Przed uruchomieniem frezarki
upewnić się, czy frez lub ściernica zostały właściwie zamocowane.Podczas
pracy, frezarkę należy pewnie i mocno trzymać w dłoniach.
Nie należy dopuszczać do zupełnego zaniku obrotów wrzeciona wskutek
nadmiernego docisku narzędzia roboczego do obrabianego przedmiotu.
Najlepszą efektywność obróbki uzyskuje się przy takim docisku ściernicy,
kiedy obroty wrzeciona oscylują na poziomie 50% - 60% obrotów biegu
luzem. Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ sprężonego powietrza.
8. PRZEGLĄDY I NAPRAWY
A. Wszystkie przeglądy i naprawy dokonywać po uprzednim odłączeniu
narzędzia od sieci sprężonego powietrza i zdjęciu
narzędzia
roboczego.
B. Przeglądy i naprawy powinny przeprowadzać osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wyposażone we właściwy sprzęt.
C. Naprawy frezarek okresie gwarancyjnym powinny być wykonywane
wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanych punktach
serwisowych producenta.
Frezarka właściwie eksploatowana nie wymaga (poza smarowaniem
i utrzymywaniem w czystości wyrobu oraz sprężonego powietrza)
szczególnych zabiegów konserwacji. Jednak podczas użytkowania
w warunkach niedostatecznego smarowania i przy stosowaniu wilgotnego
powietrza może nastąpić problem z jej uruchomieniem – szczególnie po
kilkudniowej przerwie w pracy. W takim przypadku należy wlać do wlotu
powietrza około 3 cm3 czystej nafty, włączyć frezarkę na 30 sekund,
-8-
po czym wlać 1 cm3 oleju PNE32 lub Torcula 32 i ponownie włączyć, aby
olej został doprowadzony do wszystkich zespołów.
Wilgotne i zanieczyszczone powietrze może być przyczyną niedrożności
filtra powietrza /poz. 2/ lub wkładki tłumiącej /poz. 4/. Filtr jest elementem
wielokrotnego użycia, a jego sprawność eksploatacyjną przywraca się
poprzez okresowe mycie. Natomiast niedrożną wkładkę tłumiącą należy
wymienić na nową.
9. USTERKI WYSTĘPUJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI,
ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA
Typowe usterki narzędzia, ich przyczyny i sposoby usuwania przedstawiono
w tablicy 1.
Tablica 1
Usterka
Zbyt mała
moc. Mała
prędkość
obrotowa na
biegu
luzem.
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Zbyt niskie ciśnienie
zasilania.
Sprawdzić czy ciśnienie
powietrza osiąga 0,63 MPa.
Zbyt mała wydajność
instalacji powietrznej. Zbyt
mały przekrój wewnętrzny
węża zasilającego.
Zabezpieczyć wydatek
powietrza na poziomie
nominalnym; Wyłączyć
z pracy inne odbiorniki.
Filtr i/lub wkładkę tłumiącą
Zanieczyszczony filtr
przeczyścić strumieniem
/poz. 2/ lub wkładka tłumiąca
powietrza lub wymienić na
/poz. 4/
nowe.
Zużyte albo pęknięte łopatki
Wymienić komplet łopatek.
/poz. 22/.
Zużyty albo pęknięty
cylinder /poz. 24/.
Wymienić cylinder.
Nieprawidłowo ustawiona
lub zniszczona uszczelka
/poz. 18/.
Ustawić prawidłowo
uszczelkę lub wymienić na
nową.
-9-
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Niewłaściwe smarowanie;
Zanieczyszczone zespoły
frezarki.
Zużyte lub pęknięte łożyska
zespołu silnika lub
Nieprawidło- wrzeciona.
wa praca.
Głośna praca
Frezarka
grzeje się.
Sposób usunięcia
Smarownicę ustawić na
poziom 3÷4 kropli na
1 minutę pracy frezarki –
przy pełnym poborze
powietrza zasilającego.
Sprawdzić i wymienić
łożyska na nowe.
Luźne elementy obudowy.
Połączenie gwintowe
elementów obudowy
zabezpieczyć klejem
LOCTITE 243 i dokręcać
momentem 24÷27 Nm.
Woda w układzie zasilania.
Usunąć wodę z instalacji lub
odwadniacza, przedmuchać
instalację.
Niedostateczne smarowanie.
Wyregulować smarownicę
olejową w sieci.
Frezarka
nie przestaje
pracować
Uszkodzony zawór
mimo
zasilający.
zwolnienia
dźwigni.
Zdemontować zawór
i wymienić uszkodzone
części.
10. UTYLIZACJA NARZĘDZI
Narzędzia pneumatyczne wykonane są ze stali, stopów aluminium, żeliwa,
brązu oraz tworzyw sztucznych i pakowane są w pudełka tekturowe. Części
narzędzi, ze względu na rodzaj materiału, dają się łatwo rozdzielić, co
ułatwia proces ich utylizacji. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z
prawem krajowym odnoszącym się do ochrony środowiska.
- 10 -
11. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
17 Wirnik
18 Kołek sprężysty 2.5x18-St
- 11 -
FD24C/S
Złączka kpl.
Pierścień uszczelniający 18x2
Pierścień osadczy sprężyn. W20
Pierścień
Zespół dźwigni
Dźwignia zaworu
Dźwignia blokady
Sprężyna blokady
Kołek sprężysty 2.5x22-St
Kołek
Sprężyna zaworu
Kulka 16
Uszczelka zaworu
Popychacz
Tulejka zaworu
Korpus zaworu
Pierścień uszczelniający 34x2
Łożysko 608 2Z
Pokrywa tylna
Łopatka
Nr zamówieniowy
FD24C
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Il. sztuk
Nazwa części lub zespołu
F24C
Nr poz.
Wykaz części zamiennych do frezarki F24C, FD24C oraz FD24C/S, ich
numery zamówieniowe oraz ilość sztuk wchodzących w skład wyrobu lub
zespołu przedstawiono w poniższej tablicy. Wykaz ten dotyczy wyrobu, do
którego został dołączony. Szlifierko-frezarki wyprodukowane w innym
czasie mogą zawierać specyfikację części różniącą się od poniższej. Stąd
przy zamawianiu części zamiennych należy podać ich nazwę, numer, ilość
sztuk oraz numer seryjny wyrobu.
FD24DA-22.00.1
75-417
75-113
SZ100A1-45.40.0
2264201.4.0.00
2264201.4.0.32
2264201.4.0.33
2264201.4.0.34
74-456
FD24DA-20.26
SK125A9-00.85.0
76-351
SK125A9-00.84.0
FD24C-10.02.0
FD24C-10.03.0
FD24C-10.01.0
75-438
76-213
SK125C-10.07.1
SK125B-10.06.4
F24-10.01.0
SK125B-10.15.1
74-466
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
- 12 -
FD24C/S
Cylinder
Kołek sprężysty 2x6-St
Zespół pokrywy przedniej
Tulejka dystansowa
Pokrywa przednia
Pierścień uszczelniający A14x20x5
Łożysko 6000 2Z
Podkładka dystansowa
Korpus
Wkładka tłumiąca
Zabezpieczenie-sito
Korpus uchwytu
Tulejka zaciskowa
Nakrętka
Zespół pokrywy przedniej
Tulejka dystansowa
Pokrywa przednia
Łożysko 6000 2Z
Pierścień oporowy
Tuleja sprzęgła
Korpus
Tuleja II
Łożysko 609 2Z
Wrzeciono
Tuleja I
Tulejka dystansowa
Wkrętka
Wrzeciono
Korpus uchwytu S50
Korpus uchwytu S100
39 Korpus uchwytu S150
FD24C
19
20
21
21a
21b
21c
21d
21e
22
23
24
25
26
27
28
28a
28b
28c
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nr zamówieniowy
F24C
Nr poz.
Il. sztuk
Nazwa części lub zespołu
SK125B-10.04.1
74-464
F24A-10.00.1
F24-11.02.0
F24A-11.01.2
75-551
76-149
F24-11.03.0
F24C-00.14.0
F24A-00.23.0
F24A-00.24.0
FD24B-00.14.0
FD24B-00.17.0/1
F24DA-00.29
FD24A-11.00.0
SK125B-11.02.1
FD24A-11.01.0
76-149
FD24DA-00.41
FD24D-10.06.1
FD24DA-00.36
FD24DA-00.43
76-138
FD24D-20.16.1
FD24DA-00.42
FD24D-20.21
FD24C-00.15.0
FD24B/S-00.15.0
FD24B/S-00.18.0
FD24B/S-00.19.0
FD24B/S-00.20.0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU
Tulejka zaciskowa 8
Klucz specjalny
Klucz płaski 15
Końcówka 7
Opaska zaciskowa
Okulary ochronne
Wkładki przeciwhałasowe
FD24B-00.17.0/2
SA-25A-50
78-087
74-713
77-548
77-649
77-648
- 13 -
FD24C/S
FD24C
Nr zamówieniowy
Nazwa
F24C
Il. sztuk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2kpl 2kpl 2kpl
F24C; FD24C; FD24C/S
- 14 -
- 15 -

Podobne dokumenty